Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ż YJĄC PRAWDZIWĄ WIARĄ Studium podstaw wiary Craig Rucin.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ż YJĄC PRAWDZIWĄ WIARĄ Studium podstaw wiary Craig Rucin."— Zapis prezentacji:

1

2 Ż YJĄC PRAWDZIWĄ WIARĄ Studium podstaw wiary Craig Rucin

3 Prawdziwa wiara w praktyce:

4 POWTÓRKA: o Przeczytaj fragmenty słowa zamieszczone w rysunkach i wyjaśnij znaczenie rysunków. Wszystkie rysunki razem, dadzą ci obraz zbawienia. Prawdziwa wiara w praktyce:

5 List do Rzymian 3:10-12 jak napisano: Nie ma ani jednego sprawiedliwego, nie masz, kto by rozumiał, nie masz, kto by szukał Boga; wszyscy zboczyli, razem stali się nieużytecznymi, nie masz, kto by czynił dobrze, nie masz ani jednego.

6 List do Efezjan 1:3-4 Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który nas ubłogosławił w Chrystusie wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios; (4) w nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nienaganni przed obliczem jego;

7 w Chrystusie… List do Efezjan 1:3-14

8 Jaka jest różnica? Obydwoje mogą być dobrymi osobami. Obydwoje mogą być religijni. Jesteśmy w Chrystusie z powodu tego kim jest Bóg i co On uczynił. Jeśli oprzemy to kim jestesmy w Chrystusie na tym kim my jesteśmy (dobrzy ludzie) i tym co robimy (religijne rzeczy), to nikt nie zauważy różnicy pomiędzy niewierzącym a wierzącym.

9 Kiedy Bóg oferuje nam zbawienie Ew. Jana 1:12 Zaadoptował nas jako swoje dzieci I Koryntian 7:21-23 Uczynił nas swoimi niewolnikami II Koryntian 5:20 Uczynił nas swoimi ambasadorami

10 Jaka jest różnica? Różnica jest taka, że Duch Świety jest w środku, w wierzącym. Jak niewierzacy mogą zobaczyć, że wierzący różnią się od nich? Muszą zobaczyć Ducha Świetego w wierzących. Duch Święty widziany jest w charakterze wierzącego (duchowy owoc) Duch Święty jest widziany w zachowaniu wierzącego (bycie napełnionym Duchem Świętym) Jaka jest różnica?

11 II List do Koryntian 5:20 Dlatego w miejsce Chrystusa poselstwo sprawujemy, jak gdyby przez nas Bóg upominał; w miejsce Chrystusa prosimy: Pojednajcie się z Bogiem.

12 Następstwa Zbawienia: część I Żyjąc prawdziwą wiarą Lekcja szósta

13 Wierzący wydają duchowe owoce 1 Wierzący są wypełnieni Duchem 2 Następstwa Zbawienia: część I Żyjąc prawdziwą wiarą: Lekcja Piąta

14 Wierzący wydają duchowe owoce 1

15 PRZECZYTAJ: Przeczytaj fragment poniżej i napisz, co one mówią o duchowych owocach? Rzymian 6:20-23 Galacjan 5:22-25 Kolosan 1: 9-10 Wierzący wydają duchowe owoce 1

16 ODPOWIEDZ: o Odnośnie do Rzymian 6:20-23, co jest rezultatem owoców jakie wydajemy jako niewolnicy? o Odnośnie do Galacjan 5:22-25, jakie są owoce Ducha? Wierzący wydają duchowe owoce 1

17 ODPOWIEDZ: o Odnośnie do Kolosan 1:9-10, jaka jest modlitwa Apostoła Pawła jeśli chodzi o Kolosan?Jakie cztery rzeczy mogą się wydarzyć jeśli Bóg wysłucha jego modlitwę? Wierzący wydają duchowe owoce 1

18 Duchowe owoce są widzialnym rezultatem zmian, które Duch Święty czyni w pragnieniach charaktru i postawach prawdziwych wierzących. DEFINICJA: Wierzący wydają duchowe owoce 1

19 STUDIUM: Ew. Jana 15:1-17 Wierzący wydają duchowe owoce 1 ODPOWIEDZ: o Odnośnie do Ew. Jana 15:2, co czyni Ojciec z gałązkami, które wydają owoce? Co to oznacza? o Odnośnie do Ew. Jana 15:4, co jest nakazane prawdziwym wierzącym?

