Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Elementy Socjologii Tomasz Ochinowski. Tomasz Ochinowski dr psychologii, dr hab. zarządzania pracownik Wydziału Zarządzania UW; trener umiejętności społecznych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Elementy Socjologii Tomasz Ochinowski. Tomasz Ochinowski dr psychologii, dr hab. zarządzania pracownik Wydziału Zarządzania UW; trener umiejętności społecznych."— Zapis prezentacji:

1 Elementy Socjologii Tomasz Ochinowski

2 Tomasz Ochinowski dr psychologii, dr hab. zarządzania pracownik Wydziału Zarządzania UW; trener umiejętności społecznych („Trener roku 2006” zdaniem klientów firmy Institute for International Research. Polska) i doradca biznesowy; trener umiejętności społecznych („Trener roku 2006” zdaniem klientów firmy Institute for International Research. Polska) i doradca biznesowy; historyk historiografii oraz historyk biznesu, wykorzystujący perspektywę historiograficzną do szukania odpowiedzi na pytania o to, co przeszłość robi z organizacjami i ich otoczeniem oraz co organizacje i ich otoczenie robią z przeszłością; poszukujący w tradycjach biznesowych inspiracji dla innowacyjnych działań obecnych firm i instytucji historyk historiografii oraz historyk biznesu, wykorzystujący perspektywę historiograficzną do szukania odpowiedzi na pytania o to, co przeszłość robi z organizacjami i ich otoczeniem oraz co organizacje i ich otoczenie robią z przeszłością; poszukujący w tradycjach biznesowych inspiracji dla innowacyjnych działań obecnych firm i instytucji członek redakcji rocznika „Polska Kilo”, Instytut Historii PAN, także wykładowca w Instytucie Historycznym UW serdecznie zapraszam na dyżur: Zakład Socjologii Organizacji i Historii Biznesu, pt. 15.45- 19.15, WZ UW, pokój B533. ochinto@wz.uw.edu.pl

3 warunki zaliczenia (proste i łatwe jak…) 1) 1) lektura tekstów zadawanych na poszczególne zajęcia; każdy ze studentów ma obowiązek przygotować na zajęcia pisemną odpowiedź na pytania do każdego z tekstów, zawarte w programie zajęć 2) 2) opracowanie studiów przypadków (czasem są to ćwiczenia o charakterze badań terenowych) przewidzianych na poszczególne zajęcia; opracowanie to musi być przygotowane pisemnie (według wskazówek zawartych w programie) w grupach trzyosobowych (zespoły te powinny być stałe na cały semestr) 3) 3) opracowanie i przedstawienie zgodnie z metodyką tak zwanych warsztatów przyszłości pojęć kluczowych dla danych zajęć z podręcznika Anthony’ego Giddensa oraz Philipa W. Suttona Socjologia. Kluczowe pojęcia. Warszawa 2014: PWN. 4) 4) udział w projekcie badawczym, który zostanie zapoczątkowanych na drugich zajęciach; myślę, że najlepiej byłoby, żeby uczestnicy wykonywali zadania badawcze w zespołach trzyosobowych z punktu 2)

4 Tadeusz Kowalewski (2006). „ Zukunftswerkstätten” jako metoda aktywizująca pracę ze studentami w procesie kształtowania jakości pracy szkoły wyższej, Innowacje w edukacji akademickiej, nr 1, s. 33- 42, 37

5 Tadeusz Kowalewski (2006). „ Zukunftswerkstätten” jako metoda aktywizująca pracę ze studentami w procesie kształtowania jakości pracy szkoły wyższej, Innowacje w edukacji akademickiej, nr 1, s. 33- 42, 38.

6 Tadeusz Kowalewski (2006). „ Zukunftswerkstätten” jako metoda aktywizująca pracę ze studentami w procesie kształtowania jakości pracy szkoły wyższej, Innowacje w edukacji akademickiej, nr 1, s. 33- 42, 36.

