Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Prawa i obowiązki ucznia

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Prawa i obowiązki ucznia"— Zapis prezentacji:

1 Prawa i obowiązki ucznia

2 „Dzieckiem w rozumieniu Konwencji o prawach dziecka jest każda istota ludzka w wieku poniżej osiemnastu lat, chyba że zgodnie z prawem odnoszącym się do dziecka uzyska ona wcześniej pełnoletniość”

3 Każdy uczeń posiada prawo do znajomości swoich praw
Każdy uczeń posiada prawo do dochodzenia swoich praw

4 Każdy uczeń ma prawo do nauki

5 Każdy uczeń ma prawo do wypoczynku i czasu wolnego, uczestnictwa w zabawach i życiu kulturalnym

6 Każdy uczeń ma prawo do równego traktowania wobec prawa

7 Każdy uczeń ma prawo do ochrony przed poniżającym traktowaniem i karaniem oraz wszelkimi formami przemocy fizycznej lub psychicznej

8 Każdy uczeń ma prawo do ochrony przed arbitralną lub bezprawną ingerencją w życie prywatne, rodzinne czy też korespondencję

9 Każdy uczeń ma prawo do ochrony przed bezprawnymi zamachami na jego honor i reputację

10 Każdy uczeń ma prawo do swobodnego wyrażania własnych poglądów we wszystkich sprawach jego dotyczących oraz prawo do swobodnej wypowiedzi

11 Każdy uczeń ma prawo do swobody myśli, sumienia i wyznania

12 Każdy uczeń ma prawo dostępu do informacji z różnych źródeł

13 Każdy uczeń ma prawo do swobodnego zrzeszania się

14 Każdy uczeń ma prawo do ochrony zdrowia

15 Każdy uczeń ma prawo do odpowiedniego poziomu życia

16 Każdy uczeń ma prawo do ochrony przed wyzyskiem ekonomicznym lub wykonywaniem niebezpiecznych lub szkodliwych prac

17 Każdy uczeń ma prawo do ochrony przed wszelkimi innymi formami wyzysku naruszającego jego dobro

18 „Oświata Rzeczypospolitej Polskiej stanowi wspólne dobro całego społeczeństwa, a szkoła powinna zapewnić każdemu uczniowi warunki niezbędne do jego rozwoju, przygotować go do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności”.

19 Ucznia, który nie ukończył 18 lat, można jedynie - co najwyżej - przenieść do innej szkoły (skreślając z listy uczniów, jednocześnie należy zagwarantować mu możliwość nauki w innej szkole)

20 Obowiązki ucznia: Uczeń ma obowiązek:
zdobywania wiedzy i kwalifikacji zawodowych, punktualnego uczęszczania na zajęcia, przestrzegania zasad kulturalnego zachowania się w każdej sytuacji, dbania o estetykę swojego wyglądu i najbliższego otoczenia,

21 godnego reprezentowania szkoły na zewnątrz,
okazywania szacunku wobec całej społeczności szkolnej: dyrekcji szkoły, nauczycieli i wychowawców, pracowników administracji szkolnej, własnych kolegów, przeciwstawiania się wszelkim przejawom brutalności i dewastacji mienia szkolnego.

22 Zasady posiadania i korzystania z telefonów komórkowych na terenie szkoły
niepełnoletni uczeń musi mieć pisemną zgodę rodzica (prawnego opiekuna) na posiadanie i korzystanie na terenie szkoły z telefonu komórkowego, podczas zajęć edukacyjnych obowiązuje całkowity zakaz używania telefonów komórkowych (aparaty powinny być wyłączone i schowane), poza zajęciami edukacyjnymi (przerwy, czas przed i po zajęciach) telefon może być używany w trybie „milczy”, nagrywanie dźwięku i obrazu za pomocą telefonu komórkowego jest możliwe jedynie za zgodą osoby nagrywanej lub fotografowanej, zaginięcie lub kradzież telefonu należy niezwłocznie zgłosić wychowawcy lub dyrektorowi szkoły, naruszenie przez ucznia zasad korzystania z telefonów komórkowych na terenie szkoły powoduje zabranie telefonu do „depozytu” – aparat odbiera rodzic lub prawny opiekun ucznia.

23 Zasady dotyczące obowiązku stroju uczniowskiego
uczeń na terenie szkoły zobowiązany jest do skromnego ubioru, wygląd ucznia powinien być staranny i schludny (bez makijażu, tipsów, malowanych paznokci, farbowanych włosów), na czas uroczystości szkolnych i egzaminów uczeń wkłada strój galowy rozumiany jako biała bluzka i ciemna spódnica dla dziewcząt, biała koszula i ciemne spodnie dla chłopców. Strojem galowym jest również garnitur bądź kostium w ciemnym kolorze.

24 Podsumowując: wszystkie prawa ucznia można odnaleźć w statutach szkół, ze szczególnym uwzględnieniem trybu składania skarg w przypadku ich naruszenia. Gwarancje dochodzenia praw zawarte są w zapisie nie tylko Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, ale także w: Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej ustawie z dnia 14 czerwca 1960 roku kodeks postępowania administracyjnego, Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków

25 Dziękujemy za uwagę Twórcy: - Przemysław Śmietana - Damian Sacha
- Jakub Stelmach - Krzysztof Kozdroń - Tadeusz Chudoba MADE IN POLAND


Pobierz ppt "Prawa i obowiązki ucznia"

Podobne prezentacje


Reklamy Google