Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Status nauczyciela bibliotekarza

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Status nauczyciela bibliotekarza"— Zapis prezentacji:

1 Status nauczyciela bibliotekarza
stan prawny pozycja społeczna i zawodowa funkcja, ranga Mielec 5 grudnia 2007 r. Jadwiga Świętoń

2 Plan prezentacji: Podstawy prawne
Bibliotekarz - nauczyciel (prawa, obowiązki) Kodeks etyki bibliotekarza Kreowanie wizerunku Omówione zostaną te sfery działalności, w których biblioteki nadal mają duże możliwości rozwoju i poprawy wizerunku.

3 Podstawy prawne Ustawa z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, ze zm.) - Art. 67 Ustawa z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz. 539, ze zm.) - Art. 22 Rozporządzenie MEN z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów (...) publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz. 624, ze zm.) Statut szkoły

4 Art. 67 ustawy o systemie oświaty
Do realizacji zadań statutowych szkoła publiczna powinna zapewnić uczniom możliwość korzystania z biblioteki. Biblioteki szkolne służą realizacji programów nauczania i wychowania, edukacji kulturalnej i informacyjnej oraz kształceniu i doskonaleniu nauczycieli. W tym celu w każdej szkole prowadzona jest biblioteka. Art. 22 ustawy o bibliotekach

5 Podstawy prawne Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674) Rozporządzenie MENiS z dnia 10 września 2002 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli ...(Dz. U. Nr 155, poz. 1288, ze zm.) Ramowy statut Statut szkoły

6 Karta nauczyciela: Kto podlega Obowiązki nauczycieli
Wymagania kwalifikacyjne Awans zawodowy Zatrudnianie Warunki pracy i wynagradzanie Nagrody i odznaczenia Ochrona zdrowia Odpowiedzialność dyscyplinarna Uprawnienia emerytalne Omówione zostaną te sfery działalności, w których biblioteki nadal mają duże możliwości rozwoju i poprawy wizerunku. Ostatnia zmiana z r.

7 Wymagania (Art. 9): Posiada odpowiednie kwalifikacje
Przestrzega zasad moralnych Spełnia warunki zdrowotne Omówione zostaną te sfery działalności, w których biblioteki nadal mają duże możliwości rozwoju i poprawy wizerunku.

8 Wymagania kwalifikacyjne:
§ 15. Kwalifikacje ... posiada osoba, która: 1) ukończyła wymagane do danego typu szkoły odpowiednio studia magisterskie lub wyższe zawodowe w zakresie bibliotekoznawstwa i posiada przygotowanie pedagogiczne lub 2) ma kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym typie szkoły lub rodzaju placówki, a ponadto ukończyła studia podyplomowe lub kurs kwalifikacyjny z zakresu bibliotekoznawstwa albo legitymuje się dyplomem ukończenia pomaturalnego studium bibliotekarskiego. Rozporządzenie MENiS z dnia 10 września 2002 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji (Dz. U. Nr 155, poz. 1288, ze zm. Omówione zostaną te sfery działalności, w których biblioteki nadal mają duże możliwości rozwoju i poprawy wizerunku.

9 Obowiązki nauczycieli (Art. 6):
rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą; wspierać każdego ucznia w jego rozwoju oraz dążyć do pełni własnego rozwoju osobowego; kształcić i wychowywać młodzież w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka; dbać o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów. Omówione zostaną te sfery działalności, w których biblioteki nadal mają duże możliwości rozwoju i poprawy wizerunku.

10 Obowiązki nauczycieli (Art. 42):
Czas pracy nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć nie może przekraczać 40 godzin na tydzień. W ramach czasu pracy ... nauczyciel obowiązany jest realizować: 1) zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, prowadzone bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, w wymiarze określonym w ust. 3 (30 h) 2) inne czynności i zajęcia wynikające z zadań statutowych szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem zajęć opiekuńczych i wychowawczych wynikających z potrzeb i zainteresowań uczniów; 3) zajęcia i czynności związane z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem i doskonaleniem zawodowym. Omówione zostaną te sfery działalności, w których biblioteki nadal mają duże możliwości rozwoju i poprawy wizerunku.

11 Zadania (ramowy statut):
rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów wyrabianie i pogłębianie u uczniów nawyku czytania i uczenia się tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną organizowanie różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną Omówione zostaną te sfery działalności, w których biblioteki nadal mają duże możliwości rozwoju i poprawy wizerunku.

12 Zadania (ramowy statut):
współpraca z nauczycielami z uczniami z rodzicami z innymi bibliotekami Omówione zostaną te sfery działalności, w których biblioteki nadal mają duże możliwości rozwoju i poprawy wizerunku. szczegółowe zasady należy określić w statucie szkoły

13 Awans zawodowy Rozdział 3a KN
Rozporządzenie MENiS z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. Nr 260, poz. 2593, ze zm.) Omówione zostaną te sfery działalności, w których biblioteki nadal mają duże możliwości rozwoju i poprawy wizerunku.

