Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Aeroklub Polski - 26.05.2007 r..

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Aeroklub Polski - 26.05.2007 r.."— Zapis prezentacji:

1 1 Aeroklub Polski r.

2 1. Zmiany organizacyjne w ULC 2. Wdrożenie regulacji WE

3 ZARZĄDZENIE Nr 1 PREZESA URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO z dnia 16 lutego 2007 r.   w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Urzędu Lotnictwa Cywilnego    Na podstawie art. 39 ust. 6 w zw. z ust. 8 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz i Nr 249, poz oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz i Nr 220, poz. 1600) zarządza się, co następuje:     § 1. Ustala się regulamin organizacyjny Urzędu Lotnictwa Cywilnego stanowiący załącznik do zarządzenia.   § 2. Traci moc zarządzenie Nr 18 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 18 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Urzędu Lotnictwa Cywilnego (Dz. Urz. Nr 11, poz. 47 z późn. zm.).   § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

4 § 4. 1. Wiceprezes ds. Technicznych (LT) kieruje sprawami nadzoru nad projektowaniem, budową i eksploatacją statków powietrznych i wyrobów lotniczych, ciągłą zdatnością do lotu statków powietrznych i wyrobów lotniczych, certyfikacją przedsiębiorstw projektujących, produkujących i obsługujących statki powietrzne i wyroby lotnicze oraz sprawami ochrony środowiska, oznakowania i rejestracji cywilnych statków powietrznych, a także sprawuje nadzór nad działalnością delegatur Urzędu. 2. Wiceprezesowi LT merytorycznie podlegają: - Departament Techniki Lotniczej, - Biuro Delegatur Terenowych.

5 Struktura LT WICEPREZES DS. TECHNICZNYCH LT
DEPRATAMENT TECHNIKI LOTNICZEJ DEPARTAMENT LOTNISK REJESTR CYWILNYCH STATKÓW POWIETRZNYCH LTT LTL LTR DELEGATURY TERENOWE: WYDZIAŁ REJESTRU LOTNISK DLC DLG DLK DLP DLW DLR - CENTRALNA w Warszawie - w Gdańsku - w Krakowie - w Poznaniu - we Wrocławiu - w Rzeszowie WYDZIAŁ WSPÓŁPRACY Z ORGANAMI ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ INSPEKTORAT NADZORU I CERTYFIKACJI LOTNISK INSPEKTORAT NADZORU NAD RATOWNICTWEM I OCHRONĄ PRZECIWPOŻAROWĄ NA LOTNISKACH I LĄDOWISKACH LTL-1 LTL-2 LTL-3 LTL-4 INSPEKTORAT KONTROLI CYWILNYCH STATKÓW POWIETRZNYCH (IKCSP) WYDZIAŁ DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA WYDZIAŁ MIĘDZYNARODOWYCH WYMAGAŃ TECHNICZNYCH LTT-1 LTT-2 LTT-3 LTT-4 DZIAŁ NADZORU I CERTYFIKACJI OBSŁUGI TECHNICZNEJ DZIAŁ CERTYFIKACJI STATKÓW POWIETRZNYCH I WYROBÓW LOTNICZYCH DZIAŁ INSPEKCJI STATKÓW POWIETRZNYCH LOTNICTWA TRANSPORTOWEGO LTT-1O LTT-1C LTT-1I

6 Struktura LT po 16 lutego 2007 r.
WICEPREZES DS. TECHNICZNYCH LT DEPRATAMENT TECHNIKI LOTNICZEJ Biuro Delegatur Ternowych LTT BDT

7 podległość merytoryczna
Departament Techniki Lotniczej Dyrektor LTT Z-ca Dyrektora DTL Gł. Inspektor Zdatności LTT Sekretariat LTT Inspektorat Kontroli Cywilnych Statków Powietrznych LTT-1 Inspektorat Nadzoru i Certyfikacji Organizacji Obsługowych i Zarządzających Ciągłą Zdatnością LTT-2 Inspektorat Certyfikacji Wyrobów Lotniczych LTT-3 Wydział ds. Międzynarodowych Standardów Technicznych LTT-4 Wydział Dokumentacji Technicznej LTT-5 Stanowisko ds. Emisji i Hałasu Statków Powietrznych LTT-6 podległość merytoryczna Wydział Rejestru Cywilnych Statków Powietrznych LTR

8 WSPÓŁPRACA Z DELEGATURAMI ULC I ICH JEDNOSTKAMI TERENOWYMI   Departament Techniki Lotniczej (LTT) poprzez inspektoraty, zleca zadania i prowadzi merytoryczny nadzór nad pracą inspektorów zdatności w Delegaturach i ich jednostkach terenowych.

9 Główne zamierzenia Departamentu Techniki Lotniczej
Wdrożenie zmienionego rozporządzenie (WE) 1702/2003 i aneksu PART 21 w zakresie: statków powietrznych, których certyfikat typu nie została uznany przez EASA zgód na wykonywanie lotów Realizacja wymagań PART M w zakresie: wykonywania obsług statków powietrznych o MTOM>5700 kg, wykorzystywanych w celach innych niż transport lotniczy, w organizacjach certfikowanych wg. PART 145; wykonywania obsług statków powietrznych o MTOM<5700 kg, wykorzystywanych w celach innych niż transport lotniczy, w organizacjach certyfikowanych wg. podcz. F; zarządzania ciągła zdatnością statków powietrznych o MTOM>5700 kg, wykorzystywanych w celach innych niż transport lotniczy, zgodnie z podcz. G zarządzania ciągła zdatnością statków powietrznych o MTOM<5700 kg, wykorzystywanych w celach innych niż transport lotniczy (posiadacze AWC itp.), zgodnie z podcz. G; wdrożenia zasad funcjonowania przeglądów zdatności do lotu (ARC) i zatwierdzeń organizacji wg. podcz. I; Przygotowanie zasad przekazania nadzoru nad statkami powietrznymi podlegającymi wyłączeniom z art ustawy Prawo lotnicze;

