Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Prognoza wpływu zmian demograficznych na liczbę

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Prognoza wpływu zmian demograficznych na liczbę"— Zapis prezentacji:

1 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Prognoza wpływu zmian demograficznych na liczbę studentów do 2030

2 Plan prezentacji Zmiany liczby studentów na Mazowszu – tendencje w przeszłości Metoda prognozowania, założenia i scenariusze prognoz Wyniki prognoz wg scenariuszy Komentarz najważniejszych wyników rekomendacje www.akademickiemazowsze2030.pl Warszawa, 11.11.2009

3 Wskaźniki skolaryzacji brutto Warszawa, 31.03.2011 www.akademickiemazowsze2030.pl

4 Studenci według płci i typu szkół (w tys.) Mazowsze Polska Warszawa, 31.03.2011 www.akademickiemazowsze2030.pl

5 Studenci według płci i typu szkół (w tys.) Mazowsze Warszawa Warszawa, 31.03.2011 www.akademickiemazowsze2030.pl

6 Roczne zmiany liczby studentów wg płci i typów szkół (w %) Mazowsze Polska Warszawa, 31.03.2011 www.akademickiemazowsze2030.pl

7 Roczne zmiany liczby studentów wg płci i typów szkół (w %) Mazowsze Warszawa Warszawa, 31.03.2011 www.akademickiemazowsze2030.pl

8 Studenci według płci, typu studiów i trybu studiowania (w tys.) Mazowsze Publiczne Niepubliczne Warszawa, 31.03.2011 www.akademickiemazowsze2030.pl

9 Studenci według płci, typu studiów i trybu studiowania (w tys.) Publiczne Niepubliczne Polska Warszawa, 31.03.2011 www.akademickiemazowsze2030.pl

10 Mazowsze Publiczne Niepubliczne Roczne zmiany liczby studentów wg płci, typu studiów i trybu studiowania (w %) Warszawa, 31.03.2011 www.akademickiemazowsze2030.pl

11 Polska Publiczne Niepubliczne Roczne zmiany liczby studentów wg płci, typu studiów i trybu studiowania (w %) Warszawa, 31.03.2011 www.akademickiemazowsze2030.pl

12 Struktura studentów wg kierunku studiów (w %) Mazowsze- mężczyźni Publiczne Niepubliczne Warszawa, 31.03.2011 www.akademickiemazowsze2030.pl

13 Struktura studentów wg kierunku studiów (w %) Mazowsze- kobiety Publiczne Niepubliczne Warszawa, 31.03.2011 www.akademickiemazowsze2030.pl

14 Zmiany liczby studentów na Mazowszu – tendencje w przeszłości 1.Obniżenie tempa wzrostu współczynników skolaryzacji. 2.Spadek liczby studiujących mężczyzn i rosnący udział kobiet wśród studiujących. 3.Dominacja studentów stacjonarnych na studiach publicznych a w szkołach niepublicznych studentów niestacjonarnych. 4.Spadek liczby studentów na studiach niestacjonarnych w szkołach publicznych i liczby studentów na studiach stacjonarnych w szkołach niepublicznych. 5.Większe zróżnicowanie studentów pod względem wybranych kierunków na studiach publicznych. a) Utrzymujące się wysokie zainteresowanie kierunkami społecznymi (wzrost udziału studiujących mężczyzn na studiach publicznych). b) Spadł udział studiujących na kierunkach humanistycznych na studiach publicznych.

15 Zmiany liczby studentów na Mazowszu – dekompozycja czynników zmian

16 Studenci studiów wyższych – założenia i scenariusze (1) Od czego mogą zależeć zmiany: 1)Demografia – zmiany liczby osób w grupach wieku, w których podejmowane jest najczęściej kształcenie na poziomie wyższym. 2) Zmiany preferencji - współczynników skolaryzacji według wieku 3) Napływ studentów z zagranicy Wnioski z przeszłości: 1)Demografia odgrywała rolę w przypadku wszystkich typów studiów, ale relatywnie mniejszą w przypadku stacjonarnych studiów dziennych

