Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Www. kozlowska-rajewicz.pl Nierówności społeczne, wykluczenia i bieda po polskiej transformacji w kontekście „Strategii na rzecz inteligentnego i zrównoważonego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Www. kozlowska-rajewicz.pl Nierówności społeczne, wykluczenia i bieda po polskiej transformacji w kontekście „Strategii na rzecz inteligentnego i zrównoważonego."— Zapis prezentacji:

1 www. kozlowska-rajewicz.pl Nierówności społeczne, wykluczenia i bieda po polskiej transformacji w kontekście „Strategii na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu” – Europa 2020

2 www. kozlowska-rajewicz.pl Definicje ubóstwa Ubóstwo absolutne lub skrajne - oznacza, że ludzie nie mają podstawowych środków niezbędnych do życia. Na przykład głodują, nie mają czystej wody, odpowiedniego miejsca do mieszkania, wystarczającej odzieży, czy leków i walczą o przetrwanie. Ubóstwo względne - występuje wtedy, gdy poziom życia i dochodów niektórych osób znacznie odbiega od ogólnej normy kraju lub regionu, w którym żyją. Osoby te walczą o to, by żyć normalnie i uczestniczyć w zwykłym życiu gospodarczym, społecznym i kulturalnym. Znaczenie tego terminu różni się w zależności od kraju, tak jak różne są standardy życia większości społeczeństwa. Na potrzeby procesu integracji społecznej, Unia Europejska korzysta z definicji ubóstwa względnego. Nowe pojęcie „zagrożenia ubóstwem i wykluczeniem społecznym” Do 2010 r. przy monitorowaniu ubóstwa na terenie UE skupiano się głównie na ubóstwie względnym. W 2010 r. Unia przyjęła Strategię Europa 2020, której celem jest poprowadzenie Europy ku inteligentnej i zrównoważonej gospodarce sprzyjającej włączeniu społecznemu. Wśród pięciu celów nadrzędnych Strategii po raz pierwszy znalazł się cel obniżenia liczby osób „zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym” o 20 milionów. Źródło: Przewodnik EAPN nr 6 „Ubóstwo i nierówności w Unii Europejskiej”, 2014 r.

3 www. kozlowska-rajewicz.pl Ubóstwo w państwach UE Granicę (próg) ubóstwa dochodowego przyjęto na poziomie 60% mediany dochodu ekwiwalentnego dla całego kraju. Jest to podejście powszechnie stosowane (np. przez Eurostat) do oceny zasięgu ubóstwa w krajach Unii Europejskiej. Wskaźnik zagrożenia ubóstwem należy m.in. do wskaźników monitorujących realizację celów Strategii „Europa 2020”. Obliczany jest on na podstawie europejskiego badania dochodów i warunków życia (EU-SILC). Źródło:http://stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/WZ_jakosc_zycia_2013.pdf

4 www. kozlowska-rajewicz.pl Osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym jako procent populacji w państwach europejskich w 2013 i 2014 r. Źródło: http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/images/f/f2/At-risk-of_poverty_or_social_exclusion_rate%2C_2013_and_2014.png

5 www. kozlowska-rajewicz.pl Problem z porównywaniem poziomów ubóstwa Porównywanie poziomów ubóstwa w różnych krajach nie uwzględnia w wystarczający sposób różnic w standardzie życia. Źródłó: Opracowanie własne na podstawie: Danych z GUS, Eurostat, Numbeo. Wartości ustawowego progu podatkowego obowiązujące na dzień 29.10.2014 r. Przeliczenie waluty euro na złotówki nastąpiło po kursie z dnia 19 lutego 2015 r. PaństwoŚredni miesięczny dochód na osobę (PLN) Granica ubóstwa (PLN) Polska17971078 Irlandia66583997 Niemcy68384102 Holandia72774366 Belgia75014501 Austria77804625 Finlandia81274782 Szwecja92245534 Dania93925635 Luksemburg11 6296977 *Dane dotyczące wysokości dochodów netto pochodzą z 2013 r.

6 www. kozlowska-rajewicz.pl Przyczyny pozostawania w ubóstwie według opinii publicznej w Polsce Źródło: http://www.feswar.org.pl/fes2009/pdf_doc/debaty6.pdf

7 www. kozlowska-rajewicz.pl *Dane: 2013 rok dla Polski

8 www. kozlowska-rajewicz.pl Źródło: GUS W IV kwartale 2014 roku minimum egzystencji w Polsce wyniosło: dla gospodarstwa 1-osobowego: 540 złdla gospodarstwa 4-osobowego: 1458 zł

