Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

II.2.Oferta edukacyjna umożliwia realizację podstawy programowej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "II.2.Oferta edukacyjna umożliwia realizację podstawy programowej."— Zapis prezentacji:

1 II.2.Oferta edukacyjna umożliwia realizację podstawy programowej.
Raport z ewaluacji wewnętrznej 2012/2013 Obszar: Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły. II.2.Oferta edukacyjna umożliwia realizację podstawy programowej. Cel ewaluacji: Pozyskanie informacji o realizacji podstawy programowej. Formułowanie wniosków do dalszej pracy.

2 Wyniki ewaluacji sporządzono na podstawie analizy ankiet skierowanych do uczniów, rodziców, nauczycieli oraz dyrektora szkoły. Pytania kluczowe: Czy oferta edukacyjna jest spójna z podstawą programową? Czy realizacja zajęć edukacyjnych z języków obcych nowożytnych jest zgodna z ramowymi planami nauczania? Czy oferta edukacyjna jest zgodna z potrzebami ucznia? Czy oferta edukacyjna uwzględnia kształtowanie kompetencji potrzebnych na rynku pracy? Czy realizacja podstawy programowej jest monitorowana? Czy oferta edukacyjna szkoły jest modyfikowana w celu umożliwienia pełniejszego rozwoju ucznia? Czy szkoła realizuje nowatorskie rozwiązania programowe?

3 Ankieta skierowana do uczniów
1. Czy szkoła umożliwia nauczenie się najważniejszych dla Ciebie rzeczy? Raczej tak Raczej nie

4 2. Czego najbardziej chciałbyś uczyć się w szkole? a. j. polskiego b. matematyki 11 c. języków obcych d. informatyki 11 e. historii f. radzenia sobie w życiu 31 g. dobrego zachowania h. otwartości na ludzi 19

5 3. Czy szkoła pozwala rozwijać twoje zainteresowania. a
3. Czy szkoła pozwala rozwijać twoje zainteresowania? a. zdecydowanie tak 4 b. raczej tak c. raczej nie d. zdecydowanie nie 3

6 4. Czy bierzesz udział w dodatkowych zajęciach organizowanych przez szkołę? a. tak 29 b. nie 21

7 Ankieta skierowana do rodziców. 1
Ankieta skierowana do rodziców. 1. Czy szkoła zaspokaja potrzeby edukacyjne Pana/Pani dziecka ? a. tak b. raczej tak c. nie d. raczej nie

8 2. Jaki rodzaj potrzeb edukacyjnych chciałby(aby) Pan/Pani dla swojego dziecka? a. Więcej cierpliwości i zainteresowania ze strony nauczycieli b. Indywidualnego podejścia c. Sprawiedliwego oceniania d. Nauki zachowania w różnych sytuacjach

9 3. Czy szkoła pozwala rozwijać zainteresowania i aspiracje Pana/Pani dziecka? a. zdecydowanie tak b. raczej tak c. raczej nie d. zdecydowanie nie

10 Ankieta skierowana do nauczycieli 1
Ankieta skierowana do nauczycieli 1. Czy wybrany przez Panią/Pana program nauczania do realizacji podstawy programowej pozwala na realizację całej podstawy programowej kształcenia ogólnego w gimnazjum? a. tak b. nie c. częściowo

11 2. W Pani/Pana opinii, które z działań są najważniejsze z punktu widzenia potrzeb edukacyjnych uczniów naszego gimnazjum. a. koła zainteresowań b. zajęcia wyrównawcze c. zajęcia dla uczniów zdolnych d. zajęcia kompensacyjno – korekcyjne e. pracownie komputerowe f. pracownie językowe g. sale przedmiotowe h. biblioteka wraz z centrum multimedialnym i informacyjnym 11 i. inne

12 3. Które z kompetencji potrzebnych na rynku pracy uwzględnia oferta edukacyjna naszego gimnazjum? a. stosowanie technologii informacyjno – komunikacyjnej b. znajomość języków obcych c. umiejętność pracy w zespole d. asertywność e. umiejętność dokonywania autoprezentacji f. twórcze i logiczne myślenie g. sumienność i odpowiedzialność

13 3. Czy w szkole monitorowana jest realizacja podstawy programowej z poszczególnych przedmiotów? a. tak b. nie

