Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rozporządzenie MEN z dnia 18 września 2008r

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rozporządzenie MEN z dnia 18 września 2008r"— Zapis prezentacji:

1 Rozporządzenie MEN z dnia 18 września 2008r
Rozporządzenie MEN z dnia 18 września 2008r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych. (Dz.U ) Obowiązuje od: r.

2 Par.1. Rozporządzenie określa:
skład zespołów orzekających; tryb powołania zespołów orzekających oraz szczegółowe zasady działania tych zespołów; tryb postępowania odwoławczego; wzory orzeczeń wydawanych przez zespoły orzekające; szczegółowe zasady kierowania dzieci i młodzieży do kształcenia specjalnego, indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego lub indywidualnego nauczania.

3 Par.2……zespoły orzekające….wydają:
orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej specjalnej organizacji nauki i metod pracy, orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, zwanego dalej „indywidualnym przygotowaniem przedszkolnym”, dla dzieci, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola, oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej, zwanego dalej „przedszkolem”, orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania dla dzieci i młodzieży, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły, orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim….oraz opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole.

4 Par.3. Zespoły orzekające…wydają orzeczenia dla uczniów szkół mających siedzibę na terenie działania poradni, z zastrzeżeniem: w przypadku uczniów będących wychowankami burs, domów wczasów dziecięcych, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych oraz młodzieżowych ośrodków socjoterapii, orzeczenia mogą wydawać również zespoły działające w poradniach właściwych ze względu na siedzibę placówki, w której uczeń przebywa, lub miejsce zamieszkania ucznia. Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego…orzeczenia o potrzebie indywidualnego przygotowania przedszkolnego oraz orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych…dzieciom przed rozpoczęciem obowiązku szkolnego, wydają zespoły działające w poradniach właściwych ze względu na miejsce zamieszkania dziecka. Opinie o potrzebie wczesnego wspomagania …..wydają ZO działające w poradniach właściwych ze względu na miejsce zamieszkania dziecka.

5 Orzeczenia oraz opinie dla dzieci niewidomych i słabo widzących, niesłyszących i słabosłyszących oraz dla dzieci z autyzmem, wydają ZO działające w poradniach wskazanych przez kuratora oświaty, za zgodą organu prowadzącego. Par.5.1. Zespoły wydają orzeczenia oraz opinie na wniosek rodziców( prawnych opiekunów) dziecka, zwanych dalej „wnioskodawcą”.

6 Par.5.4. Jeżeli wniosek dotyczy wydania orzeczenia o potrzebie indywidualnego przygotowania przedszkolnego albo orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania, wnioskodawca dołącza do wniosku zaświadczenie o stanie zdrowia dziecka, w którym lekarz określa: Okres- nie krótszy niż 30 dni – w którym stan zdrowia dziecka uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola lub szkoły; Rozpoznanie choroby lub innej przyczyny powodującej, że stan zdrowia dziecka uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola lub szkoły; Zakres , w jakim uczeń, któremu stan zdrowia znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły , może brać udział w obowiązkowych zajęciach edukacyjnych, organizowanych z oddziałem w szkole lub indywidualnie w odrębnym pomieszczeniu w szkole. W przypadku ucznia szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie, wnioskodawca dołącza do wniosku o wydanie orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania zaświadczenie określające możliwość dalszej realizacji praktycznej nauki zawodu, wydane przez lekarza medycyny pracy.

7 Par.9.1. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydaje się na okres roku szkolnego, etapu edukacyjnego albo okresu kształcenia w danej szkole. 9.2. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego dla uczniów szkół podstawowych z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim wydaje się na okres każdego etapu edukacyjnego w tej szkole. 9.3.Orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno- wychowawczych wydaje się na okres do 5 lat. 9.4.Orzeczenie o potrzebie indywidualnego przygotowania przedszkolnego oraz orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania wydaje się na czas określony, wskazany w zaświadczeniu o stanie zdrowia dziecka…nie krótszym jednak niż 30 dni. 9.5. Orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania ucznia szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie wydaje się na czas określony w zaświadczeniu o stanie zdrowia dziecka…nie krótszym niż 30 dni i nie dłuższym niż rok szkolny.

8 Par.11.1. Zespół na wniosek rodziców ( prawnych opiekunów), wydaje nowe orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w razie: Zmiany okoliczności stanowiących podstawę wydania poprzedniego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego; Potrzeby zmiany wskazanych w poprzednim orzeczeniu zaleceń, Potrzeby zmiany okresu, na jaki zostało wydane poprzednie orzeczenie. Par.11.2. ….nowe orzeczenie jednocześnie uchyla poprzednie.

9 Par.20.1. Zachowują moc orzeczenia odpowiednio o potrzebie kształcenia specjalnego, o potrzebie zajęć rewalidacyjno- wychowawczych oraz o potrzebie indywidualnego nauczania wydane przed dniem wejścia w życie rozporządzenia.

