Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA"— Zapis prezentacji:

1 PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA
PORADNIA PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA Ul. Żwirki i Wigury 1 Środa Wlkp.

2 Kształcenie specjalne
OPINIE I ORZECZENIA DLA DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM I SZKOLNYM Kształcenie specjalne Opracowanie: PP-P Środa Wlkp.; D. Hulewicz, B. Wiśniewska, A. Matuszak,

3 ZBIÓR PRZEPISÓW PRAWNYCH
USTAWA o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991 r. ze zmianami z dnia 2 grudnia 2004 r. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu  z dnia 20 lutego 2004 r.w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych z dnia 18 stycznia 2005 r.w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych

4 ZBIÓR PRZEPISÓW PRAWNYCH
z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz w ośrodkach; z dnia 7 września 2004 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych z dnia 29 stycznia 2003 r. w sprawie sposobu i trybu organizowania indywidualnego nauczania dzieci młodzieży z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół.

5  z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki oraz organizacji indywidualnego programu lub toku nauki  z dnia 12 lutego 2002 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych z dnia 7 stycznia 2003 r.w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach, z dnia 30 stycznia 1997 r. w sprawie zasad organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim

6 z dnia 4 kwietnia 2005 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci
z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych z dnia 12 lutego 2001r. ze zmianą z dnia 29 stycznia 2003 r. w sprawie orzekania o potrzebie kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży oraz wydawania opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

7 EDUKACJA PRZEDSZKOLNA, ROCZNE OBOWIĄZKOWE PRZYGOTOWANIE PRZEDSZKOLNE

8 wychowaniem przedszkolnym objęte są dzieci w wieku 2,5 – 6 lat
dzieci 6-letnie realizują roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne (w przedszkolu lub szkole)

9 Dla dzieci w wieku przedszkolnym Poradnia wydaje opinie w sprawie:
objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną w formie: zajęć korekcyjno- kompensacyjnych, zajęć logopedycznych, zajęć o charakterze terapeutycznym

10 Opinie dla dzieci 6-letnich
w sprawie: 1. osiągnięcia gotowości szkolnej przez dziecko w wieku 6 lat, które odbywa roczne przygotowanie przedszkolne poza przedszkolem albo oddziałem przedszkolnym 2. wcześniejszego przyjęcia dziecka do szkoły podstawowej 3. odroczenia rozpoczęcia spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego

11 W A Ż N E U W A G I ! Nie można odroczyć dziecka od rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego Nie wydaje się orzeczeń o potrzebie indywidualnego nauczania dzieciom odbywającym roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne

12 EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA I SZKOLNA

13 Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat, oraz trwa do ukończenia gimnazjum, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18 roku życia. Naukę w szkole podstawowej może rozpocząć dziecko, które przed 1 września ukończyło 6 rok życia jeśli wykazuje psychofizyczną dojrzałość do podjęcia nauki w szkole Obowiązek nauki trwa do ukończenia 18 roku życia i może być realizowany po ukończeniu gimnazjum np. poprzez przygotowanie zawodowe u pracodawcy

14 Opinie wydawane uczniom szkoły podstawowej
Poradnia może wydać opinie w sprawie: wcześniejszego przyjęcia dziecka do szkoły podstawowej pozostawieniu ucznia klasy I - III szkoły podstawowej na drugi rok w tej samej klasie promowania ucznia klasy I i II szkoły podstawowej do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego objęcia ucznia nauką w klasie terapeutycznej udzielenia zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki zwolnienia ucznia z wadą słuchu lub z głęboką dysleksją rozwojową z nauki drugiego języka obcego

15 Opinie dla uczniów szkoły podstawowej – c.d.
7. dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się (dysleksję rozwojową), uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom 8. dostosowania warunków i formy przeprowadzania sprawdzianu w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się (dysleksję rozwojową)

16 Opinie dla uczniów szkoły podstawowej – c.d.
9. objęcia ucznia/wychowanka pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole lub placówce w formie: zajęć dydaktyczno-wyrównawczych zajęć korekcyjno-kompensacyjnych zajęć logopedycznych zajęć socjoterapeutycznych zajęć psychoedukacyjnych nauczania w klasie wyrównawczej

17 Zadania dla nauczycieli
Nauczyciel jest obowiązany, na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne, do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom

18 Orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania
Rodzic/ opiekun prawny składa pisemny wniosek do Zespołu Orzekającego działającego w Poradni Wnioskodawca przedstawia zaświadczenie o stanie zdrowia wydane przez lekarza określające czas- nie krótszy niż 21 dni, w którym stan zdrowia ucznia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły Od wydanego orzeczenia przysługuje wnioskodawcy odwołanie do KO w terminie 14 dni od momentu doręczenia orzeczenia za pośrednictwem Poradni Dostosowanie warunków i formy przeprowadzania sprawdzianu odbywa się na podstawie orzeczenia do indywidualnego nauczania.