7 I zależy, kto co chce… realizacja wspomnianych form uczestnictwa w zajęciach, monitorowane przez prowadzącego, daje 70% oceny przedmiotu. Pozostałe 30% oceny można uzyskać po egzaminie ustnym z lektur obowiązkowych (przewidzianych na poszczególne zajęcia) i ewentualnie dodatkowych minimum na ocenę dostateczną: pisemne odpowiedzi na pytania z pkt. 1 na przynajmniej 5 zajęć; udokumentowanie opracowania studium przypadku na przynajmniej 5 zajęć; czynny udział w prezentacji przynajmniej 2 różnych pojęć (na 2 różnych zajęciach); czynny udział w programie badawczym; zdanie egzaminu ustnego na co najmniej dostateczny maksimum na ocenę bardzo dobrą: przygotowanie pisemne odpowiedzi na pytania z pkt. 1 na przynajmniej 10 zajęć; udokumentowanie opracowania studium przypadku na przynajmniej 10 zajęć; czynny udział w prezentacji przynajmniej 4 różnych pojęć (na 4 różnych zajęciach); czynny udział w programie badawczym; zdanie egzaminu ustnego na co najmniej dobry z uwzględnieniem lektur dodatkowych; spełnienie tych wymogów w standardzie bardzo dobrym (możliwe także inne „zasługi naukowe”)

8 Dodatkowe lektury (dodatkowo „punktują” na egzaminie… i to bardzo ! ) *Giddens, A. (2012). Socjologia. Wydanie nowe, tł. Siara, O. i in. Warszawa: PWN, rozdz. 1: „Co to jest socjologia ?” (s. 3- 31), rozdz. 2: „Socjologiczne pytania i odpowiedzi”(s. 33- 63); rozdz. 3: „Teorie i perspektywy socjologiczne” (s. 65- 103); rozdz. 4: „Globalizacja i zmieniający się świat”(s. 105- 149); rozdz. 5: „Środowisko”( s. 151- 201); rozdz. 6: „Miasta i życie miejskie” (s. 203- 245) rozdz. 7: Interakcja społeczna i życie codzienne”, punkt „Interakcja w czasie i przestrzeni” (s. 270-279); rozdz. 11: „Stratyfikacja i klasa społeczna” (s. 431- 473), rozdz. 12: „Ubóstwo, wykluczenie społeczne…” (s. 475- 519); rozdz. 13: „Globalne nierówności” (s. 521- 57); rozdz. 18: „Organizacje i sieci”, s. 779- 827.; rozdz. 20: „Praca i życie gospodarcze” (s. 883- 935); punkt: „Teoria aktora- sieci”, s. 813- 815. *Giddens, A. (2012). Socjologia. Wydanie nowe, tł. Siara, O. i in. Warszawa: PWN, rozdz. 1: „Co to jest socjologia ?” (s. 3- 31), rozdz. 2: „Socjologiczne pytania i odpowiedzi”(s. 33- 63); rozdz. 3: „Teorie i perspektywy socjologiczne” (s. 65- 103); rozdz. 4: „Globalizacja i zmieniający się świat”(s. 105- 149); rozdz. 5: „Środowisko”( s. 151- 201); rozdz. 6: „Miasta i życie miejskie” (s. 203- 245) rozdz. 7: Interakcja społeczna i życie codzienne”, punkt „Interakcja w czasie i przestrzeni” (s. 270-279); rozdz. 11: „Stratyfikacja i klasa społeczna” (s. 431- 473), rozdz. 12: „Ubóstwo, wykluczenie społeczne…” (s. 475- 519); rozdz. 13: „Globalne nierówności” (s. 521- 57); rozdz. 18: „Organizacje i sieci”, s. 779- 827.; rozdz. 20: „Praca i życie gospodarcze” (s. 883- 935); punkt: „Teoria aktora- sieci”, s. 813- 815. *Matejko, A. (1994). Socjotechnika zarządzania. Szczecin: Wyd. ZSB.

