Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Gospodarka odpadami medycznymi a prawo zamówień publicznych wybrane zagadnienia Małgorzata Kałuża Katowice, 29 września 2011 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Gospodarka odpadami medycznymi a prawo zamówień publicznych wybrane zagadnienia Małgorzata Kałuża Katowice, 29 września 2011 r."— Zapis prezentacji:

1 Gospodarka odpadami medycznymi a prawo zamówień publicznych wybrane zagadnienia Małgorzata Kałuża Katowice, 29 września 2011 r.

2 PLAN PREZENTACJI ustawa o odpadach a ustawa prawo zamówień publicznych – jakie aspekty prawne winny być brane pod uwagę przy przygotowywaniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego siwz – jak prawidłowo skonstruować opis przedmiotu zamówienia, warunki udziału w postępowaniu, zapisy umowne i inne niezbędne elementy

3 najczęstsze błędy przy sporządzaniu SIWZ w postępowaniach związanych z odbiorem odpadów medycznych i komunalnych

4 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm. („pzp”) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.

5 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r, Prawo ochrony Środowiska (t.j. Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) Ustawa z dnia 11 maja 2001r. O opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U. z 2001r. Nr 63, poz. 638 z późn. zm.) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2001 r. Nr 112 poz. 1206)

6 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie rodzajów odpadów medycznych i weterynaryjnych, których poddawanie odzyskowi jest zakazane (Dz. U. z 2003 r. Nr 8, poz. 103), Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie dopuszczalnych sposobów i warunków unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych (Dz. U. z 2003 r. Nr 8 poz.104 z późn. zm.), Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi (Dz. U. z 2010r., Nr 139, poz. 940),

7 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010r. w sprawie wzoru dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z 2010 r. Nr 249, poz. 1673) Ustawa z dnia 29 października 2002r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2002r., Nr 199, poz. 1671 z późn. zm.) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 czerwca 2007 r. w sprawie towarów niebezpiecznych, których przewóz drogowy podlega obowiązkowi zgłoszenia (Dz.U. z 2007r., Nr 107, poz. 742)

8 RELACJA USTAWA O ODPADACH A PZP

9 Art. 9 Ustawy o odpadach 1. Odpady powinny być w pierwszej kolejności poddawane odzyskowi lub unieszkodliwiane w miejscu ich powstawania. 2. Odpady, które nie mogą być poddane odzyskowi lub unieszkodliwiane w miejscu ich powstawania, powinny być, uwzględniając najlepszą dostępną technikę lub technologię, o której mowa w art. 143 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska, przekazywane do najbliżej położonych miejsc, w których mogą być poddane odzyskowi lub unieszkodliwione. 3. Zakazuje się poddawania odzyskowi lub unieszkodliwianiu niesegregowanych odpadów komunalnych, pozostałości z sortowania odpadów komunalnych oraz komunalnych osadów ściekowych poza obszarem województwa, na którym zostały wytworzone, z zastrzeżeniem ust. 4.

10 Zakazuje się przywozu na teren województwa, w celu poddawania odzyskowi lub unieszkodliwianiu, niesegregowanych odpadów komunalnych, pozostałości z sortowania odpadów komunalnych oraz komunalnych osadów ściekowych, wytworzonych poza terenem tego województwa, z zastrzeżeniem ust. 4. 4. Niesegregowane odpady komunalne, pozostałości z sortowania odpadów komunalnych oraz komunalne osady ściekowe mogą być poddane odzyskowi lub unieszkodliwianiu na obszarze województwa innego niż te, na którym zostały wytworzone, jeżeli odległość od miejsca wytwarzania odpadów do instalacji lub miejsca przeznaczonego do odzysku lub unieszkodliwiania jest mniejsza niż odległość do instalacji lub miejsca położonego na obszarze tego samego województwa. 4a. Zasada, o której mowa w ust. 4, jest realizowana zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, o której mowa w art. 7.

