Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rola pedagoga szkolnego w organizacji wewnątrzszkolnego systemu doradztwa i zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rola pedagoga szkolnego w organizacji wewnątrzszkolnego systemu doradztwa i zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia."— Zapis prezentacji:

1 Rola pedagoga szkolnego w organizacji wewnątrzszkolnego systemu doradztwa i zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia mgr Anna Sitek

2 Podstawowe założenia:
Cały proces edukacji służy kształtowaniu aspiracji życiowych ucznia, kształtuje samoocenę możliwości intelektualnych, zainteresowań, zdolności, cech charakteru itd., a są to niezbędne elementy trafnego wyboru zawodu i kształcenia

3 Orientacja zawodowa to zadanie dla każdego nauczyciela
Podstawowe założenia Orientacja zawodowa to zadanie dla każdego nauczyciela (- przybliżenie uczniom zawodów i specjalności, które wiążą się z prowadzonym przez niego przedmiotem, gdyż w ramach każdego przedmiotu można znaleźć i wyeksponować treści związane z wyborem zawodu - kształtowanie umiejętności ponadzawodowych, czyli pożądanych niezależnie od stanowiska pracy, od dziedziny aktywności zawodowej, które warunkują atrakcyjność zawodową pracownika)

4 Podstawowe założenia Przy realizacji zadań z zakresu orientacji szkolnej i zawodowej niezbędna jest współpraca z rodzicami

5 Podstawowe założenia Działania z zakresu orientacji zawodowej powinny mieć charakter spójnych, skoordynowanych, długofalowych działań nauczycieli i szkoły jako całości niezależnie od przedmiotów czy poziomu nauczania

6 Umiejętności ponadzawodowe (tzw. kluczowe, uniwersalne)
Komunikatywność (łatwość nawiązywania kontaktów) Kreatywność (umiejętność twórczego myślenia) Otwartość Umiejętność planowania i osiągania postawionych celów Umiejętność i śmiałość podejmowania decyzji Odpowiedzialność Samodzielność Umiejętność pracy w zespole i zdolności organizacyjne Odporność na stres

7 Warunek włączenia się nauczycieli w działania na rzecz orientacji zawodowej
Aby przygotować uczniów do podejmowania racjonalnych decyzji edukacyjno - zawodowych nauczyciele powinni znać czynniki trafnego wyboru zawodu,czyli: Poznaj siebie Poznaj zawody Poznaj ścieżki edukacyjne

8 Czynniki trafnego wyboru zawodu
Poznaj siebie Zainteresowania Uzdolnienia Temperament Umiejętności Cechy charakteru Stan zdrowia Wiedza szkolna „Ja” w zawodzie

9 Czynniki trafnego wyboru zawodu
Poznaj zawody Podział zawodów Kwalifikacje zawodowe Zadania, czynności i narzędzia pracy Warunki pracy Predyspozycje psychofizyczne niezbędne do wykonywania danego zawodu Przeciwwskazania zdrowotne Rynek pracy (możliwości zatrudnienia)

10 Czynniki trafnego wyboru zawodu
Poznaj ścieżki edukacji System szkolny Możliwości zdobycia kwalifikacji zawodowych Możliwości przekwalifikowania Możliwości podnoszenia kwalifikacji

11 Zadania pedagoga szkolnego
Rozbudzenie w nauczycielach świadomości wagi problemu i konieczności prowadzenia działań z zakresu orientacji zawodowej Planowanie i koordynowanie zadań realizowanych przez szkołę na rzecz uczniów, rodziców, nauczycieli w zakresie wyboru przez uczniów kierunku kształcenia i zawodu Współpraca z nauczycielami, przede wszystkim z wychowawcami klas

12 Zadania wychowawców klas
Aktualizowanie swojej wiedzy i umiejętności – szczególnie dobre przygotowanie do pełnienia roli doradczej (w tym znajomość struktury szkolnictwa, zasad rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych, adresów instytucji, jakie mogą być pomocne uczniom i ich rodzicom w wyborze szkoły) Pomoc w wyzwalaniu aktywności uczniów w kierunku samopoznania i samooceny

