Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

“ILUSTRACJA” ZBAWIENIA

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "“ILUSTRACJA” ZBAWIENIA"— Zapis prezentacji:

1 “ILUSTRACJA” ZBAWIENIA
.... I otrze wszelką łzę z oczu ich, i śmierci już nie będzie; ani smutku, ani krzyku, ani mozołu już nie będzie; .... (Objawienie Jana 21:4 )

2 Na początku stworzył Bóg niebo, ziemię, morze, przyrodę i zwierzęta (1 Mojżeszowa 1:1-25).
A gdy spojrzał Bóg na to wszystko, widział, że było to dobre (1Mojżeszowa 1:25). Tak dobre, że zapragnął podzielić się tym z przyjacielem.

3 To jest powód, dla którego istniejemy.
Dlatego stworzył mężczyznę i kobietę, aby rozmnażali się i napełniali ziemię, czyniąc ją sobie poddaną (1 Mojżeszowa 1:26-30). To jest powód, dla którego istniejemy.

4 Na świat wtargnął jednak grzech (1 Mojżeszowa 3:1-24), a przez grzech śmierć, płacz cierpienie i potępienie (Rzymian 5:16-18), burząc stworzone przez Boga dobro. 1 Mojżeszowa 3: (17) A do Adama rzekł: Ponieważ usłuchałeś głosu żony swojej i jadłeś z drzewa, z którego ci zabroniłem, mówiąc: Nie wolno ci jeść z niego, przeklęta niech będzie ziemia z powodu ciebie! W mozole żywić się będziesz z niej po wszystkie dni życia swego! .... Upadek Adama został nam „przypisany” (Rzymian 5:19 / Rzymian 3:23), nasza natura uległa skażeniu, a grzech stał się aktywnym czynnikiem w życiu człowieka (Rzymian 5:12-14).

5 Bóg dał ci wybór (1Mojżeszowa 3:22);
….(32) Albowiem Bóg poddał wszystkich w niewolę nieposłuszeństwa, aby się nad wszystkimi zmiłować. (33) O głębokości bogactwa i mądrości, i poznania Boga! Jakże niezbadane są wyroki Jego i nie wyśledzone drogi Jego! (Rzymian 11:32-33). Dlatego Bóg nie uczynił z nas mechanicznych robotów, a twoje życie, nie jest zaprogramowane. Bóg dał ci wybór (1Mojżeszowa 3:22); 1). Albo pokochać Go, i żyć według Jego praw. 2). Albo zignorować To, i podążać własną drogą.

6 Z powodu skażenia ludzkiej natury, każdy z nas odstąpił od Bożej drogi i wziął życie „w swoje ręce” (1 Piotra 2:25). ...(6) Wszyscy jak owce zbłądziliśmy, każdy z nas na własną drogę zboczył,.... (Izajasza 53:6). ....(10) jak napisano: Nie ma ani jednego sprawiedliwego, (11) nie masz, kto by rozumiał, nie masz, kto by szukał Boga; (12) wszyscy zboczyli, razem stali się nieużytecznymi, nie masz, kto by czynił dobrze, nie masz ani jednego...(Rzymian 3:10-12). Wiersz ten przedstawia prawdziwy obraz ludzkiej natury, która pociąga nas ku grzechowi i złu.

7 Biblia mówi, że jest to również przeszkodą, [murem] oddzielającym nas od świętego Boga.
....(2) Lecz wasze winy są tym, co was odłączyło od waszego Boga, a wasze grzechy zasłoniły przed wami jego oblicze, tak, że nie słyszy…. (Izajasza 59:2). ….(25) Wasze winy obaliły ten porządek, a wasze grzechy pozbawiły was dobrego,… (Jeremiasza 5:25). Oddzielenie od Boga jest również przyczyną „dziwnej pustki” i tęsknoty, która jest w każdym z nas.

8 Różnymi sposobami człowiek próbuje zapełnić tę pustkę.
jakimś hobby środkami odurzającymi karierą zawodową narkotykami pieniędzmi alkoholem hazardem niemoralnym życiem życiem religijnym lub w inny sposób Pamiętaj jednak, że tylko Bóg wie, czym, i w jaki sposób możesz wypełnić „wewnętrzną pustkę.” On to wie, ponieważ to On stworzył nas na Swój obraz i podobieństwo (1 Mojżeszowa 1:26-27).

