Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pilotażowy Program LEADER+ Wsparcie tworzenia Lokalnej Grupy Działania i opracowania Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich w Dolinie Pilicy.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Pilotażowy Program LEADER+ Wsparcie tworzenia Lokalnej Grupy Działania i opracowania Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich w Dolinie Pilicy."— Zapis prezentacji:

1 Pilotażowy Program LEADER+ Wsparcie tworzenia Lokalnej Grupy Działania i opracowania Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich w Dolinie Pilicy CELE I METODY DZIAŁANIA LGD Finansowany z Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006 w zakresie Działania 2.7 Pilotażowy Program +

2 CELE DZIAŁANIA LGD - 1 Zasadniczym (strategicznym) celem LGD jest urzeczywistnianie wizji rozwoju lokalnych środowisk w oparciu o ZSROW

3 CELE DZIAŁANIA LGD - 2 Cele szczegółowe - 1: –Inspirowanie i organizowanie lokalnych społeczności do działań służących rozwojowi regionu; –Podnoszenie poziomu wiedzy i umiejętności, niezbędnych do skutecznego przewodzenia lokalnym społecznościom przez ich liderów;

4 CELE DZIAŁANIA LGD - 3 Cele szczegółowe - 2: - Popularyzacja wiedzy i specjalistyczna edukacja mieszkańców, ułatwiająca ich aktywne uczestnictwo w rozwoju regionu; –Animowanie współpracy partnerów lokalnych;

5 CELE DZIAŁANIA LGD - 4 Cele szczegółowe - 3: –Opracowanie projektów, których realizacja służy osiąganiu celów zapisanych w ZSROW; –Identyfikowanie źródeł finansowania projektów; –Efektywne zarządzanie środkami finansowymi; –Promowanie obszaru;

6 CELE DZIAŁANIA LGD - 5 Cele szczegółowe - 4: –Informowanie o działalności i promowanie LGD, wśród mieszkańców regionu; –Wymiana doświadczeń z innymi LGD;

7 METODY DZIAŁANIA LGD - 1 W zakresie promocji i informacji: Wydawnictwa własne; Zebrania i informacyjne; Imprezy promujące region, jego produkty, usługi, kulturę, sztukę itp. organizowane przez LGD; Internet i inne media elektroniczne; Filmy, wystawy, prezentacje itp.

8 METODY DZIAŁANIA LGD - 2 W zakresie promocji i informacji: Informacja i promocja w mediach; Zebrania i informacyjne; Informacja i promocja na imprezach zewnętrznych; Internet i inne media elektroniczne - własne; Udział w targach, jarmarkach, wystawach i innych imprezach promocyjno-handlowych,.

9 METODY DZIAŁANIA LGD - 3 W zakresie szkolenia i doradztwa: Szkolenia na miejscu, dla mieszkańców, w tym lokalnych liderów; Tworzenie intranetowych i ogólnodostępnych platform edukacyjnych w Internecie; Udział członków LGD w szkoleniach zewnętrznych; Angażowanie specjalistów, ekspertów i doradców do rozwiązywania konkretnych problemów; Samokształcenie członków LGD.

10 METODY DZIAŁANIA LGD - 4 W zakresie opracowań, analiz i dokumentacji: Samodzielne przygotowanie stosownych dokumentów przez członków LGD w zakresie posiadanych kompetencji i uprawnień; Zlecanie opracowań wyspecjalizowanym firmom; Korzystanie z dokumentacji samorządów gminnych, powiatowych i wojewódzkich w zakresie możliwym do zastosowania; Zakup gotowych opracowań.

11 METODY DZIAŁANIA LGD - 5 Wymiana doświadczeń pomiędzy LGD: Wyjazdy studyjne krajowe i zagraniczne; Czytelnictwo specjalistycznej prasy i wydawnictw; Publikowanie opracowań z zakresu własnych doświadczeń; Współorganizowanie spotkań i innych imprez służących wymianie doświadczeń.

12 Główne elementy wyznaczające ramy metodyki Leader - 1 Zaangażowanie lokalnych partnerów - oznacza formułowanie programu rozwoju z uwzględnieniem specyfiki danego obszaru, jego mieszkańców, historii i tradycji itd.

13 Główne elementy wyznaczające ramy metodyki Leader - 2 Oddolne podejście - polega na podejmowaniu decyzji na szczeblu lokalnym. Angażuje się w to cała wspólnota, środowiska społeczne i gospodarcze, instytucje publiczne.

14 Główne elementy wyznaczające ramy metodyki Leader - 3 Partnerskie podejście i "Lokalna Grupa Działania" - lokalni partnerzy pracują nad formułowaniem strategii i planu działań oraz zarządzają wdrażaniem zaplanowanych rozwiązań.

15 Główne elementy wyznaczające ramy metodyki Leader - 4 Innowacja - konkretne działania mają charakter innowacyjny, np. mogą dotyczyć nowego sposobu promowania lokalnych walorów, nowych i dotąd nie podejmowanych działań, nowego produktu, nowej formy organizacyjnej itd.

16 Główne elementy wyznaczające ramy metodyki Leader - 5 Zintegrowane podejście - działania są ze sobą powiązane i traktowane jako spójna całość. Może to dotyczyć w szczególności powiązań pomiędzy różnymi grupami uczestników: gospodarczymi, społecznymi, kulturalnymi, ekologicznymi itp.

17 Tworzenie powiązań i współpraca - sieć powiązań ma na celu stworzenie systemu informacji o programach rozwoju obszarów wiejskich oraz upowszechnianie innowacji w większej skali. Główne elementy wyznaczające ramy metodyki Leader - 6

18 Główne elementy wyznaczające ramy metodyki Leader - 7 Lokalne finansowanie i zarządzanie - przekazanie Lokalnym Grupom Działania odpowiedzialności związanej z podejmowaniem decyzji dotyczących finansowania i zarządzania jest ważnym warunkiem realizacji zaplanowanego przez grupę programu rozwoju.

19 To by było na tyle!!! DZIĘKUJĘ Leszek Leśniak


Pobierz ppt "Pilotażowy Program LEADER+ Wsparcie tworzenia Lokalnej Grupy Działania i opracowania Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich w Dolinie Pilicy."

Podobne prezentacje


Reklamy Google