9 Aleksander Matejko (1924- 1999) in memoriam

10 socjologa interesuje funkcjonowanie miejsca pracy „jako organizacji techniczno- ekonomicznej i równocześnie jako społeczności ludzkiej” (wg. A. Matejki, Więź i konflikt w zakładzie pracy. Warszawa: 1969. KiW, s. 210)

11 Zarządzanie (rys. ze strony yeti.jpg) ekonomia+socjologia

12 Temat na dziś : „A po co mi to?” Nudna, trudna, niepotrzebna ? Socjologia i jej przydatność w zarządzaniu. „Studenci uważają czasem idee i dane socjologiczne za trudne do zrozumienia. Moim zdaniem wynika to po części z tego, że…” Anthony Giddens

13 „…socjologia wymaga zdecydowanego odłożenia na bok osobistych poglądów i przekonań, kiedy analizuje się wyniki badań i teorie.” wyobraźnia socjologiczna Charles Wright Mills i Anthony Giddens

14 o poznawczych pożytkach z picia kawy zdystansowanie się do codzienności i nowe spojrzenie na nią wartość symboliczna (rytuały) wartość symboliczna (rytuały) potrzeby, nawyki (społeczne przyzwolenie, zróżnicowania) potrzeby, nawyki (społeczne przyzwolenie, zróżnicowania) stosunki społeczne i gospodarcze stosunki społeczne i gospodarcze dziedzictwo (wcześniejsze procesy) dziedzictwo (wcześniejsze procesy) sensy: konteksty, świadomość, wybory sensy: konteksty, świadomość, wybory kształtowanie i uwarunkowania rynku kształtowanie i uwarunkowania rynku wpływ na życie producentów, pośredników, klientów itd. wpływ na życie producentów, pośredników, klientów itd. A. Giddens (2012). Socjologia. Wydanie nowe. Warszawa: PWN, s. 6- 8.

15 wyobraźnia socjologiczna pozwala nam dostrzec, jak wiele zdarzeń, na pozór dotyczących tylko jednostki, w rzeczywistości odzwierciedla szersze kwestie Anthony Giddens

16 wyobraźnia organizacyjna Monika Kostera i Jerzy Kociatkiewicz „zdolność do czynienia niezwyczajnych związków między ludźmi, rzeczami, perspektywami i doświadczeniami (…), która rozkwita poprzez otwarcie się na poczucie zdziwienia oraz poprzez bycie w kontakcie z tym, co inspiruje” Kociatkiewicz, J. i Kostera, M. (2012). Sherlock Holmes and the adventure of the rational manager: Organizational reason and its discontents. Scandinavian Journal of Management, 28, pp. 162–172. http://www.kostera.pl/Images.htm

17 JosephLitterer (1970): dla przyszłości zarządzania konieczna jest zmiana edukacji menedżerskiej tak, by dawała więcej niż dotąd wiedzy ogólnej zarówno z zakresu nauk ścisłych jak i humanistycznych potoczna wiedza o społeczeństwie (P. Sztompka) oparta na spostrzeżeniach przypadkowych i osobistych oparta na spostrzeżeniach przypadkowych i osobistych fragmentaryczna i niespójna fragmentaryczna i niespójna apodyktyczna apodyktyczna socjologia gorąca a socjologia naukowa (za A. Jelonkiem)

18 Socjologia jako nauka jak się narodziła?

19 Ibn Chaldun 1332-1406 Historia Powszechna, Kilab al- ’ba (1374- 1378); „Prolegomena”, „Wstęp”, „Muqaddima” (1377) „był prawdziwym empirystą, realistą i bacznym obserwatorem faktów społecznych(…) Słowem – był to pierwszy naukowy socjolog, chociaż do pojawienia się tego pojęcia i tej nauki w Europie miało jeszcze upłynąć kilka stuleci” (Krystyna Bolesta- Kukułka) „był prawdziwym empirystą, realistą i bacznym obserwatorem faktów społecznych(…) Słowem – był to pierwszy naukowy socjolog, chociaż do pojawienia się tego pojęcia i tej nauki w Europie miało jeszcze upłynąć kilka stuleci” (Krystyna Bolesta- Kukułka) teoria dynamiki świata społecznego i jego struktur teoria dynamiki świata społecznego i jego struktur teoria pracy jako kreatywnej siły kształtującej w określonych warunkach stosunki społeczne teoria pracy jako kreatywnej siły kształtującej w określonych warunkach stosunki społeczne