9 Wewnętrzna pustka, to swego rodzaju „dziura,” do której nie jesteśmy w stanie nic dopasować.
W brakujące miejsce pasuje tylko Apostoł Paweł wyraża to modlitwą w Liście do Efezjan 3:14-19; ....(14) Dlatego zginam kolana moje przed Ojcem, (15) od którego wszelkie ojcostwo na niebie i na ziemi bierze swoje imię, (16) by sprawił według bogactwa chwały swojej, żebyście byli przez Ducha jego mocą utwierdzeni w wewnętrznym człowieku, (17) żeby Chrystus przez wiarę zamieszkał w sercach waszych, a wy, wkorzenieni i ugruntowani w miłości, (18) zdołali pojąć ze wszystkimi świętymi, jaka jest szerokość i długość, i wysokość, i głębokość, (19) i mogli poznać miłość Chrystusową, która przewyższa wszelkie poznanie, abyście zostali wypełnieni całkowicie pełnią Bożą….

10 W obliczu tej rzeczywistości wynika, że ludzie dzielą się na dwie grupy; na tych, którzy należą do Jezusa i na tych, którzy do Niego nie należą (Rzymian 8:1-9 / Kolosan 3:1-4). Moralność (Rzymian 3:19-21), uczynki (Galacjan 2:16), czy życie religijne (Galacjan 5:4-6), nie zapewnią ci przynależności do Jezusa (Tytusa 3:4-6 / 2 Tymoteusza 1:9-10), [również zbawienia (Efezjan 2:8-10)]. Aby przystąpić do Jezusa, należy się nawrócić (Dzieje Apostolskie 2:37-40), odrzucając grzeszne wartości systemu tego świata (1 Jana 2:15-16). Oznacza to porzucenie grzechów i odwrócenie od niewłaściwego, [nie Bożego] stylu życia (Kolosan 3:5-17). A więc zamiast podlegać grzechowi (Efezjan 2:1-3), przyjmujemy władanie Jezusa i Jego nauki (Dzieje Apostolskie 3:18-23). W Liście do Efezjan 4:22-24 znajdujemy ku temu wskazówkę; ....(22) Zewleczcie z siebie starego człowieka wraz z jego poprzednim postępowaniem, którego gubią zwodnicze żądze, (23) i odnówcie się w duchu umysłu waszego, (24) a obleczcie się w nowego człowieka, który jest stworzony według Boga w sprawiedliwości i świętości prawdy....

11 Jeśli więc jesteś zmęczony nieustanną „pogonią za wiatrem,” zawołaj do Jezusa.
W Ewangelii Mateusza 11:28-30 sam Pan Jezus powiedział; ....(28) Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a Ja wam dam ukojenie. (29) Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. (30) Albowiem jarzmo moje jest miłe, a brzemię moje lekkie.

12 Czy wiesz, że możesz to uczynić niezależnie od tego; kim jesteś, w jakich tarapatach i grzechach grzęźniesz, lub do jakiego kościoła należysz? (Dzieje Apostolskie 10:34-43). Jezus Chrystus, który zstąpił na ziemię, [jako Bóg w ciele (Jana 3:13 / Kolosan 1:15-20)] Swoim życiem zapłacił cenę za twój grzech (Galacjan 1:3-5 / Hebrajczyków 10:1-18). ....(9) W tym objawiła się miłość Boga do nas, iż Syna swego jednorodzonego posłał Bóg na świat, abyśmy przezeń żyli. (10) Na tym polega miłość, że nie myśmy umiłowali Boga, lecz że On nas umiłował i posłał Syna swego jako ubłaganie za grzechy nasze (1 Jana 4:9-10). To nie wszystko!!! JEZUS ZMARTWYCHWSTAŁ (Rzymian 8:34) i pragnie każdemu, [RÓWNIEŻ TOBIE] pokazać i pomóc odzyskać sens niepowtarzalnego daru, jakim jest życie, w bliskiej społeczności z Bogiem (1 Jana 1:3-4).

