Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL - informacje ogólne kwiecień 2004.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL - informacje ogólne kwiecień 2004."— Zapis prezentacji:

1 Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL - informacje ogólne kwiecień 2004

2 Plan prezentacji - część pierwsza Cel Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL Zasady EQUAL Tematy EQUAL Partnerstwa na rzecz Rozwoju Działania EQUAL Mainstreaming Kwestie horyzontalne

3 Cel EQUAL Promowanie innowacyjnych rozwiązań prowadzących do zwalczania wszelkich form dyskryminacji i nierówności związanych z rynkiem pracy Podstawa prawna: Komunikat Komisji Europejskiej nt. EQUAL, Rozporządzenie Rady nr 1260/99/WE, Rozporządzenie PE i Rady nr 1784/99/WE.

4 Zasady EQUAL podejście tematyczne - 9 obszarów tematycznych partnerstwo - Partnerstwo na rzecz Rozwoju współpraca ponadnarodowa innowacyjność - wartość dodana empowerment - zaangażowanie grup docelowych mainstreaming - adaptacja rezultatów do polityki krajowej i europejskiej

5 Tematy EQUAL I ZATRUDNIALNOŚĆ A Promowanie rynku pracy otwartego dla wszystkich BZwalczanie rasizmu i ksenofobii II PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ CPowszechny dostęp do tworzenia biznesu DGospodarka społeczna IIIADAPTACYJNOŚĆ EKształcenie ustawiczne FPrzystosowanie do zmian strukturalnych IVRÓWNOŚĆ SZANS GGodzenie życia rodzinnego i zawodowego HPrzeciwdziałanie segregacji zawodowej I. Pomoc w integracji społecznej i zawodowej osób ubiegających się o status uchodźcy

6 Partnerstwa na rzecz Rozwoju tworzone przez co najmniej dwie instytucje /organizacje (każda innego typu), które chcą połączyć środki i działania w celu rozwiązania danego problemu rynku pracy związanego z dyskryminacją bądź nierównością charakter geograficzny lub sektorowy partner zarządzający, partner odpowiedzialny za rozliczenia finansowe Inicjator Partnerstwa - proces tworzenia Partnerstwa - podpisanie Umowy o Partnerstwie na rzecz Rozwoju

7 Współpraca ponadnarodowa współpraca z Partnerstwem na rzecz Rozwoju z innego kraju UE partner stowarzyszony - organizacja/instytucja pochodząca z kraju nie będącym członkiem UE ale objętym programami Phare, Tacis, Meda lub Cards Umowa o Partnerstwie Ponadnarodowym Moduł ETCIM - zatwierdzanie Umowy

8 I Runda EQUAL

9 Działania EQUAL Działanie 1: Działanie 1: tworzenie Partnerstw na Rzecz Rozwoju i nawiązywanie współpracy ponadnarodowej Działanie 2: Działanie 2: wdrażanie założeń Partnerstwa Działanie 3: Działanie 3: upowszechnianie wyników i mainstreaming Działanie 4: Działanie 4: pomoc techniczna

10 Mainstreaming rezultaty projektu EQUAL = produkt oddziaływanie na ustawodawstwo/decydentów wpływ na działalność instytucji, procedury wewnętrzne sieci Partnerstw na poziomie krajowym i europejskim

11 Kwestie horyzontalne Rozwój lokalny Społeczeństwo informacyjne Równość szans kobiet i mężczyzn - równouprawnienie płci Zrównoważony rozwój - ochrona środowiska Promowanie dobrych stosunków wielokulturowych Pomoc dla ofiar handlu ludźmi

12 Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL w Polsce kwiecień 2004

13 Plan prezentacji - część druga Podstawy prawne Grupy docelowe EQUAL Tematy EQUAL w Polsce Harmonogram wdrażania System wdrażania Budżet EQUAL Kontakt

14 Podstawy prawne Ustawa o Narodowym Planie Rozwoju Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL w Polsce Uzupełnienie Programu

15 Grupy docelowe osoby długotrwale bezrobotne lub bierne zawodowo kobiety, młodzież oraz osoby w wieku przedemerytalnym osoby niepełnosprawne, w tym upośledzone umysłowo osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, np. bezdomni, osoby opuszczające zakłady karne, osoby uzależnione od alkoholu repatrianci i ich rodziny, uchodźcy, osoby ubiegające się o status uchodźcy mniejszości etniczne...

