Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

2009 Zamówienia publiczne w projektach dotacyjnych realizowanych przez Beneficjentów Magdalena Łempicka Warszawa, 8 czerwca 2009r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "2009 Zamówienia publiczne w projektach dotacyjnych realizowanych przez Beneficjentów Magdalena Łempicka Warszawa, 8 czerwca 2009r."— Zapis prezentacji:

1 2009 Zamówienia publiczne w projektach dotacyjnych realizowanych przez Beneficjentów Magdalena Łempicka Warszawa, 8 czerwca 2009r.

2 Program prezentacji zasady dotyczące wydatkowania środków funduszy strukturalnych zakres obowiązków Beneficjentów zalecenia dla Beneficjentów funduszy strukturalnych wymierzanie korekt finansowych za naruszenia prawa zamówień publicznych

3 Warszawa, 8 czerwca 2009 r. Zasady dotyczące wydatkowania środków funduszy strukturalnych Regulacje prawne Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską Unijne – rozporządzenia - Rady nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 - Rady nr 1260/199 (WE) z dnia 21 czerwca 1999r. ustanawiające przepisy ogólne w sprawie funduszy strukturalnych - Rady nr 1164/94 z dnia 16 maja 1994r. ustanawiającego Fundusz Spójności - Parlamentu Europejskiej i Rady z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) nr 2195/2002 - Komisji WE nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV).

4 Warszawa, 8 czerwca 2009 r. Regulacje prawne Unijne - dyrektywy - 2004/18/WE z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi; - 2004/17/WE z dnia 31 marca 2004 r. koordynująca procedury udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych; - odwoławcza – 2007/66/WE z dnia 11 grudnia 2007 r. zmieniająca dyrektywy Rady 89/665/EWG oraz 92/13/EWG w zakresie poprawy skuteczności procedur odwoławczych w dziedzinie zamówień publicznych;

5 Warszawa, 8 czerwca 2009 r. Regulacje prawne Krajowe - ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2007r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) - przepisy wykonawcze do ww. ustawy - wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego

6 Warszawa, 8 czerwca 2009 r. Źródła obowiązku stosowania przepisów o zamówieniach publicznych umowa o dofinansowanie wraz z dokumentacją programową art. 3 ust. 1 pkt 5 Prawa zamówień publicznych

7 Warszawa, 8 czerwca 2009 r. Art. 3 ust. 1 pkt 5 Pzp Ustawę stosuje się do udzielania zamówień publicznych przez podmioty inne niż określone w art. 3 ust. 1 pkt 1 i 2 Pzp, 5) jeśli łącznie zachodzą następujące okoliczności: - ponad 50 % wartości udzielanego przez nie zamówienia jest finansowane ze środków publicznych lub przez podmioty, o których mowa w pkt 1-3a, -wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, tj. 5 150 mln euro (wg. kursu euro 3,8771 zł.) - przedmiotem zamówienia są roboty budowlane obejmujące wykonanie czynności w zakresie inżynierii lądowej lub wodnej, budowy szpitali, obiektów sportowych, rekreacyjnych lub wypoczynkowych, budynków szkolnych, budynków szkół wyższych lub budynków wykorzystywanych przez administrację publiczną lub usługi związane z takimi robotami budowlanymi 6) jeśli zamówienie jest finansowane z udziałem środków, których przyznanie jest uzależnione od zastosowania procedury udzielania zamówienia określonej w ustawie

8 Warszawa, 8 czerwca 2009 r. Zakres obowiązków Beneficjentów Przy spełnieniu przesłanek z art. 3 ust. 1 pkt 5 Pzp obowiązek stosowania Pzp w pełnym zakresie

9 Warszawa, 8 czerwca 2009 r. Zakres obowiązków Beneficjentów W przypadku wydatkowania środków publicznych - art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) obowiązek przestrzegania zasad: - konkurencyjności (zasada trzech ofert), - efektywności (oferta najbardziej korzystna ekonomicznie), - jawności i przejrzystości, - równego traktowania wszystkich oferentów, - pisemności,

