Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Podstawa prawna prowadzenia działalności gospodarczej

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Podstawa prawna prowadzenia działalności gospodarczej"— Zapis prezentacji:

1 Podstawa prawna prowadzenia działalności gospodarczej
cz. I

2 Zdolność… Zdolność prawna Nabycie: Zdolność do czynności prawnych
Osoba fizyczna – urodzenie Osoba prawna: wpis do rejestru z mocy prawa Zdolność do czynności prawnych

3 Zdolność… Zdolność prawna Utrata: Osoba fizyczna – śmierć
Osoba prawna: Wykreślenie z rejestru Likwidacja

4 Zdolność do czynności prawnych
Zdolność do dokonywania w imieniu własnym czynności prawnych Składanie oświadczeń woli Zaciąganie zobowiązań

5 Źródła prawa: Źródła prawa: Konstytucja
Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz.1807 z późn. zm.) Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz z późn. zm.)

6 Podmioty prawa cywilnego: Podmioty prawa cywilnego:
osoba fizyczna osoba prawna jednostka organizacyjna…

7 OSOBA FIZYCZNA OSOBA FIZYCZNA Prawne określenie człowieka
Bycie podmiotem praw i obowiązków

8 OSOBA PRAWNA OSOBA PRAWNA Rodzaj podmiotów prawa cywilnego
Trwałe zespolenie ludzi i środków materialnych w celu realizacji zadań Posiada osobowość prawną Twór abstrakcyjny

9 OSOBY PRAWNE - podstawy prawne OSOBY PRAWNE - podstawy prawne
Kodeks spółek handlowych /spółki kapitałowe/ Kodeks cywilny /spółka cywilna, jawna, partnerska, komandytowa/ Prawo spółdzielcze Przedsiębiorstwa państwowe Jednostki samorządu terytorialnego Kościoły Fundacje

10 Jednostka organizacyjna
Nie posiada osobowości prawnej Jednostki budżetowe /urzędy/ Podmiot w obrocie gospodarczym

11 Podmioty prawa? Przedsiębiorca czy przedsiębiorstwo ? Formy prawne ?
Władza kapitału Władza zarządzania Formy prawne ? Forma prawna zależy od celu organizacji Forma prawna zależy od woli decydenta

12 Czynność prawna: Sposób dopuszczalny lub zastrzeżony dla złożenia oświadczenia woli oświadczenie woli a czynność prawna (art. 60 k. c.) formy czynności prawnej – sposób w jaki czynność prawna zostaje wyrażona na zewnątrz

13 Forma czynności prawnej Forma czynności prawnej
Ustna Pisemna – akt notarialny Dokument przygotowany przez stronę Elektroniczna

14 UMOWA: czynność prawna – prawo zobowiązań
co najmniej dwa zgodne oświadczenia woli lub porozumienie dwóch lub więcej stron ustalające wzajemne prawa i obowiązki zamierzenie – powstanie, zmiana lub ustanie stosunku cywilnoprawnego; notatki 14

15 Rodzaje umów Jednostronne i dwustronne obowiązujące
Umowy wzajemne – dwustronnie obowiązujące Umowy realne, konsensualne, abstrakcyjne Umowy losowe /element konieczny niepewności/ Umowy nazwane i nienazwane

16 Tryb zawierania umowy Tryb ofertowy Aukcja lub przetarg Negocjacje
UWAGA Podmioty z udziałem środków publicznych muszą wykonywać czynności zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych

17 Oświadczenie woli art. 60 Kc
Uzewnętrznienie woli ludzkiej zmierzającej do powstania, zmiany, ustania stosunku prawnego Cel – wywołanie skutku cywilnoprawnego;

18 Oświadczenie woli Przejaw tego co osoba chce zrobić pod warunkiem:
Swobody – brak fizycznego i psychicznego przymusu; Zrozumiałości – wyraźnie wyrażone w mowie lub piśmie Złożone na serio – złożone z zamiarem wywołania skutku prawnego

19 Wykładnia oświadczenia woli
Zasady współżycia społecznego; Ustalone zwyczaje; Zamiar stron i cel „ważniejsze” od treści!

20 Wady oświadczenia woli art. 82 - 88 Kc
Mogą spowodować nieważność oświadczenia woli Brak świadomości lub swobody; Pozorność; Błąd Podstęp Groźba Wyzysk – można uchylić przez złożenie oświadczenia


Pobierz ppt "Podstawa prawna prowadzenia działalności gospodarczej"

Podobne prezentacje


Reklamy Google