Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

UDZIAŁ MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO W KSZTAŁCENIU USTAWICZNYM

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "UDZIAŁ MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO W KSZTAŁCENIU USTAWICZNYM"— Zapis prezentacji:

1 UDZIAŁ MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO W KSZTAŁCENIU USTAWICZNYM
„Wyzwania dla rozwoju kształcenia ustawicznego w województwie lubuskim w perspektywie długoterminowej” UDZIAŁ MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO W KSZTAŁCENIU USTAWICZNYM Urząd Statystyczny w Zielonej Górze Zielona Góra, r.

2 SYTUACJA DEMOGRAFICZNA stan obecny i prognoza
Wyszczególnienie 2008 r. 2035 r. Ludność 963566 Współczynnik dzietności ogólnej 1,40 1,50 Przyrost naturalny dodatni (1,76) ujemny Saldo migracji wewnętrznych na pobyt stały ujemne (-0,22) ujemne Saldo migracji zagranicznych na pobyt stały ujemne (-0,46) dodatnie Przeciętne trwanie życia mężczyźni 70,5 lat kobiety 79,3 lat mężczyźni 76,8 lat kobiety 83,2 lata Współczynniki w przeliczeniu na 1000 ludności

3 ZMIANA STRUKTURY EKONOMICZNYCH GRUP WIEKU LUDNOŚCI
Z 19,7% w 2008 r. do 15,9% w 2035 r. zmniejszy się udział dzieci i młodzieży (0-17 lat) w ogólnej liczbie ludności województwa, o 16,4% zmniejszy się liczba osób w wieku produkcyjnym (18-59/64 lata), z 14,4% w 2008 r. do 26,5% w 2035 r. wzrośnie udział osób w wieku 60/65 lat i więcej. Ź r ó d ł o: opracowanie własne na podstawie danych GUS

4 ZMIANA STANU GRUP WIEKU W 2020 r. (wzrost/spadek do 2008 r.)
Pomiędzy 2008 r. i 2020r. największy ubytek ludności będziemy obserwować w grupach wieku lata (o 39,0%) i lata (o 32,8%). Liczba ludności w przedziałach lat i lat zmniejszy się łącznie o 125,5 tys. osób. Największy przyrost ludności odnotujemy w grupach wieku lat, lata oraz lata (odpowiednio o: 32,7%, 33,8%, 46,2%). Ź r ó d ł o: obliczenia własne na podstawie „Prognoza ludności na lata ”, GUS, Warszawa 2008.

5 LUDNOŚĆ WEDŁUG GRUP WIEKU
Ź r ó d ł o: opracowanie własne na podstawie danych GUS KONSEKWENCJE ZMIAN DEMOGRAFICZNYCH spadek liczby ludności spadek liczby osób aktywnych ekonomicznie starzenie się społeczeństwa wzrost ludności w wieku emerytalnym

6 K S Z T A Ł C E N I E U S T A W I C Z N E Kształcenie pozaformalne
Kształcenie formalne odbywa się w systemie szkolnym (formalnym); w szkołach dla dorosłych, od podstawowych po szkoły wyższe; prowadzi do uzyskania kwalifikacji potwierdzonych świadectwem, dyplomem ukończenia szkoły Kształcenie pozaformalne odbywa się poza systemem szkolnym (formalnym); nie powoduje zmiany w poziomie wykształcenia; są to min. kursy, szkolenia, seminaria, wykłady, a także kształcenie „na odległość” za pośrednictwem mediów elektronicznych Kształcenie nieformalne (samokształcenie) jest to samodzielne, trwające przez całe życie uczenie się (proces niezorganizowany i niesystematyczny) w celu uzyskania wiedzy lub doskonalenia umiejętności