11 Przepisy ust. 3, 3a i 4 stosuje się odpowiednio do unieszkodliwiania odpadów medycznych o właściwościach zakaźnych, zwanych dalej "zakaźnymi odpadami medycznymi", oraz do unieszkodliwiania odpadów weterynaryjnych o właściwościach zakaźnych, zwanych dalej "zakaźnymi odpadami weterynaryjnymi

12 Art. 25. 1. Wytwórca odpadów może zlecić wykonanie obowiązku gospodarowania odpadami innemu posiadaczowi odpadów. 2. Posiadacz odpadów może je przekazywać wyłącznie podmiotom, które uzyskały zezwolenie właściwego organu na prowadzenie gospodarowania odpadami, chyba że działalność taka nie wymaga uzyskania zezwolenia. 3. Jeżeli posiadacz odpadów, w tym wytwórca odpadów, przekazuje odpady następnemu posiadaczowi odpadów, który ma zezwolenie właściwego organu na zbieranie, odzysk, unieszkodliwianie odpadów lub koncesję na składowanie odpadów w górotworze, w tym w podziemnych wyrobiskach górniczych, posiada decyzję, o której mowa w art. 31 lub w art. 32, lub jest wpisany do rejestru, o którym mowa w art. 33 ust. 5, odpowiedzialność za gospodarowanie odpadami przenosi się na tego następnego posiadacza odpadów.

13 4. Zlecający usługę transportu odpadów jest obowiązany wskazać prowadzącemu transport odpadów miejsce odbioru odpadów oraz posiadacza odpadów, do którego należy dostarczyć te odpady. 5. Prowadzący transport odpadów jest obowiązany dostarczyć te odpady do posiadacza odpadów, który został mu wskazany przez zlecającego usługę. 6. Prowadzący transport odpadów komunalnych jest obowiązany dostarczyć je do miejsc odzysku lub unieszkodliwiania wskazanych w zezwoleniu na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

14 SKUTEK NARUSZENIA art. 9 Ustawy o odpadach Art. 69a. 1. ustawy o odpadach Kto: 1)przekazuje do odzysku lub unieszkodliwienia niesegregowane odpady komunalne, pozostałości z sortowania odpadów komunalnych lub komunalne osady ściekowe, niezgodnie z art. 9 ust. 3-4 lub 2)poddaje odzyskowi lub unieszkodliwianiu niesegregowane odpady komunalne, pozostałości z sortowania odpadów komunalnych lub komunalne osady ściekowe niezgodnie z art. 9 ust. 3-4, podlega karze aresztu albo grzywny. 2. Tej samej karze podlega ten, kto unieszkodliwia zakaźne odpady medyczne lub zakaźne odpady weterynaryjne poza obszarem województw, o których mowa w ust. 1.

15 SKUTEK NARUSZENIA art. 9 Ustawy o odpadach Art. 89 ust. 1 pkt 8 pzp – odrzucenie przez Zamawiającego oferty jeżeli jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów Art. 139 ust. 1 pzp – Do umów w sprawach zamówień publicznych stosuje się odpowiednio przepisy KC. Art. 58 KC – czynność prawna sprzeczna z ustawą jest nieważna

16 SKUTEK NARUSZENIA art. 9 Ustawy o odpadach Ustawa z dnia 17 grudnia 2005r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 14, poz. 114 z późn. zm.) Art. 4. Odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych podlegają: 1)(…………………………….) 2)kierownicy jednostek sektora finansów publicznych; 3)pracownicy jednostek sektora finansów publicznych, którym powierzono określone obowiązki w zakresie gospodarki finansowej lub czynności przewidziane w przepisach o zamówieniach publicznych; 4)(………………………………)

17 Art. 17. 1. Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest udzielenie zamówienia publicznego: 1)wykonawcy, który nie został wybrany w trybie określonym w przepisach o zamówieniach publicznych; 2)z naruszeniem przepisów o zamówieniach publicznych dotyczących: a) (9) przesłanek stosowania trybów udzielenia zamówienia publicznego: negocjacji bez ogłoszenia, z wolnej ręki lub zapytania o cenę, b) (10) obowiązku przekazania lub zamieszczenia ogłoszenia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, c) (11) obowiązku zawiadomienia Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych; 3)którego przedmiot lub warunki zostały określone w sposób naruszający zasady uczciwej konkurencji;

18 4) z innym, niż wymienione w pkt 1-3, naruszeniem przepisów o zamówieniach publicznych, jeżeli naruszenie to miało wpływ na wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 2. Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego: 1)bez zachowania formy pisemnej; 2) (12) na czas dłuższy niż określony w przepisach o zamówieniach publicznych lub na czas nieoznaczony, z wyłączeniem przypadków dopuszczonych w przepisach o zamówieniach publicznych; 3) (13) (uchylony); 4) (14) przed ogłoszeniem orzeczenia przez Krajową Izbę Odwoławczą, z naruszeniem przepisów o zamówieniach publicznych.

