Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

KSIĘGA NATCHNIENIA I PRAWDY

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "KSIĘGA NATCHNIENIA I PRAWDY"— Zapis prezentacji:

1 KSIĘGA NATCHNIENIA I PRAWDY
BIBLIA KSIĘGA NATCHNIENIA I PRAWDY

2 Biblia, Pismo Święte - z greckiego – zwój papirusu, księga.
Jest to zbiór ksiąg, spisanych pierwotnie po hebrajsku, aramejsku i grecku, uznawanych przez żydów i chrześcijan za natchnione przez Boga. Biblia i poszczególne jej części posiadają odmienne znaczenie religijne dla różnych wyznań. Na chrześcijańską Biblię składają się Stary Testament i Nowy Testament. Biblia hebrajska – Tanach obejmuje księgi Starego Testamentu. Także Muzułmanie uznają część Biblii (np. Księgi Mojżeszowe, Psalmy)

3 AUTOR i HISTORIA Wg wersji tradycyjnej autorami wszystkich ksiąg były rzeczywiście osoby, od których pochodzą nazwy ksiąg – a więc pięcioksiąg Mojżeszowy napisał rzeczywiście Mojżesz od razu w wersji jaką znamy dzisiaj, Jozue napisał Księgę Jozuego, itp. Najstarszą częścią Biblii są jej pisma poetyckie – Psalmy, Księga Hioba, Pieśń nad Pieśniami – które zostały napisane przed rokiem 1000 p.n.e. i nie uległy późniejszemu przeredagowaniu. Nowsze księgi proroków (począwszy od Izajasza) powstawały za życia danych proroków, lecz niekoniecznie to oni byli ich wyłącznymi autorami i redaktorami. W przypadku Nowego Testamentu pojawiają się te same wątpliwości, istnieją kontrowersje co do fragmentów Ewangelii Marka i Jana, które zostały częściowo przeredagowane przed synodem kartagińskim (253 r. n.e.). Niektórzy badacze twierdzą, że do najstarszych fragmentów Nowego Testamentu należą Listy Pawła z Tarsu, są jednak też i tacy, którzy uważają, że najstarsza jest Ewangelia Mateusza Dzieje Apostolskie i Apokalipsa są dziełami znacznie późniejszymi. Autorem Pisma Świętego jest BÓG, który w spisaniu swojego słowa posłużył się ludźmi – natchnienie Ducha Świętego

4 PRZEKŁADY BIBLII Septuaginta, przekład z hebrajskiego na grecki
Targumy – przekład na j. aramejski Wulgata – przekład na j. łaciński inne przekłady m.in. na język syryjski (Peszitta), koptyjski, etiopski, gocki, ormiański i arabski. przekład na język staro-cerkiewno-słowiański dokonany przez Cyryla i Metodego Pierwszym zachowanym polskim przekładem był pochodzący z 1. połowy XV wieku Psałterz floriański. Kościół katolicki w Polsce, aż do XX wieku korzystał z Biblii Jakuba Wujka (1599), dziś najbardziej popularna jest Biblia Tysiąclecia Zwój Tory w języku hebrajskim

5 Karta z Psałterza Floriańskiego
Strona tytułowa pierwszego wydania Biblii Wujka

6 KANON Na przestrzeni dziejów kanon ksiąg wchodzących w skład Biblii zmieniał się w obrębie każdej z wielkich religii monoteistycznych. Dotyczy to w szczególności chrześcijaństwa, w którego łonie bardzo długo trwały dysputy na temat kanonu, zarówno Starego, jak i Nowego Testamentu. Pierwsze zatwierdzenie kanonu chrześcijańskiego nastąpiło w 397 roku na Synodzie Kartagińskim, który ostatecznie odrzucił część ksiąg krążących jako listy i ewangelie, zwane obecnie apokryfami. Kanon Biblii w wersji katolickiej został potwierdzony na soborze trydenckim w 1546 roku. Protestancki kanon Nowego Testamentu jest identyczny z katolickim, natomiast Starego – z hebrajskim (Tanach). Księgi starotestamentalne, które nie wchodzą w skład kanonu hebrajskiego (a więc uznawane są przez żydów i protestantów za apokryfy), a zaliczają się do katolickiego, katolicy i prawosławni nazywają księgami deuterokanonicznymi (kanon aleksandryjski).