10 Rozporządzenie MEN z dnia 18 września 2008 r.
w sprawie sposobu i trybu organizowania indywidualnego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży. (Dz.U )

11 Par.3.1. Zajęcia indywidualnego przygotowania przedszkolnego są prowadzone z dzieckiem przez jednego nauczyciela przedszkola lub szkoły podstawowej, w której są organizowane oddziały przedszkolne, któremu dyrektor powierzy prowadzenie tych zajęć. Par.3.2. Zajęcia indywidualnego nauczania są prowadzone z uczniem przez jednego lub kilku nauczycieli szkoły, którym dyrektor powierzy prowadzenie tych zajęć, z tym że prowadzenie zajęć indywidualnego nauczania z uczniami klas I-III szkoły podstawowej powierza się jednemu nauczycielowi.

12 Par.3.3. W uzasadnionych przypadkach dyrektor może powierzyć prowadzenie zajęć indywidualnego przygotowania przedszkolnego lub zajęć indywidualnego nauczania nauczycielowi zatrudnionemu w innym przedszkolu lub szkole. Par.3.4. Zajęcia indywidualnego przygotowania przedszkolnego lub zajęcia indywidualnego nauczania mogą być organizowane odpowiednio: Z grupą wychowawczą w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej, lub z oddziałem w szkole albo indywidualnie w odrębnym pomieszczeniu w przedszkolu lub szkole, w zakresie określonym w orzeczeniu w odniesieniu do dziecka, którego stan zdrowia znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola lub szkoły.

13 Par.4.1 i W indywidualnym przygotowaniu przedszkolnym / indywidualnym nauczaniu realizuje się treści wynikające z podstawy programowej wychowania przedszkolnego/kształcenia ogólnego…dostosowane do potrzeb i możliwości psychofizycznych dziecka/ucznia. Par.5.2….i Dyrektor, na wniosek nauczyciela prowadzącego zajęcia indywidualnego nauczania, może zezwolić na odstąpienie od realizacji niektórych treści nauczania objętych obowiązkowymi zajęciami edukacyjnymi, stosownie do możliwości psychofizycznych ucznia i warunków miejsca….w którym organizowane są zajęcia indywidualnego nauczania- to samo dotyczy indywidualnego przygotowania przedszkolnego.

14 Par.6. Na podstawie orzeczenia dyrektor ustala zakres, miejsce i czas prowadzenia zajęć indywidualnego przygotowania przedszkolnego lub zajęć indywidualnego nauczania oraz formy i zakres pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Par.7.1. Tygodniowy wymiar godzin zajęć indywidualnego przygotowania przedszkolnego realizowanych bezpośrednio z dzieckiem wynosi od 4 do 6 godzin. 2. Tygodniowy wymiar godzin zajęć indywidualnego przygotowania przedszkolnego realizuje się w ciągu co najmniej dwóch dni.

15 Par.8.1. Tygodniowy wymiar godzin zajęć indywidualnego nauczania realizowanych bezpośrednio z uczniem wynosi: dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej – od 6 do 8 godzin; dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej – od 8 do 10 godzin; dla uczniów gimnazjum – od 10 do 12 godzin; dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych- od 12 do 16 godzin.

16 Par.8.2. Tygodniowy wymiar godzin zajęć indywidualnego nauczania dla uczniów…klas I-III szkoły podstawowej…realizuje się w ciągu co najmniej 2 dni, a dla……. pozostałych uczniów , w ciągu co najmniej 3 dni.

17 Par.9. Dzieciom i młodzieży objętym indywidualnym przygotowaniem przedszkolnym lub indywidualnym nauczaniem, których stan zdrowia znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola lub szkoły, w celu ich integracji ze środowiskiem i zapewnienia im pełnego osobowego rozwoju, dyrektor, w miarę posiadanych możliwości, uwzględniając zalecenia zawarte w orzeczeniu oraz aktualny stan zdrowia, organizuje różne formy uczestniczenia w życiu przedszkola lub szkoły, w szczególności umożliwia udział w zajęciach pozalekcyjnych, uroczystościach i imprezach szkolnych.

18 Par.12.1. Zespół na wniosek rodziców ( prawnych opiekunów) dziecka wydaje nowe orzeczenie odpowiednio o potrzebie indywidualnego przygotowania przedszkolnego albo o potrzebie indywidualnego nauczania w razie zmiany okoliczności stanowiących podstawę wydania poprzedniego orzeczenia. Par.12.2 ….nowe orzeczenie jednocześnie uchyla poprzednie.

19 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ. Lucyna Lewandowska.


Pobierz ppt "Rozporządzenie MEN z dnia 18 września 2008r"

Podobne prezentacje


Reklamy Google