Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Aspekty prawne i techniczne

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Aspekty prawne i techniczne"— Zapis prezentacji:

1 Aspekty prawne i techniczne
Podpis elektroniczny Aspekty prawne i techniczne

2 Istotne akty prawne Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 1999/93/WE z dania 13 grudnia 1999 roku w sprawie wspólnotowych warunków ramowych dotyczących podpisu elektronicznego (OJ L 13 z 19 stycznia 2000) Ustawa z dnia 18 września 2001 r o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz z późniejszymi zmianami) Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. KODEKS CYWILNY (Dz. U. z dnia 18 maja 1964 r.)

3 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 1999/93/WE z dania 13 grudnia 1999 roku w sprawie wspólnotowych warunków ramowych dotyczących podpisu elektronicznego (OJ L 13 z 19 stycznia 2000) PODSTAWOWE ZASADY: neutralność technologiczna swoboda świadczenia usług certyfikacyjnych swobodny obrót produktami podpisu elektronicznego. Podstawowym skutkiem dyrektywy ma być zagwarantowanie tego, aby zaawansowane podpisy elektroniczne opierające się na kwalifikowanych certyfikatach i wygenerowane z pomocą bezpiecznych urządzeń służących do składania podpisu elektronicznego, spełniały wymogi prawne podpisu w odniesieniu do danych w formie elektronicznej w ten sam sposób, co podpisy własnoręczne w odniesieniu do danych znajdujących się na papierze

4 Przepisy kodeksu cywilnego
Art. 60.  Z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych, wola osoby dokonującej czynności prawnej może być wyrażona przez każde zachowanie się tej osoby, które ujawnia jej wolę w sposób dostateczny, w tym również przez ujawnienie tej woli postaci elektronicznej (oświadczenie woli). Tak wiec oświadczenie woli może być wyrażone przez każde zachowanie się osoby, ujawniające zamiar wywołania określonych skutków prawnych, przy uwzględnieniu towarzyszących mu okoliczności, zasad słuszności i ustalonych zwyczajów

5 Przepisy kodeksu cywilnego
Czasami dla ważności czynności prawnej - zachowania szczególnej formy złożenia oświadczenia woli, która może mieć postać. formy pisemnej zwykłej formy pisemnej z urzędowym poświadczeniem daty, formy pisemnej z poświadczeniem podpisu, formy aktu notarialnego.

6 Forma pisemna Art. 78. § 1. Do zachowania pisemnej formy czynności prawnej wystarcza złożenie własnoręcznego podpisu na dokumencie obejmującym treść oświadczenia woli. Do zawarcia umowy wystarcza wymiana dokumentów obejmujących treść oświadczeń woli, z których każdy jest podpisany przez jedną ze stron, lub dokumentów, z których każdy obejmuje treść oświadczenia woli jednej ze stron i jest przez nią podpisany. Tak więc dla zachowania zwykłej formy pisemnej wymagane jest sporządzenie dokumentu obejmującego treść oświadczenia woli i podpisanie go podpisem własnoręcznym (art. 78 § 1 zd. 1 k.c.)

7 Forma pisemna-Jaka sankcja za brak?
 Art. 73. § 1. Jeżeli ustawa zastrzega dla czynności prawnej formę pisemną, czynność dokonana bez zachowania zastrzeżonej formy jest nieważna tylko wtedy, gdy ustawa przewiduje rygor nieważności. § 2. Jeżeli ustawa zastrzega dla czynności prawnej inną formę szczególną, czynność dokonana bez zachowania tej formy jest nieważna. Nie dotyczy to jednak wypadków, gdy zachowanie formy szczególnej jest zastrzeżone jedynie dla wywołania określonych skutków czynności prawnej.

8 Cywilnoprawna istota podpisu elektronicznego
Art. 78 K.C.  § 1. Do zachowania pisemnej formy czynności prawnej wystarcza złożenie własnoręcznego podpisu na dokumencie obejmującym treść oświadczenia woli. Do zawarcia umowy wystarcza wymiana dokumentów obejmujących treść oświadczeń woli, z których każdy jest podpisany przez jedną ze stron, lub dokumentów, z których każdy obejmuje treść oświadczenia woli jednej ze stron i jest przez nią podpisany. § 2.  Oświadczenie woli złożone w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej.