7 STARY TESTAMENT – 46 KSIĄG
Księgi Starego Testamentu powstawały według różnych współczesnych badaczy w okresie od XII do II wieku p.n.e.. Księgi prorockie – jak się sądzi – powstały w IX-VI wieku p.n.e., a księgi deuterokanoniczne powstały prawdopodobnie w II wieku p.n.e. Według opinii niektórych badaczy najstarsze są Psalmy, Księga Hioba i Księgi Mojżeszowe. Treścią Starego Testamentu jest historia i dziedzictwo kulturowe narodu izraelskiego. Zostały one pierwotnie spisane w języku hebrajskim, aramejskim i greckim. Księgi Starego Testamentu chrześcijanie dzielą na: księgi historyczne księgi profetyczne księgi dydaktyczne Fragment hebrajskiego tekstu Księgi Wyjścia (Dziesięć Przykazań)

8 KSIĘGI STAREGO TESTAMENTU:
Rdz – Księga Rodzaju Wj – Księga Wyjścia Kpł – Księga Kapłańska Lb – Księga Liczb Pwt – Księga Powtórzonego Prawa Joz – Księga Jozuego Sdz – Księga Sędziów Rt – Księga Rut 1 Sm – 1 Księga Samuela 2 Sm – 2 Księga Samuela 1 Krl – 1 Księga Królewska 2 Krl – 2 Księga Królewska 1 Krn – 1 Księga Kronik 2 Krn – 2 Księga Kronik Ezd – Księga Ezdrasza Ne – Księga Nehemiasza Tb – Księga Tobiasza Jdt – Księga Judyty Est – Księga Estery 1 Mch – 1 Księga Machabejska 2 Mch – 2 Księga Machabejska Hi – Księga Hioba Ps – Księga Psalmów Prz – Księga Przysłów Koh – Księga Koheleta Pnp – Pieśń nad pieśniami Mdr – Księga Mądrości Syr – Mądrości Syracha Iz – Księga Izajasza Jr – Księga Jeremiasza Lm – Lamentacje Ba – Księga Barucha Ez – Księga Ezechiela Dn – Księga Daniela Oz – Księga Ozeasza Jl – Księga Joela Am – Księga Amosa Ab – Księga Abdiasza Jon – Księga Jonasza Mi – Księga Micheasza Na – Księga Nahuma Ha – Księga Habakuka So – Księga Sofoniasza Ag – Księga Aggeusza Za – Księga Zachariasza Ml – Księga Malachiasza

9 NOWY TESTAMENT – 27 KSIĄG spisany w języku greckim, w latach 52 – 98 n.e. Treścią Nowego Testamentu jest ewangelia, czyli "Dobra Nowina", o królestwie Bożym i o zbawieniu głoszona przez Jezusa Chrystusa i jego uczniów, a także dzieje pierwszych gmin chrześcijańskich. W skład Nowego Testamentu wchodzą: Cztery Ewangelie – zapis zbawczego orędzia głoszonego przez Jezusa Chrystusa: Ewangelie synoptyczne: Ewangelia Mateusza Ewangelia Marka Ewangelia Łukasza Ewangelia Jana Dzieje Apostolskie – księga opisująca początki Kościoła, po wniebowstąpieniu Jezusa, ukazane na tle działalności niektórych apostołów księgi dydaktyczne – zbiór listów pisanych przez apostołów: 13 listów Pawła z Tarsu 7 listów powszechnych (św. Jakuba, 1 i 2 św. Piotra, 1, 2 i 3 św. Jana, św. Judy Tadeusza) oraz Apokalipsa, zwana też Objawieniem (świętego) Jana – księga prorocka, której autorstwo przypisuje się Janowi Apostołowi.

