Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Plan Działania na lata 2013-2014 Priorytet VII Program Operacyjny Kapitał Ludzki Województwa Warmińsko-Mazurskiego 22 listopada 2012 r. Ryn Człowiek –

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Plan Działania na lata 2013-2014 Priorytet VII Program Operacyjny Kapitał Ludzki Województwa Warmińsko-Mazurskiego 22 listopada 2012 r. Ryn Człowiek –"— Zapis prezentacji:

1 Plan Działania na lata 2013-2014 Priorytet VII Program Operacyjny Kapitał Ludzki Województwa Warmińsko-Mazurskiego 22 listopada 2012 r. Ryn Człowiek – najlepsza inwestycja

2 Priorytet VII Promocja integracji społecznej PO KL 2007-2013 Plan realizacji działań w latach 2013-2014

3 W roku 2013 na realizację projektów systemowych w ramach Poddziałania 7.1.1 i 7.1.2 przeznaczono 30.049.000,00 zł na realizację projektów konkursowych w ramach Poddziałania 7.2.1 alokacja wynosi 9.000.000,00 zł W roku 2014 na realizację projektów systemowych w ramach Poddziałania 7.1.1 i 7.1.2 przeznaczono 30.852.000,00 zł

4 Z przeprowadzonego wśród jednostek pomocy społecznej badania ankietowego wynika, że w projektach systemowych jednorocznych weźmie udział 6 jednostek, zaś w projektach dwuletnich 111 jednostek

5 W ramach Poddziałania 7.1.1 i 7.1.2 planuje się uwzględnienie kryteriów dostępu dotyczących m.in.: objęcia zindywidualizowanym wsparciem osób w wieku 15 – 30 lat, przy czym udział tej grupy osób w projekcie będzie co najmniej na poziomie odpowiadającym udziałowi tej grupy osób wśród klientów OPS/PCPR ogółem realizacji instrumentu aktywizacji zawodowej dla osób w wieku 15 – 30 lat w zakresie pracy, staży i praktyk w spółdzielniach socjalnych lub innych podmiotach działających w obszarze ES współpracy z Powiatowymi Urzędami Pracy przy aktywizacji zawodowej uczestników projektu, konsultowania grup docelowych i instrumentów wsparcia projekt skierowany będzie do ON w proporcji co najmniej takiej samej, jak proporcja ON będących klientami danego PCPR w stosunku do ogólnej liczby wszystkich klientów danego PCPR

6 W roku 2013 w ramach Priorytetu VII zostanie ogłoszony jeden konkurs zamknięty w ramach Poddziałania 7.2.1 Kwota alokacji przeznaczona na realizację projektów w ramach przedmiotowego konkursu wynosić będzie 9.000.000,00 zł

7 Zgodnie z realizacją działań przewidzianych w dokumencie Poprawa sytuacji osób młodych na rynku pracy w ramach PO KL. Wyzwania i konspekt działań grupę docelową w projekcie w 100% stanowić będą osoby w wieku 15-30 lat

8 Zgodnie z zaleceniami IZ PO KL W nioskodawcy zobowiązani będą do osiągnięcia wskaźnika efektywności zatrudnieniowej na poziomie co najmniej 20% w okresie do 3 miesięcy od zakończenia udziału w projekcie

9 Dodatkową premię punktową za spełnienie kryteriów strategicznych uzyskać będą mogły projekty, które zakładać będą m.in.: partnerstwo podmiotów publicznych i niepublicznych instytucji pomocy i integracji społecznej, instytucji rynku pracy oraz przedsiębiorców realizację projektów w gminach, w których procent osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej jest wyższy niż średni procent osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej na terenie województwa cross – financing z przeznaczeniem na dostosowanie obiektów do potrzeb osób niepełnosprawnych, jednocześnie w grupie docelowej znajdować się będzie co najmniej 10% osób niepełnosprawnych, którym Wnioskodawca zapewni kompleksowe wsparcie uzupełnienie działań/inwestycji zrealizowanych bądź planowanych do realizacji finansowanych ze źródeł wspólnotowych innych niż EFS.

10

11 Realizacja Priorytetu VII – postęp rzeczowy (dane na koniec I półrocza 2012) 44,5% Liczba klientów instytucji pomocy i integracji społecznej, którzy zakończyli udział w projektach

12 Realizacja Priorytetu VII – postęp rzeczowy (dane na koniec I półrocza 2012) Liczba klientów instytucji pomocy i integracji społecznej, objętych kontraktami socjalnymi w ramach realizowanych projektów 58%

13 Dziękuję za uwagę Wiesława Przybysz Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Ryn, 22.11.2012 r. Spotkanie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Pobierz ppt "Plan Działania na lata 2013-2014 Priorytet VII Program Operacyjny Kapitał Ludzki Województwa Warmińsko-Mazurskiego 22 listopada 2012 r. Ryn Człowiek –"

Podobne prezentacje


Reklamy Google