Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

KOLEJ W GDA Ń SKU Budynki Biura i Dyrekcji PKP przy ul. 3 Maja i ul. Dyrekcyjnej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "KOLEJ W GDA Ń SKU Budynki Biura i Dyrekcji PKP przy ul. 3 Maja i ul. Dyrekcyjnej."— Zapis prezentacji:

1 KOLEJ W GDA Ń SKU Budynki Biura i Dyrekcji PKP przy ul. 3 Maja i ul. Dyrekcyjnej

2 Budynki przy ul. 3 Maja Budynki te zosta ł y wzniesione w latach 90 XIX wieku i stanowi ł y siedzib ę Dyrekcji Kolei.

3 W okresie przy- gotowywania wyborów do Volkstagu w 1935 r. pe ł ni ł y rol ę siedziby Zwi ą zku Polaków.

4 Widok od frontu

5 Podwórze

6 Gmach przy ul. Dyrekcyjnej Stan obecny Fotografia z 1938 roku

7 Gmach zosta ł wybudowany w latach 1912-1914, a Zachodniopruska Dyrekcja Kolei rozpocz ęł a tu urz ę dowanie 5 czerwca 1914 roku. W wyniku powstania Wolnego Miasta Gda ń ska utworzono Dyrekcj ę Okr ę gowa Kolei Pa ń stwowych, zarz ą dzaj ą c ą kolejami WMG i polskimi na Pomorzu.

8 W zwi ą zku z tym dosz ł o do konfliktu z w ł adzami WMG i 1 X 1933 roku siedzib ę Dyrekcji przeniesiono do Torunia, a w Gda ń sku powsta ł o Biuro PKP.

9 W czasie II Wojny Światowej kolejami na Pomorzu zarządzała Dyrekcja Kolei Rzeszy. Po wojnie budynek stał się siedzibą Biura Polskich Kolei Państwowych. Obecnie możemy tam również oglądać zbiory Muzeum Kolejarstwa.

10 Organizacje i instytucje, które miały swoje siedziby w gmachu przy ul. Dyrekcyjnej: Gda ń skie Biuro DOKP Gda ń skie Biuro DOKP Naczelny Inspektorat Ce ł Naczelny Inspektorat Ce ł Gmina Polska - Zwi ą zek Polaków Gmina Polska - Zwi ą zek Polaków Macierz Szkolna Macierz Szkolna Polska Rada Sportowa Polska Rada Sportowa Tow. Gimnastyczne Sokó ł Tow. Gimnastyczne Sokó ł

11 Kaplica SS. Dominikanek w Gda ń sku Kaplica SS. Dominikanek w Gda ń sku Zwiazek Harcerstwa Polskiego: Zwiazek Harcerstwa Polskiego: Komenda Chor ą gwi Harcerzy, Komenda Chor ą gwi Harcerek, Komenda Chor ą gwi Harcerzy, Komenda Chor ą gwi Harcerek, Ko ł o Przyja ź ni Harcerstwa Ko ł o Przyja ź ni Harcerstwa Kolejowy Klub Sportowy Kolejowy Klub Sportowy Polska Szko ł a ś rednia Polska Szko ł a ś rednia Szko ł a Dokszta ł caj ą ca Szko ł a Dokszta ł caj ą ca Konserwatorium Muzyczne Konserwatorium Muzyczne Ochronka nr 13 Ochronka nr 13

12 DWORZEC G Ł ÓWNY Swój obecny wygl ą d dworzec zawdzi ę cza gruntownej modernizacji w 1994 roku. Swój obecny wygl ą d dworzec zawdzi ę cza gruntownej modernizacji w 1994 roku.

13 Tak wygl ą da ł dworzec zaraz po wybudowaniu, czyli na pocz ą tku XX wieku. 30 X 1900 r. odjecha ł st ą d do Tczewa pierwszy poci ą g.

14 P ierwszy gmach Dworca Głównego nawiązywał stylem do renesansowej zabudowy Głównego Miasta. Posiadał wiele udogodnień, jak np. trzy osobne poczekalnie, salon dla pań, restaurację (dla pasażerów I i II klasy) oraz bufet (dla pasażerów klasy III).

15 Budynek dworcowy, odremontowany po zniszczeniach wojennych. Po prawej widoczny, dziś nieczynny, budynek kas SKM.

16 Na peronach rozgrywa ł o si ę wiele historycznych wydarze ń, m.in. tu strajkowali studenci w czasie stanu wojennego, a tak ż e stoczniowcy w 1997 roku. Andrzej Wajda nagrywa ł sceny do Cz ł owieka z Ż elaza, a Skiba pozowa ł do zdj ęć na ok ł adk ę swojej p ł yty.

17 ROZBUDOWA TOROWISKA Wraz z rozwojem kolei, do głównego szlaku dodawano liczne odgałęzienia. Ostatnia przebudowa układu torowego na samym dworcu, miała miejsce pod koniec lat osiemdziesiątych. Wówczas zabezpieczono skarpę od strony ul.3 Maja. Powstał także nowy peron dla ruchu dalekobieżnego.

18

19 WIDOK NA DWORZEC Z BŁĘDNIKA L ata 30 XX w. XXI w.

20 Ul. Trzeciego Maja Dawniej nazywana Promenadą, jest nierozerwalnie związana z Dworcem Głównym. To przy niej stoją stare budynki Zarządu PKP. Niegdyś dworzec miał wyjście na tą ulicę, ponieważ od miasta był odgrodzony fortyfikacjami, zniszczonymi w 1897 roku.

21 Widok na dawny dworzec z wyj ś ciem na Promenad ę

22 Promenada z widocznym w tle Dworcem G ł ównym

23 Budynki dworcowe przy ul.3 Maja

24

25


Pobierz ppt "KOLEJ W GDA Ń SKU Budynki Biura i Dyrekcji PKP przy ul. 3 Maja i ul. Dyrekcyjnej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google