Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Elementy prawa cywilnego

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Elementy prawa cywilnego"— Zapis prezentacji:

1 Elementy prawa cywilnego

2 Podstawowe pojęcia stosunek prawny stosunek cywilnoprawny
zdarzenie prawne zdolność prawna a zdolność do czynności prawnych

3 Zdolność do czynności prawnych
Pełna zdolność do czynności prawnych Ograniczona zdolność do czynności Prawnych Brak zdolności do czynności prawnych

4 Przyczyny ograniczenia w zdolności do czynności prawnych
Wiek Orzeczenie sądowe

5 Dokonywanie czynności prawnych przez osobę ograniczoną w zd
Dokonywanie czynności prawnych przez osobę ograniczoną w zd. do czynności prawnych Ważne Nieważne Niezupełne (kulejące)

6 Zdolność do czynności prawnych osób prawnych
Teoria organów Art. 39 Kodeksu cywilnego Art. 42 Kodeksu cywilnego Działanie przez pełnomocnika

7 Podmioty prawa cywilnego
Osoby fizyczne Osoby prawne Ułomne osoby prawne

8 Osoby fizyczne Dobra osobiste – art. 23 k.c.
Osoba fizyczna = zdolność prawna Warunkowa zdolność prawna (nasciturus) art.4461 k.c., art. 927 § 2 k.c.

9 Osoby prawne Skarb Państwa Państwowe osoby prawne
Jednostki samorządu terytorialnego Jednostki typu korporacyjnego Fundacje

10 Ułomne osoby prawne Spółki osobowe

11 Ułomne osoby prawne Sp. jawna Sp. komandytowa Sp. komandytowo-akcyjna
Sp. partnerska

12 Prawo cywilne Przedsiębiorca Konsument

13 Ochrona konsumenta Obowiązywanie wzorów, regulaminów, ogólnych warunków umów Interpretacja postanowień niejednoznacznych, niezgodność postanowień umowy z wzorcem Zakazane klauzule umowne

14 Spółka cywilna Umowa pomiędzy przedsiębiorcami
Nie ma: zdolności sądowej Nie jest przedsiębiorcą Nie jest właścicielem majątku Właścicielem majątku są wspólnicy Współwłasność łączna

15 Firma Osoby fizycznej – imię i nazwisko
Osoby prawnej – nazwa, forma osoby prawnej

16 Ograniczenia w doborze firmy
Zasada wyłączności Osoba przedsiębiorcy Miejsce działalności Źródła zaopatrzenia Przedmiot działalności

17 Formy czynności prawnych
Ustna Pisemna Pisemna z datą pewną Pisemna z notarialnie poświadczonym podpisem Akt notarialny

18 Skutki niedochowania form
Forma zastrzeżona pod rygorem nieważności Forma zastrzeżona dla celów dowodowych Forma zastrzeżona dla wywołania określonych skutków prawnych

19 Zawarcie umowy Tryb ofertowy Negocjacje Przetarg i aukcja

20 Tryb ofertowy Treść oferty Okres związania ofertą Odwołalność oferty
Oferta w formie elektronicznej

21 Przyjęcie oferty Wyraźne Dorozumiane Milczące Modyfikujące

22 negocjacje Zawarcie umowy po uzgodnieniach będących następstwem negocjacji List intencyjny Umowa pomiędzy wspólnikami

23 Przetarg/aukcja Etapy Wadium Unieważnienie przetargu

24 Umowa przedwstępna Skutek słabszy Skutek silniejszy
Termin zawarcia umowy przyrzeczonej

25 Zasada swobody umów (ograniczenia)
Przepisy Zasady współżycia Ustalone zwyczaje

26 Zasada swobody umów (ograniczenia)
Przepisy ustawowe

27 Zasada swobody umów (ograniczenia)
Przepisy ustawowe Zasady współżycia społecznego

28 Zasada swobody umów (ograniczenia)
Przepisy ustawowe Zasady współżycia społecznego Właściwość stosunku

29 Przedstawicielstwo podstawy
Ustawa Oświadczenie woli reprezentowanego

30 Pełnomocnictwo Ogólne Rodzajowe Szczególne

31 kazus mocodawca – Maciek, 39 lat pełnomocnik – Zuzia, 13 lat przedmiot umowy – dom na mazurach Czy Maciek może umocować Zuzię, do kupienia w jego imieniu domu na mazurach? Jeśli tak to w jakiej formie należy udzielić jej pełnomocnictwa?

32 Pełnomocnictwo Forma Mocodawca Pełnomocnik Substytucja

33 Substytucja - dopuszczalność
Treść pełnomocnictwa Przepisy ustawowe Stosunek prawny stanowiący podstawę pełnomocnictwa

34 Pełnomocnik Działania rzekomego pełnomocnika Czynności z samym sobą

35 Ustanie pełnomocnictwa

36 Ustanie pełnomocnictwa
Upływ czasu Dokonanie czynności prawnej Odwołanie Śmierć pełnomocnika/mocodawcy Zrzeczenie się Utrata zdolności do czynności prawnych

37 Prokura Podmioty udzielające Prokurent Forma Zakres Substytucja

38 Prokura - rodzaje Samodzielna Łączna Oddziałowa

39 Ustanie prokury Odwołanie Zrzeczenie się Upływ czasu
Wykreślenie z rejestru Likwidacja, upadłość, podmiotu udzielającego

40 Wady oświadczenia woli
Bezwzględnie nieważne Względnie bezskuteczne

41 Bezwzględnie nieważne
Brak świadomości lub swobody Pozorność

42 Bezskuteczność względna
Błąd Podstęp Groźba

43 Nabywanie własności Pierwotne Pochodne

44 zasiedzenie Przesłanki Termin Przedmiot

45 Pochodne nabycie własności
Rzeczy oznaczonych co do tożsamości Rzeczy oznaczonych co do gatunku Nieruchomości

46 Przedawnienie Przedmiot przedawnienia Skutki przedawnienia
Bieg terminu przedawnienia

47 Zastrzeżenia umowne Kara umowna Zadatek Zaliczka

48 Prawa rzeczowe Prawa o charakterze bezwzględnym Zasada numerus clausus

49 Prawa rzeczowe Własność Użytkowanie wieczyste Użytkowanie Służebność
Zastaw/hipoteka Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu

50 Umowy dotyczące korzystania z rzeczy
Najem Dzierżawa Użyczenie Leasing

51 Leasing Operacyjny Finansowy Tenencyjny Zwrotny (sale and lease back)

52 Umowy dotyczące świadczenia usług
Umowa zlecenia Umowa o dzieło

53 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Elementy prawa cywilnego"

Podobne prezentacje


Reklamy Google