14 Awans zawodowy Stażysta (rok) rozmowa kwalifikacyjna
Kontraktowy (wniosek po dwóch latach) staż 2 lata i 9 miesięcy egzamin Mianowany (wniosek po roku) staż jw analiza dorobku zawodowego i rozmowa Omówione zostaną te sfery działalności, w których biblioteki nadal mają duże możliwości rozwoju i poprawy wizerunku.

15 Terminy wniosek złożony do dnia 30 czerwca - właściwy organ jest zobowiązany wydać decyzję o nadaniu lub odmowie nadania stopnia awansu do dnia 31 sierpnia danego roku wniosek złożony do dnia 31 października - właściwy organ wydaje decyzję o nadaniu lub odmowie nadania stopnia awansu zawodowego do dnia 31 grudnia danego roku

16 Terminy 1. Nauczyciel rozpoczyna staż z początkiem roku szkolnego, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia rozpoczęcia zajęć. 2. Plan rozwoju i sprawozdanie projekt planu rozwoju zawodowego zatwierdza dyrektor szkoły w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia zajęć; nauczyciel przekazuje dyrektorowi sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego w ciągu 30 dni od zakończenia stażu.

17 3. Ocena dorobku zawodowego
dyrektor ustala ocenę dorobku zawodowego nauczyciela w terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia złożenia sprawozdania, z uwzględnieniem stopnia realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela: w przypadku nauczyciela stażysty i nauczyciela kontraktowego - po zapoznaniu się z projektem oceny opracowanym przez opiekuna stażu i po zasięgnięciu opinii rady rodziców, w przypadku nauczyciela mianowanego - po zasięgnięciu opinii rady rodziców.

18 4. Wniosek o wszczęcie postępowania:
Nauczyciel stażysta i nauczyciel kontraktowy składają wniosek o podjęcie odpowiednio postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego w roku uzyskania pozytywnej oceny dorobku zawodowego. Nauczyciel mianowany może złożyć wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego w okresie 3 lat od dnia otrzymania pozytywnej oceny dorobku zawodowego. W przypadku niedotrzymania terminów nauczyciele ci obowiązani są do ponownego odbycia stażu w pełnym wymiarze.

19 Inne uprawnienia Nagrody i odznaczenia Dodatek motywacyjny
Honorowy tytuł profesora oświaty (20 lat pracy, w tym 7 od nadania mianowanego) Doskonalenie zawodowe Urlop dla poratowania zdrowia Świadczenia socjalne Emerytura

20 Kodeks etyki bibliotekarza i pracownika informacji
UCHWAŁA Nr 2/2005 Zarządu Głównego SBP z dnia 15 kwietnia 2005 r. Zespół Autorski pod kierownictwem prof. dr hab. Barbary Sosińskiej-Kalaty

21 Kodeks... w wyniku środowiskowej, publicznej dyskusji oraz kierując się wartościami moralnymi ... zbiór zasad uznanych za wiążące w codziennej pracy uchwalony w trosce o dobro bibliotekarstwa i rozwój kultury czytelniczej wzmocnienie rangi bibliotekarskiej profesji

22 Podstawowe wartości moralne:
ochrona: -- wolności intelektualnej, -- prawa do swobodnego wyrażania myśli, -- prawa do swobodnego dostępu do wiedzy, informacji i kultury, przestrzeganie zasady neutralności w sprawach ideologii, życia politycznego i religii.

23 Bibliotekarz osoba godna zaufania publicznego,
ekspert pośredniczący pomiędzy czytelnikami i użytkownikami informacji a zasobami piśmienniczymi i informacyjnymi

24 wobec pracodawcy lojalni
dbają o dobre imię swojej instytucji, zmierzają do wykreowania i utrwalenia w społeczeństwie jej pozytywnego wizerunku. dążą do rozumienia i pogłębiania wiedzy o zadaniach i celach macierzystej instytucji oraz wspierania ich prowadzoną działalnością. wykorzystują swój potencjał wiedzy i umiejętności zawodowych, dążąc do rozwoju własnej placówki, jej warsztatu, zasobów informacyjnych, metod i narzędzi pracy. mają prawo oczekiwać, wymagać i upominać się o godne wynagrodzenie, odpowiadające ich kwalifikacjom i trudności pracy, nie powinni jednak uzależniać jakości wykonywania swych zadań od płacy.

25 wobec kolegów i zawodu Solidarność Rzetelność Współdziałanie w zespole Doskonalenie kompetencji Są świadomi, że ich praca jest służbą wymagającą sumienności, punktualności, porządku i taktu oraz dbałości o estetykę wyglądu i kulturę bycia. Dbają o rzetelność, zrozumiałość, komunikatywność i precyzję informacji.