19 KSZTAŁCENIE SPECJALNE

20 Kształcenie to może być prowadzone w formie nauki
Kształceniem specjalnym obejmuje się dzieci i młodzież z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi oraz niedostosowaną społecznie - wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy. Kształcenie to może być prowadzone w formie nauki w przedszkolach, szkołach ogólnodostępnych, w przedszkolach, szkołach lub oddziałach integracyjnych, w przedszkolach, szkołach lub oddziałach specjalnych, w ośrodkach specjalistycznych (wychowawczych, szkolno – wychowawczych, ośrodkach socjoterapii...) [przy jednoczesnej realizacji dodatkowych zajęć rewalidacyjnych, w zależności od potrzeb dziecka]

21 UCZEŃ NIEPEŁNOSPRAWNY
to w rozumieniu przepisów oświatowych uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez zespół orzekający działający w publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej.

22 Poradnia wydaje orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci:
niesłyszących słabo słyszących; niewidomych; słabo widzących; z niepełnosprawnością ruchową; z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim; z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym; z autyzmem; ze sprzężonymi niepełnosprawnościami; z chorobami przewlekłymi; z zaburzeniami psychicznymi; niedostosowanych społecznie; zagrożonych niedostosowaniem społecznym; zagrożonych uzależnieniem; z zaburzeniami zachowania; orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych (indywidualnych lub zespołowych) - dla dzieci z głębokim upośledzeniem umysłowym

23 W orzeczeniach wskazuje się:
formę kształcenia najbardziej odpowiednią dla ucznia, warunki realizacji potrzeb edukacyjnych, formy stymulacji, rewalidacji, terapii, usprawniania, rozwijania potencjalnych możliwości i mocnych stron dziecka inne formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego może być wydane na okres roku szkolnego, etapu edukacyjnego, okresu kształcenia w danej szkole albo na czas nieokreślony Orzeczenia do kształcenia specjalnego dla dzieci niesłyszących, niedosłyszących, niewidomych, niedowidzących wydaje Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci i Młodzieży ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi w Poznaniu, dla dzieci z autyzmem PPP Nr 1 w Poznaniu - po otrzymaniu skierowania, o które należy ubiegać się w Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego ul. Żwirki i Wigury

24 Uczeń „przewlekle chory” (z problemami zdrowotnymi),
uczęszczający do klasy ogólnodostępnej lub do klasy integracyjnej (jako uczeń pełnosprawny!) może otrzymać z poradni psychologiczno - pedagogicznej, na pisemny wniosek rodzica lub prawnego opiekuna, opinię "wspierająca”, dot. dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych, przyjęcia do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej kandydata z problemami ograniczającymi możliwość wyboru kierunku kształcenia, przystąpienia ucznia z problemami zdrowotnymi do sprawdzianu przeprowadzanego w ostatnim roku szkoły podstawowej, egzaminu w ostatnim roku gimnazjum i egzaminu maturalnego w warunkach i formie dostosowanych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych;

25 Zadania organów prowadzących
Powiat tworzy szkoły specjalne Na wniosek rodziców Starosta zapewnia dzieciom i młodzieży odpowiednią formę kształcenia specjalnego w szkole lub innej placówce specjalnej zaleconą w orzeczeniu. Jeżeli powiat nie prowadzi zalecanej w orzeczeniu szkoły specjalnej Starosta tego powiatu zwraca się za zgodą rodzica do najbliższego powiatu prowadzącego taką szkołę o przyjęcie dziecka. Starostwo pokrywa koszty dojazdu lub organizuje dojazd do szkoły. Gmina organizuje kształcenie ogólnodostępne Jeżeli orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego zaleca kształcenie dziecka odpowiednio w przedszkolu specjalnym albo w przedszkolu, szkole podstawowej lub gimnazjum, ogólnodostępnych lub integracyjnych, odpowiednią formę kształcenia, na wniosek rodziców , zapewnia jednostka samorządu terytorialnego właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka, do której zadań własnych należy prowadzenie przedszkoli lub szkół Zasadą i prawem rodzica jest decydowanie o wyborze odpowiedniej formy kształcenia specjalnego.

