Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wewnętrzny system zapewniania jakości PJWSTK - główne założenia i kierunki działań w ramach projektu „Kaizen - japońska jakość w PJWSTK” Projekt współfinansowany.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wewnętrzny system zapewniania jakości PJWSTK - główne założenia i kierunki działań w ramach projektu „Kaizen - japońska jakość w PJWSTK” Projekt współfinansowany."— Zapis prezentacji:

1 Wewnętrzny system zapewniania jakości PJWSTK - główne założenia i kierunki działań w ramach projektu „Kaizen - japońska jakość w PJWSTK” Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2 Cele planowanych działań
Spełnienie wymagań Projektu Spełnienie wymagań PKA Rozwój systemu zapewniania jakości w PJWSTK (opartego na standardach ENQA i filozofii kaizen) KAIZEN W PJWSTK

3 Cele projektu Optymalizacja jakości usług edukacyjnych i zwiększenie efektywności finansowej uczelni Profesjonalizacja zarządzania przez lepszy dostęp i wykorzystanie informacji zarządczych Lepsza jakość kształcenia przez wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania jakością dydaktyki i obsługi studenta Poprawa efektywności operacyjnej uczelni w obszarze funkcji pomocniczych: wdrożenie systemu ERP Poprawa dostępu do wiedzy: model zarządzania wiedzą KAIZEN W PJWSTK

4 Wymogi PKA Zarządzanie kierunkiem Należy przedstawić:
strukturę procesu decyzyjnego, w tym organy i osoby podejmujące decyzje odnoszące się do tworzenia i prowadzenia kształcenia na ocenianym kierunku studiów z uwzględnieniem zakresu ich kompetencji i odpowiedzialności; system oceny procesu zarządzania kierunkiem i sposób wykorzystania jej wyników w celu doskonalenia kształcenia na ocenianym kierunku, a także ocenę skuteczności przyjętych rozwiązań. KAIZEN W PJWSTK

5 Weryfikacja zakładanych efektów kształcenia
Należy przedstawić system weryfikacji osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia na różnych jego etapach, w tym: opis procedur określania efektów kształcenia oraz monitorowania ich realizacji, opis sposobów potwierdzania efektów na każdym etapie kształcenia, w tym: system oceny prac zaliczeniowych, projektowych, egzaminacyjnych; system weryfikacji efektów uzyskanych w wyniku odbycia praktyk/stażu; system sprawdzania końcowych efektów (proces dyplomowania), oraz jeżeli jest to możliwe ze względu na specyfikę i profil prowadzonego kształcenia, system monitorowania karier zawodowych na rynku pracy; opis udziału interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych w procesie określania i weryfikacji zakładanych efektów kształcenia; opis mechanizmów mających na celu doskonalenie programu kształcenia i jego efektów; opis procedur zapewniających publiczną dostępność opisu efektów kształcenia, systemu ich oceny oraz weryfikacji; opis systemu zapobiegania zjawiskom patologicznym, związanym z procesem kształcenia; ocena trafności i skuteczności przyjętych rozwiązań. KAIZEN W PJWSTK

6 European Association for Quality Assurance in Higher Education (ENQA)
1. Polityka oraz procedury zapewnienia jakości: Instytucje powinny posiadać politykę oraz związane z nią procedury w zakresie jakości oraz standardy oferowanych przez siebie programów i ich efektów. Powinny także przyjąć na siebie wyraźne zobowiązanie do rozwoju kultury, która uznaje znaczenie jakości oraz jej zapewnienia w ich funkcjonowaniu. W tym celu instytucje powinny opracować i wprowadzić w życie strategię na rzecz ciągłej poprawy jakości. Strategia, polityka oraz procedury powinny posiadać formalny status i być powszechnie dostępne. Powinny również przewidywać określone funkcje dla studentów oraz innych zainteresowanych stron. KAIZEN W PJWSTK

7 2. Zatwierdzanie, monitoring oraz okresowy przegląd programów oraz ich efektów:
Instytucje powinny dysponować oficjalnymi mechanizmami zatwierdzania, okresowego przeglądu oraz monitorowania swoich programów oraz ich efektów. KAIZEN W PJWSTK

8 3. Ocenianie studentów: Studenci powinni być oceniani według opublikowanych i konsekwentnie stosowanych kryteriów, przepisów i procedur. KAIZEN W PJWSTK

9 4. Zapewnienie jakości kadry dydaktycznej:
Instytucje powinny posiadać metody gwarantujące, że kadra prowadząca zajęcia dla studentów dysponuje odpowiednimi kwalifikacjami i kompetencjami. Powyższe metody powinny być dostępne dla osób prowadzących zewnętrzne przeglądy i stanowią przedmiot komentarza w raportach. KAIZEN W PJWSTK

10 5. Zasoby do nauki oraz środki wsparcia dla studentów:
Instytucje winny zagwarantować, by zasoby wspomagające naukę studentów były wystarczające i odpowiednie dla każdego z oferowanych programów. KAIZEN W PJWSTK

11 6. Systemy informacyjne:
Instytucje powinny gromadzić, analizować i wykorzystywać stosowne informacje dotyczące skutecznego zarządzania oferowanymi programami studiów oraz innymi działaniami. KAIZEN W PJWSTK

12 7. Publikowanie informacji:
Instytucje powinny w regularnych odstępach czasu publikować aktualne, bezstronne i obiektywne informacje – zarówno w ujęciu ilościowym, jak i jakościowym – na temat oferowanych przez siebie programów oraz ich efektów. KAIZEN W PJWSTK

13 Planowane działania zespołu
Monitoring postępów prac projektu Analiza zebranych danych i propozycje zmian (nie na gorsze ) Ankiety, raporty, mapa procesów, spotkania robocze, Suggestion Boxes… KAIZEN W PJWSTK

14 Jakość Efekt końcowy  trwała przewaga konkurencyjna PJWSTK
KAIZEN W PJWSTK


Pobierz ppt "Wewnętrzny system zapewniania jakości PJWSTK - główne założenia i kierunki działań w ramach projektu „Kaizen - japońska jakość w PJWSTK” Projekt współfinansowany."

Podobne prezentacje


Reklamy Google