Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Program Operacyjny „Infrastruktura i Środowisko”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Program Operacyjny „Infrastruktura i Środowisko”"— Zapis prezentacji:

1 Program Operacyjny „Infrastruktura i Środowisko”
01 Katowice, r.

2 PO „Infrastruktura i Środowisko”
Główny cel Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej, przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej.

3 Budżet Łączna wartość alokacji dla POIiŚ – 27,9 mld €
z funduszy UE na lata : Fundusz Spójności - 22,2 mld € Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego - 5,7 mld €

4 WFOŚiGW w Katowicach na podstawie porozumienia zawartego z Ministerstwem Środowiska pełni rolę Instytucji Wdrażającej w zakresie realizacji Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” dla dwóch osi priorytetowych: I oś priorytetowa: „Gospodarka wodno-ściekowa (aglomeracje powyżej 15 tys. RLM) Przykładowe rodzaje projektów: - budowa i modernizacja systemów kanalizacji zbiorczej, - budowa, rozbudowa lub modernizacja oczyszczalni ścieków komunalnych. II oś priorytetowa Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi - budowa kompleksowych systemów gospodarki odpadami, obejmujących np. instalacje do odzysku i recyklingu odpadów czy kompostowanie odpadów zielonych - rekultywacja terenów powojskowych oraz zdegradowanych przez przemysł

5 Zadania powierzone Funduszowi to, m.in.:
działania w zakresie przygotowania i oceny projektów, znajdujących się na liście projektów indywidualnych oraz zgłaszanych w konkursie, działania kontrolne, związane m.in. z kontrolą zawierania umów, działania w zakresie monitorowania i sprawozdawczości z realizacji projektów, działania związane z zarządzaniem finansowym i rozliczaniem projektu, działania w zakresie informacji i promocji.

6 Tryby wyboru projektów:
indywidualny, dla projektów o strategicznym znaczeniu (dotyczy projektów umieszczonych na liście projektów indywidualnych dla POIiŚ), konkursowy, ogłaszany przez Ministerstwo Środowiska, w celu wyłonienia najlepiej przygotowanych projektów.

7 WFOŚiGW w Katowicach pełni rolę Instytucji Wdrażającej dla projektów indywidualnych:
„Budowa kompleksowego systemu gospodarki odpadami w Sosnowcu” – Wnioskodawca Gmina Sosnowiec, przewidywany koszt całkowity 88 mln PLN, szacunkowa kwota dofinansowania 56,76 mln PLN; „System gospodarki odpadami dla miast Górnośląskiego Związku Metropolitalnego wraz z budową zakładów termicznej utylizacji odpadów” – Wnioskodawca Górnośląski Związek Metropolitalny, przewidywany koszt całkowity 1 081,16 mln PLN, szacunkowa kwota dofinansowania 592,92 mln PLN.

8 Stan wdrażanych konkursów w Polsce
Priorytet Liczba ogłoszonych konkursów Liczba złożonych projektów Łączna wartość dofinansowania projektów, dla których wydano potwierdzenie MŚ/decyzję KE [mld PLN] I 5 320 1,50 II 7 33 0,25

9 Ilość wniosków złożonych do WFOŚiGW
w Katowicach Priorytet Konkurs I Konkurs II Konkurs III Konkurs IV Konkurs V Łącznie 8 6 4 3 1 22 II 2 -

10 w podziale na województwa
Projekty złożone w podziale na województwa

11 Sumaryczna ilość wniosków złożonych w konkursach [szt]

12 Łączna wysokość dofinansowania projektów złożonych w konkursach [mln]


Pobierz ppt "Program Operacyjny „Infrastruktura i Środowisko”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google