19 3. Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z naruszeniem przepisów o zamówieniach publicznych, określających przesłanki upoważniające do unieważnienia tego postępowania. 4. Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest niezłożenie przez członka komisji przetargowej lub inną osobę występującą w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w imieniu zamawiającego oświadczeń wymaganych przepisami o zamówieniach publicznych. 5. Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest niewyłączenie z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego osoby podlegającej wyłączeniu z takiego postępowania na podstawie przepisów o zamówieniach publicznych.

20 6. Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest zmiana umowy w sprawie zamówienia publicznego z naruszeniem przepisów o zamówieniach publicznych. 7. (15) Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest dopuszczenie przez kierownika jednostki sektora finansów publicznych do popełnienia naruszenia dyscypliny finansów publicznych, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2, 3 i 5, wskutek zaniedbania lub niewypełnienia obowiązków w zakresie kontroli zarządczej

21 Art. 31. 1. Karami za naruszenie dyscypliny finansów publicznych są: 1)upomnienie; 2)nagana; 3)kara pieniężna; 4)zakaz pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi. 2. Karę pieniężną wymierza się w wysokości od jednokrotności do trzykrotności miesięcznego wynagrodzenia osoby odpowiedzialnej za naruszenie dyscypliny finansów publicznych - obliczonego jak wynagrodzenie za czas urlopu wypoczynkowego - należnego w roku, w którym doszło do tego naruszenia

22 3. Jeżeli nie jest możliwe ustalenie wysokości wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 2, karę pieniężną wymierza się w wysokości od jednokrotności do pięciokrotności przeciętnego wynagrodzenia. 4. Karę zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi wymierza się na okres od roku do 5 lat.

23 SIWZ Art. 36. 1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zawiera co najmniej: 1)nazwę (firmę) oraz adres zamawiającego; 2)tryb udzielenia zamówienia; 3)opis przedmiotu zamówienia (art. 29 i 30 pzp); 4)termin wykonania zamówienia; 5)warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków (art. 22, 24, 89 pzp); 6)wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowani u;

24 Art. 29 pzp 1. Przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. 2. Przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję. 3. Przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy "lub równoważny".

25 Art. 30 pzp 1. Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia za pomocą cech technicznych i jakościowych, z zachowaniem Polskich Norm przenoszących normy europejskie lub norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy. 2-6. (…………….) 7. Do opisu przedmiotu zamówienia stosuje się nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień.

26 SIWZ – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA usługa gromadzenia, odbioru, transportu i utylizacji odpadów medycznych świadczona dla Zamawiającego podział odpadów medycznych według określonych grup (wg katalogu odpadów) gromadzenie odpadów – odpowiednie kontenery odbiór odpadów – określenie zasad odbioru przez Zamawiającego; karta przekazania odpadu

27 Transport odpadów – stosowne zezwolenie (art. 28 ustawy o odpadach) Utylizacja odpadów medycznych – stosowne zezwolenie (art. 26 ustawy o odpadach), z zastrzeżeniem art. 42 ustawy o odpadach (unieszkodliwianie zakaźnych odpadów medycznych)

28 odpad medyczny a odpad komunalny

29 SIWZ – DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIENIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU Art. 22. 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące: 1)posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 2)posiadania wiedzy i doświadczenia; 3)dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 4)sytuacji ekonomicznej i finansowej.

30 Umowa zawarta w ramach postępowania o zamówienie publiczne

31 NAJCZĘŚCIEJ SPOTYKANE BŁĘDY W SIWZ Niewłaściwie opisane warunki przedmiotowe postępowania - pomieszanie decyzji na gromadzenie, transport, unieszkodliwienie odpadów medycznych, komunalnych Niewłaściwie opisane warunki podmiotowe - dopuszczenie polegania na zasobach podmiotów trzecich zgodnie z art. 26 ust. 2b pzp w przypadku wykazywania posiadania uprawnień

32 Dziękujemy za uwagę Centrum Kreowania Liderów S.A. Siedziba: ul. Ściegiennego3 40-114 Katowice tel.: 32 258 15 90 fax: 32 258 15 98 Biuro: ul. Towarowa 35 61-896 Poznań tel.: 61 643 52 52 fax: 61 859 59 01 e-mail: ckl@ckl.pl www: www.ckl.plckl@ckl.plwww.ckl.pl


Pobierz ppt "Gospodarka odpadami medycznymi a prawo zamówień publicznych wybrane zagadnienia Małgorzata Kałuża Katowice, 29 września 2011 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google