20 ODPOWIEDZ: o Odnośnie do Ew. Jana 15: 4-5, jaki jest rezultat trwania w Chrystusie? o Kiedy zastosujemy nasza definicję do tego fragmentu, co Chrystus mówi, co stanie się z tymi, którzy trwają w Nim? o Jak myślisz, co to znaczy trwać w Chrystusie? Wierzący wydają duchowe owoce 1

21 Prawdziwi wierzący trwają w Chrystusie, kiedy ich relacja z Nim jest największym priorytetem, ponieważ zdają sobie sprawę, że bez Niego nie mogą nic uczynić. Dla prawdziwych wierzących pozostawanie w bliskiej relacji z Chrystusem oznacza wzrastanie w studiowaniu Jego Słowa, modlitwie, akceptowanie Jego miłości do nich i przez utrzymywanie bliskich relacji z innymi wierzącymi. Prawdziwi wierzący trwają w Chrystusie, kiedy ich relacja z Nim jest największym priorytetem, ponieważ zdają sobie sprawę, że bez Niego nie mogą nic uczynić. Dla prawdziwych wierzących pozostawanie w bliskiej relacji z Chrystusem oznacza wzrastanie w studiowaniu Jego Słowa, modlitwie, akceptowanie Jego miłości do nich i przez utrzymywanie bliskich relacji z innymi wierzącymi. DEFINICJA: Wierzący wydają duchowe owoce 1

22 1 Trwanie w Chrystusie oznacza wzmocnienie relacji z Chrystusem poprzez studiowanie Jego Słowa i modlitwę Odnośnie do Ew. Jana 15:7,aby trwać w Chrystusie, musimy miec Jego słowo, które trwa w nas.To oznacza studiowanie, zapamiętywaniei rozmyślanie. Chcemy zrobić wszystko, co możemy by poznać Chrystusa przez Jego Słowo. Odnośnie do Ew. Jana 15:7-8, kiedy mamy Słowo Chrystusa trwające w nas i trwamy w Chrystusie, wtedy możemy prosić w modlitwie o cokolwiek, a będzie nam dane. Werset ósmy wyjaśnia, że jeśli prosimy w modlitwie o to, co daje najbardziej Bogu chwałę, to udowadnia, że jesteśmy Jego uczniami.

23 Wierzący wydają duchowe owoce 1 Trwanie w Chrystusie oznacza wzmacnianie twojej relacji z Chrystusem przez zaakceptowanie Jego miłości do ciebie. Odnośnie do Ew. Jana 15:9 -11 jest nam powiedziane, by trwać w miłości Chrystusa. Musimy zaakceptować to że Chrystus kocha nas takimi jakimi jesteśmy, by nie poprawiać samych siebie, by być bardziej kochanymi prze Niego. Nasze posłuszeństwo nie jest zarabianiem na jego łaskę, ale okazaniem tego, że rozumiemy, że już to otrzymaliśmy. To dlatego akceptowanie Jego miłości oznacza dla nas otrzymanie Jego radości.

24 Wierzący wydają duchowe owoce 1 Trwanie w Chrystusie oznacza wzmocnienie twojej relacji z Chrystusem poprzez wzmocnienie relacji z innymi wierzącymi. Odnośnie do Ew. Jana 15:12, nakazno nam kochać jeden drugiego. Nie możesz kochać kogoś na odległość. Kochać ich oznacza to, że musisz być zaangazowany w ich życie, a oni musza być zaangażowani w twoje życie. Poniważ wiemy, że nie możemy żyć bez,miłości Chrystusa dla nas, kładziemy swoje życie za naszych braci i siostry w Chrystusie, aby Chrystus pokazał Jego miłość do nich przez nas.

25 ODPOWIEDZ: o Co jeśli ktoś mówi, że naprawdę nie ma czasu, by cztać Biblie? Co mu odpowiesz? o Wiedząc, że Paweł modlił się o wierzących w Kolosach, Kolosan 1:9-10, i wiedząc co Ew. Jana 15:7-8 mówi o modlitwie i trwaniu w Chrystusie, jak my powinniśmy się modlić za innych wierzących w naszym kościele i naszym mieście? Wierzący wydają duchowe owoce 1

26 ODPOWIEDZ: o Co jeśli ktoś mówi, że nie chodzi do kościoła ponieważ nie ma czasu albo nie podoba mu się to, co tam się dzieje? Co odpowiesz? Wierzący wydają duchowe owoce 1