26 Orzeczenia do kształcenia specjalnego wydaje się na wniosek rodziców/prawnych opiekunów dziecka;
Rodzice ucznia składają do dyrektora szkoły wniosek o zorganizowaniu kształcenia specjalnego wraz z orzeczeniem PPP o potrzebie kształcenia specjalnego; Dyrektor szkoły organizuje kształcenie specjalne, zapewniając uczniowi: dostosowanie wymagań do jego indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych, udział w zajęciach rewalidacyjnych prowadzonych przez odpowiednich specjalistów (dyrektor przydziela godziny w porozumieniu z organem prowadzącym), możliwość wydłużenia etapu edukacyjnego (każdy etap edukacyjny można przedłużyć o 1 rok zwiększając proporcjonalnie liczbę godzin zajęć edukacyjnych), odpowiednie pomoce dydaktyczne i sprzęt, likwidację barier architektonicznych, pomoc psychologiczno – pedagogiczną dla rodzin i nauczycieli.

27 Forma realizacji obowiązku szkolnego
Sposób organizacji kształcenia i wychowania uczniów niepełnosprawnych intelektualnie Stopień upośledzenia Forma realizacji obowiązku szkolnego Podstawa programowa Program nauczania Ocenianie LEKKI NAUKA W SZKOLE WSPÓLNA DOSTOSOWANY DOSTOSOWANE W OPRACIU O WSPÓLNE ZASADY UMIARKOWANY LUB ZNACZNY ODRĘBNA INDYWIDUALNY WEDŁUG ODRĘBNYCH ZASAD GŁĘBOKI ZAJĘCIA REWALIDACYJNO – WYCHOWAWCZE NIE MA NIE STOSUJE SIĘ

28 Kształcenie dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w szkołach i oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych jest prowadzona nie dłużej niż do ukończenia przez ucznia: 18 roku życia (szkoła podstawowa), 21 roku życia (gimnazjum), 24 roku życia (szkoła ponadgimnazjalna);

29 ZADANIA NAUCZYCIELA W ODNIESIENIU DO UCZNIA Z ORZECZENIEM
w placówce ogólnodostępnej: nauczyciel zapewnia realizację programu wychowania przedszkolnego, programu nauczania, programu wychowawczego i programu profilaktyki, dostosowanych do indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych, z wykorzystaniem odpowiednich form i metod pracy dydaktycznej i wychowawczej; w placówce ogólnodostępnej z oddziałami integracyjnymi i w szkole specjalnej: nauczyciele opracowują dla każdego ucznia i realizują indywidualne programy edukacyjne określające zakres zintegrowanych działań nauczycieli i specjalistów oraz rodzaj zajęć rewalidacyjnych lub zajęć socjoterapeutycznych prowadzonych z uczniem

30 Zajęcia rewalidacyjne:
w szkolnym planie nauczania uwzględnia się zajęcia rewalidacyjne wynikające z ramowego planu nauczania szkoły specjalnej (uzależnione od rodzaju i stopnia niepełnosprawności oraz potrzeb – ich liczbę przydziela dyrektor placówki, w uzgodnieniu z organem prowadzącym - stosownie do zaleceń zapisanych w orzeczeniu. W orzeczeniach PP-P zaleca, co w rozwoju dziecka winno się wspierać na zajęciach rewalidacyjnych, nie podaje ilości godzin - to zależy od rzeczywistych potrzeb dziecka, decyzji dyrektora i finansów z organu prowadzącego.

31 w zależności od rodzaju i stopnia niepełnosprawności należy uwzględnić następujące zajęcia rewalidacyjne: korekcji wad postawy, korygujące wady wymowy, orientacji przestrzennej i poruszania się, nauki języka migowego lub innych alternatywnych metod komunikacji, inne, wynikające z programów rewalidacji (także ogólnorozwojowe, kompensacyjne i usprawniające, wspierające i stymulujące rozwój intelektualny); szkoła, w której uczeń niepełnosprawny korzysta z zajęć rewalidacyjnych lub innych specjalistycznych, powinna prowadzić dodatkowe dzienniki zajęć, z wpisywanymi tam (między innymi) indywidualnymi lub grupowymi programami pracy z uczniami niepełnosprawnymi oraz kolejne tematy prowadzonych zajęć;