20 ’umran jako nauka zajmująca się ’umranem muszą istnieć prawa „wprawiające społeczeństwo w ruch” (Jamsheer 2012: 52) muszą istnieć prawa „wprawiające społeczeństwo w ruch” (Jamsheer 2012: 52) „Prawa te można odkrywać, opierając się na już zweryfikowanych świadectwach historycznych” (jak wyżej)- nowa gałąź wiedzy: ’umran „Prawa te można odkrywać, opierając się na już zweryfikowanych świadectwach historycznych” (jak wyżej)- nowa gałąź wiedzy: ’umran Przeszkody w dotarciu do prawdy historycznej: stronniczość autorów, popieranie przez nich określonych idei lub szkół myślenia/ bezkrytyczny stosunek do przekazu (historycznego)/ nieznajomość stosunków panujących w społeczeństwie Przeszkody w dotarciu do prawdy historycznej: stronniczość autorów, popieranie przez nich określonych idei lub szkół myślenia/ bezkrytyczny stosunek do przekazu (historycznego)/ nieznajomość stosunków panujących w społeczeństwie Warunki zabezpieczenia się przez badacza przed zniekształcaniem stanu faktycznego: rzetelna wiedza na temat obyczajowości, na temat natury zbiorowości ludzkich oraz uwarunkowań rządzących organizacją społeczną Warunki zabezpieczenia się przez badacza przed zniekształcaniem stanu faktycznego: rzetelna wiedza na temat obyczajowości, na temat natury zbiorowości ludzkich oraz uwarunkowań rządzących organizacją społeczną Co prowadzi badacza do prawdy i chroni przed błędami ? Co prowadzi badacza do prawdy i chroni przed błędami ? - dotarcie do źródeł - rozległa wiedza - spekulatywny umysł ’umran = zjawisko występowania człowieka, twórcy historii, w zbiorowości

21 ’umran nauka o zbiorowości ludzkiej 1. Człowiek jest istotą społeczną (por. Arystoteles ) 2. Zorganizowanie się ludzi w społeczeństwo odpowiada naturalnym potrzebom człowieka 3. Realizacja potrzeb i obrona przed agresją wymaga udziału i współpracy większej liczby ludzi 4. Dlatego: społeczeństwo konieczne dla rodzaju ludzkiego 5. W każdej społeczności konieczna jest władza zaradcza- waz’i – broni zbiorowości a zarazem hamuje agresję jednych członków zbiorowości wobec drugich Hassan, A. Jamsheer (2013), Ibn Chalduna koncepcja dziejów i nauki historii. W: Błachowska, K. i in. (red.). Badacze przeszłości wobec wyzwań XIX- XX wieku. Warszawa: Neriton.

22 asabia (asabijja) „solidarność grupowa”, więzy krwi, emocjonalna identyfikacja „solidarność grupowa”, więzy krwi, emocjonalna identyfikacja wzmacniana lub nawet współtworzona przez wspólnie wyznawaną religię wzmacniana lub nawet współtworzona przez wspólnie wyznawaną religię obok czynników ekonomicznych w znaczący sposób warunkuje życie społeczne obok czynników ekonomicznych w znaczący sposób warunkuje życie społeczne wyznacza duchowe zasady rządzenia wyznacza duchowe zasady rządzenia posługiwanie się zasadami „asabia” legitymizuje władzę; zatracenie „asabia” w sposób konieczny powoduje utratę dominującej pozycji danego narodu, która przechodzi do innych podmiotów posługiwanie się zasadami „asabia” legitymizuje władzę; zatracenie „asabia” w sposób konieczny powoduje utratę dominującej pozycji danego narodu, która przechodzi do innych podmiotów

