Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Opodatkowanie przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie specjalnych stref ekonomicznych Donata Kielak Wicedyrektor Izby Skarbowej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Opodatkowanie przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie specjalnych stref ekonomicznych Donata Kielak Wicedyrektor Izby Skarbowej."— Zapis prezentacji:

1 Opodatkowanie przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie specjalnych stref ekonomicznych Donata Kielak Wicedyrektor Izby Skarbowej w Olsztynie

2 Celem ustanowienia sse było przyspieszenie rozwoju gospodarczego poprzez:
rozwój określonych dziedzin działalności gospodarczej, tworzenie miejsc pracy w regionach o wysokim bezrobociu strukturalnym (ograniczenie wydatków budżetowych przeznaczonych na zasiłki dla bezrobotnych), rozwój eksportu, zwiększenie konkurencyjności wytwarzanych wyrobów i świadczonych usług.

3 Zwolnienia podatkowe dla przedsiębiorców,
którzy otrzymali zezwolenia na działalność na terenie sse przed 1 stycznia 2001 r.

4 (w brzmieniu obowiązującym
Podstawa stosowania zwolnienia: - w podatku dochodowym od osób prawnych, - w podatku dochodowym od osób fizycznych, art. 12 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych, (w brzmieniu obowiązującym w dniu r.)

5 Art. 12 ust. 1 usse Dochody uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie strefy na podstawie zezwolenia przez osoby prawne oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, mogą być zwolnione całkowicie od podatku dochodowego, na podstawie rozporządzeń Rady Ministrów, w okresie równym połowie okresu, na jaki została ustanowiona strefa (10 lat).

6 Art. 12 ust. 2 usse Dochody uzyskane w latach podatkowych następujących po roku, w którym wygasło całkowite zwolnienie od podatku dochodowego, mogą być w drodze rozporządzenia Rady Ministrów, zwolnione od podatku dochodowego w pozostałym okresie, na jaki została ustanowiona strefa, w części nie przekraczającej 50% takich dochodów.

7 Art. 12 ust. 3 usse Wydatki inwestycyjne nie dotyczące nabycia środków trwałych, związane bezpośrednio z działalnością gospodarczą prowadzoną na terenie sse na podstawie zezwolenia, ponoszone przez podmioty gospodarcze, które nie mają prawa do zwolnień podatkowych, mogą być zaliczane w pełnej wysokości do kosztów uzyskania przychodów, w roku podatkowym, w którym zostały poniesione.

8 do zwolnień podatkowych
Warunki uprawniające do zwolnień podatkowych art. 12 ust. 5 usse Rada Ministrów w rozporządzeniu ustala przedmiot działalności, której prowadzenie uprawnia do zwolnień podatkowych, wysokość tych zwolnień, czas ich obowiązywania oraz warunki, od których spełnienia uzależnione jest prawo do tych zwolnień.

9 Wyrób wytworzony na terenie strefy
- interpretacja Ministra Finansów z dnia r., znak PB4/UD /01.

10 Utrata prawa do zwolnień podatkowych
§ 13 rozporządzeń strefowych, art. 19 ust. 2 ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych

11 Ustawa z 16 listopada 2000 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 117, poz ze zm.)

12 Ustawa z 2 października 2003 r
Ustawa z 2 października 2003 r. o zmianie ustawy o specjalnej strefie ekonomicznej i niektórych ustaw (Dz. U. Nr 144, poz ze zm.)

13 wprowadzenie do ustawy o sse postanowień Traktatu Akcesyjnego
zachowanie prawa do kontynuacji zwolnień u przedsiębiorców, którzy otrzymali zezwolenia na działalność na terenie strefy przed r., z zachowaniem nowych reguł pomocy publicznej obowiązujących w UE

14 Zwolnienia podatkowe dla przedsiębiorców, którzy otrzymali zezwolenia na działalność na terenie sse począwszy od 1 stycznia 2001 r.

