Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Nowelizacja ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki Ustawa z 18 marca 2011 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Nowelizacja ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki Ustawa z 18 marca 2011 r."— Zapis prezentacji:

1 Nowelizacja ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki Ustawa z 18 marca 2011 r.

2 Ustawa wchodzi w życie w dniu 1 października 2011 r
Ustawa wchodzi w życie w dniu października 2011 r. W okresie 2 lat od wejścia w życie ustawy, procedury nadawania stopnia doktora, stopnia doktora habilitowanego i tytułu profesora, na wniosek kandydata mogą być procedowane według dotychczasowych przepisów lub według przepisów ustawy z 18 marca 2011 r. Art..33 Ustawy z dnia 18 marca 2011

3 DOKTORAT Dotychczasowe przepisy Ustawa z 18 marca 2011 r.
Warunek otwarcia przewodu – co najmniej jedna książka, rozdział w książce, publikacja w indeksowanym czasopiśmie lub w recenzowanym sprawozdaniu z międzynarodowej konferencji naukowej Art Ustawy z dnia 18 marca 2011 Brak wymagań posiadania publikacji do otwarcia przewodu doktorskiego

4 DOKTORAT Dotychczasowe przepisy Ustawa z 18 marca 2011 r.
Promotor i promotor pomocniczy Art. 14 Ustawy z dnia 18 marca 2011 Art. 20 ust. 6 i 7 Ustawy z dnia 18 marca 2011 Rozprawa może być przestawiona w języku innym niż polski (za zgodą Rady) Art. 13 ust. 5 Ustawy z dnia 18 marca 2011 Promotor Art. 13 ust. 1 Ustawy z dnia 14 marca 2003 Rozprawa musi być przedstawiona w języku polskim (dopuszczalne pewne wyjątki)

5 DOKTORAT Dotychczasowe przepisy Ustawa z 18 marca 2011 r.
Rozprawa może mieć formę maszynopisu książki, wydanej książki lub spójnego tematycznie zbioru artykułów w indeksowanych czasopismach. Promotor otrzymuje rozprawę w formie elektronicznej i papierowej Art. 13 ust. 2 Ustawy z dnia 18 marca 2011 Rozprawa musi mieć formę maszynopisu, który zostaje przekazany promotorowi przez kandydata w pięciu egzemplarzach Par. 4 pkt 1 Rozporządzenie MNiSW z 15 stycznia 2004 r. (Dz. U nr 15, poz. 128 z późn. zm)

6 DOKTORAT Dotychczasowe przepisy Ustawa z 14 marca 2003 r
Kandydat, który przedstawi certyfikat potwierdzający znajomość języka obcego nowożytnego co najmniej na poziomie B-2 , jest zwolniony z egzaminu doktorskiego w zakresie nowożytnego języka obcego Art. 12 ust. 4 Ustawy z dnia 18 marca 2011 Egzamin z języka obcego nowożytnego na poziomie B-2 Par. 2 ust. 1.c Rozporządzenie MNiSW z 15 stycznia 2004 r. (Dz. U nr 15, poz. 128 z późn. zm)

7 DOKTORAT Dotychczasowe przepisy Ustawa z 18 marca 2011 r.
ŻADEN recenzent nie może być pracownikiem instytucji przeprowadzającej przewód ani pracownikiem instytucji zatrudniającej doktoranta Art. 20 ust. 5 Ustawy z dnia 18 marca 2011 CO NAJWYŻEJ JEDEN recenzent może być pracownikiem instytucji przeprowadzającej przewód lub pracownikiem instytucji zatrudniającej doktoranta Art. 20 ust. 5 Ustawy z dnia 14 marca 2003

8 DOKTORAT Dotychczasowe przepisy Ustawa z 18 marca 2011 r.
Recenzenci przygotowują recenzje w terminie 2 miesięcy Par. 6 pkt 3 Rozporządzenie MNiSW z 22 września 2011 (Dz U. nr 204, poz. 1200) Recenzenci przygotowują recenzje w terminie 3 miesięcy Par. 5 ust. 3 Rozporządzenie MNiSW z 15 stycznia 2004 r. (Dz. U nr 15, poz. 128 z późn. zm)

9 DOKTORAT Dotychczasowe przepisy Ustawa z 18 marca 2011 r.
Streszczenie rozprawy doktorskiej oraz recenzje jednostka przeprowadzająca przewód zamieszcza na swoich stronach internetowych. Pozostają tam one co najmniej do dnia nadania stopnia doktora. Art. 13 ust. 7 Ustawy z dnia 18 marca 2011 Brak wymogu zamieszczania informacji o pracy doktorskiej i recenzjach na stronach internetowych