23 W I połowie XIX wieku „nauka i technika parły do przodu, jak nigdy dotąd” (N. Davis) Georg Ohm 1827, Kolonia: opór elektryczny Georg Ohm 1827, Kolonia: opór elektryczny Michael Faraday 1831, Londyn: indukcja elektoromagentyczna Michael Faraday 1831, Londyn: indukcja elektoromagentyczna Charles Darwin 1859, Charles Darwin 1859, Londyn: teoria ewolucji Gregor Mendel 1865, Brno: genetyka Gregor Mendel 1865, Brno: genetyka Dimitrij Mendelejew 1869, Dimitrij Mendelejew 1869, Petersburg: układ okresowy pierwiastków George Stephenson 1825, Stockton: kolej pasażerska George Stephenson 1825, Stockton: kolej pasażerska Nicephore Niepce 1826, Chalon-sur-Saone: fotografia Nicephore Niepce 1826, Chalon-sur-Saone: fotografia Charlse Babbage 1834, Cambridge: kalkulator mechaniczny Charlse Babbage 1834, Cambridge: kalkulator mechaniczny Wilhelm Bauer 1850,Kilonia: łódź podwodna Wilhelm Bauer 1850,Kilonia: łódź podwodna Henry Bessemer 1857, Henry Bessemer 1857, St Pancras: udoskonalenie wytopu stali

24 1851 Wielka Wystawa Przemysłu Wszystkich Narodów Crystal Palce, Londyn

25 5 miesięcy i 15 dni 14 tysięcy wystawców miliony (6?) widzów

26 1838 August Comte nazwa „socjologia” „Przekonanie, że metody naukowe można i powinno się stosować do badania zjawisk dotyczących człowieka w tej samej mierze co do wyjaśniania zjawisk natury, było w istocie jedną z cech charakterystycznych zachodzących w tym okresie przemian. W efekcie – obok ekonomii i etnografii – pojawiły się socjologia, antropologia, geografia człowieka, nauki polityczne i wreszcie psychologia i psychiatria.” (Norman Davis) „Rozciągnięcie na świat społeczny nowoczesnej perspektywy naukowej, stosowanej już od XVII w. w odniesieniu do świata przyrody – w astronomii, fizyce, chemii, biologii – dało początek naukowej socjologii.” (Piotr Sztompka)

27  Florian Znaniecki (1882- 1958) polski socjolog, większość życia zawodowego spędził w USA T William Thomas (1863- 1947),socjolog i psycholog amerykański współczynnik humanistyczny wszelkie fakty społeczne, w odróżnieniu od przyrodniczych zawsze wiążą się z działalnością konkretnych ludzi - są faktami „czyimiś, a nie niczyimi” - mieszczą się w zakresie życiowych doświadczeń jednostek ludzkich lub zbiorowości - podmioty (jednostki lub zbiorowości) stykają się z faktami społecznymi, postrzegają je, doznają, przeżywają, interpretują i oceniają = fakty społeczne mają z natury zawarty w sobie „współczynnik humanistyczny” - fakty społeczne można badać tylko z perspektywy ludzi, w których doświadczeniu wspomniane fakty występują - należy postawić się w położeniu wspomnianych ludzi, „patrząc na świat ich oczami, rozszyfrowując ich hierarchie wartości, systemy reguł jakimi się posługują” (P. Sztompka, Socjologia i Społeczeństwo. W: Szlachta, B. [red.], Słownik społeczny. Kraków 2004, s. 1227) - należy badać społeczeństwo zawsze z uwzględnieniem „współczynnika humanistycznego”, „ a nie w drodze oderwanej, zewnętrznej obserwacji” (jak wyżej).  Florian Znaniecki (1882- 1958) polski socjolog, większość życia zawodowego spędził w USA T William Thomas (1863- 1947),socjolog i psycholog amerykański współczynnik humanistyczny - wszelkie fakty społeczne, w odróżnieniu od przyrodniczych zawsze wiążą się z działalnością konkretnych ludzi - są faktami „czyimiś, a nie niczyimi” - mieszczą się w zakresie życiowych doświadczeń jednostek ludzkich lub zbiorowości - podmioty (jednostki lub zbiorowości) stykają się z faktami społecznymi, postrzegają je, doznają, przeżywają, interpretują i oceniają = fakty społeczne mają z natury zawarty w sobie „współczynnik humanistyczny” - fakty społeczne można badać tylko z perspektywy ludzi, w których doświadczeniu wspomniane fakty występują - należy postawić się w położeniu wspomnianych ludzi, „patrząc na świat ich oczami, rozszyfrowując ich hierarchie wartości, systemy reguł jakimi się posługują” (P. Sztompka, Socjologia i Społeczeństwo. W: Szlachta, B. [red.], Słownik społeczny. Kraków 2004, s. 1227) - należy badać społeczeństwo zawsze z uwzględnieniem „współczynnika humanistycznego”, „ a nie w drodze oderwanej, zewnętrznej obserwacji” (jak wyżej).