26 wobec użytkownika działają zawsze na rzecz użytkownika
traktują go z szacunkiem starają się poznać jego potrzeby ułatwiają mu dotarcie do poszukiwanych materiałów chronią dane osobowe zapewniają swobodę uczciwie informują stwarzają jak najlepsze warunki pracy unikają tendencyjnego wartościowania

27 dbałość o wysoką jakość świadczonych usług
jasne i znane wyczerpujące zasady korzystania zaspokojenie potrzeb dbałość o wysoką jakość świadczonych usług Rozumieją i respektują fakt, że nie wszyscy użytkownicy są w równym stopniu zdolni do odbioru informacji i korzystania z biblioteki. Starają się wyrównać ich szanse, działając ze szczególną troską na rzecz użytkowników niepełnosprawnych i znajdujących się w niekorzystnej sytuacji społecznej oraz wspomagając mniejszości kulturowe (etniczne, narodowe, religijne itp.). Jako uczestnicy procesu edukacji dzieci i młodzieży dążą do rozwijania ich potrzeb informacyjnych i kultury czytelniczej. Starają się dotrzeć ze swoimi usługami do jak największej liczby użytkowników, jednakże mają prawo do odmowy tym spośród nich, którzy nie akceptują przyjętych zasad, naruszają przepisy lub narażają współkorzystających na dyskomfort.

28 wobec zasobów bibliotecznych i informacyjnych
szanują, chronią dostosowują do potrzeb środowiska Mając świadomość, że nie wszystkie materiały biblioteczne i informacyjne są jednakowej wartości starają się poznać różne sposoby ich oceny, zwracając uwagę na opinię krytyki naukowej i literackiej. Przy doborze i opracowaniu zbiorów kierują się przede wszystkim potrzebami użytkowników i zasadą udzielania priorytetu materiałom najwyższej jakości .

29 kreować wizerunek: wszyscy pracownicy tworzą wyobrażenie … analiza,
cele, strategia, wykonanie, ocena ... Badanie stanu wyjściowego: określenie obrazu biblioteki (własny, obcy, aktualny i pożądany). Planowanie. Realizacja. Ocena i wnioski. To cztery etapy realizacji ośmiu elementów kluczowych. Użytkownik informacji kojarzy bibliotekę nie z instytucją, a z konkretnym bibliotekarzem.

30 Będziemy doceniani, jeśli będziemy niezbędni
Przewodnik w świecie informacji ICIM informacja regionalna, informacja unijna, Współtwórca społeczeństwa informacyjnego Badanie stanu wyjściowego: określenie obrazu biblioteki (własny, obcy, aktualny i pożądany). Planowanie. Realizacja. Ocena i wnioski. To cztery etapy realizacji ośmiu elementów kluczowych. Użytkownik informacji kojarzy bibliotekę nie z instytucją, a z konkretnym bibliotekarzem.

31 wiedza o użytkownikach o zbiorach zadania programy rynek technika
Zdecydowanej poprawy wymaga stan wiedzy i świadomości części personelu. Biblioteka tylko wtedy będzie pełniła skutecznie funkcję edukacyjną, kiedy bibliotekarze będą znali podstawy prawne funkcjonowania oświaty, programy edukacyjne, zadania szkół i placówek, instytucje oświatowe i ich rolę. Niezbędna jest wiedza o środowisku, o użytkownikach informacji. Trzeba znać rynek wydawniczy. Niezbędna wiedza z zakresu technologii informacyjnej. Trzeba wiedzieć, jakie zadania wyznacza sobie biblioteka (statut, plany pracy…). Wiedza nie jest dana raz na zawsze. Tak szybko wszystko się zmienia, trzeba nieustannie czytać, uczyć się, żeby nie cofać się, nie kompromitować. „Zdumiewa mnie fakt, że po 10 latach transformacji można jeszcze żywić przekonanie, iż nabyta 20 lat temu wiedza bibliotekarska wystarcza, żeby zapewnić nowoczesnej bibliotece dobre funkcjonowanie”. Bożena Bednarek-Michalska Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu. Przykład: bibliotekarz mówi o promocji ścieżki międzyprzedmiotowej edukacja czytelnicza i informacyjna, o współpracy z Kuratorium Oświaty i Wychowania. bibliotekarstwo

32 umiejętności korzystanie z informacji komunikacja współpraca
doskonalenie się diagnostyczne Posługiwanie się językiem zrozumiałym dla czytelnika: rewers, digitalizacja, sygnatura, retrokonwersja. Sposób, w jaki biblioteka kontaktuje się z otoczeniem, ma decydujący wpływ na jej postrzeganie. Wykorzystuje tradycyjne sposoby: gabloty, ulotki, informatory Poczta, strona internetowa, telefon, itp. Kto nie doskonali się, naraża się na zepchnięcie na margines społeczeństwa wiedzy. pedagogiczne

33 Kompetencje kluczowe:
planowanie, organizowanie i ocenianie własnego nauczania; skuteczne komunikowanie się w różnych sytuacjach; efektywne współdziałanie w zespole; rozwiązywanie problemów w sposób twórczy; sprawne posługiwanie się komputerem i technologią informacyjną.

34 postawa Pesymista narzeka na wiatr, optymista czeka, aż się zmieni, a realista nastawia maszty. empatia otwartość pasja kreatywność rzetelność nastawienie na użytkownika Postawa nie może być pasywna: społeczna użyteczność biblioteki jest oczywista, więc nie musi ona namawiać do korzystania z usług. Informowanie o zbiorach i ofercie (w bibliotece, na stronie www, w mediach)

35 Dziękuję.


Pobierz ppt "Status nauczyciela bibliotekarza"

Podobne prezentacje


Reklamy Google