10 HABILITACJA Dotychczasowe przepisy Ustawa z 18 marca 2011 r.
Kandydat składa wniosek do Centralnej Komisji (CK) i wskazuje Radę, która ma przeprowadzić postępowanie (jeśli ta Rada odmówi, CK wskazuje Radę, która przeprowadzi postępowanie) Art. 18a.1, 2, 3 Ustawy z dnia 18 marca 2011 Kandydat składa dokumentację do Rady, która podejmuje decyzję w sprawie wszczęcia przewodu Par.11 Rozporządzenie MNiSW z 15 stycznia 2004 r. (Dz. U nr 15, poz. 128 z późn. zm)

11 HABILITACJA Dotychczasowe przepisy Ustawa z 14 marca 2003 r
CK (w terminie 6 tygodni) powołuje Komisję ds. konkretnego przewodu i wskazuje 4 jej członków, w tym 2 recenzentów oraz przewodniczącego. Rada Wydziału (Rada Naukowa) wskazuje 3 członków Komisji, w tym sekretarza i recenzenta. Art. 18 a ust. 5 Ustawy z dnia 18 marca 2011 Rada Wydziału (Rada Naukowa) wyznacza 2 recenzentów CK wyznacza dwóch recenzentów Art. 20 ust. 5a Ustawy z dnia 14 marca 2003

12 HABILITACJA Ustawa z 18 marca 2011 r. Dotychczasowe przepisy
Wszczęcie postępowania na podstawie dorobku kandydata, z tym że kandydat musi wskazać swoje osiągnięcie naukowe (którym może być książka lub cykl jedno-tematycznych artykułów) oraz wykazać się aktywnością naukową w postaci publikacji. Art Ustawy z dnia 18 marca 2011 Wszczęcie postępowania po przedstawieniu rozprawy habilitacyjnej (którą może być książka, cykl jedno-tematycznych artykułów, oryginalne osiagnięcie projektowe lub konstrukcyjne) i pozostałego dorobku naukowego Art. 16, 17 Ustawy z dnia 14 marca 2003

13 HABILITACJA Ustawa z 18 marca 2011 r. Dotychczasowe przepisy
Recenzenci przygotowują recenzje w terminie 6 tygodni Art. 18 a ust. 7 Ustawy z dnia 18 marca 2011 Recenzenci przygotowują recenzje w terminie 3 miesięcy Par.14 ust. 3 Rozporządzenie MNiSW z 15 stycznia 2004 r. (Dz. U nr 15, poz. 128 z późn. zm) Par.5 ust 3 Rozporządzenie MNiSW z 15 stycznia 2004 r. (Dz. U nr 15, poz. 128 z późn. zm)

14 HABILITACJA Dotychczasowe przepisy Ustawa z 18 marca 2011 r.
Na podstawie recenzji oraz dyskusji podczas posiedzenia, Komisja w terminie 21 dni podejmuje uchwałę o nadaniu lub odmowie nadania stopnia dr hab. w głosowaniu jawnym (kandydat może zażądać głosowania tajnego). Art. 18 a ust. 11 Ustawy z dnia 18 marca 2011 Na podstawie recenzji Rada podejmuje uchwałę w sprawie dopuszczenia kandydata do kolokwium habilitacyjnego Kolokwium habilitacyjne i głosowanie nad przyjęciem kolokwium Wykład habilitacyjny Par. 15, 16, 17 Rozporządzenie MNiSW z 15 stycznia 2004 r. (Dz. U nr 15, poz. 128 z późn. zm)

15 HABILITACJA Dotychczasowe przepisy Ustawa z 18 marca 2011 r.
Komisja przedstawia Radzie uchwałę zawierającą opinię w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego a Rada w ciągu miesiąca podejmuje decyzję (uchwała Rady) Art. 18 a ust 11 Ustawy z dnia 18 marca 2011 Rada, po odbyciu kolokwium habilitacyjnego (w przypadku niepowodzenia, kolokwium może być powtórzone) oraz wygłoszeniu wykładu przez habilitanta podejmuje uchwałę w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego Par. 17 ust. 2. Rozporządzenie MNiSW z 15 stycznia 2004 r. (Dz. U nr 15, poz. 128 z późn. zm)

16 HABILITACJA Dotychczasowe przepisy Ustawa z 18 marca 2011 r.
Rada jednostki organizacyjnej zamieszcza na swoich stronach internetowych: wniosek osoby ubiegaącej się o nadanie stopnia wraz z autoreferatem,harmonogram przebiegu postępowania oraz uchwałę o nadaniu lub odmowie nadania stopnia doktora habilitowanego wraz z uzasadnieniem. Informację o przewodzie habilitacyjnym ogłasza się również na stronie podmiotowej CK Art. 18 a ust 12 Ustawy z dnia 18 marca 2011 Brak wymogu zamieszczania informacji o przewodzie habilitacyjnym

