Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ZAKŁADANIE I PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ZAKŁADANIE I PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ"— Zapis prezentacji:

1 ZAKŁADANIE I PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
Krok po kroku Praca wykonana w ramach projektu „Rozwój przez kompetencje”

2 DOKUMENTACJA FIRMY

3 RODZAJE PRZEDSIĘBIORSTW
SPÓŁKI AKCYJNE SPÓŁKI CYWILNE SPÓŁKI Z O.O.

4 Zdolność prawna to zdolność do bycia podmiotem praw i obowiązków prawnych. Zdolność prawna jest atrybutem podmiotów prawa: osób fizycznych, którym służy od urodzenia Skarbu Państwa osób prawnych, którym jako jednostkom organizacyjnym, przepisy szczególne przyznają tę zdolność szczególnych kategorii jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, którym w ograniczonym zakresie ten atrybut nadają przepisy szczególne.

5 Nabycie zdolności prawnej Utrata zdolności prawnej
Osoba fizyczna nabywa zdolność prawną z chwilą urodzenia; Osoba prawna, co do zasady, z chwilą uzyskania osobowości prawnej; jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, uzyskują ją z mocy samego prawa w chwili powstania, chyba że ustawa stanowi inaczej. Utrata zdolności prawnej Utrata zdolności prawnej przez osobę fizyczną następuje z chwilą śmierci. Jednostki organizacyjne tracą zdolność prawną z chwilą likwidacji.

6 zdolność do czynności prawnych
Pełną zdolność do czynności prawnych mają pełnoletnie osoby fizyczne oraz wszystkie osoby prawne. Ograniczoną zdolność do czynności prawnych mają osoby małoletnie, które ukończyły 13 lat oraz osoby ubezwłasnowolnione częściowo. Zgodnie z polskim prawem zdolności do czynności prawnych nie mają osoby fizyczne, które nie ukończyły 13 lat oraz osoby ubezwłasnowolnione całkowicie.

7 PełnomocnictWo To taki stosunek prawny gdy jedna osoba występuje w charakterze i na rzecz drugiej osoby na podstawie zawartego między nimi stosunku prawnego, tzn. na mocy oświadczenia woli. Forma pełnomocnictwa pełnomocnictwo może być udzielone w dowolnej formie, chyba że: gdy przepis prawa wymaga, aby w danej sytuacji pełnomocnictwo było udzielone w danej formie, to niedochowanie tej formy powoduje, że pełnomocnik nie będzie mógł działać na rzecz mocodawcy.

8 Rodzaje pełnomocnictwa
Wyróżniamy następujące typy pełnomocnictw: 1)pełnomocnictwo ogólne, umocowanie do czynności zwykłego zarządu np. do pobierania czynszu; 2)pełnomocnictwo rodzajowe 3)pełnomocnictwo szczególne, które dotyczy indywidualnie określonej czynności prawnej.

9 Przykłady: Pełnomocnictwo ogólne- czynności zwykłego zarządu, czyli prowadzenie spraw związanych z np. bieżącym zarządem nieruchomością; Pełnomocnictwo szczególne- np. sprzedaż określonego mieszkania, sprawy dotyczące małżonków; Pełnomocnictwo rodzajowe, to takie, dzięki któremu pełnomocnik będzie mógł dokonywać w imieniu mocodawcy czynności prawnych określonego rodzaju np. sprzedawanie nieruchomości, zawieranie umów o pracę w imieniu przedsiębiorstwa.

10 Pełnomocnictwo ogólne - wzór
Ja urodzony/a w legitymujący/a się dowodem osobistym nr PESEL wydanym w przez upoważniam od dnia Pana/ią urodzonego/ą w legitymującego/ą się dowodem osobistym nr PESEL wydanym w przez do reprezentowania mojej osoby przed osobami prawnymi i fizycznymi, instytucjami państwowymi, organami samorządowymi, bankami, urzędami, sądami oraz wszelkimi przed wszelkimi innymi instytucjami, podmiotami, które nie zostały tu wymienione. Z poważaniem

11 ZAKŁADANIE FIRMY – KROK PO KROKU
EDG-1 Wniosek o rejestrację działalności gospodarczej składany w urzędzie gminy (właściwym dla swojego miejsca zamieszkania) przez osoby fizyczne otwierające jednoosobową działalność gospodarczą. EDG-1 jest zarazem wnioskiem do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON), zgłoszeniem identyfikacyjnym NIP, a także zgłoszeniem płatnika składek do ZUS.

12 Wniosek edg-1 zawiera następujące informacje:
● Numer ewidencyjny PESEL ● Numer NIP ● Oznaczenie przedsiębiorcy (określenie identyfikujące firmę) ● Data rozpoczęcia działalności gospodarczej ● Określenie przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej ● Miejsce zamieszkania i adres przedsiębiorcy, miejsce wykonywania działalności ● Dane kontaktowe

13 Regon - Krajowy rejestr urzędowy podmiotów gospodarki narodowej
Rejestr statystyczny prowadzony przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Pod pojęciem REGON-u rozumiany jest także numer REGON, czyli dziewięciocyfrowy numer statystyczny podmiotu gospodarczego w powyższym rejestrze.

14 Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP)
– dziesięciocyfrowy kod, służący do identyfikacji podmiotów płacących podatki w Polsce. Nadawany jest przez naczelnika urzędu skarbowego.

15 decyzja o nadaniu NIP

16 Numer PESEL Każdy wpis w rejestrze jest określany unikatowym symbolem jednoznacznie identyfikującym osobę fizyczną. Numer PESEL jest to 11-cyfrowy, stały symbol numeryczny, jednoznacznie identyfikujący określoną osobę fizyczną. Zbudowany jest z następujących elementów: daty urodzenia liczby porządkowej płci (parzyste liczby – płeć żeńska) liczby kontrolnej

17 Formy rozliczeń działalności gospodarczej
KARTA PODATKOWA – dla osób fizycznych (podatnicy m.in. są zwolnieni z obowiązku prowadzenia ksiąg czy ewidencji, nie składają zeznań podatkowych) RYCZAŁT OD PRZYCHODÓW EWIDENCJONOWANYCH – dla osób fizycznych, spółek cywilnych lub jawnych osób fizycznych [w przypadku dochodu do 250 tys. Euro – ryczałty: 3,0% (sprzedaż), 5,5% (produkcja) lub 8,5% (usługi)]

18 Opodatkowanie podatkiem dochodowym na ZASADACH OGÓLNYCH z równoczesnym prowadzeniem KSIĘGI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW (dla osób fizycznych) – szczegółowa ewidencja przychodów i ponoszonych kosztów. Opodatkowanie podatkiem dochodowym na ZASADACH OGÓLNYCH z równoczesnym prowadzeniem KSIĄG RACHUNKOWYCH oraz PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH (dla osób prawnych i fizycznych) – pełna ewidencja księgowa.

19 Dziękujemy za uwagę Prezentację wykonały cztery grupy (jedna grupa trzyosobowa). Jedna grupa nie wywiązała się z zadania nałożonego na nich.


Pobierz ppt "ZAKŁADANIE I PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ"

Podobne prezentacje


Reklamy Google