Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka"— Zapis prezentacji:

1 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

2 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013
ma na celu rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa poprzez: wspieranie projektów o dużym znaczeniu dla gospodarki wspieranie szeroko rozumianej innowacyjności - wspierane będą działania z zakresu innowacji: produktowej, procesowej (usługowej) oraz organizacyjnej w sektorach produkcyjnych i usługowych, które w sposób bezpośredni lub pośredni przyczyniają się do powstawania i rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw, - wspierana i promowana będzie innowacyjność na poziomie co najmniej krajowym i/lub międzynarodowym (określana jako innowacyjność średnia i wysoka).

3 Cele szczegółowe PO IG:
1. Zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw 2. Wzrost konkurencyjności polskiej nauki 3. Zwiększenie roli nauki w rozwoju gospodarczym 4. Zwiększenie udziału innowacyjnych produktów polskiej gospodarki w rynku międzynarodowym 5. Tworzenie trwałych i lepszych miejsc pracy 6. Wzrost wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych w gospodarce

4 Podział środków UE na programy operacyjne

5 Beneficjenci Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (% planowanego wsparcia )
Przedsiębiorcy, w tym MSP (45,80%) Jednostki naukowo – badawcze (23,05%) Instytucje Otoczenia Biznesu i ich sieci (10,8%) Obywatele i jednostki administracji centralnej (16,96%) (w zakresie dofinansowania dostępu i wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych - ICT)

6 Alokacja na Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013
ogółem EUR w tym EUR z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Alokacja na Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, - wspierane będą działania z zakresu innowacji: produktowej, procesowej (usługowej) oraz organizacyjnej w sektorach produkcyjnych i usługowych, które w sposób bezpośredni lub pośredni przyczyniają się do powstawania i rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw, - wspierana i promowana będzie innowacyjność na poziomie co najmniej krajowym i/lub międzynarodowym (określana jako innowacyjność średnia i wysoka).

7 Alokacja na PO IG w podziale na osie priorytetowe (% planowanego wsparcia)
- wspierane będą działania z zakresu innowacji: produktowej, procesowej (usługowej) oraz organizacyjnej w sektorach produkcyjnych i usługowych, które w sposób bezpośredni lub pośredni przyczyniają się do powstawania i rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw, - wspierana i promowana będzie innowacyjność na poziomie co najmniej krajowym i/lub międzynarodowym (określana jako innowacyjność średnia i wysoka).

8 Zmiany wprowadzone do Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, w stosunku do wersji przyjętej przez Radę Ministrów w dniu 1 sierpnia 2006 r.

9 Konsultacje społeczne
czas trwania: od maja do połowy października 2006 r. uczestnicy: przedstawiciele partnerów społeczno-gospodarczych, strony samorządowej i rządowej oraz potencjalnych beneficjentów PO IG przebieg: posiedzenia grupy roboczej ds. PO IG, cykl konferencji – ogólnych i tematycznych, spotkania, seminaria, wywiady podsumowanie: konferencja w dniu 20 grudnia br.

10 Zmiany wynikające z konsultacji (1)
Wyjaśniono pojęcie innowacyjności i wskazano na specyfikę innowacyjnych przedsięwzięć realizowanych w PO IG (zgodnie ze standardami wspólnotowymi): innowacyjność to wdrożenie nowości do praktyki gospodarczej posiada charakter relatywny, tzn. jest mierzona w odniesieniu do przedsiębiorstwa wprowadzającego innowację jest rozumiana szeroko – jako innowacja produktowa (produkt, usługa), procesowa, marketingowa lub organizacyjna innowację cechuje także stopień rozprzestrzeniania (dyfuzji) – w PO IG wspierane będą innowacje o największym stopniu rozprzestrzeniania

11 Zmiany wynikające z konsultacji (2)
dokonano przesunięć środków z EFRR pomiędzy osiami priorytetowymi – zwiększono alokację na 4. oś priorytetową Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia doprecyzowano wskaźniki monitorowania PO IG

12 Zmiany wynikające z konsultacji (3)
doprecyzowano, w odpowiedzi na postulaty zgłaszane przez przedsiębiorców, typy przewidzianych do realizacji projektów: stworzono spójny instrument umożliwiający prowadzenie prac B+R przez przedsiębiorców lub na ich zlecenie oraz wdrożenie ich wyników w ramach jednego projektu zrezygnowano z finansowania badań realizowanych we współpracy międzynarodowej rozszerzono zakres 7. osi priorytetowej o instrumenty dla przedsiębiorców i szeroko pojętych e-usług

