Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Termin realizacji – 20 miesięcy

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Termin realizacji – 20 miesięcy"— Zapis prezentacji:

1 Termin realizacji – 20 miesięcy
Szkoła Podstawowa nr 11 w Zgierzu Tytuł projektu „Szansa dla Ciebie” Termin realizacji – 20 miesięcy

2 Informacje o projekcie
Nazwa Priorytetu 9 – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Nazwa Działania 9.1– Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Nazwa Poddziałania Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

3 Analiza problemów Dysproporcje i nierówne szanse edukacyjne najmłodszych uczniów z klas I – III , z powodu barier o charakterze ekonomicznym (duży udział uczniów z rodzin o dochodach poniżej minimum socjalnego), środowiskowym ( z rodzin patologicznych i zaniedbanych) oraz zdrowotnym (duży udział uczniów z dysfunkcjami). Wysoki odsetek uczniów wymagających wsparcia – wykazujących niskie osiągnięcia w nauce matematyki

4 Niedostosowanie do potrzeb i zainteresowań uczniów edukacji informatycznej ( zbyt mała liczba godzin) oraz matematycznej ( brak oferty dla uczniów zdolnych chcących rozwijać swoje zainteresowania i umiejętności). Niewystarczająca jakość i atrakcyjność oferty edukacyjnej dla uczniów o zainteresowaniach humanistycznych

5 Charakterystyka projektu
Cel ogólny projektu: Zmniejszenie dysproporcji oraz podniesienie jakości kształcenia poprzez organizację zajęć pozalekcyjnych dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 11 w Zgierzu.

6 Cele szczegółowe projektu:
Zmniejszenie dysproporcji i wyrównanie szans edukacyjnych wśród najmłodszych uczniów klas I – III Wyrównywanie dysproporcji wśród uczniów wykazujących niskie osiągnięcia w nauce matematyki Dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb i zainteresowań uczniów oraz ukierunkowanie na rozwój kompetencji kluczowych ze szczególnym uwzględnieniem informatyki i matematyki Zwiększenie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej dla uczniów o zainteresowaniach humanistycznych

7 Grupa docelowe Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 11 w Zgierzu
Projekt obejmie swoim bezpośrednim oddziaływaniem liczbę 203 uczniów

8 Rekrutacja grup docelowych
Dobra znajomość grup docelowych ze strony pedagogów i nauczycieli prowadzących zajęcia Rekrutacja odbędzie się za pośrednictwem: - informacji na stronie internetowej - plakatów - ulotek - gazetki szkolnej - przekaz na zebraniach z rodzicami - bezpośrednio w trakcie zajęć lekcyjnych poprzez wychowawców oraz pedagogów specjalistów Dodatkowo brane będą pod uwagę orzeczenia i opinie z PPP oraz opinie i obserwacje wychowawcy i pedagoga szkolnego.

9 Główne Działania Przygotowanie organizacyjne, rekrutacja, promocja i informacja Zajęcia wyrównawcze dla klas I – III dla 3 grup 12 osobowych po jednej z każdego poziomu po 4 godz. tygodniowo dla każdej grupy – prowadzone przez 3 nauczycieli Zajęcia matematyczne dla uczniów klas I – III utalentowanych matematycznie dla 1 grupy 10 osobowej po 2 godz. tygodniowo – prowadzone przez 1 nauczyciela Zajęcia wyrównawcze z matematyki dla klas IV – VI , dla 3 grup po 12 uczniów po jednej z każdego poziomu nauczania, po 3 godziny tygodniowo – prowadzone przez 3 nauczycieli matematyki

10 Koło matematyczne (zajęcia rozszerzające) dla 10 osób z klas V i VI po 3 godz. tygodniowo – prowadzone przez 1 nauczyciela matematyki Zajęcia pozalekcyjne z informatyki dla 6 grup 15 osobowych po jednej grupie z klas I – VI , po 3 godz. tygodniowo dla każdej grupy – prowadzone przez 2 nauczycieli informatyki Zajęcia pozalekcyjne z historii dla 2 grup po 12 osób , po jednej z klas V i Vi w wymiarze po 2 godz. tygodniowo – realizujące rozszerzony program dla uczniów o zainteresowaniach humanistycznych – prowadzone przez 1 nauczyciela historii.

11 W wyniku realizacji projektu zostanie osiągnięta wartość dodana w postaci:
Wzmocnienie pozycji Szkoły , a w efekcie zwiększenie liczby uczniów podejmujących edukację w Szkole Podstawowej nr 11 i wzrost ich prestiżu Stworzenie możliwości rozwoju zawodowego dla kadry nauczycielskiej Wzrost świadomości uczniów, rodziców i nauczycieli na temat Europejskiego Funduszu Społecznego i możliwości finansowania różnych projektów.

12 Rezultaty Rezultaty twarde:
Uczestnictwo 48 dzieci w 864 godz. zajęć wyrównawczych kształcenia zintegrowanego. Uczestnictwo 14 uczniów w 144 godz. rozszerzonych zajęć kształcenia zintegrowanego o profilu matematycznym. Uczestnictwo 48 uczniów w 864 godz. zajęć wyrównawczych z matematyki. Uczestnictwo 15 uczniów w 216 godz. zajęć rozszerzonych z matematyki. Przeprowadzenie dla 105 uczniów 1296 godz. zajęć z informatyki. Uczestnictwo 36 uczniów w 288 godz. zajęć z historii. Uczestnictwo 102 uczniów w 34 konkursach (historyczne – 4, matematyczne – 4, informatyczne – 6, kształcenie zintegrowane – 24 ). Zorganizowanie 10 konkursów na terenie szkoły dla 203 uczniów

13 Rezultaty miękkie: Zmniejszenie dysproporcji oraz wyrównanie szans edukacyjnych u 156 uczniów Zwiększenie zaufania we własne możliwości, wzrost poziomu samooceny u 203 uczniów Wzrost umiejętności analitycznych i logicznego myślenia u 116 uczestników Zwiększenie kompetencji w zakresie wykonywania działań matematycznych u 116 uczestników Wzrost umiejętności korzystania z technologii informatycznych przez 105 uczniów Likwidacja barier , oporów w kontakcie z komputerem i urządzeniami peryferyjnymi u 60 dzieci Zwiększenie poziomu wiedzy humanistycznej u 36 uczestników Wzrost umiejętności wyszukiwania i korzystania z materiałów historycznych u 36 uczniów Zwiększenie zaangażowania i motywacji do nauki u 203 uczniów Wzrost aspiracji życiowych poprzez rozwój umiejętności i zainteresowań u 203 uczestników

14 W ramach projektu na potrzeby szkoły zaplanowano zakup pomocy dydaktycznych ( sprzętu, wyposażenia).
W tym między innymi : Meble szkolne Tablice z przyrządami Przenośny ekran projekcyjny Komputer przenośny Zestawy komputerowe z monitorem Odtwarzacz DVD Telewizor LCD Programy i filmy edukacyjne

15 Ocena punktowa projektu
88,5 pkt.

16 Wnioskowane dofinansowanie
268 057,82

17 Szkoła Podstawowa nr 11 w Zgierzu
Kwota przyznana 268 057,82


Pobierz ppt "Termin realizacji – 20 miesięcy"

Podobne prezentacje


Reklamy Google