16 Temat A identyfikacja barier w zatrudnieniu oraz wypracowanie nowych metod aktywizacji zawodowej lokalne pakty na rzecz zatrudnienia dostosowanie poradnictwa zawodowego do potrzeb grupy docelowej działania promocyjne na rzecz zwiększenia uczestnictwa w kształceniu ustawicznym testowanie efektywności prowadzonych działań

17 Temat D promowanie gospodarki społecznej testowanie rozwiązań w zakresie gospodarki społecznej z krajów Unii Europejskiej wypracowanie mechanizmu przechodzenia z zatrudnienia wspieranego na otwarty rynek pracy rozwój instrumentów gospodarki społecznej koordynacja działań władz lokalnych, organizacji pozarządowych, instytucji rynku pracy

18 Temat F identyfikacja barier w dostosowywaniu polskich przedsiębiorstw do nowych technologii testowanie i wprowadzanie do przedsiębiorstw elastycznych form organizacji pracy promowanie kształcenia ustawicznego wśród grup pracowników o słabej pozycji na rynku pracy wypracowanie nowych metod szkoleniowych oraz sposobów utrzymania miejsc pracy

19 Temat G badanie skuteczności standardowych metod postępowania podnoszenia zdolności do zatrudnienia wypracowanie sposobów podtrzymywania kwalifikacji zawodowych w czasie sprawowania opieki nad dzieckiem lub osoba zależną analiza pracy kobiet w szarej strefie oraz wypracowanie metod przeciwdziałania temu zjawisku działania promocyjne, w tym promocja praw pracowniczych kobiet - w szczególności prawa do takiego samego wynagrodzenia za tę samą pracę

20 Temat F poprawa systemu diagnozowania i prognozowania zjawiska napływu cudzoziemców do Polski dostosowanie systemu udzielania pomocy do potrzeb beneficjentów wzmocnienie instytucji państwowych i organizacji pozarządowych realizujących zadania publiczne podniesienia poziomu świadomości społecznej na temat wielokulturowości poprzez działania edukacyjne i promocyjne

21 Harmonogram wdrażania kwiecień04 – zakończenie negocjacji Programu Inicjatywy Wspólnotowej kwiecień – maj04 – konferencje i seminaria informacyjne maj04 – ogłoszenie o konkursie wrzesień/październik04 – podpisanie umów finansowania Działania 1 1 styczeń05 – okno ponadnarodowe otwarte I lub II kw 05 - rozpoczęcie Działania 2

22 System wdrażania Instytucja Zarządzająca – Departament Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym MGPiPS Instytucja Płatnicza – Departament Instytucji Płatniczej, Ministerstwo Finansów Krajowa Struktura Wsparcia - Fundacja Fundusz Współpracy Projektodawca/Beneficjent Końcowy – Partnerstwo na rzecz Rozwoju Grupa robocza ds. EQUAL Komitet Monitorujący EQUAL

23 Środki do realizacji ok. 7% alokacji EFS 2004-2006: 134 mln euro współfinansowanie krajowe: ok. 44 mln euro

24 Budżet EQUAL w podziale na tematy

25 SPO RZL a EQUAL - realizacja programu SPO RZL Uruchomienie programu: –marzec 04 Cykliczne ogłoszenia EQUAL Uruchomienie programu: –maj 04 Dwie rundy EQUAL w okresie budżetowym 2000 - 2006

26 SPO RZL a EQUAL - realizacja projektu SPO RZL zgodnie z harmonogramem realizacji projektu określonym umowie finansowania EQUAL 3 etapy wdrażania: –Działanie 1 (ok.6 miesięcy) –Działanie 2 (2-3 lata) –Działanie 3 (równolegle do Działania 2)

27 SPO RZL a EQUAL - kto może być projektodawcą? SPO RZL Zgodnie z wymaganiami dla danego działania/ schematu EQUAL Brak ograniczeń: każdy legalnie funkcjonujący w Polsce podmiot

28 SPO RZL a EQUAL - partnerstwo SPO RZL Alternatywa lub zgodnie z kryteriami wyboru dla danego działania EQUAL Warunek konieczny: –Partnerstwo na Rzecz Rozwoju –Partnerstwo Ponadnarodowe

29 Kontakt Sekretariat Departamentu Zarządzania EFS: Warszawa, ul. Żurawia 4a, tel. (22) 693 47 63 Internet: www.equal.mgpips.gov.pl www.efs.gov.pl Szkolenia: Krajowy Ośrodek Szkoleniowy EFS – KOSzEFS – www.koszefs.pl

30 WWW.EQUAL.MGPIPS.GOV.PL


Pobierz ppt "Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL - informacje ogólne kwiecień 2004."

Podobne prezentacje


Reklamy Google