7 SZKOŁY DLA DOROSŁYCH 13,9 tys. osób kontynuowało naukę w szkołach dla dorosłych w roku szkolnym 2008/2009 (o 17,6% więcej niż w roku 2000/2001) o ok. 70% wzrosła liczba osób kształcących się w liceach ogólnokształcących (5,3 tys. w roku 2008/2009) o 2,3 tys. osób zmniejszyła się liczba dorosłych uczęszczających do szkół technicznych (3,2 tys. osób w roku 2000/2001; 1,0 tys. osób w roku 2008/2009) 51,4% ogółu kontynuujących naukę dorosłych kształciło się w szkołach policealnych (o 46,3% więcej niż w roku 2000/2001) absolwenci z roku 2007/2008 – 1,3 tys. osób w liceach ogólnokształcących i 1,4 tys. osób w szkołach policealnych najczęściej wybierane kierunki kształcenia: inżynieryjno-techniczny, rolniczy, ekonomiczno-administracyjny i informatyczny

8 STUDENCI SZKÓŁ WYŻSZYCH WEDŁUG SYSTEMÓW STUDIÓW I TYPU SZKÓŁ
TYPY SZKÓŁ OGÓŁEM Systemy studiów stacjonarnea niestacjonarneb 2000/2001 28556 12218 16338 2007/2008 29719 15728 13991 2008/2009 27569 14751 12818 Uniwersytety 16744 10314 6430 Wyższe szkoły ekonomiczne 1059 87 972 Wyższe szkoły zawodowe 9766 4350 5416 W tym KOBIETY 16722 7162 9560 17063 9074 7989 15482 8178 7304 8551 5343 3208 686 59 627 6245 2776 3469 a, b W przypadku studentów w roku 2000/2001 dane dotyczą studiów: a - dziennych, b - wieczorowych, zaocznych i eksternistycznych. Ź r ó d ł o: GUS

9 STUDENCI WEDŁUG GRUP KIERUNKÓW KSZTAŁCENIA
Ź r ó d ł o: opracowanie własne na podstawie danych GUS

10 SZKOŁY WYŻSZE, STUDIA PODYPLOMOWE I DOKTORANCKIE
zmniejszyła się liczba studentów – 27,6 tys. osób studiowało w roku akademickim 2008/2009 (o 2,0 tys. mniej niż w poprzednim roku i 7,0 tys. mniej niż w roku 2004/2005 – 34,7 tys. osób) maleje udział kobiet w grupie studiujących – 56,2% ogółu studiujących w roku 2008/2009 wobec 58,6% w roku 2000/2001 53,5% wszystkich studentów w roku 2008/2009 wybrało studia stacjonarne 6,9 tys. osób ukończyło studia wyższe (absolwenci z roku 2007/2008) – 35,6% nauki społeczne, ekonomię i prawo, 20,9% kształcenie, 15,1% nauki humanistyczne i sztukę, 8,1% technikę, przemysł i budownictwo 1,5 tys. osób odbyło studia podyplomowe w roku 2008/2009 104 osoby uczestniczyły w studiach doktoranckich, w tym 31 osób posiadało otwarty przewód doktorski; kobiety stanowiły 36,5% ogółu uczestników studiów doktoranckich

11 uczestniczące w kształceniua
OSOBY W WIEKU LATA WEDŁUG UCZESTNICTWA W KSZTAŁCENIU USTAWICZNYM (w okresie od października 2005 r. do listopada 2006 r.) Wyszczególnienie Ogółem Osoby uczestniczące w jakiejkolwiek formie kształcenia Osoby nie-uczestniczące w żadnej formie kształcenia razem uczestniczące w kształceniua formalnym poza- formalnym nie-formalnym w % OGÓŁEM 100,0 35,8 5,5 18,6 25,4 64,2 Mężczyźni 49,3 35,4 4,8 18,2 24,8 64,6 Kobiety 50,7 36,2 6,2 18,9 26,0 63,8 aDane nie sumują się na razem, gdyż jedna osoba mogła uczestniczyć jednocześnie w kilku formach kształcenia. Ź r ó d ł o: opracowanie własne na podstawie „Kształcenie dorosłych”, GUS, Warszawa 2009.

12 OSOBY W WIEKU LATA WEDŁUG UCZESTNICTWA W KSZTAŁCENIU USTAWICZNYM I MIEJSCA ZAMIESZKANIA (w okresie od października 2005 r. do listopada 2006 r.) Uczestniczący w kształceniu: Źródło: opracowanie własne na podstawie „Kształcenie dorosłych”, GUS, Warszawa 2009.