27 Wierzący są wypełnieni Duchem 2

28 PRZECZYTAJ: Przeczytaj fragmenty Słowa i napisz co się wydarzyło tym ludziom, kiedy zostali napełnieni Duchem Świętym. Wierzący są wypełnieni Duchem 2

29 ODPOWIEDZ: o Po przeczytaniu tych fragmentów, czy myślisz, że ci ludzie stali się wierzącymi po napełnieniu Duchem? o Po przeczytaniu tych fragmentów, czy myślisz, że napełnienie Duchem Świętym było stałe czy tymczasowe? o Po przeczytaniu tych fragmentów, jak myślisz, dlaczego Duch Święty napełnia niektórych ludzi w pewnych okresach? Wierzący są wypełnieni Duchem 2

30 Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym kiedy Duch Święty sprawuje kontrole nad nami bo ma specyficzne zadanie, chce osiagnąć to, by Bóg był uwielbiony. DEFINICJA: Wierzący są wypełnieni Duchem 2

31 STUDIUM: Efezjan 5:18-21 Wierzący są wypełnieni Duchem 2

32 ODPOWIEDZ: o Jakie cztery rzeczy prawdziwi wierzący robią by być gotowymi do wypełnienia Duchem? o Czy możesz dać przykład jak robić te rzeczy? o Jak myślisz, dlaczego Apostoł Paweł wymienia te rzeczy?Co one maja wspólnego z byciem napełnionym Duchem? Wierzący są wypełnieni Duchem 2

33 Prawdziwa wiara w praktyce:

34 POWTÓRKA: o Co oddziela wierzących od niewierzących? o Co to znaczy wydawać duchowe owoce? o Co to znaczy być wypełnionym Duchem Świętym? Prawdziwa wiara w praktyce:

35 PRAKTYCZNE ZASTOSOWANIE: o Jeśli ta lekcja prowadzona jest w grupie, twoja grupa będzie teraz podzielona w pary i w praktyce zastosujecie ten materiał ucząc siebie nawzajem. Weź teraz tą kartkę i swoje notatki i nauczaj tego swojego ucznia. o Jeśli lekcja prowadzona jest indywidualnie, weź tą kartkę oraz swoje notatki i nauczaj tego kogoś innego w ciągu tygodnia. Prawdziwa wiara w praktyce:

36 PRAKTYCZNE ZASTOSOWANIE: o Wróć do listy, co oznacza trwać w Chrystusie. Spędź czas na modlitwie prosząc Ducha Świętego, by pokazał ci, w czym musisz bardziej trwać w Chrystusie. o Wróć do listy, co musisz zrobić, by być wypełnionym Duchem Świętym. Spędź czas na modlitwie prosząc Ducha Świętego, by pokazał ci jak zrobić te rzeczy. Prawdziwa wiara w praktyce:

37 MODLITWA: o W ciągu tygodnia módl się fragmentem Listu do Kolosan 1:9-10, módl się za siebie, za liderów kościoła, za członków kościoła, aby byli wypełnieni poznaniem Jego woli i duchową madrością i zrozumieniem. Prawdziwa wiara w praktyce:

38 MODLITWA: o W ciągu tygodnia módl się o ludzi z twojej listy, którzy potrzebują zaakceptować Boąa Łaskę dla zbawienia. Módl się, aby zobaczyli jak trwanie w Chrystusie zmienia twoje życie i módl się, by Duch Święty wypełnił cię i dał ci możliwość by powiedzieć im o ich potrzebie podążania za Chrystusem. Prawdziwa wiara w praktyce:

39 ZAPAMIĘTAJ: Zapamiętywanie Bożego Słowa jest dobrym sposobem poznania tego, co ono nas uczy i zrozumieniem relacji z Bogiem. Jeśli chcesz zapamiętać Boże Słowo, to fragmentem do zapamiętania na ten tydzień jest: Ew. Jana 15:4-5 Efezjan 5:18 Prawdziwa wiara w praktyce:

40 ROZWAŻ TO: Zamiast rozważania użyj tego miejsca by napisac coś, czego nauczyłeś się o trwaniu w Chrystusie i byciu napełnionym Duchem Świętym.

41 Zrozumienie Zbawienia Żyjąc prawdziwą wiarą: Lekcja pierwsza


Pobierz ppt "Ż YJĄC PRAWDZIWĄ WIARĄ Studium podstaw wiary Craig Rucin."

Podobne prezentacje


Reklamy Google