Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Free Powerpoint Templates redemptorystów Współpraca redemptorystów ze świeckimi w dziele apostolskim Prowincja Warszawska Redemptorystów Toru ń

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Free Powerpoint Templates redemptorystów Współpraca redemptorystów ze świeckimi w dziele apostolskim Prowincja Warszawska Redemptorystów Toru ń"— Zapis prezentacji:

1 Free Powerpoint Templates redemptorystów Współpraca redemptorystów ze świeckimi w dziele apostolskim Prowincja Warszawska Redemptorystów Toru ń

2 Free Powerpoint TemplatesHISTORIA Redemptory ś ci Ś wieccy MISJE EWANGELIZACYJNE inicjatywa inicjatywa - ks. biskup Andrzej Suski (powstanie nowej diecezji) opracowanie opracowanie projektu Misji – redemptory ś ci. Projekt wszed ł do Dyrektorium Misji. cel cel Misji – do ś wiadczenie spotkania z osob ą Jezusa we wspólnocie Ko ś cio ł a trzy etapy: trzy etapy: 1.przygotowanie 2.profetyczne przepowiadanie 3.wzrost SNE Wspólnota Pie śń Nowa Wspólnota Otwarta

3 Free Powerpoint Templates MISJE EWANGELIZACYJNE I ETAP – PRZYGOTOWANIE udzia ł w niedzielach misyjnych i pomoc w przygotowaniu zespo ł ów misyjnych w parafiach kursy ewangelizacyjne dla liderów parafii PRZEZ CA Ł Y CZAS - modlitwa za misje i misjonarzy II ETAP – PROFETYCZNE PRZEPOWIADANIE prowadzenie szko ł y modlitwy prowadzenie spotka ń dla dzieci i m ł odzie ż y pos ł uga muzyczna III ETAP – KONTYNUACJA I WZROST kursy ewangelizacyjne udzia ł w Renowacji Misji

4 Free Powerpoint Templates Szko ł a Nowej Ewangelizacji Diecezji Toru ń skiej Ś w. Jana Umi ł owanego Ucznia Cel: Formacja ewangelizatorów dla Nowej Ewangelizacji

5 Free Powerpoint Templates Wspólnota Apostolska Pie śń Nowa Cel: I ść za Jezusem Chrystusem g ł osz ą c Dobr ą Nowin ę Ubogim

6 Free Powerpoint Templates Duchowo ść Ż yjemy Duchowo ś ci ą Redemptorystowsk ą

7 Free Powerpoint TemplatesStowarzyszenie Od 2002 roku posiadamy w Ko ś ciele osobowo ść prawn ą Katolickie Stowarzyszenie Apostolskie w s ł u ż bie Nowej Ewangelizacji Wspólnota Pie śń Nowa

8 Free Powerpoint Templates Wspólnota Otwarta ś w. Klemensa Wspólnot ę Otwart ą tworz ą ś wieccy i redemptory ś ci dziel ą cy t ę sam ą duchowo ść. Inspirowani t ą duchowo ś ci ą podejmuj ą dzie ł a apostolskie, dziel ą c niektóre elementy ż ycia, modlitwy i pracy.

9 Free Powerpoint Templates Zasady funkcjonowania

10 Free Powerpoint TemplatesOBECNIE Wspó ł praca Redemptorystów Domu Toru ń skiego z Katolickim Stowarzyszeniem Apostolskim w S ł u ż bie Nowej Ewangelizacji Wspólnota Pie śń Nowa: Misje Ewangelizacyjne Rekolekcje parafialne Rekolekcje szkolne Prowadzenie SNE Prowadzenie kursów Alfa (dla doros ł ych, studentów, m ł odzie ż y przed Sakramentem Bierzmowania) Zaanga ż owanie w toru ń skiej parafii

11 Free Powerpoint TemplatesRekolekcje Rekolekcje Rekolekcje dla dzieci i m ł odzie ż y parafialne

12 Free Powerpoint Templates Kurs Alfa Formacja Grup Pastoralnych po kursie Alfa Alfa dla m ł odzie ż y przygotowuj ą cej si ę do sakramentu bierzmowania Alfa dla doros ł ych i studentów

13 Free Powerpoint Templates Zaanga ż owanie w parafii Triduum Paschalne Szko ł a modlitwy Spotkania biblijne Czuwanie przed Zes ł aniem Ducha Ś wi ę tego Udzia ł w przygotowaniu m ł odzie ż y do bierzmowania Spotkania z duchowo ś ci ą redemptorystowsk ą

14 Free Powerpoint Templates PRZYSZ Ł O ŚĆ Troska o rozwój partnerskiej wspó ł pracy redemptorystów ze ś wieckimi Powstanie wspólnoty redemptorystów otwartej na dzielenie ż ycia apostolskiego ze ś wieckimi Zafunkcjonowanie Ś wieckiego Misjonarza Naj ś wi ę tszego Odkupiciela


Pobierz ppt "Free Powerpoint Templates redemptorystów Współpraca redemptorystów ze świeckimi w dziele apostolskim Prowincja Warszawska Redemptorystów Toru ń"

Podobne prezentacje


Reklamy Google