13 Zmiany wynikające z konsultacji 7. oś priorytetowa (1)
zwiększono alokację 7. osi priorytetowej z 700 mln EUR do mln EUR z EFRR uzupełniono analizę SWOT o elementy społeczeństwa informacyjnego dodano 6. cel szczegółowy odnoszący się do społeczeństwa informacyjnego: Wzrost wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych w gospodarce

14 Zmiany wynikające z konsultacji 7. oś priorytetowa (2)
zmieniono nazwę 7. osi priorytetowej z Informatyzacja administracji na rzecz przedsiębiorstw na Budowa i rozwój społeczeństwa informacyjnego rozszerzono zakres wsparcia osi priorytetowej o instrumenty na rzecz przedsiębiorców oraz obywateli

15 Zmiany wynikające z konsultacji 7. oś priorytetowa (3)
instrumenty na rzecz przedsiębiorców: wsparcie wykorzystania nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych w przedsiębiorstwach wsparcie świadczenia usług elektronicznych między przedsiębiorstwami (business to business - B2B) wsparcie działalności przedsiębiorstw, w tym nowo powstających, nastawionej na tworzenie i oferowanie usług elektronicznych

16 Zmiany wynikające z konsultacji 7. oś priorytetowa (4)
instrumenty na rzecz obywateli: wsparcie w zakresie dostępu obywateli do szerokopasmowego Internetu z zachowaniem konkurencji rynkowej i neutralności technologicznej częściowe lub całkowite pokrycie kosztów ponoszonych przez potencjalnie wykluczone ze społeczeństwa informacyjnego gospodarstwa domowe możliwość wypożyczania lub zakupu sprzętu komputerowego

17 Ewaluacja ex-ante (szacunkowa)
Zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 – ma na celu optymalizację alokacji finansowych w ramach PO IG i poprawę jakości programowania Wykonana w terminie – br. przez niezależnego wykonawcę wyłonionego w trybie przetargu nieograniczonego – CASE-Doradcy Sp. z o.o. Zakres ewaluacji – ocena spójności PO IG, racjonalności obranej strategii i instrumentów, ocena przewidywanych rezultatów PO IG, wskaźników oraz systemu wdrażania

18 Zmiany wynikające z ewaluacji ex-ante (1)
zweryfikowano część diagnostyczną – uaktualniono dane statystyczne, uzupełniono o tematykę usług, zagadnienia w obszarze społeczeństwa informacyjnego oraz odnośnie do wpływu wykorzystania środków przedakcesyjnych i strukturalnych na poszczególne obszary gospodarki uzupełniono analizę SWOT, w szczególności o elementy z zakresu społeczeństwa informacyjnego doprecyzowano 5 cel szczegółowy – zgodnie z charakterem programu, zwiększanie zatrudnienia odniesiono do sektorów-nośników innowacji zweryfikowano wskaźniki monitorowania celów i osi priorytetowych PO IG

19 Zmiany wynikające z ewaluacji ex-ante (2)
przeformułowano układ części diagnostycznej PO IG w celu przedstawienia w sposób bardziej kompleksowy wybranych obszarów służących budowie i rozwojowi gospodarki opartej na wiedzy – ukazano współzależności między analizowanymi obszarami, zweryfikowano wskaźniki monitorowania celów i osi priorytetowych PO IG – doprecyzowano definicje wskaźników, ograniczono liczbę wskaźników z zakresu społeczeństwa informacyjnego.

20 Zmiany wynikające z oceny oddziaływania PO IG na środowisko
PO IG uzupełniono o elementy środowiskowe, m. in. dodano informację o wspieraniu projektów koncentrujących się na zmianach modeli produkcji/konsumpcji oraz takich, które zmniejszają presję na środowisko naturalne

21 Harmonogram dalszych prac nad PO IG
Po zaakceptowaniu przez RM PO IG zostanie niezwłocznie przekazany do KE, data graniczna - złożenie kompletnego PO IG (tzn. zawierającego wszystkie wymagane elementy), ocena formalna PO IG (tzw. admissibility) – przeprowadzana przez KE w terminie 10 dni kalendarzowych od daty złożenia poprawnego PO ocena pod względem merytorycznym – przeprowadzana przez KE w terminie 2 miesięcy od daty złożenia poprawnego PO, weryfikacja komplementarności PO IG z celami strategicznymi wspólnotowych dokumentów strategicznych oraz ocena jakości dokumentu, zakończenie negocjacji - w terminie 4 miesięcy od daty złożenia poprawnego PO

22 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
Dziękuję za uwagę Ministerstwo Rozwoju Regionalnego


Pobierz ppt "Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka"

Podobne prezentacje


Reklamy Google