10 KSIĘGI NOWEGO TESTAMENTU:
Mt – Ewangelia według Św. Mateusza Mk – Ewangelia według Św. Marka Łk – Ewangelia według Św. Łukasza J – Ewangelia według Św. Jana Dz – Dzieje Apostolskie Rz – List do Rzymian 1 Kor – 1 List do Koryntian 2 Kor – 2 List do Koryntian Ga – List do Galatów Ef – List do Efezjan Flp – List do Filipian Kol – List do Kolosan 1 Tes – 1 List do Tesaloniczan 2 Tes – 2 List do Tesaloniczan 1 Tm – 1 List do Tymoteusza 2 Tm – 2 List do Tymoteusza Tt – List do Tytusa Flm – List do Filemona Hbr – List do Hebrajczyków Jk – List Św. Jakuba 1 P – 1 List Św. Piotra 2 P – 2 List Św. Piotra 1 J – 1 List Św. Jana 2 J – 2 List Św. Jana 3 J – 3 List Św. Jana Jud – List Św. Judy Ap – Apokalipsa Św. Jana

11 INTERPRETACJA PISMA ŚWIĘTEGO
Trzeba brać pod uwagę treść i jedność całego Pisma, gdyż jeden jest plan zbawczy Boga, wypełniony w Chrystusie Należy czytać Pismo z uwzględnieniem „żywej Tradycji całego Kościoła”, która przechowuje żywe wspomnienie Słowa Bożego Trzeba stosować analogię wiary – spójność prawd wiary między sobą i w ramach całego planu Objawienia

12 ZNACZENIE BIBLII To Święta Księga będąca nośnikiem pewnych idei i zasad moralnych, kształtującym wzory postaw moralnych To jeden z głównych filarów kultury europejskiej Wyrastają z niej korzenie wielu gatunków literackich (hymnu, przypowieści, pieśni, psalmu, listu) biblijne wątki, tematy, postacie, symbole mają swe stałe miejsce w sztuce jest bogatym źródłem związków frazeologicznych

13 POPULARNOŚĆ Według jednego z sondaży choćby fragment Biblii czytało 20% Hiszpanów, 27% Włochów, 36% Anglików, 38% Polaków, 35% Rosjan, 75% mieszkańców USA. Z kolei regularnie do swojej modlitwy po Pismo Święte sięga 37% Amerykanów, 32% Polaków, 13% Niemców, 9% Włochów i 6% Hiszpanów.

14 BUDOWA MAPY MYŚLI (MÓZGU)
kartka najlepiej formatu A 3 ułożona poziomo w środku główny temat w formie znaku, symbolu, rysunku napisy, symbole, rysunki na całej przestrzeni pisz tylko słowa- klucze używaj drukowanych liter z wyrazów twórz konary i gałęzie stosuj różne kolory strzałkami zaznaczaj wzajemne relacje wykorzystuj wykrzykniki - !, gwiazdki - *, znaki zapytania - ?, figury- <>, chmurki, dymki, rysunki, symbole- $ & + # % na końcu ustal kolejność (referowania lub pisania)- cyframi

15 PRZYKŁAD MAPY MÓZGU (MYŚLI)

16 ZASTANÓW SIĘ ! Jak traktujesz Pismo Święte?
Czy jest Ono dla Ciebie Słowem Boga? Jakie są zasady interpretacji tekstów Pisma Świętego? Czy umiesz je zastosować w codziennej lekturze Biblii?

17 Modlitwa przed czytaniem Pisma świętego:
Panie Jezu Chryste, Odwieczne Słowo Ojca, wielki Miłośniku ludzi! Pragnąc zbawić rodzaj ludzki, stałeś się nam podobny we wszystkim oprócz grzechu, aby wszystkich przeprowadzić do poznania Prawdy. Ześlij teraz i na nas Swoje Światło i oświeć oczy umysłu naszego, abyśmy zrozumieli Twoje święte słowa. Daj nam poznać i zrozumieć, i uznać że Ty jeden Jesteś światłością naszą. Pociągnij nas ku sobie, abyśmy nie tylko ustami, ale i świętością życia chwalili Ciebie, naszego Boga Zbawiciela i Twego Ojca i Ducha Świętego Pocieszyciela. Amen. Modlitwa po czytaniu Pisma świętego: Duchu Święty Boże, Pragniemy być według wskazań Apostoła wykonawcami Słowa, a nie tylko słuchaczami. Udziel nam więc swojej mocy, abyśmy wykonując usłyszane Słowo, wzrastali w miłości. Amen.


Pobierz ppt "KSIĘGA NATCHNIENIA I PRAWDY"

Podobne prezentacje


Reklamy Google