32 Zajęcia rewalidacyjne
Pomoc dzieciom upośledzonym umysłowo, które mają trudności w przyswajaniu nauki szkolnej oraz w nawiązywaniu kontaktów społecznych z powodu różnych towarzyszących wad, zaburzeń i braków Zadania: Przeciwdziałanie zaburzeniom nerwowym i emocjonalnym powstałym na tle wad i trudności Przeciwdziałanie wadom i trudnościom wywołującym zaburzenia nerwowe i emocjonalne Wzmacnianie u uczniów przekonania o tym, że mogą przezwyciężyć napotkane trudności i dorównać do poziomu zespołu dzieci danej klasy

33 Dziecko z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego może być objęte wychowaniem przedszkolnym do 10 r.ż. Obowiązek szkolny tych dzieci może być odroczony do końca roku szkolnego, w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 10 lat; Dla dzieci w wieku przedszkolnym nie wydaje się orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim Dla uczniów szkół podstawowych specjalnych, którzy nie byli objęci wychowaniem przedszkolnym, wprowadza się możliwość tworzenia zerowego etapu edukacyjnego

34 Sprawdzian w ostatnim roku nauki dla uczniów z orzeczeniem
Uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym nie przystępują do sprawdzianu Uczeń z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim ze sprzężoną niepełnosprawnością, który nie rokuje kontynuowania nauki w szkole ponadgimnazjalnej, może być zwolniony przez dyrektora komisji okręgowej z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu na wniosek rodziców (prawnych opiekunów), zaopiniowany przez dyrektora szkoły

35 Warunki i formę sprawdzianu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej, dostosowuje się do indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych ucznia lub absolwenta niepełnosprawnego lub niedostosowanego społecznie, na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego Za dostosowanie warunków i form przeprowadzania sprawdzianu do potrzeb uczniów odpowiada przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego

36 opinię o potrzebie wczesnego
Dla dzieci w wieku przedszkolnym Poradnia może wydać: opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju w celu pobudzenia psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do czasu podjęcia nauki w szkole Zespoły wczesnego wspomagania mogą być tworzone w przedszkolach, szkołach podstawowych, ośrodkach specjalistycznych, poradniach psychologiczno – pedagogicznych. Szczegółowe zasady organizowania wczesnego wspomagania rozwoju zawarte zostały w Rozporządzeniu MENiS z dnia 4 kwietnia 2005 r.

37 Zajęcia rewalidacyjno - wychowawcze
są formą realizacji obowiązku szkolnego, organizuje się je dla dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim, w wieku od 3 do 25 lat, mogą być prowadzone w formie indywidualnej lub zespołowej indywidualny program zajęć opracowuje nauczyciel prowadzący zajęcia we współpracy z psychologiem, na podstawie wskazań zawartych w orzeczeniu wymiar zajęć, w zależności od możliwości psychofizycznych oraz specyficznych potrzeb rewalidacyjnych, wynosi: 1)  4 godziny dziennie na zajęciach zespołowych, 2)  2 godziny dziennie na zajęciach indywidualnych. za organizację zajęć odpowiedzialna jest placówka macierzysta

38 Tworzenie oddziałów integracyjnych
15 – 20 uczniów w oddziale, w tym 3-5 uczniów niepełnosprawnych; zatrudnienie dodatkowego nauczyciela posiadającego specjalne przygotowanie pedagogiczne oraz specjalistów prowadzących zajęcia rewalidacyjne (pedagodzy specjalni, logopedzi, psycholodzy); Szczegółowe zasady tworzenia oddziałów integracyjnych zawarte są w Rozporządzeniu MENiS z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół.

39 Tworzenie oddziałów specjalnych w szkołach ogólnodostępnych
oddziały tworzy się dla uczniów z jednym, określonym rodzajem niepełnosprawności; liczba uczniów w klasie powinna być zgodna z określoną w rozporządzeniu MEN z 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół; nauczanie organizowane jest analogicznie, jak w danego tupu szkole specjalnej (plany nauczania, programy, zasady oczekiwanej pomocy...); konieczne jest zatrudnienie pedagogów specjalnych oraz nauczycieli z kwalifikacjami do prowadzenia zajęć rewalidacyjnych; zatrudnia się pomoc nauczyciela – w uzasadnionych przypadkach.

40 Dziękujemy za uwagę!


Pobierz ppt "PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA"

Podobne prezentacje


Reklamy Google