15 Podstawy stosowania zwolnienia:
art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych art. 21 ust. 1 pkt 63a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

16 Wielkość pomocy publicznej przysługującej przedsiębiorcy prowadzącemu działalność na terenie sse Wartość pomocy publicznej wyrażona w kwocie pieniężnej lub intensywność pomocy publicznej wyrażona jako stosunek wartości pomocy publicznej do kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą publiczną (art. 2 pkt 13 ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej)

17 Nowe rozporządzenia RM
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 grudnia r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych (obowiązuje od r.) Rozporządzenia, wydane w dniu 15 grudnia 2008 r., ustanawiające poszczególne strefy (rozporządzeniami określono zakres terytorialny i wskazano zarządzających poszczególnymi strefami)

18 Zwolnienie od podatku dochodowego z tytułu kosztów nowej inwestycji
Zwolnienie z tytułu kosztów nowej inwestycji przysługuje przedsiębiorcy począwszy od miesiąca, w którym poniósł wydatki inwestycyjne, w okresie od dnia uzyskania zezwolenia, aż do wyczerpania dopuszczalnej pomocy.

19 Zwolnienie od podatku dochodowego z tytułu tworzenia nowych miejsc pracy
Zwolnienie z tytułu tworzenia nowych miejsc pracy przysługuje począwszy od miesiąca, w którym przedsiębiorca rozpoczął ponoszenie kosztów pracy, aż do wyczerpania dopuszczalnej pomocy.

20 Kwalifikacja wydatków inwestycyjnych do obliczania limitu pomocy publicznej warunki uznania poniesionych przez przedsiębiorcę wydatków inwestycyjnych za wydatki kwalifikujące się do objęcia pomocą zostały określone w § 6 rozporządzenia z 10 grudnia 2008 r. w sprawie pomocy publicznej

21 Objęcie pomocą publiczną w postaci zwolnienia podatkowego wydatków inwestycyjnych – wymiana starej maszyny na nową wyrok WSA w Rzeszowie z dnia r., sygn. akt I SA/Rz 290/10

22 Wydatki na zakup maszyny nowej w miejsce maszyny zużytej o takich samych parametrach, jako wydatki na inwestycję odtworzeniową, nie kwalifikują się do objęcia pomocą publiczną w postaci zwolnienia podatkowego.

23 Ustalenie wysokości zwolnienia w oparciu o kwotę wydatków inwestycyjnych poniesionych na budowę obiektów zlokalizowanych poza terenem sse wyrok WSA w Gliwicach z dnia r., sygn. akt I SA/Gl 333/10

24 Nowa inwestycja w rozumieniu § 3 ust
Nowa inwestycja w rozumieniu § 3 ust. 4 rozporządzenia, aby mogła korzystać z przedmiotowego zwolnienia w zakresie kosztów, musi być umiejscowiona na terenie (w granicach) sse. Zatem wydatki kwalifikujące się do objęcia pomocą, o której mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia, muszą stanowić koszty nowej inwestycji, a więc koszty inwestycji związanej m.in. z utworzenia przedsiębiorstwa wyłącznie na terenie strefy, a nie poza nią.

25 Ustalenie wysokości zwolnienia w związku z realizacją kontraktów, obejmujących produkcję materiałów na terenie sse, ich transport i montaż poza terenem sse wyrok WSA w Gliwicach z dnia r., sygn. akt I SA/Gl 768/09

26 Skoro zezwolenie udzielone Spółce nie wymienia działalności związanej ze świadczeniem usług transportowych, to dochody uzyskane ze sprzedaży tych usług podlegać będą opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych, natomiast skorzysta ze zwolnienia dochód uzyskany z montażu konstrukcji metalowych poza terenem sse, a wyprodukowanych na jej terenie.