17 Studenci studiów wyższych – założenia i scenariusze (2) Wnioski z przeszłości (cd.): 2) Studenci zagraniczni nie odgrywają na razie większej roli wśród studentów ogółem (ich udział na Mazowszu wzrósł z 1,1% w 2008 roku do 1,3% w 2009 roku. 3) Współczynniki skolaryzacji osiągnęły w Polsce wartości zbliżone do maksymalnych W UE i na świecie – trudno zakładać dalszy ich wzrost. 4) Następują zmiany proporcji wybieranych kierunków przez maturzystów. Scenariusze i założenia: I.Scenariusz bazowy : liczba studentów poszczególnych typów i kierunków studiów zmieni się proporcjonalnie do zmian demograficznych II.Scenariusz dostosowania na płatnych studiach: na każdym kierunku dostosowanie ze względu na demografię będzie dotyczyć najpierw płatnych studiów, a publicznych stacjonarnych dopiero w przypadku braku alternatywy. III.Scenariusz kontynuacji trendów w preferencjach (np.:mniejsze zainteresowanie pedagogiką, większe medycyną)– ze względu na złożoność wyników będzie szerzej omówiony w raporcie

18 Wyniki projekcji –scenariusz I Obserwacje z przeszłości Projekcja Spadek o 95 tys. studentów ok.29% liczby w 2009 roku Liczba studentów każdego z kierunków i typów studiów spada o 29% do 2024 roku Potem niewielki wzrost

19 Wyniki projekcji –scenariusz II Obserwacje z przeszłości Projekcja Uczelnie prywatne przejmują niemal cały wpływ zmniejszenia liczby studentów na siebie

20 Studenci studiów podyplomowych – założenia i scenariusze Od czego mogą zależeć zmiany: 1)Demografia - liczba osób w wieku 30-40 lat 2) Ukończone wyższe wykształcenie i chęć dalszego studiowania – efekt kohortowy 3) Koniunktura w gospodarce – większość finansowana przez pracodawców Prawdopdobne następstwa dołków koniunktury Wzrost liczby osób z wyższym wykształceniem w wieku 30-39 Wzrost liczby osób ogółem W wieku 30-39 lat Wnioski z przeszłości: Scenariusze i założenia: I.Optymistyczny : liczba osób na studiach podyplomowych proporcjonalna do liczby osób z wyższym wykształceniem w wieku 30-39 lat II. Pesymistyczny : liczba osób na studiach podyplomowych proporcjonalna do liczby osób w wieku 30-39 lat

21 Studenci studiów podyplomowych – metoda i założenia Obserwacje z przeszłości Projekcje

22 Studenci studiów doktoranckich – metoda i założenia Założenia: 1)Zmiany liczby doktorantów będą zależeć od liczby osób z wyższym wykształceniem w wieku 25-30 lat 2) W przypadku mężczyzn jest to stabilny odsetek, w przypadku kobiet odsetek będzie rósł do zrównania z odsetkiem mężczyzn w 2015 roku 3) Studenci z zagranicy w dalszym ciągu stanowić będą ok. 3% ogółu. Od czego mogą zależeć zmiany: 1)Demografia - liczba osób w wieku 25-30 lat 2)Napływ osób z zagranicy 3)Zmiany preferencji wyboru studiów Wnioski z przeszłości: 1)Stabilny odsetek mężczyzn i 2)…rosnący kobiet na studiach doktoranckich 3)Studenci z zagranicy stanowią 3-3,5% ogółu Udział osób na studiach doktorancich na Mazowszu w populacji w wieku 25-30 lat

23 Studenci studiów doktoranckich – wyniki projekcji Obserwacje z przeszłości Projekcja

24 Czy studia podyplomowe są w stanie skompensować ubytek studentów? Obserwacje z przeszłości Projekcja

25 Najważniejsze wnioski z projekcji Ze względu na zmiany demograficzne liczba studentów studiów wyższych na Mazowszu może spaść do 2024 roku o ok. 29%, ale potem zacznie powoli rosnąć Dane z przeszłości wskazują, że bardziej wrażliwe na te zmiany są studia płatne. Ponadto zmienia się struktura popytu na kierunki studiów Dynamiczny rozwój oferty na studiach podyplomowych może w najlepszym razie prowadzić do opóźnienia zmian do ok. 2015 roku Trendy z przeszłości wskazują, że w napływ studentów z zagranicy lub z innych części Polski może jedynie nieznacznie złagodzić zmiany związane z trendami demograficznymi

26 01 www.akademickiemazowsze2030.plWarszawa, 11.11.2009 Foresight regionalny Akademickie Mazowsze 2030 Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013. Realizowany w ramach Działania 1.1, Poddziałania 1.1.1 www.akademickiemazowsze2030.pl Warszawa, 11.11.2009


Pobierz ppt "Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Prognoza wpływu zmian demograficznych na liczbę"

Podobne prezentacje


Reklamy Google