28 Aleksander Hertz, (2004). O wielkości Miss Marple. W: tenże, Późne listy z Ameryki. Warszawa: Wyd. IFiS PAN, s.213-236. „Jeżeli jednak będę tu pisał o sobie, o faktach mego życia, to będę się starał traktować je jako obiekty obserwacji i analizy (…) I na siebie, na swoje życie chciałbym patrzeć oczyma socjologa, oczyma humanisty.” (A. Hertz)

29 główne podmioty otoczenia społecznego T. Ochinowskiego

30 trzy metafory społeczeństwa trzy socjologie (Piotr Sztompka) 1. Orientacja systemowa i rozwojowa Auguste Comte (1798- 1857, Francja), Herbert Specner (1820- 1903, Wlk. Brytania), Talcott Parsons (1902- 1979, USA) Auguste Comte (1798- 1857, Francja), Herbert Specner (1820- 1903, Wlk. Brytania), Talcott Parsons (1902- 1979, USA) –metafora biologiczna: społeczeństwo to swoisty organizm, całość złożona z wielu elementów; coś więcej niż cechy jej składników; wykazuje swoiste cechy rozwoju –dziś: w analizach i teoriach globalizacji, postępu technologicznego i cywilizacyjnego, modernizacji

31 trzy metafory społeczeństwa trzy socjologie (Piotr Sztompka) 2. Orientacja indywidualistyczna Max Weber (1864- 1920, Niemcy), Anthony Giddens (ur. 1938, Wlk. Brytania) Max Weber (1864- 1920, Niemcy), Anthony Giddens (ur. 1938, Wlk. Brytania) –metafora fizyczna (podejście atomistyczne): społeczeństwo to konglomerat działań jednostkowych; zadaniem socjologii jest ich wnikliwa analiza i „rozumiejąca interpretacja”; prawidłowości i prawa społeczne dotyczą ludzkich działań –dziś: badanie zmian społecznych i historycznych, „stawania się” społeczeństwa

32 Na następne zajęcia Lektura: * Kostera, M. i Zawadzki, M. (2015). Zarządzanie dla ludzi, Dziennik Opinii. Krytyka Polityczna, nr 105, 2015, dostępne w : http://www.krytykapolityczna.pl/artykuly/opinie/20150415/kostera-zawadzki- zarzadzanie-dla-ludzi [pobrane 11.02. 2015]. Proszę scharakteryzować dwa ujęcia organizacji przedstawione w tym tekście. *Kostera, M. (2012). Organizations and Archetypes. Chetltenham, Northampton: Edward Elgar, chapter 1. “A humanistic manifesto for sustainable management”, pp. 3- 15. Proszę czytać ten tekst tak, by uzyskać odpowiedź na pytanie: do czego lektura prac socjologicznych może się przydać praktykom zarządzania na przykładzie myśli Zygmunta Baumana, Richarda Sennetta i Georga Ritzera ? Grupa ćwiczeniowa zostanie podzielona na trzy podgrupy. Każda z podgrup zajmie się jednym z wymienionych naukowców. Studium przypadku: *Matejko, A. (1969). Więź i konflikt w zakładzie pracy. Warszawa: KiW, rozdz. VIII: „Społeczny mechanizm zakładu pracy”, s. 210- 223 Proszę na podstawie tego tekstu ułożyć projekt analizy socjologicznej Uniwersytetu Warszawskiego. Pojęcia kluczowe: Organizacja (s. 116- 121), Biurokracja (s. 99- 103) oraz Refleksyjność (s. 61- 65). W: Giddens, A. i Sutton, Ph. W. (2014). Socjologia. Kluczowe pojęcia, tłum. Siara, O. i Tomanek, P. Warszawa: PWN.


Pobierz ppt "Elementy Socjologii Tomasz Ochinowski. Tomasz Ochinowski dr psychologii, dr hab. zarządzania pracownik Wydziału Zarządzania UW; trener umiejętności społecznych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google