10 Warszawa, 8 czerwca 2009 r. Zakres obowiązków Beneficjentów - brak konfliktu interesów – który rozumie się jako: brak bezstronności i obiektywności w wypełnianiu funkcji jakiegokolwiek podmiotu objętego umową dotacyjną w związku z jej realizacją

11 Warszawa, 8 czerwca 2009 r. Zakres obowiązków Beneficjentów Ustalenie wartości zakupu – sztywny kurs euro ustalany w oparciu w art. 35 ust. 3 Pzp. Dokumentowanie zakupów – zakres określony w umowie (np. oferty, oświadczenia)

12 Warszawa, 8 czerwca 2009 r. Zalecenia dla Beneficjentów funduszy strukturalnych Zalecenia miały charakter niewiążący i dotyczyły: prowspólnotowej wykładni prawa obowiązku żądania dokumentów podmiotowych zasad modyfikacji treści SIWZ informacji o zamówieniach uzupełniających zmiany sposobu spełnienia świadczenia przed zawarciem umowy zmian postanowień zawartej umowy

13 Warszawa, 8 czerwca 2009 r. Zalecenia dla Beneficjentów funduszy strukturalnych - stanowią wskazówki, w jaki sposób, stosując Pzp, działać w możliwie najszerszym zakresie w zgodzie z prawem Unii Europejskiej, w celu uniknięcia nieprawidłowości - miały zastosowanie do czasu wejścia w życie zmian w Pzp, dostosowujących przepisy ustawy do wymogów prawa UE, tj. do dnia 24 października 2008r. kiedy wejdzie w życie ustawa z dnia 4 września o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 23 września 2008 r. Nr 171, poz. 1058).

14 Warszawa, 8 czerwca 2009 r. Zalecenia dla Beneficjentów funduszy strukturalnych Obecnie zalecenia nadal mają zastosowanie w zakresie: -możliwości zmiany umowy zawartej przed 24 października 2008r. na podstawie art. 144 ust. 1 Pzp w brzmieniu obowiązującym przed nowelizacją ustawy Pzp oraz -umów opartych na FIDIC.

15 Warszawa, 8 czerwca 2009 r. Korekty finansowe dotyczą kwestii naruszeń w stosowaniu prawa wspólnotowego w dziedzinie zamówień publicznych lub przepisów Pzp wdrażających prawo wspólnotowe mają na celu ujednolicenie zasad stosowania sankcji za naruszenia przy wydatkowaniu środków unijnych

16 Warszawa, 8 czerwca 2009 r. Korekty finansowe Zasadą jest wymierzanie korekty w odniesieniu do wysokości szkody, jaka powstała w związku z konkretnym naruszeniem metodą dyferencyjną metodą wskaźnikową

17 Warszawa, 8 czerwca 2009 r. Korekty finansowe Metoda dyferencyjna - prowadzi do ustalenia różnicy pomiędzy wysokością rzeczywistych wydatków ze środków funduszy UE po wystąpieniu naruszenia, a hipotetyczną wysokością takich wydatków w sytuacji, gdyby naruszenie nie miało miejsca

18 Warszawa, 8 czerwca 2009 r. Korekty finansowe Metoda wskaźnikowa Wk = W% x Wkw. x Wś gdzie: Wk – wysokość korekty finansowej; Wkw. – wysokość faktycznych wydatków kwalifikowanych dla danego zamówienia; Wś – procentowa wysokość współfinansowania ze środków funduszy UE; W% - wskaźnik procentowy nałożonej korekty

19 Warszawa, 8 czerwca 2009 r. Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "2009 Zamówienia publiczne w projektach dotacyjnych realizowanych przez Beneficjentów Magdalena Łempicka Warszawa, 8 czerwca 2009r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google