9 www. kozlowska-rajewicz.pl 47,1 %

10 www. kozlowska-rajewicz.pl Dochody netto gospodarstw domowych według grup społeczno-ekonomicznych i typu aktywności ekonomicznej w marcu/czerwcu 2015 r. Grupa społeczno-ekonomiczna i typ aktywności ekonomicznej Dochody netto w złotych Na gospodarstwo domowe Na osobę Na jednostkę ekwiwalentną Pracownicy 447416342138 Rolnicy 393010081484 Emeryci 267315621674 Renciści 2137,521118,211236 Pracujący na własny rachunek 587721812808 Utrzymujący się z niezarobkowych źródeł 1620 858960 Gospodarstwa domowe bez bezrobotnych 381316341985 Gospodarstwa domowe z bezrobotnymi 30728601230 Ogółem 373115491902 *Na jednostka ekwiwalentną – przeliczenie dochodu jednostki z uwzględnieniem skali ekwiwalentności OECD stosowanej w UE, wedle której pierwsza osoba dorosła ma wartość 1, druga i następne 0,5, a dzieci do 14 lat po 0,3. Dwoje emerytów to ekwiwalent 1,5 osoby (1+0,5), a małżeństwo z dwójką dzieci to ekwiwalent 2,1 osoby (1+0,5+0,3+0,3).

11 www. kozlowska-rajewicz.pl Grupy społeczne najbardziej narażone na ubóstwo: Rodziny wielodzietne (oraz rodziny z niepełnosprawnym dzieckiem) Niepełnosprawni Mniejszości etniczne tj. Romowie Dyskryminacja barierą wejścia na rynek pracy

12 www. kozlowska-rajewicz.pl Od ubóstwa do wykluczenia społecznego Kluczowe czynniki, które sprawiają, że dana osoba jest bardziej zagrożona ubóstwem niż inne: Bezrobocie lub niska jakość pracy (np. praca nisko płatna lub niepewna) ogranicza dostęp dogodnego dochodu i odcina ludzi od sieci społecznych. Niski poziom wykształcenia i umiejętności ogranicza możliwość otrzymania godnej pracy, rozwoju i uczestnictwa w życiu społecznym. Rozmiar i typ rodziny. Duże rodziny są bardziej zagrożone ubóstwem ponieważ mają większe koszty, niższe dochody i więcej trudności w uzyskaniu dobrze płatnego zatrudnienia. Płeć: kobiety są ogólnie bardziej zagrożone ubóstwem niż mężczyźni i mniej prawdopodobne jest otrzymanie przez nie płatnego zatrudnienia. Zazwyczaj mają niższe emerytury i są bardziej zaangażowane w nieodpłatne obowiązki opiekuńcze, zaś kiedy pracują, często otrzymują niższe wynagrodzenie niż mężczyźni za tę samą pracę. Niepełnosprawność lub problemy zdrowotne ograniczają dostęp do godnego zatrudnienia i prowadzą do wzrostu codziennie ponoszonych kosztów. Przynależność do mniejszości etnicznej tj. Romowie lub bycie imigrantem/nieudokumentowanym imigrantem. Osoby takie cierpią z powodu dyskryminacji i rasizmu, przez co mają gorsze szanse otrzymania zatrudnienia. Często zmuszone są do życia w gorszym otoczeniu i mają ograniczony dostęp do podstawowych usług. Mieszkanie w odległej lub bardzo biednej miejscowości, gdzie dostęp do usług jest gorszy.

13 www. kozlowska-rajewicz.pl Wskaźniki dotyczące włączenia społecznego w Polsce Wskaźniki/Rok200820092010201120122013 Osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (% ludności ogółem) 30,527,8 27,226,725,8 Dzieci zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (% ludności w wieku 0-17 lat) 32,931,030,829,829,329,8 Osoby starsze zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (% ludności w wieku 65+) 26,925,824,424,723,419,7 Wskaźnik zagrożenia ubóstwem (% ludności ogółem) 16,917,117,617,717,117,3 Wskaźnik pogłębionej deprywacji materialnej (% ludności ogółem) 17,715,014,213,013,511,9 Wskaźnik zagrożenia ubóstwem pracujących (% osób zatrudnionych) 11,511,011,411,110,410,7 Źródło: Opracowanie własne na podstawie: DOKUMENT ROBOCZY SŁUŻB KOMISJI Sprawozdanie krajowe – Polska 2015 r. {COM(2015) 85 final}

14 www. kozlowska-rajewicz.pl Transformacja w Polsce Reformy Balcerowicza Skutki transformacji systemowej w Polsce PozytywneNegatywne Wprowadzenie demokratycznego ustrojuPoczątkowy kryzys gospodarczy Liberalizacja handlu zagranicznegoPóźniejszy wzrost gospodarczy spowodował rozwarstwienie dochodów (czyli pojawiły się nierówności i ubóstwo) Wprowadzenie swobody działalności gospodarczej [Systematyczny wzrost zatrudnienia w sektorze prywatnym (z 13,2% w 1989 r. do 61,4% w 1995 r. i wreszcie do 73,4% w 2002 r.); Powiększenie sektora usług] Bezrobocie Przyłączenie Polski do międzynarodowych struktur tj. Rada Europy, OECD, NATO oraz Unia Europejska Emigracja Rozwój technologii

15 www. kozlowska-rajewicz.pl Źródło: Diagnoza Społeczna 2015 r.; file:///C:/Users/AIO/Downloads/ds2015_konferencja_16.09.2015.pdf Co Polacy sądzą o zmianach w kraju po 1989 r. ?