17 Tytuł profesora Dotychczasowe przepisy Ustawa z 18 marca 2011 r.
Kandydat składa wniosek wraz załącznikami do wybranej przez siebie Rady Wydziału (Rady Naukowej) w wersji elektronicznej i papierowej Art. 27 ust 1 Ustawy z dnia 18 marca 2011 Par. 19 Rozporządzenie MNiSW z 22 września 2011 (Dz U. nr 204, poz. 1200) Postępowanie rozpoczyna się na wniosek Rady (za zgodą kandydata) lub na wniosek kandydata poparty 3 opiniami osób z tytułem profesora w dyscyplinie, w której kandydat ubiega się o tytuł naukowy Par. 20 Rozporządzenie MNiSW z 15 stycznia 2004 r. (Dz. U nr 15, poz. 128 z późn. zm) Art. 27 Ustawy z dnia 14 marca 2003

18 Tytuł profesora Dotychczasowe przepisy Ustawa z 18 marca 2011 r.
Rada powołuje 2 recenzentów CK powołuje 2 recenzentów Art. 27 Ust. 4 Ustawy z dnia 14 marca 2003 Rada proponuje listę 10 recenzentów. CK powołuje 5 recenzentów, którzy przygotowują oceny w formie ankiet – ŻADEN recenzent nie może być zatrudniony w tej samej instytucji co kandydat i być członkiem Rady. Art. 27 ust 3, 4, 5 Ustawy z dnia 18 marca 2011

19 Tytuł profesora Dotychczasowe przepisy Ustawa z 18 marca 2011 r.
Rada Wydziału (Rada Naukowa) po zapoznaniu się z ocenami recenzentów podejmuje uchwałę w sprawie wniosku o nadanie tytułu profesora. W przypadku pozytywnego głosowania, Rada kieruje wniosek o nadanie tytułu profesora do CK CK popiera wniosek (i przesyła do Prezydenta RP) bądź nie popiera wniosku Art. 28 Ustawy z dnia 14 marca 2003 Rada Wydziału (Rada Naukowa) po zapoznaniu się z ocenami recenzentów podejmuje uchwałę w sprawie wniosku o nadanie tytułu profesora. W przypadku pozytywnego głosowania, Rada kieruje wniosek o nadanie tytułu profesora do CK ( w terminie 1 miesiąca od uchwały) CK popiera wniosek (i przesyła do Prezydenta RP) bądź nie popiera wniosku ( w terminie 6 mcy od otrzymania uchwały) Art. 28 ust 1 Ustawy z dnia 18 marca 2011

20 Tytuł profesora Dotychczasowe przepisy Ustawa z 18 marca 2011 r.
Wymagania dla kandydata do tytułu: - stopień dr hab. - osiągnięcia naukowe znacznie przekraczające wymagania habilitacyjne Wymagania dla kandydata do tytułu: - stopień dr hab. lub uprawnienia równorzędne - osiągnięcia naukowe znacznie przekraczające wymagania habilitacyjne

21 Tytuł profesora Dotychczasowe przepisy Ustawa z 18 marca 2011 r.
istotne osiągnięcia organizacyjne istotne osiągnięcia w zakresie dydaktyki i kształcenia młodej kadry naukowej - doświadczenie w kierowaniu zespołami badawczymi realizującymi projekty finansowane w drodze konkursów krajowych i międzynarodowych - uczestnictwo w co najmniej 3 przewodach doktorskich w charakterze promotora (co najmniej 1 raz) lub promotora pomocniczego

22 Tytuł profesora Dotychczasowe przepisy Ustawa z 18 marca 2011 r.
Art. 26 Ustawy z dnia 14 marca 2003 - co najmniej dwukrotne recenzowanie prac doktorskich i prac/wniosków habilitacyjnych - odbycie staży naukowych Art. 26 Ustawy z dnia 18 marca 2011

23 Tytuł profesora Dotychczasowe przepisy Ustawa z 18 marca 2011 r.
● Brak wymogu zamieszczania informacji o nadaniu tytułu profesora ● Uchwała w sprawie nadania tytułu profesora jest ogłaszana na stronie internetowej szkoły wyższej lub jednostki organizacyjnej oraz na stronie CK Par. 19 Rozporządzenie MNiSW z 22 września 2011 (Dz U. nr 204, poz. 1200)


Pobierz ppt "Nowelizacja ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki Ustawa z 18 marca 2011 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google