27 Rozliczenie straty z działalności prowadzonej w sse wyrok WSA w Gliwicach z dnia r., sygn. akt I SA/Gl 685/09, wyrok WSA w Krakowie z dnia r., sygn. akt I SA/Kr 1478/09

28 Ustalając dochód do opodatkowania, podatnik nie może go pomniejszyć o stratę, związaną z działalnością w specjalnej strefie ekonomicznej. Strata poniesiona w okresie zwolnienia podatkowego jest stratą ekonomiczną z tytułu ponoszenia ryzyka prowadzenia działalności gospodarczej, a nie stratą w rozumieniu prawa podatkowego.

29 Opłata wstępna (inicjalna) przy leasingu, a moment jej zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów
wyrok WSA w Gdańsku z dnia r., sygn. akt I SA/Gd 269/09 wyrok WSA w Warszawie z dnia r., sygn. akt III SA/Wa 221/08 wyrok WSA w Warszawie z dnia r., sygn. akt III SA/Wa 1519/08

30 Rozliczenie kosztów opłaty wstępnej (inicjalnej, początkowej) zależne będzie od postanowień konkretnej umowy leasingu. W sytuacji gdy wstępna opłata ma charakter opłaty samoistnej nieprzypisanej do poszczególnych rat leasingowych, a jej poniesienie jest warunkiem koniecznym do realizacji umowy leasingu to winna być ona rozliczona w dacie poniesienia kosztu. Jeżeli w umowie leasingu określono, iż opłata inicjalna jest opłatą na poczet usługi wykonywanej przez okres jej trwania to wtedy nie można jej uznać za koszt jednorazowy, w momencie poniesienia. Taka opłata wstępna winna być rozliczona proporcjonalnie do czasu trwania umowy leasingu.

31 Podział kosztów na podatkowe i niepodatkowe wyrok WSA w Białymstoku z dnia r., sygn. akt I SA/Bk 461/04

32 Generalna zasada wyrażona w art. 15 ust
Generalna zasada wyrażona w art. 15 ust. 1 ustawy o pdop odnosi się do wszystkich kosztów poniesionych w celu osiągnięcia przychodów. Koszty te zostały poniesione zarówno na uzyskanie dochodu zwolnionego od podatku, jak też na uzyskanie przychodów podlegających opodatkowaniu. Odmowa uwzględnienia przy ustalaniu kosztów uzyskania przychodów, kosztów odnoszących się do uzyskania przychodów podlegających opodatkowaniu, nie ma uzasadnienia w wyżej powołanych przepisach art. 15 ust. 1 ustawy o pdop.

33 e - Faktury

34 Dnia 4 sierpnia 2005 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 lipca 2005 r. w sprawie wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej, a także przechowywania oraz udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej tych faktur (Dz. U. z 2005 r. Nr 133, poz. 1119)

35 Faktury wystawiane w formie elektronicznej przesyła się, w tym udostępnia, odbiorcy oraz przechowuje się w tej formie przy zastosowaniu elektronicznych urządzeń do przetwarzania (łącznie z cyfrową kompresją) i przechowywania danych, z wykorzystaniem technik teletransmisji przewodowej, radiowej, technologii optycznych lub innych elektromagnetycznych środków

36 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008r
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2008 Nr 212, poz ze zm.)

37 Zgodnie z rozporządzeniem wymagane jest odpowiednie zabezpieczenie elektronicznej faktury. Faktury mogą być wystawiane, przesyłane i przechowywane w formie elektronicznej, pod warunkiem że autentyczność ich pochodzenia i integralność ich treści będą zagwarantowane: bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu, lub poprzez wymianę danych elektronicznych (EDI) zgodnie z umową w sprawie europejskiego modelu wymiany danych elektronicznych.

38 Przechowywanie faktur wystawionych w formie elektronicznej


Pobierz ppt "Opodatkowanie przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie specjalnych stref ekonomicznych Donata Kielak Wicedyrektor Izby Skarbowej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google