10 Hierarchia przepisów Rozporządzenie 1592/2002
(Rozporządzenie Podstawowe) Anex I – Zasadnicze Wymagania Annex II – Statki Powietrzne Wyłączone Parlament Europejski Rozporządzenie 1702/2003 [Certyfikacja] Warunki Przejściowe Aneks 1 - Część 21 (Obejmuje Części 34, 36, 39) Rozporządzenie 2042/2003 [Obsługa] Warunki Przejściowe Aneks 1 – Część M Aneks 2 – Część 145 Aneks 3 – Część 66 Aneks 4 – Część 147 Komisja Europejska Obowiązujące prawo AMC & GM [Certyfikacja] Specyfikacje Certyfikacyjne Przepisy Zdatności + związane AMC & GM AMC & GM [Obsługa] Wymagania EASA

11 Przepisy stosowanie do statków powietrznych
Statki powietrzne spełniające wymagania certyfikacyjne zgodnie z 1702/2003, CS-25, 23, 22, VLA, 27, 29, E, P, VLR „orphan” Art. 2d reg. 375/2007 Annex II Historyczne Doświadczalne Budowane amatorsko Wojskowe Rozp. Nr 5 MT & GM z (Kategoria specjalny) Bezpilotowe Rozpatrywane indywidualnie Ultralekkie Ultralekkie szybowce Rozp. M.I. z Spadochrony Lotnie motolotnie paralotnie motoparalotnie

12 Organizacje PART 145 („duże statki”)
USŁUGI AWC Organizacje 03/2004 Licencje „narodowe” AWC PL-6 Pkt 8.5 Organizacje PART 145 („duże statki”) Licencje PART 66 Stan aktualny maj 2007 Docelowo Najpóźniej od Organizacje PART M.F Licencje PART 66 AWC EU OPS 2/4

13 ZAROBKOWY PRZEWÓZ LOTNICZY
Zarządzanie Obsługa Świadectwo Zdatności Przewoźnik AOC JAR OPS 1/3 CAMO PART M.G Organizacje PART 145 wg. PART 21 druk EASA Nr 25 lub 24 Stan aktualny maj 2007 CofA wg PART 21 Bezterminowe, ważne z ARC, druk EASA Nr 15a lub 15b AOC EU OPS 1

14 ( tym śmigłowce wielosilnikowe)
PART M Przewóz lotniczy > 5700 kg < 5700 kg Inna działalność niż przewóz lotn. Inna działalność niż przewóz lotn. PART M za wyjątkiem M.A.201(h) i M.A.708(c) r. Odstępstwo Obsługa w PART 145 (M.A. 201 (g)) Odstępstwo do ( tym śmigłowce wielosilnikowe) Nie dotyczy Obsługa w PART M / F Zarządzanie PART M /G Zarządzane ciągłą zdatnością zakontraktowane w CAMO Obowiązkowo dla org. cert. ! Dobrowolne dla prywatnych użytkowników.

15 ( tym śmigłowce wielosilnikowe)
PART M Przewóz lotniczy > 5700 kg < 5700 kg Inna działalność niż przewóz lotn. Inna działalność niż przewóz lotn. PART M / I – zatwierdzenie - przegląd zdatności Odstępstwo do Dobrowolne ! Odpowiedzialność za przegląd przedlotowy Operator Pilot Analiza efektywności zatwierdzonych programów obsługowych ( tym śmigłowce wielosilnikowe) Nie dotyczy

16 Co mamy ? My, departament ULC !
Standaryzacja w zakresie POA Standaryzacja w zakresie MOA (MAST) Standaryzacja w zakresie DOA i akredytacja - PART 21 Podczęść J Standaryzacja i akredytacja w zakresie TC/STC CS-22, CS-23, CS-27, CS-29, CS-VLA, CS-P, CS-P (polskie produkty przeniesione do EASA), Zmiany drobne w zakresie wszystkich CS, Reperacje w zakresie wszystkich CS,

17 Czego życzymy AP ? Zrozumienia mechanizmów prawodawstwa europejskiego:
W ramach certyfikatów typu statków powietrznych uznanych przez EASA poruszamy się włącznie w obszarze przepisów WE, Certyfikaty typu nie uznane przez EASA pozostają w gestii nadzorów narodowych i dotychczasowych właścicieli tych certyfikatów. Statki powietrzne bez certyfikatów, to również domena nadzorów narodowych. Życzymy by, zapewnienia Parlamentu i Rady (WE) oraz KE o uproszczeniu przepisów w stosunku do lotnictwa GA i lotnictwa sportowego, weszły w życie możliwie szybko. Ustawa Prawo lotnicze umożliwia przekazanie nadzoru nad wybranymi statkami powietrznymi, organizacjom lub osobom fizycznym, które wykażą zdolność do sprawowania nadzoru w imieniu Prezesa ULC – niepowtarzalna szansa dla AP.

18 Dziękujemy za uwagę.


Pobierz ppt "1 Aeroklub Polski - 26.05.2007 r.."

Podobne prezentacje


Reklamy Google