Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Budowa więzi instytucjonalnych w klastrach

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Budowa więzi instytucjonalnych w klastrach"— Zapis prezentacji:

1 Budowa więzi instytucjonalnych w klastrach
Lek. med. Andrzej Witek Prezes CenterMed – Klaster Medycyna Polska Pd-Wsch. INNOWACJE MEDYCYNA UZDROWISKA TURYSTYKA

2 Definicje Klaster innowacyjny Więź społeczna Instytucja

3 Więź społeczna pojęcie socjologiczne określające ogół stosunków społecznych, instytucji i środków kontroli społecznej wiążących jednostki w grupy i kręgi społeczne i zapewniających ich trwanie.

4 Instytucja Instytucja – w socjologii termin wprowadzony przez Herberta Spencera, odnosi się do bardzo trwałych elementów ładu społecznego (np. rodzina, własność, prawo), uregulowanych i usankcjonowanych form działalności (np. nauka, szkolnictwo, sądownictwo), uznanych sposobów rozwiązywania problemów współpracy i współżycia (np. małżeństwo, rozwód, kredyt, arbitraż), niektórych organizacji formalnych pełniących w społeczeństwie określone funkcje (np. szpital, więzienie, fabryka, urząd )

5 Klastry innowacyjne Skupiska niezależnych przedsiębiorstw – nowopowstałych firm innowacyjnych, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw oraz organizacji badawczych – działających w określonym sektorze i regionie oraz mających na celu stymulowanie działalności innowacyjnej przez promowanie intensywnych kontaktów, współdzielenie zaplecza technicznego oraz wymianę wiedzy i doświadczeń oraz poprzez skuteczne przyczynianie się do transferu technologii, tworzenia sieci powiązań oraz rozpowszechniania informacji wśród przedsiębiorstw wchodzących w skład danego klastra. Państwo Członkowskie powinno dążyć do uzyskania właściwej równowagi między MŚP i dużymi przedsiębiorstwami w ramach klastra, aby uzyskać określoną masę krytyczną, szczególnie poprzez specjalizację w określonym obszarze działalności B+R+I oraz biorąc pod uwagę istniejące klastry w danym Państwie Członkowskim i na szczeblu wspólnotowym. (Powyższa definicja klastra innowacyjnego została zaczerpnięta z dokumentu Komisji Europejskiej : „Wspólnotowe zasady ramowe dotyczące pomocy państwa na działalności badawczą, rozwojową i innowacyjną”, Dz.U UE, C323, z dn r., )

6 Klastry – współpraca i innowacja
Przedsiębiorstwa – partnerstwo i konkurencja – wzajemne powiązania Centra badawczo –rozwojowe : - istniejące komórki badawczo –rozwojowe przedsiębiorstw, - uczelnie i szkoły wyższe, Firmy otoczenia biznesowego : - agencje reklamowe i pr, - firmy konsultingowe, Samorządy wojewódzkie i lokalne,

7 Struktura Klastra

8 Trwałość i jakość działania klastra
Wytworzenie właściwych więzi w grupie Wpływ na poziom integracji grupy ma jakość więzi. Integracja i dezintegracja zależy przede wszystkim od organizacji tej grupy, od jej funkcjonalności, od panujących w niej norm i wartości

9 Elementy więzi Identyfikacja grupy, Wspólne wartości Wspólne cele
Gotowość przedkładania celów grupy nad własnym Intencjonalne współdziałanie Wytworzenie umów pomiędzy członkami grupy- klastra

10 Formy prawne klastrów Brak uregulowań prawnych Stowarzyszenie Fundacja
Spółka z o.o. Spółka S.A. Inne instytucje zrzeszające przedsiębiorców np.. Izby gospodarcze

11 Tworzenie więzi…. Instytucja koordynująca Opiekun klastra
Grupa inicjatywna klastra Umowa Klastrowa Umowy o współpracy pomiędzy członkami klastra Umowy pomiędzy instytucją koordynującą klastrem a podmiotami współpracującymi z klastrem Umowy gospodarcze - biznesowe

