Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zamówienia Publiczne w kontekście realizowania projektów EFS Departament Wdrażania EFS Ministerstwo Gospodarki i Pracy.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zamówienia Publiczne w kontekście realizowania projektów EFS Departament Wdrażania EFS Ministerstwo Gospodarki i Pracy."— Zapis prezentacji:

1

2 Zamówienia Publiczne w kontekście realizowania projektów EFS Departament Wdrażania EFS Ministerstwo Gospodarki i Pracy

3 2 Podstawowe informacje Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 10, poz. 177 z późn. zm) Art. 17 Umowy o dofinansowanie projektu w ramch SPO RZL 2004 - 2006 Zamówienia publiczne – umowy odpłatne zawierane między zamawiającym a wykonawcą, których przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane (art. 2 pkt 13). Dostawy - nabywanie rzeczy, praw oraz innych dóbr w szczególności na podstawie umowy sprzedaży, dostawy, najmu, dzierżawy oraz leasingu (art. 2 ust. 2). Usługi – wszelkie świadczenia, których przedmiotem nie są roboty budowlane lub dostawy (art. 2 ust. 10). Zamawiającym jest osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej zobowiązana do stosowania ustawy (art. 2 ust. 12).

4 3 Wyłączenia zupełne Wyłączenia zupełne z mocy prawa (art. 4): 1. Usługi telefoniczne, teleksowe lub radiotelefoniczne 2. Nabycie praw do transmisji programów przez nadawców radiowych lub telewizyjnych, 3. Zakup czasu antenowego 4. Zawieranie umów z zakresu prawa pracy (do których zastosowanie mają przepisy prawa pracy. Nie dotyczy to umów cywilnoprawnych np. umowy zlecenia) 5. Zamówienia i konkursy, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 6000 euro

5 4 Wyłączenia częściowe (art. 5) Polegają na wyłączeniu z mocy prawa obowiązku stosowania niektórych przepisów PZP. Zamawiający może nie stosować przepisów ustawy dotyczących: Ogłoszenia Terminu Wadium Kryteria oceny ofert odnoszących się do wykonawcy W zasadzie co do ww. usług panuje swoboda wyboru trybu (za wyjątkiem trybu z wolnej ręki w przypadku usług z zakresu ochrony i socjalnych).

6 5 Wyłączenia częściowe (art. 5) Dotyczy to zamówień, których przedmiotem są usługi : hotelarskie, restauracyjne, prawnicze, w zakresie szkolenia,

7 6 Tryby Zasada prymatu trybów przetargu nieograniczonego i ograniczonego (art. 10 ust. 1 Pzp). Wybór któregokolwiek z pozostałych trybów wymaga spełnienia określonych przez PZP przesłanek.

8 7 Tryby c.d. PRZETARG NIEOGRANICZONY art. 39 - 46 PRZETARG OGRANICZONY art. 47 - 53 NEGOCJACJE Z OGŁOSZENIEM art. 54 – 60 NEGOCJACJE BEZ OGŁOSZENIA art. 61 – 65 ZAMÓWIENIE Z WOLNEJ RĘKI art. 66 – 68 ZAPYTANIE O CENĘ art. 69 – 73

9 8 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (art. 36) jest dokumentem zawierającym wszystkie niezbędne informacje nt. danego zamówienia, którego poprawna i wewnętrznie spójna konstrukcja warunkuje otrzymanie przez zamawiającego właściwie przygotowanych i porównywalnych ofert. PZP nakłada na zamawiającego obowiązek przygotowania SIWZ dla prawie wszystkich postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, z wyjątkiem aukcji elektronicznej (art. 81).

10 9 Najczęściej popełniane błędy Wniosek o dofinansowanie: Pkt. 1.8 - udział wykonawców Pkt. 1.14 – zgodność projektu z zamówieniami publicznymi Pozycje w budżecie

11 10 Kontrola ex ante zamówień publicznych w ramach realizowanych projektów IW (DWF) czuwa nad przestrzeganiem przez beneficjentów przepisów o zamówieniach publicznych IW stosuje Wytyczne do zasad kontroli ex ante w kontekście ustawy Prawo zamówień publicznych Kontrola obejmuje głównie projekty wyłonione w procedurze konkursowej realizowane przez inne podmioty niż JST Wszystkie wnioski na etapie oceny formalnej podlegają sprawdzeniu zgodności projektu z przepisami w zakresie zamówień publicznych

12 11 Kontrola ex ante c.d. Formularze kontrolne DWF przesyła formularze beneficjentowi zamierzającemu realizować zamówienie publiczne wraz z podpisanym egzemplarzem umowy o dofinansowanie projektu. Są to: 1. Kwestionariusz dot. kontroli ex ante w odniesieniu do ustawy Prawo zamówień publicznych 2. Formularz o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego 3. Formularz o wynikach postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego


Pobierz ppt "Zamówienia Publiczne w kontekście realizowania projektów EFS Departament Wdrażania EFS Ministerstwo Gospodarki i Pracy."

Podobne prezentacje


Reklamy Google