Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

TRANSFER W WIEDNIU Bad Goisern, Kwiecień 2002. 1 Sonda – przeprowadzona przez PI WIEN Przegl ą d ponad 56 szk ół Jakie dzia ł ania s ą zwykle podejmowane.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "TRANSFER W WIEDNIU Bad Goisern, Kwiecień 2002. 1 Sonda – przeprowadzona przez PI WIEN Przegl ą d ponad 56 szk ół Jakie dzia ł ania s ą zwykle podejmowane."— Zapis prezentacji:

1 TRANSFER W WIEDNIU Bad Goisern, Kwiecień 2002

2 1 Sonda – przeprowadzona przez PI WIEN Przegl ą d ponad 56 szk ół Jakie dzia ł ania s ą zwykle podejmowane przed transferem w wiede ń skich szko ł ach ponadpodstawowych?

3 1.1 Semestr zimowy Dyrektor szko ł y odwiedza szko ł y podstawowe lub/i wysy ł a materia ł y informacyjne Uczniowie 4 klas szk ół podstawowych s ą zapraszani do szko ł y....i wsp ó lnie pracuj ą z uczniami szk ół ponadpodstawowych przez wyznaczony okres czasu.

4 informacje o Dniu Otwartym s ą wysy ł ane do szk ół podstawowych.w tym dniu prezentowane s ą klasy docelowe. Nauczyciele mog ą wsp ół pracowa ć Nauczyciele szk ół ponadpodstawowych odwiedzaj ą szko ł y podstawowe Zainteresowani nauczyciele wymieniaj ą pogl ą dy

5 1.2 Semestr letni Nauczyciele planuj ą przysz łą wsp ół prac ę Nauczyciel zaprasza uczni ó w na spotkanie w nowej szko le Nauczyciel zaprasza rodzic ów uczni ó w na spotkanie w nowej szko le.

6 Dyrektor zaprasza rodzic ów uczni ó w na spotkanie w nowej szko le. Dyrektor zaprasza uczni ó w na spotkanie w nowej szko le Nauczyciele bior ą udzia ł w szkoleniu na temat monitorowania transferu

7 Oczekiwania nowych uczni ó w s ą zamieszczane w wywiadach Panel: dyrektor,nauczyciele przysz ł ej szko ł y oraz nauczyciele szko ł y podstawowej. obawy i oczekiwania s ą omawiane na spotkaniu z rodzicami

8 1.3 Rok 1 – Szkoła ponadpodstawowa Wychowawcy sp ę dzaj ą wi ę cej ni ż 50% czasu z ich wychowankami podczas pierwszego tygodnia nauki Wychowawcy sp ę dzaj ą przynajmniej 1 godzin ę w klasie podczas 1 tygodnia nauki Pierwsze klasy maja starszych mentor ó w

9 W pierwszym roku nauki s ą przynajmniej dwa spotkania z rodzicami. Na jesieni odbywa sie przynajmniej dwudniowa wycieczka w celu lepszego poznania si ę. Wychowawcy organizuja 1 dniow ą wycieczk ę dla klasy

10 raz w tygodniu odbywa sie lekcja komunikacji prowadzona przez wychowawc ę Projekt jak zacz ąć w nowej szkole Uczniowie proszeni s ą o uwagi podczas pierwszych tygodni nauki Dzie ń poznania si ę lepiej

11 2 WSPARCIE przez PI WIEN Kurs doskonalenia zawodowego oferowany przez Pedagogiczny Instytut w Wiedniu

12 Kurs doskonalenia zawodowego oferowany wychowawcom klas pierwszych Wsparcie w u ł atwieniu transferu mi ę dzy klasterami szk ół podstawowych i ponadpodstawowych.


Pobierz ppt "TRANSFER W WIEDNIU Bad Goisern, Kwiecień 2002. 1 Sonda – przeprowadzona przez PI WIEN Przegl ą d ponad 56 szk ół Jakie dzia ł ania s ą zwykle podejmowane."

Podobne prezentacje


Reklamy Google