Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Oferta kredytowa Marzec 2005.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Oferta kredytowa Marzec 2005."— Zapis prezentacji:

1 Oferta kredytowa Marzec 2005

2 Bankowość hipoteczna w Polsce
Informacje o Banku - Misja Banku - Kim jesteśmy? - Zarząd Banku Bankowość hipoteczna w Polsce - Ustawa o listach zastawnych i bankach hipotecznych - Listy zastawne - Bank hipoteczny a bank uniwersalny Produkty - Oferta dla Inwestorów instytucjonalnych - Oferta dla Jednostek Samorządu Terytorialnego

3 Misja Banku Zapewnienie osobom inwestującym w nieruchomości, zarówno inwestorom prywatnym jak i instytucjonalnym długoterminowych środków finansowych. Chcemy wspomagać naszych Klientów wiedzą i doświadczeniem europejskiego lidera rynku nieruchomości. Zamierzamy odgrywać znaczącą rolę w tworzeniu rynku listów zastawnych w Polsce i oferować inwestorom wysokiej jakości bezpieczne papiery długoterminowe.

4 Kim jesteśmy? BPH Bank Hipoteczny SA jest specjalistycznym bankiem hipotecznym działającym w oparciu o Ustawę o listach zastawnych i bankach hipotecznych. W Polsce BPH Bank Hipoteczny SA jest członkiem grupy kapitałowej Banku BPH SA, który jest właścicielem 100% akcji Banku Hipotecznego.

5 Historia Banku 29 grudnia 2000 roku - przeprowadzenie przez HypoVereinsbank Bank Hipoteczny SA pierwszej w Polsce emisji niematerialnych hipotecznych listów zastawnych o wartości ,- EUR i PLN W 2005 roku Bank planuje przeprowadzić pierwszą publiczną emisję listów zastawnych

6 Zarząd Banku Zarząd Rada Nadzorcza Irena Stocka Prezes Zarządu
Jolanta Gładyś Wiceprezes Zarządu Jerzy Tofil Członek Zarządu Rada Nadzorcza Wojciech Sobieraj Przewodniczący Mariusz Grendowicz Wiceprzewodniczący Członkowie Elżbieta Ratajczak Carl Norman Voekt Mirosław Boniecki

7 Bankowość hipoteczna w Polsce
Ustawa o listach zastawnych i bankach hipotecznych Banki hipoteczne prowadzą wyspecjalizowany rodzaj działalności bankowej w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r o listach zastawnych i bankach hipotecznych, znowelizowanej ustawą z dnia 5 lipca 2003

8 Listy zastawne Definicja
List zastawny to rodzaj dłużnego papieru wartościowego, który został wprowadzony przez ustawę o listach zastawnych i bankach hipotecznych z dnia 29 sierpnia 1997 r. Są to papiery dłużne reprezentujące wierzytelności pieniężne na sumy oznaczone, płatne we wskazanych terminach. W przypadku listów zastawnych emitent zobowiązuje się wobec uprawnionego do spełnienia określonych świadczeń pieniężnych. Świadczenie pieniężne polega na wypłacie odsetek i wykupie listów zastawnych w sposób i w terminach określonych w warunkach emisji.

9 Banki hipoteczne a uniwersalne
Podstawowe cechy odróżniające bank hipoteczny od banku uniwersalnego: Zawężenie działalności do udzielania kredytów hipotecznych oraz nabywania od innych banków wierzytelności zabezpieczonych hipoteką Wyłączne prawo emisji listów zastawnych, za pośrednictwem których refinansowana jest działalność kredytowa banku Konieczność sporządzania wyceny według wartości bankowo-hipotecznej, określającej wartość nieruchomości w perspektywie długookresowej Specjalny tryb sprawowania nadzoru przez KNB, GINB i niezależnych Powierników

10 Kredyty dla Jednostek Samorządu Terytorialnego
Oferta dla Jednostek Samorządu Terytorialnego (JST) Kredyty dla Jednostek Samorządu Terytorialnego