13 Jeśli nie, proszę abyś pozostał, kontynuując nasze rozważanie.
Jeśli rozumiesz to i chcesz wyrazić jako pragnienie swego serca, ZACHĘCAM. Uczyń pierwszy krok. Jeśli nie, proszę abyś pozostał, kontynuując nasze rozważanie. Podaję wzór modlitwy; Drogi Boże, sam już nie wiem dokąd tak naprawdę zmierza moje życie. Pragnę cię poznać, bo wierzę, że istniejesz jako prawdziwie kochający Bóg. Proszę więc o Twojego Ducha Świętego, aby wypełnił moje życie i uczynił mnie Twoim dzieckiem. Oddaję ci Panie wszystko co mi ciąży, ponieważ jest napisane; „ ....Nie potrzebują zdrowi lekarza, lecz ci, którzy się źle mają.... ” (Marka 2:17). Dziękuję za Jezusa Chrystusa, który usunął obciążające mnie grzechy. Z wiarą wyznaję Go swym Panem i Zbawicielem. PROSZĘ zaopiekuj się moim życiem i uczyń mnie takim, jakim chciałbyś mnie widzieć. Amen

14 Jeśli szczerze to uczyniłeś i pragniesz dowiedzieć się czegoś więcej, zapraszam!!!
W Liście do Efezjan 4:17-18 czytamy; ….(17) To więc mówię i zaklinam na Pana, abyście już więcej nie postępowali, jak poganie postępują w próżności umysłu swego,…. Oto pięć wskazówek, zaczerpniętych z treści Ewangelii, które ułatwią ci zrozumieć, zaakceptować, a następnie, [z pomocą Ducha Świętego] wprowadzić w życie (Kolosan 3:1-17).

15 Wskazówka # 1 - Upewnij się, że rozumiesz zbawienie.
1 List Jana 5:13 mówi; ….(13) To napisałem wam, którzy wierzycie w imię Syna Bożego, abyście wiedzieli, że macie żywot wieczny. Bóg chce, abyś to rozumiał. On chce, abyś miał pewność zbawienia. Życie w wolności, bezpieczeństwie i pokoju Ducha, są Jego darami (Filipian 4:4-9). W związku z tym rozważmy pokrótce najważniejsze punkty dotyczące zbawienia; Wszyscy jesteśmy grzesznikami - Rzymian 3:23 / Rzymian 5:12, a więc robimy rzeczy nie podobające się Bogu - 2 Koryntian 6:14-16. Jest to powodem oddzielenia - Jeremiasza 5:25. Ofiara Jezusa Chrystusa przynosi jednak usprawiedliwienie - Rzymian 5:1-2 i 6-9 / 2 Koryntian 5:21, i zbliża nas do Boga - Efezjan 2:11-22. Bóg udziela tego usprawiedliwienia tym, którzy wierzą w Jezusa - Jana 3:16/Rzymian 8:1-2. Następstwem, a jednocześnie dowodem tej wiary, jest pragnienie podobania się Bogu (Rzymian 6:16-19). Dlatego odwracając się od grzesznego stylu życia, [Biblia nazywa to nawróceniem (Dzieje Apostolskie 2:37-39)], ZACZYNAMY ŻYĆ NOWYM ŻYCIEM - Efezjan 4:22-32 / 2 Koryntian 5:14-18, życiem oddzielonym od grzechu - Rzymian 6:1-23. W ten właśnie sposób Bóg odradza nas duchowo i zbawia - Tytusa 3:3-7 / Jana 3:1-8. Następnie zaczynamy funkcjonować jako Boże dzieci - Rzymian 8:14-17 / Jana 1:9-13, otrzymując pomoc, odczuwając pokój oraz społeczność swego Stwórcy - 1 Jana 1:1-10). Takie jest przesłanie Ewangelii !!! Jeśli szczerze wyznałeś Jezusa swym Panem i Zbawicielem, jesteś na właściwej drodze (Rzymian 10:8-13) !!! Twoje grzechy zostały ci wybaczone (Hebrajczyków 10:14-18). Bóg obiecuje również, że nigdy cię nie opuści, ani nie porzuci (Hebrajczyków 13:5-8 / Jana 10:27-30). Pamiętaj to, i słuchaj Bożego głosu, [prawdy (1 Jana 4:1-6 / Jana 14:16-18)]. Właśnie to wprowadzać będzie do twojego życia zmiany, kształtujące cię na podobieństwo Jezusa (Kolosan 3:5-10).