16 www. kozlowska-rajewicz.pl Główne wnioski Diagnozy Społecznej w Polsce w 2015 roku Realny dochód gospodarstw domowych wzrósł w stosunku do 2013 r. o ponad 12%, a dochód osobisty o 10%. Maleje rozwarstwienie ekonomiczne polskiego społeczeństwa. Nierówność rozkładu dochodów gospodarstw domowych mierzona współczynnikiem Giniego spadała w ostatnich sześciu latach. Wartość tego współczynnika w 2009 r. wyniosła 0,318, w 2011 r. 0,307, w 2013 r. 0,305 a w 2015 r. 0,285 (znacznie poniżej średniej dla 27 krajów Unii Europejskiej). Poniżej granicy skrajnego ubóstwa żyło w Polsce wmarcu/czerwcu 2015 r. 3,3% gospodarstw domowych (o 1,8 pkt proc. mniej niż w 2013 r.) Województwami o najwyższej ogólnej jakości życia były w 2015 r. małopolskie, pomorskie i wielkopolskie, a o najniższej jakości życia – świętokrzyskie, łódzkie i zachodniopomorskie. Średni dochód netto w marcu/czerwcu 2015 r. wyniósł w badanych gospodarstwach w przeliczeniu na osobę 1549 zł a na jednostkę ekwiwalentną 1902 zł. W 2015 r. prawie 57% gospodarstw nie posiadało oszczędności. W latach 2013-2015 sytuacja na polskim rynku pracy wyraźnie się poprawiła. Stopa bezrobocia obniżyła się poniżej 8%. Link do Diagnozy Społecznej: http://www.diagnoza.com/pliki/raporty/Diagnoza_raport_2015.pdf

17 www. kozlowska-rajewicz.pl Ocena i wnioski Komisji Europejskiej ws. sytuacji gospodarczej Polski – 2015 r. Od 2008 r. w Polsce realny PKB wzrósł łącznie o 19 %, co stanowi absolutny wyjątek w UE. Poniżej: Roczna dynamika PKB wybranych krajów UE w trzecim kwartale 2015 r. Pomimo stałego wzrostu zatrudnienia, obserwowanego od 2007 r., polski rynek pracy zmaga się z szeregiem słabości strukturalnych tj. niekorzystne zmiany demograficzne, niskie uczestnictwo pewnych grup w rynku pracy, segmentacja rynków pracy oraz niski poziom mobilności geograficznej i zawodowej. Swoje dobre wyniki gospodarcze w ciągu ostatnich 25 lat Polska zawdzięcza w dużej mierze konkurencyjnym kosztom pracy; aby przesunąć się w górę łańcucha wartości dodanej, państwo to powinno zwiększyć swoje zdolności innowacyjne. Źródło: DOKUMENT ROBOCZY SŁUŻB KOMISJI Sprawozdanie krajowe – Polska 2015 r. {COM(2015) 85 final} Wykres: Bankier.pl na podstawie danych Eurostatu

18 www. kozlowska-rajewicz.pl Strategia „Europa 2020” Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu Celem strategii „Europa 2020” jest osiągnięcie wzrostu gospodarczego, który będzie: inteligentny − dzięki bardziej efektywnym inwestycjom w edukację, badania naukowe i innowacje; zrównoważony − dzięki zdecydowanemu przesunięciu w kierunku gospodarki niskoemisyjnej; oraz sprzyjający włączeniu społecznemu, ze szczególnym naciskiem na tworzenie nowych miejsc pracy i ograniczanie ubóstwa. Strategia koncentruje się na pięciu dalekosiężnych celach w dziedzinie zatrudnienia, innowacyjności, edukacji, walki z ubóstwem oraz w zakresie klimatu i energii. Źródło: http://ec.europa.eu/europe2020/europe-2020-in-a-nutshell/targets/index_pl.htm

19 www. kozlowska-rajewicz.pl Cel 5 Strategii „Europa 2020”- Walka z ubóstwem i wykluczeniem społecznym Polska: Zmniejszenie o 1,5 mln liczby osób żyjących poniżej relatywnej granicy ubóstwa - Dla UE założono 20 mln osób. - Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zmniejszyła się o 68 tys. w 2012 r. i o 213 tys. w 2011 r. Ze względu na zmianę metodologii w 2014 r. (zmiana poziomu odniesienia z 2010 na 2008 r.) krajowy cel 1,5 mln został już osiągnięty. - Według danych Eurostatu za 2013 r. liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zmniejszyła się (w porównaniu z 2008 r.) o 1,7 mln osób.

20 www. kozlowska-rajewicz.pl Dziękuję za uwagę!


Pobierz ppt "Www. kozlowska-rajewicz.pl Nierówności społeczne, wykluczenia i bieda po polskiej transformacji w kontekście „Strategii na rzecz inteligentnego i zrównoważonego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google