Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Możliwości pozyskania funduszy w dziedzinie edukacji ekologicznej Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Możliwości pozyskania funduszy w dziedzinie edukacji ekologicznej Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska."— Zapis prezentacji:

1 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Możliwości pozyskania funduszy w dziedzinie edukacji ekologicznej Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Jan Wiater Zastępca Prezesa

2 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Wnioski o dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu edukacji ekologicznej mogą być składane przez wszelkie podmioty, które poprzez realizację danego projektu podejmą działania związane z ochroną środowiska, kształtowaniem postaw proekolo- gicznych, podwyższaniem świadomości ekolo- gicznej społeczeństwa, edukacją ekologiczną dzieci i młodzieży itp.

3 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Programy edukacyjne Program dla wspierania edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju, w tym gospodarki wodnej oraz profilaktyki zdrowotnej dzieci i młodzieży z obszarów, na których występują przekroczenia standardów jakości środowiska Program dla wspierania działalności poza- rządowych organizacji ekologicznych

4 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Program dla wspierania edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju, w tym gospodarki wodnej oraz profilaktyki zdrowotnej dzieci i młodzieży z obszarów, na których występują przekroczenia standardów jakości środowiska Priorytet A Wspieranie edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju, w tym gospodarki wodnej Priorytet B Wspieranie działań z zakresu profilaktyki zdrowotnej dzieci i młodzieży z obszarów, na których występują przekroczenia standardów jakości środowiska

5 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Przedsięwzięcia ogólnopolskie/ponadregionalne (wyjątek - opłaty produktowe - minimalny zasięg gminy) Minimalna kwota dofinansowania - 70 tys. zł (wyjątek - opłaty produktowe - bez kwoty minimalnej) Kryteria formalne i merytoryczne dla poszczególnych priorytetów i działań W jednym naborze Wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek w ramach jednego działania Kryteria wyboru przedsięwzięć

6 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jednostki samorządu terytorialnego związki gmin przedsiębiorstwa instytucje i urzędy szkoły wyższe i uczelnie jednostki organizacyjne ochrony zdrowia organizacje pozarządowe (fundacje, stowarzyszenia) administracja państwowa osoby fizyczne Beneficjenci działania A.2-A.10

7 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wiodące w regionie centra edukacji ekologicznej ośrodki prowadzące edukację ekologiczną, szczególnie istotne w skali kraju ośrodki edukacyjne parków narodowych ośrodki edukacyjne parków krajobrazowych ośrodki Lasów Państwowych funkcjonujące na terenie leśnych kompleksów promocyjnych inne ośrodki Beneficjenci działania A.1

8 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Działanie A.1 Rozwój bazy lokalowej służącej edukacji ekologicznej realizowanej przez parki narodowe, parki krajobrazowe, leśne kompleksy promocyjne, wiodące w regionie centra edukacji ekologicznej, ośrodki prowadzące edukację ekologiczną szczególnie istotne w skali kraju oraz inne ośrodki, a także wspieranie realizowanych przez te ośrodki programów edukacyjnych. Priorytet A - działania

9 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Działanie A.1 Maksymalny poziom dofinansowania – do 60 % kosztów kwalifikowanych Maksymalna kwota dofinansowania – do 5 000,00 tys. zł Priorytet A - działania

10 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Działanie A.2 Wspieranie realizacji programów edukacyjnych w zakresie aktywnej edukacji ekologicznej oraz w ramach kampanii informacyjno – promocyjnych. Priorytet A - działania

11 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Działanie A.2 Kategorie przedsięwzięć: programy aktywnej edukacji ekologicznej dla dzieci i młodzieży kampanie informacyjno - promocyjne podnoszące poziom wiedzy i świadomości skierowane do ogółu społeczeństwa w zakresie tematów priorytetowych Priorytet A - działania

12 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Działanie A.2 Maksymalny poziom dofinansowania – do 90 % kosztów kwalifikowanych Maksymalna kwota dofinansowania – do 4 000,00 tys. zł Priorytet A - działania

13 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Priorytet A - działania Działanie A.3 Wspieranie realizacji filmów, cyklicznych programów edukacyjnych telewizyjnych i radiowych emitowanych na antenie ogólnopolskiej.

14 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Priorytet A - działania Działanie A.3 Kategorie: Filmy i programy telewizyjne o tematyce ekologicznej programy radiowe o tematyce ekologicznej spoty telewizyjne (30 sek. – 3 min.) spoty radiowe (30 sek. – 3 min.)

15 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Priorytet A - działania Działanie A.3 Maksymalny poziom dofinansowania – do 60 % kosztów kwalifikowanych Maksymalna kwota dofinansowania – do 300,00 tys. zł

16 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Priorytet A - działania Działanie A.4 Wspieranie produkcji pomocy dydaktycznych Typy pomocy dydaktycznych: wydawnictwa multimedialne gry dydaktyczne pakiety edukacyjne

17 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Priorytet A - działania Działanie A.4 Maksymalny poziom dofinansowania dystrybuowane bezpłatnie - do 100% kosztów kwalifikowanych będące przedmiotem działalności komercyjnej - do 30 % kosztów kwalifikowanych Maksymalna kwota dofinansowania dystrybuowane bezpłatnie - do 500,00 tys. zł będące przedmiotem działalności komercyjnej - do 100,00 tys. zł

18 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Priorytet A - działania Działanie A.5 Wspieranie promocji zagadnień związanych z ochroną środowiska oraz edukacji prowadzonej na łamach prasy