16 W ten sposób dowiesz się jak stosować w nim właściwe zasady.
Wskazówka # 2 - Znajdź Kościół, którego fundamentem jest biblijne nauczanie. 1 Piotra 2:1-2 (1) Odrzuciwszy więc wszelką złość i wszelką zdradę, i obłudę, i zazdrość, i wszelką obmowę (2) jako nowonarodzone niemowlęta, zapragnijcie nie sfałszowanego duchowego mleka, abyście przez nie wzrastali ku zbawieniu,... Celem prawdziwego kościoła jest biblijne nauczanie, ponieważ zrozumienie Biblii jest kluczem do zwycięskiego, [pełnego mocy] chrześcijańskiego życia. W ten sposób dowiesz się jak stosować w nim właściwe zasady. 2-gi List Piotra 1:19 mówi nam; ....(19) Mamy więc słowo prorockie jeszcze bardziej potwierdzone, a wy dobrze czynicie, trzymając się go niby pochodni, świecącej w ciemnym miejscu, dopóki dzień nie zaświta i nie wzejdzie jutrzenka w waszych sercach. Nie traktuj kościoła jedynie jak budynek. To ludzie wierzący tworzą prawdziwy Kościół Chrystusowy - Jego żywe ciało (1 Koryntian 12:12-31 / Efezjan 4:10-16). Dlatego bardzo ważne jest, abyś przebywał z innymi wierzącymi, budując swą wiarę w oparciu o Boże Słowo.

17 Wskazówka # 3 - Znajdź każdego dnia czas, by skupić się na Bogu.
Jest bardzo ważne, by każdego dnia poświęcić czas swojemu Panu. Nie jest ważne kiedy to będzie. Liczy się, że spędzasz go z Bogiem. Z czego powinien składać się ten czas? 1). Z modlitwy - modlitwa jest rozmową z Bogiem. Dlatego mów Mu o swoich troskach i problemach. Wyrażaj co czujesz i pragniesz. Proś, by dawał ci mądrość i prowadzenie, zgodne z Jego wolą. W tym właśnie tkwi cel prawdziwej modlitwy (Mateusza 6:5-8). 2). Czytania Biblii - pewnym znakiem naszego duchowego wzrostu, jest głębokie pragnienie „karmienia się” Słowem Bożym. Biblia stanowi objawienie Bożej woli i jest „instrukcją” jak żyć, by podobać się Bogu (2 Tymoteusza 3:16-17). 3). Uwielbiania Boga - uwielbienie to dziękczynienie, jakie Mu składamy za wszystko, co dla nas uczynił. On nas zbawił, kocha nas, zaspokaja potrzeby, prowadzi, kieruje i wzmacnia (1 Kronik 16:24-29).