14 5. Czy w szkole prowadzone są nowatorskie pozwalające na pełniejszą realizację podstawy programowej z poszczególnych przedmiotów? a. tak 8 b. nie 1

15 6. Jakie działania podejmowane są w naszej szkole w celu umożliwienia uczniom ich pełniejszego rozwoju? a. koła zainteresowań b. zajęcia wyrównawcze c. wyjazdy edukacyjne: ,muzeum, kino, teatr d. spotkania z doradcą zawodowym e. organizacja uroczystości szkolnych f. organizacja akcji charytatywnych i ekologicznych g. zajęcia korekcyjno – kompensacyjne, rewalidacyjne h. redagowanie gazetki szkolnej i. realizacja projektów o zasięgu ogólnopolskim j. udział w konkursach

16 Ankieta dla dyrektora szkoły
Czy z wybranych przez nauczycieli programów do realizacji podstawy programowej wykorzystują oni całą podstawę programową kształcenia ogólnego dla klas 1 -3? Tak Czy w ofercie edukacyjnej szkoły uwzględnia się kształtowanie kompetencji potrzebnych na rynku pracy? Jeśli tak, to jakie są to kompetencje? - stosowanie technologii informacyjno – komunikacyjnej - znajomość języków obcych - umiejętność pracy w zespole - umiejętność dokonywania autoprezentacji - twórcze i logiczne myślenie - sumienność i odpowiedzialność

17 3. Czy w szkole monitoruje się realizację podstawy programowej
3. Czy w szkole monitoruje się realizację podstawy programowej? Tak Jeśli tak to w jaki sposób? - kontrole doraźne i planowe dzienników lekcyjnych - obserwacje zajęć nauczycieli - wewnętrzne sprawdziany wiedzy i umiejętności uczniów z poszczególnych przedmiotów - analiza okresowych sprawozdań nauczycieli 4. Czy w celu umożliwienia uczniom pełniejszego rozwoju, w ofercie szkoły wprowadzone zostały jakieś zmiany? - poszerzenie oferty kół zainteresowań - zorganizowanie zajęć wyrównawczych - wzbogacanie o nowe pomoce dydaktyczne w związku z zapotrzebowaniem nauczycieli zgłoszonym z początkiem roku szkolnego 5. Czy szkoła realizuje nowatorskie rozwiązania programowe? Tak - różnorodne projekty edukacyjne - programy zajęć artystycznych i technicznych

18 Jak wynika z przeprowadzonych ankiet zarówno dyrektor szkoły, nauczyciele, uczniowie i ich rodzice zgodnie twierdzą, że oferta edukacyjna przygotowana przez gimnazjum jest zgodna z podstawą programową kształcenia ogólnego w III etapie kształcenia ogólnego i umożliwia jej realizację. Szkolny zestaw programów nauczania, program wychowawczy szkoły, program działań profilaktycznych tworzą spójną całość. Zawierają wymagania opisane w podstawie programowej z uwzględnieniem dostosowania do potrzeb rozwojowych uczniów oraz środowiska lokalnego. Oferta edukacyjna szkoły uwzględnia także potrzeby rynku pracy. Szkoła prowadzi działania mające na celu rozpoznanie zainteresowań uczniów i pomaga im w wyborze właściwego kierunku dalszego kształcenia. Młodzież ma na bieżąco dostęp do informacji o typach szkół ponadgimnazjalnych w okolicy oraz możliwościach kształcenia się w nich. Z wywiadu przeprowadzonego z dyrektor szkoły oraz nauczycielami wynika, że w szkole monitoruje się na bieżąco realizację podstawy programowej. Dyrektor dokonuje jej między innymi poprzez kontrolę dokumentacji szkolnej, hospitacje. Nauczyciele na bieżąco monitorują realizację planów nauczania z poszczególnych przedmiotów, wyciągają wnioski, wdrażają je w dalszej pracy. W szkole realizowane są także programy, które poszerzają podstawę programową wybranych przedmiotów nauczania. Programy te uwzględniają w miarę możliwości sprzętowych, lokalowych, zainteresowania, predyspozycje i możliwości młodzieży.

19 Opracowanie: Teresa Miernik Krzysztof Miernik


Pobierz ppt "II.2.Oferta edukacyjna umożliwia realizację podstawy programowej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google