19 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Priorytet A - działania Działanie A.5 Kategorie konkursu: I kategoria - cykl najlepszych artykułów prasowych, reportaży lub felietonów dotyczących tematyki priorytetowej programu II kategoria - czasopisma ekologiczne poruszające sprawy związane z ekologią w sposób popularny, o zasięgu ogólnopolskim III kategoria - czasopisma branżowe w całości poświęcone sprawom ekologii IV kategoria - czasopisma adresowane wyłącznie do samorządów lokalnych

20 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Priorytet A - działania Działanie A.5 Maksymalny poziom dofinansowania: I kategoria - do 50 % kosztów kwalifikowanych wydania wkładki o objętości do 4 kolumn w numerze II kategoria - do 30 % kosztów kwalifikowanych III kategoria - do 30 % kosztów kwalifikowanych IV kategoria - do 50 % kosztów kwalifikowanych wydania wkładki o objętości do 4 kolumn w numerze

21 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Priorytet A - działania Działanie A.5 Maksymalna kwota dofinansowania: – do 30 tys. zł

22 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Priorytet A - działania Działanie A.6 Wspieranie działalności wydawniczej, wspomagającej edukację ekologiczną Kategorie: wydawnictwa książkowe wydawnictwa multimedialne (płyty CD, publikacja w Internecie) produkcja folderów, plakatów, broszur

23 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Priorytet A - działania Działanie A.6 Maksymalny poziom dofinansowania - do 80 % kosztów kwalifikowanych Maksymalna kwota dofinansowania - do 100,00 tys. zł Dofinansowywane są tylko wydawnictwa dystrybuowane bezpłatnie

24 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Priorytet A - działania Działanie A.7 Wspieranie działalności informacyjno - edukacyjnej realizowanej z wykorzystaniem wortali i portali internetowych. * obowiązek prowadzenia strony internetowej na koszt Dotowanego przez rok od zakończenia finansowania

25 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Priorytet A - działania Działanie A.7 Maksymalny poziom dofinansowania - do 90 % kosztów kwalifikowanych Maksymalna kwota dofinansowania - do 100,00 tys. zł

26 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Priorytet A - działania Działanie A.8 Wspieranie ponadregionalnych projektów szkoleniowych dla wybranych grup społecznych i zawodowych mających na celu podnoszenie kwalifikacji i kształtowanie świadomości w zakresie zrównoważonego rozwoju.

27 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Priorytet A - działania Działanie A.8 Maksymalny poziom dofinansowania - do 90 % kosztów kwalifikowanych Maksymalna kwota dofinansowania - do 100,00 tys. zł

28 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Priorytet A - działania Działanie A.9 Wspieranie konferencji i seminariów o zasięgu krajowym i międzynarodowym, szczególnie istotnych dla realizacji polityki ekologicznej państwa.

29 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Priorytet A - działania Działanie A.9 Maksymalny poziom dofinansowania - do 90 % kosztów kwalifikowanych Maksymalna kwota dofinansowania - do 100,00 tys. zł

30 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Priorytet A - działania Działanie A.10 Wspieranie konkursów i przedsięwzięć upowszechniających wiedzę ekologiczną.

31 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Priorytet A - działania Działanie A.10 Maksymalny poziom dofinansowania - do 90 % kosztów kwalifikowanych Maksymalna kwota dofinansowania - do 200,00 tys. zł

32 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Priorytet B Beneficjenci: podmioty, których celem jest monitorowanie stanu zdrowia oraz prowadzenie profilaktyki zdrowotnej dzieci i młodzieży z obszarów, na których występują przekroczenia standardów jakości środowiska, działające na terenie Polski

33 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Priorytet B Maksymalny poziom dofinansowania - do 60 % kosztów kwalifikowanych Maksymalna kwota dofinansowania - do 200,00 tys. zł

34 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Program dla wspierania działalności pozarządowych organizacji ekologicznych Zadanie 1 Wspieranie działalności pozarządowych organizacji ekologicznych działających, co najmniej od 4 pełnych lat kalendarzowych, na dzień złożenia wniosku Zadanie 2 Wspieranie działalności pozarządowych organizacji ekologicznych działających, co najmniej 2 pełne lata kalendarzowe, na dzień złożenia wniosku

35 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Beneficjenci: Organizacje: mające status stowarzyszeń lub fundacji (zgodnie z Ustawą Prawo o stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989 r. oraz Ustawą o fundacjach z dnia 6 kwietnia 1984 r. prowadzące działalność przez co najmniej dwa/cztery pełne lata kalendarzowe, na dzień złożenia wniosku wykonujące zadania z zakresu ochrony środowiska zgodnie ze statutowym celem działalności

36 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Maksymalny poziom dofinansowania - do 100 % kosztów kwalifikowanych Maksymalna kwota dofinansowania - dla organizacji działających co najmniej 2 lata do 50,00 tys. zł (okres finansowania – 1 rok) - dla organizacji działających co najmniej 4 lata do 100,00 tys. zł (okres finansowania – 2 lata)

37 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Tryb naboru wniosków tryb konkursowy terminy publikowane na stronie internetowej NFOŚiGW o terminowym złożeniu Wniosku decyduje data wpłynięcia Wniosku do kancelarii NFOŚiGW

38 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Dziękuję za uwagę Zapraszam do Narodowego Funduszu ul. Konstruktorska 3a 02-673 Warszawa www.nfosigw.gov.pl


Pobierz ppt "Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Możliwości pozyskania funduszy w dziedzinie edukacji ekologicznej Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska."

Podobne prezentacje


Reklamy Google