18 Wskazówka # 4 - Pogłębiaj duchową relację z Bogiem.
Obok praw fizycznych rządzących światem materialnym, istnieją również prawa duchowe, [Boże prawa] regulujące twój stosunek do Boga. Dlatego Pismo Święte wyraźnie wskazuje potrzebę prowadzenia życia duchowego (Rzymian 8:8-9), poprzez które poddajesz (2 Koryntian 10:1-5) i utrzymujesz (Jana 15:4-7) mocą Ducha Świętego (2 Tesaloniczan 1:11-12 / 1 Tesaloniczan 1:4-5), posłuszeństwo Jezusowi (Rzymian 6:16-19 / Dzieje Apostolskie 3:18-23). Życie duchowe jest stanem, w którym odczujesz obecność i miłość swego Stwórcy (Jana 14:16-20), a następnie wprowadzisz w życie Jego wolę (Galacjan 5:16-17). A więc prawdziwe i szczere praktykowanie tego; wskaże ci cel i sens nowego życia w Jezusie Chrystusie (Kolosan 3:1-4), skieruje cię w relacje z innymi chrześcijanami, [rozmowy, spotkania, wspólny cel - jeden Kościół (1 Koryntian 12:12-14 i 27)], nie pozwoli trwać ci w bezczynności, [ewangelizacja, naprawa grzesznego życia, duchowy wzrost, itp. (Efezjan 2:10)], nie pozwoli trwać ci w grzechu (Rzymian 6:3-7 i 11-23), udzieli ci mocy do przezwyciężania pokus (1 Koryntian 10:12-13) - kiedy? Odpowiedź znajdziesz w Ewangelii Jana 15:4-5, uchroni od upadku (1 Piotra 1:3-5), wprowadzi do twojego życie radość, miłość, pokój, cierpliwość i inne Boże wartości, potrzebne do funkcjonowania w zepsutym, grzesznym świecie (Jana 14:23-27). Poznawanie Boga i zagadnień z tym związanych, nie dokonuje się w jednej chwili. Jest to proces, w którym powoli, aczkolwiek systematycznie będziesz wzrastał (2 Piotra 1:3-11). Dzięki Duchowi Świętemu odkryjesz to, a następnie poddasz procesowi uświęcania (Hebrajczyków 12:14 / 2 Tesaloniczan 2:13-17).

19 Wskazówka # 5 - Daj się ochrzcić.
Przed tą decyzją upewnij się, że właściwie rozumiesz znaczenie chrztu; Biblia mówi, że jest On; krokiem posłuszeństwa, publicznym wyznaniem, świadectwem co wydarzyło się w twoim życiu (Marka 16:15-16), jak również deklaracją wiary w zbawcze dzieło Chrystusa (Dzieje Apostolskie 8:36-38). Chrzest symbolizuje obmycie z grzechów przeszłości (Marka 1:4), wskazuje moment upamiętania (Efezjan 4:22-32), stając się widocznym znakiem wewnętrznej duchowej przemiany (Rzymian 12:1-2). Wynurzenie z wody symbolizuje powstanie i start do nowego stylu życia (Efezjan 4:22-32 / 2 Koryntian 5:16-19), opartego na Ewangelii (2 Tesaloniczan 2:13-14 / 2 Tymoteusza 3:15-17). Dlatego chrzest nie oznacza przyłączenia do jakiegokolwiek wyznania religijnego, lecz jest świadomą - dobrowolną decyzją, pójścia drogą Zmartwychwstałego Jezusa (Rzymian 6:3-5 / 1 Piotra 3:15-21 / 2 Koryntian 5:14-21). Kiedy poczujesz się gotowym do chrztu porozmawiaj o tym ze swoim pastorem.

20 Do zobaczenia w raju!!! 1 Koryntian 2: (9) Głosimy tedy, jak napisano: Czego oko nie widziało i ucho nie słyszało, i co do serca ludzkiego nie wstąpiło, to przygotował Bóg tym, którzy go miłują. (10) Albowiem nam objawił to Bóg przez Ducha; gdyż Duch bada wszystko, nawet głębokości Boże. (11) Bo któż z ludzi wie, kim jest człowiek, prócz ducha ludzkiego, który w nim jest? Tak samo kim jest Bóg, nikt nie poznał, tylko Duch Boży. (12) A myśmy otrzymali nie ducha świata, lecz Ducha, który jest z Boga, abyśmy wiedzieli, czym nas Bóg łaskawie obdarzył. (13) Głosimy to nie w uczonych słowach ludzkiej mądrości, lecz w słowach, których naucza Duch, przykładając do duchowych rzeczy duchową miarę. (14) Ale człowiek zmysłowy nie przyjmuje tych rzeczy, które są z Ducha Bożego, bo są dlań głupstwem, i nie może ich poznać, gdyż należy je duchowo rozsądzać.

21 Kopiowanie i rozpowszechnianie na chwałę Pana Boga dozwolone, bez ograniczeń.
Luke /


Pobierz ppt "“ILUSTRACJA” ZBAWIENIA"

Podobne prezentacje


Reklamy Google