9 CHWILA ZŁOŻENIA ELEKTRONICZNEGO OŚWIADCZENIA WOLI
Art. 61. § 1. Oświadczenie woli, które ma być złożone innej osobie, jest złożone z chwilą, gdy doszło do niej w taki sposób, że mogła zapoznać się z jego treścią. Odwołanie takiego oświadczenia jest skuteczne, jeżeli doszło jednocześnie z tym oświadczeniem lub wcześniej. § 2. Oświadczenie woli wyrażone w postaci elektronicznej jest złożone innej osobie z chwilą, gdy wprowadzono je do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, żeby osoba ta mogła zapoznać się z jego treścią. Dla skuteczności oświadczenia woli złożonego z użyciem środków komunikacji elektronicznej nie ma znaczenia chwila rzeczywistego zapoznania się adresata z takim oświadczeniem. Ważny jest jedynie moment w którym adresat, w normalnym toku czynności mógł zapoznać się z tym oświadczeniem.

10 Podpis elektroniczny Art. 3. Użyte w ustawie wyrażenia oznaczają:
1) podpis elektroniczny - dane w postaci elektronicznej, które wraz z innymi danymi, do których zostały dołączone lub z którymi są logicznie powiązane, służą do identyfikacji osoby składającej podpis elektroniczny, 2) bezpieczny podpis elektroniczny - podpis elektroniczny, który: a) jest przyporządkowany wyłącznie do osoby składającej ten podpis, b) jest sporządzany za pomocą podlegających wyłącznej kontroli osoby składającej podpis elektroniczny bezpiecznych urządzeń służących do składania podpisu elektronicznego i danych służących do składania podpisu elektronicznego, jest powiązany z danymi, do których został dołączony, w taki sposób, że jakakolwiek późniejsza zmiana tych danych jest rozpoznawalna,

11 Podpis elektroniczny Złożenie Bezpiecznego Podpisu Elektroniczny jest równoważne w skutkach zachowaniem formy pisemnej, i pozwala na zapewnienie: · Integralności - dokument nie jest zmieniany w trakcie drogi od wysyłającego do odbiorcy; · Autentyczności - dokument pochodzi rzeczywiście od podanego nadawcy; · Niezaprzeczalności - nadawca dokumentu nie może twierdzić, że go nie wysyłał czy też jego zawartość została zmieniona. Bezpieczny Podpis Elektroniczny został oparty na bezpiecznej technologii, używającej systemów kryptograficznych. System ten używa Klucza Prywatnego, który jest znany tylko podpisującemu dokument, do wytworzenia Podpisu Elektronicznego oraz Klucza Publicznego, który jest dostępny dla odbiorcy dokumentu, do weryfikacji Podpisu.

12 Certyfikat a cóż to? Art.3 p.10 ustawy o podpisie elektronicznym
10) certyfikat - elektroniczne zaświadczenie, za pomocą którego dane służące do weryfikacji podpisu elektronicznego są przyporządkowane do osoby składającej podpis elektroniczny i które umożliwiają identyfikację tej osoby,

13 Certyfikat a cóż to? Identyfikacja osoby posługującej się podpisami elektronicznym jest możliwa przy użyciu certyfikatów. Są one czymś w rodzaju “dowodów osobistych” użytkowników sieci komputerowych. Ustawa o podpisie elektronicznym wyróżnia “zwykły” i kwalifikowany certyfikat. Artykuł 5 ustęp 2 ustawy : Wyłącznie użycie ważnego kwalifikowanego certyfikatu pozwala na spełnienie wymogów formy pisemnej (art. 78 par. 2 k.c.) oraz uznania danych elektronicznych z bezpiecznym podpisem elektronicznym za równoważnych dokumentom z podpisem własnoręcznym


Pobierz ppt "Aspekty prawne i techniczne"

Podobne prezentacje


Reklamy Google