12 Słabości klastrów w Polsce
Dominująca kultura konkurencji, Brak formalnych struktur organizacyjnych, Niechęć do uczestnictwa w stowarzyszeniach/ zrzeszeniach, Słabe związki z sektorem B+R, Bardzo ograniczona rola (współpraca) władz publicznych, samorządowych, agencji rządowych, publicznych szkół wyższych

13 Klastry Klastry osiągające masę krytyczną (niezbędną liczbę firm i innych instytucji tworzących efekt aglomeracji) i odnoszące niezwykłe sukcesy konkurencyjne  w określonych dziedzinach działalności, są uderzającą cechą niemal każdej gospodarki narodowej, regionalnej, stanowej, a nawet wielkomiejskiej, głównie w krajach gospodarczo rozwiniętych”. Źródło: (M. E. Porter „Konkurencyjna przewaga narodów”, 1990 oraz „Porter o konkurencji”, 2001, PWE, Warszawa).

14 Działania w zakresie klastra
Tworzenie sieci międzyludzkich Tworzenie sieci przedsiębiorstw Promowanie innowacji, nowych technologii Tworzenie marki regionu Pomoc w prowadzeniu biznesu Analiza trendów technologicznych Promowanie tworzenia firm „odpryskowych”

15 Działania w zakresie klastra
Inkubacja przedsiębiorstw Monitoring funkcjonowania klastra Promowanie rozwoju istniejących firm Wspieranie innowacyjności Przyciąganie nowych firm i talentów Prowadzenie wywiadu gospodarczego Budowanie świadomości przedsiębiorców Szkolenia techniczne

16 Działania w zakresie klastra
Szkolenia dla kadry zarządzającej klastrem Ulepszanie procesów usługowych Zachęcanie inwestorów do podejmowania działalności w regionie Dyfuzja nowych technologii Lobowanie za rozwojem infrastruktury technicznej Poprawa regulacji prawnych Lobowanie za subsydiami Koordynowanie zakupów Określanie standardów usług

17 Kalifornijski klaster win

18 Klaster technologii informatycznych w Cambridge

19 Schemat Klastra Medycyna Polska Pd-Wsch.

20 Schemat blokowy klastra w branży usług medycznych MP Pd – Wsch.
Otoczenie dalsze Otoczenie bliższe Rdzeń klastra BIURO (stowarzyszenie) Firmy usługowe branży medycznej : szpitale, centra medyczne, specjalistyczne przychodnie, uzdrowiska, ośrodki SPA, ośrodki rehabilitacji, ośrodki wypoczynkowe B+R, dostawcy znajdujący się na terenie granicy klastra Firmy świadczące usługi dla klastra z poza jego granic i firmy współpracujące np. banki

21 Główne Cele Klastra Medycyna Polska Pd – Wsch.
Utworzenie wspólnej platformy IT – system OSOZ Wymiana informacji pomiędzy świadczącymi usługi medyczne, uzyskanie unikalności obsługi pacjentów (konta zdrowotne), utworzenie systemu zarządczo-doradczego i prognostycznego w ochronie zdrowia, bezpieczeństwo danych – VPN. Medyczne i uzdrowiskowe centra kompetencji Przy zachowaniu konkurencji pomiędzy podmiotami wskazanie i wyspecjalizowanie najlepszych usług i produktów w klastrze. Medyczne Parki Naukowo- Technologiczne Tworzenie Regionalnych Medycznych Parków Naukowo – Technologicznych , pierwszy park - lokalizacja Tarnów Telemedycyna Wdrożenie innowacyjnych technologii służących powstaniu systemów telemedycznych w kardiologii, diagnostyce obrazowej i analitycznej, okulistyce, Turystyka Medyczna Koordynowane i kompleksowe działania zapewniające dostarczenie usług medycznych , uzdrowiskowych, spa, rehabilitacyjnych, rewitalizujących i wypoczynkowych dla obywateli polskich i obcokrajowców. Działania oparte o zasoby regionu Pd – Wsch. Polski, oraz członków Klastra.

22 Dziękuję za uwagę Andrzej Witek awitek@centermed.pl


Pobierz ppt "Budowa więzi instytucjonalnych w klastrach"

Podobne prezentacje


Reklamy Google