11 Długoterminowy kredyt na sfinansowanie potrzeb
Oferta dla Jednostek Samorządu Terytorialnego (JST) Długoterminowy kredyt na sfinansowanie potrzeb Jednostek Samorządu Terytorialnego Kredytobiorca Jednostki Samorządu Terytorialnego: - Gminy - Powiaty Związki celowe Jednostek Samorządu Terytorialnego - powołane do realizacji określonych przedsięwzięć

12 Cel kredytu Oferta dla Jednostek Samorządu Terytorialnego (JST)
- restrukturyzacja zobowiązań JST (spłata deficytu budżetowego, spłata kredytów zaciągniętych w innych bankach, wykup obligacji, spłata pożyczek wobec NFOŚ, spłata zobowiązań wobec ZUS i US i inne) - finansowanie wszelkich inwestycji JST (infrastrukturalnych, budowlanych, ekologicznych, itd.) - inne

13 Zabezpiecznienie Oferta dla Jednostek Samorządu Terytorialnego (JST)
- weksel własny in blanco Jednostki Samorządu Terytorialnego - w przypadku szczególnie nietypowych inwestycji, o szczególnie wysokim stopniu ryzyka, Bank może poprosić o dodatkowe zabezpieczenie

14 Zakres kredytowania Wysokość kredytu Waluta
Oferta dla Jednostek Samorządu Terytorialnego (JST) Zakres kredytowania - do 100% nakładów finansowych JST Wysokość kredytu - zgodnie z normami ustawowymi, czyli do wysokości 60% budżetu gminy Waluta - PLN, - jeżeli przepisy prawa dopuszczą taką możliwość, kredyt może być zaciągnięty w EUR, CHF, USD, lub przewalutowany w okresie kredytowania

15 Warunek uzyskania kredytu
Oferta dla Jednostek Samorządu Terytorialnego (JST) Wysokość kredytu - od 1 do 20 mln PLN Okres kredytowania - od 5 do 25 lat Warunek uzyskania kredytu - złożenie wniosku kredytowego do Banku

16 Karencja w spłacie kredytu
Oferta dla Jednostek Samorządu Terytorialnego (JST) Karencja w spłacie kredytu - Bank dopuszcza 18 miesięczny okres karencji w spłacie kapitału, - w uzasadnionych przypadkach może zostać wydłużony do 24 miesięcy Spłata kredytu w okresach: - miesięcznych - kwartalnych Raty kredytu - równe - malejące

17 Prowizja przygotowawcza
Oferta dla Jednostek Samorządu Terytorialnego (JST) Prowizja przygotowawcza - ustalana indywidualnie - 1,9% Oprocentowanie - stawka bazowa (6m WIBOR)+ marża

18 Dokumentacja do wniosku kredytowego
Oferta dla Jednostek Samorządu Terytorialnego (JST) Dokumentacja do wniosku kredytowego 1. Wniosek o udzielenie kredytu z załącznikami 2. Formularz ofertowy 3. Decyzja w sprawie nadania numeru identyfikacyjnego NIP 4. Zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON 5. Opinie banków, w których JST posiada zaciągnięte wcześniej kredyty 6. Harmonogramy spłat zaciągniętych kredytów 7. Zaświadczenie z US i ZUS o niezaleganiu z płatnościami 8. Sprawozdanie Rb - NDS o nadwyżce i deficycie za rok 2003 i I półrocze 2004 9. Opinia RIO z wykonania budżetu za rok 2003 10. Uchwała Rady JST w sprawie budżetu JST na 2004 rok 11. Opinia RIO o przedłożonym projekcie budżetu JST 12. Opis sytuacji finansowej JST w roku bieżącym oraz prognozę dochodów i wydatków budżetowych do końca bieżącego roku

19 Współpraca z BPH Bankiem Hipotecznym SA
Koordynator sprzedaży Katarzyna Kasprzak tel

20 Dziękuję Państwu za uwagę
BPH Bank Hipoteczny SA Dziękuję Państwu za uwagę


Pobierz ppt "Oferta kredytowa Marzec 2005."

Podobne prezentacje


Reklamy Google