13 uczestniczące w kształceniua
OSOBY W WIEKU LATA WEDŁUG UCZESTNICTWA W KSZTAŁCENIU USTAWICZNYM ORAZ WIEKU (w okresie od października 2005 r. do listopada 2006 r.) Wyszczególnienie Ogółem Osoby uczestniczące w jakiejkolwiek formie kształcenia Osoby nie- uczestniczące w żadnej formie kształcenia razem uczestniczące w kształceniua formalnym poza- formalnym nie-formalnym w % OGÓŁEM 100,0 35,8 5,5 18,6 25,4 64,2 25-29 14,9 50,3 18,1 26,6 32,2 49,7 30-34 13,5 44,4 8,1 30,4 55,6 35-39 11,6 42,7 6,4 24,9 29,5 57,3 40-44 11,9 38,3 4,6 20,8 26,8 61,7 45-49 14,2 33,9 2,0 18,0 24,3 66,1 50-54 14,5 28,3 0,9 13,4 21,8 71,7 55-59 12,3 22,3 0,2 8,6 18,5 77,7 60-64 7,1 16,0 - 3,5 14,7 84,0 aDane nie sumują się na razem, gdyż jedna osoba mogła uczestniczyć jednocześnie w kilku formach kształcenia. Źródło: opracowanie własne na podstawie „Kształcenie dorosłych”, GUS, Warszawa 2009.

14 OSOBY W WIEKU LATA WEDŁUG UCZESTNICTWA W KSZTAŁCENIU USTAWICZNYM ORAZ POZIOMU UKOŃCZONEGO WYKSZTAŁCENIA (w okresie od października 2005 r. do listopada 2006 r.) % Źródło: opracowanie własne na podstawie „Kształcenie dorosłych”, GUS, Warszawa 2009.

15 OSOBY W WIEKU LATA WEDŁUG UCZESTNICTWA W KSZTAŁCENIU USTAWICZNYMa I STATUSU NA RYNKU PRACY (w okresie od października 2005 r. do listopada 2006 r.) Uczestniczący w kształceniu: % aDane nie sumują się, gdyż jedna osoba mogła uczestniczyć jednocześnie w kilku formach kształcenia. Źródło: opracowanie własne na podstawie „Kształcenie dorosłych”, GUS, Warszawa 2009.

16 WSKAŹNIK DOSTĘPNOŚCI DO KURSÓW WEDŁUG PŁCI I WIEKU UCZESTNIKÓW KURSÓW
Ź r ó d ł o: opracowanie własne na podstawie „Kształcenie zawodowe w przedsiębiorstwach w Polsce w 2005 r.” GUS, Warszawa 2007.

17 PODMIOTY GOSPODARCZE PROWADZĄCE DZIAŁALNOŚĆ W RAMACH POZASZKOLNYCH FORM EDUKACJI NA 10 TYS. MIESZKAŃCÓW WEDŁUG POWIATÓW W 2008 R. Ź r ó d ł o: opracowanie własne na podstawie danych GUS

18 PROCENT POPULACJI W WIEKU LATA UCZESTNICZĄCEJ W RÓŻNYCH FORMACH KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W 2008 R. Na podobnym poziomie jak w Polsce kształtuje się udział dorosłych podejmujących dokształcanie m.in. na Litwie, w Portugalii oraz w Słowacji. Zdecydowanie więcej osób w wieku lata dokształca się m.in. w Danii, Finlandii, Wielkiej Brytanii, w Holandii, Słowenii czy w Austrii. 1,4-3,1 3,1-6,3 6,3-8,5 13,9-32,4 8,5-13,9 Ź r ó d ł o: Eurostat.

19 UDZIAŁ OSÓB W WIEKU LATA UCZESTNICZĄCYCH W KSZTAŁCENIU USTAWICZNYM (z wyłączeniem samokształcenia) % *W 2002 r. Ź r ó d ł o: Eurostat.

20 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ w w w . s t a t . g o v . p l


Pobierz ppt "UDZIAŁ MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO W KSZTAŁCENIU USTAWICZNYM"

Podobne prezentacje


Reklamy Google