13 Zadania bibliotekarza
Tworzenie i opieka nad bazą informacyjną, czyli zbieranie, opracowywanie i udostępnianie materiałów z zakresu informacji edukacyjno – zawodowej (ulotki o zawodach, informatory o szkołach, prezentacje multimedialne o zawodach, szkołach itp.) Zorganizowanie stanowisk umożliwiających korzystanie z komputera i Internetu Organizowanie spotkań z przedstawicielami różnych zawodów (pomoc w przygotowaniu się do takich spotkań)

14 Nauczyciele Przybliżanie uczniom zawodów i specjalności, które wiążą się z nauczanym przez nich przedmiotem

15 Propozycje ujęcia problematyki orientacji zawodowej
Dobór zawodów do haseł programowych np. geografia hasło programowe: przykładowe zawody: 1. Ziemia jako część Wszechświata, - astronom strefy oświetlenia 2. Dzieje Ziemi - geolog, hydrolog, klimatolog 3. Usługi: m.in. turystyka - organizator usług ruchu turystycznego, pilot wycieczek, przewodnik turystyczny

16 Propozycje ujęcia problematyki orientacji zawodowej
Zawody, które łączą się z przedmiotem nauczania (dowolne, według uznania, omawianie niektórych zawodów, w czasie realizowania swojego programu nauczania) np. historia archeolog, renowator zabytków architektury, historyk sztuki, antykwariusz, fotoreporter, politolog np. wychowanie fizyczne instruktor sportu, sędzia sportowy, nauczyciel wych. fiz., trener, specjalista odnowy biologicznej, specjalista rehabilitacji ruchowej

17 Propozycje ujęcia problematyki orientacji zawodowej
Ważna jest atrakcyjna, mobilizująca uczniów do aktywności i samodzielności forma poznawania zawodów, m.in.: wywiad sesja plakatowa ulotki informacyjne prezentacja multimedialna spotkanie ze specjalistą Ważne, aby proponowane zawody prezentowały różne grupy zawodowe (np. człowiek – technika, człowiek – przyroda, człowiek – symbole i znaki)

18 Dyrektor szkoły Tworzy w szkole warunki niezbędne do realizacji zadań z zakresu orientacji szkolnej i zawodowej

19 Wewnątrzszkolny system doradztwa i organizacji zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia
Cel: Przygotowanie uczniów gimnazjum do podjęcia trafnej decyzji zawodowej i szkolnej

20 Wewnątrzszkolny system doradztwa i organizacji zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia
Zadania nauczycieli: Udzielanie pomocy uczniom w osiąganiu umiejętności podejmowania decyzji o wyborze zawodu i kierunku dalszego kształcenia, a zwłaszcza:

21 Wewnątrzszkolny system doradztwa i organizacji zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia
Wyzwalanie aktywności uczniów w kierunku samopoznania i samooceny Modyfikacja samooceny w przypadku gdy odbiega ona od realnych możliwości (zawyżona lub zaniżona) Pomoc uczniom w pogłębianiu wiedzy o interesujących ich zawodach Kształtowanie potrzeby konfrontowania oceny swego zdrowia z wymaganiami wybieranego zawodu Zapoznanie ze strukturą szkolnictwa Współdziałanie z rodzicami w realizacji powyższych zadań

22 Osiągnięcia (umiejętności) uczniów to:
Wewnątrzszkolny system doradztwa i organizacji zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia Osiągnięcia (umiejętności) uczniów to: - Znajomość czynników niezbędnych do podjęcia prawidłowej decyzji o wyborze zawodu (wiedza o zawodach, szkołach, własnych predyspozycjach, rynku pracy) - Możliwie najpełniejsza znajomość siebie, swoich upodobań, mocnych i słabych stron oraz predyspozycji do wykonywania zawodów - Rozeznanie w strukturze szkolnictwa ponadgimnazjalnego - Znajomość kryteriów przyjęć do szkół ponadgimnazjanlych

23 Treści orientacji szkolnej i zawodowej w gimnazjum
Uczniowie - ……… Rodzice - ………. Treści do wypracowania przez szkołę.

24 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Rola pedagoga szkolnego w organizacji wewnątrzszkolnego systemu doradztwa i zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia."

Podobne prezentacje


Reklamy Google