Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Spotkanie informacyjno-szkoleniowe

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Spotkanie informacyjno-szkoleniowe"— Zapis prezentacji:

1 Spotkanie informacyjno-szkoleniowe
17 października 2008 r. Spotkanie informacyjno-szkoleniowe „Obowiązki podatkowe osoby fizycznej rozpoczynającej działalność gospodarczą”

2 Urząd Skarbowy w Złotoryi
Program spotkania : podatek dochodowy od osób fizycznych przerwa kawowa VAT rejestracja Urząd Skarbowy w Złotoryi

3 Urząd Skarbowy w Złotoryi
UWAGI ORGANIZACYJNE pytania indywidualne w przerwie lub po spotkaniu uczestnicy otrzymają broszury informacyjne Urząd nie wykonuje doradztwa, może tylko wyjaśniać treść przepisów VAT i podatek dochodowy to odrębne reżimy prawne przed rozpoczęciem działalności zaleca się zaopatrzenie w zbiór podstawowych przepisów Urząd Skarbowy w Złotoryi

4 Urząd Skarbowy w Złotoryi
PODATEK DOCHODOWY ustawa z dnia 26 lipca 1991 r o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r Nr 14, poz. 176 ze zm., ostatnia z 2008 r. Nr 141, poz. 888) zasady ogólne ryczałt od przychodów ewidencjonowanych ustawa z dnia 20 listopada 1998 r o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 1998 r Nr 144, poz. 930 ze zm., ostatnia z 2008 r. Nr 141, poz. 888) karta podatkowa Urząd Skarbowy w Złotoryi

5 CO BRAĆ POD UWAGĘ PRZY WYBORZE FORMY OPODATKOWANIA ?
Przedmiot działalności Nakłady i koszty Rozmiar Nakazy i zakazy z ustaw Ilość pracowników Korzystanie z ulg Dokumentacja podatkowa Preferencyjne rozliczenie WYBÓR OBOWIĄZUJE CO NAJMNIEJ DO KOŃCA ROKU Urząd Skarbowy w Złotoryi

6 Urząd Skarbowy w Złotoryi
KARTA PODATKOWA wniosek (PIT-16) – przed rozpoczęciem działalności decyzja ustalająca stawkę miesięczną rodzaj działalności usługowej mieszczącej się w jednej z 12 części tabeli (tylko teren RP) nieprowadzenie innej działalności małżonek nie prowadzi takiej samej działalności wysokość podatku zależy od: rodzaju działalności, liczby mieszkańców miejscowości i ilości pracowników płatność – co miesiąc do 7 dnia a za grudzień do 28 grudnia Urząd Skarbowy w Złotoryi

7 Urząd Skarbowy w Złotoryi
KARTA PODATKOWA – c.d. podatek nie zależy od przychodu, dochodu, straty nie prowadzi się ksiąg, a jedynie ewidencję zatrudnionych i karty ich przychodów nie składa się deklaracji i zeznań, a jedynie informację o zapłaconych i odliczonych składkach na ubezpieczenie zdrowotne – do 31 stycznia podatku nie płaci się za okres przerwy trwającej co najmniej 10 dni i za okres zawieszenia działalności na podstawie usdg należy zawiadamiać o każdej zmianie mającej wpływ na wysokość podatku brak możliwości opodatkowania z małżonkiem lub dzieckiem Urząd Skarbowy w Złotoryi

8 Urząd Skarbowy w Złotoryi
RYCZAŁT OD PRZYCHODÓW podatek oblicza się od przychodu, wg stawek : 20%, 17%, 8,5%, 5,5%, 3% przychód z roku poprzedniego <= euro, przekroczenie w trakcie roku oznacza zasady ogólne od następnego miesiąca wyłączenia : handel częściami samochodowymi, apteka, kantor, lombard, niektóre wolne zawody oświadczenie o wyborze ryczałtu – przed rozpoczęciem zeznanie o przychodzie (PIT-28) – do 31 stycznia terminy płatności podatku : do 20. dnia miesiąca, za grudzień do 31 stycznia tryb kwartalny - nie dla rozpoczynających (przychód <= euro) Urząd Skarbowy w Złotoryi

9 RYCZAŁT OD PRZYCHODÓW – c.d.
nie uwzględnia się kosztów przychód można pomniejszyć o składki na ubezpieczenia społeczne, ulgę rehabilitacyjną, darowizny podatek można pomniejszyć o składki na ubezpieczenie zdrowotne i zawnioskować o przekazanie 1 % podatku należy prowadzić ewidencję przychodów, wyposażenia, wykaz środków trwałych i ewidencję zatrudnionych należy gromadzić i przechowywać dowody zakupu towarów handlowych i materiałów obowiązek sporządzania spisu z natury towarów brak możliwości opodatkowania z małżonkiem lub dzieckiem Urząd Skarbowy w Złotoryi

10 Urząd Skarbowy w Złotoryi
ZASADY OGÓLNE podstawowa forma opodatkowania (występuje z mocy prawa) podatek oblicza się od dochodu = przychód – koszty podatek oblicza się wg progresywnej skali (19%, 30%, 40%) w trakcie roku nie składa się deklaracji, ale oblicza i wpłaca zaliczki do 30 kwietnia roku następnego składa się zeznanie o dochodzie/stracie obowiązek prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów – rozporządzenie ministra finansów z dnia sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów – Dz. U. z r. Nr 152, poz ze zm., ostatnia zmiana z 2007 r. Nr 140, poz. 988 Urząd Skarbowy w Złotoryi

11 Urząd Skarbowy w Złotoryi
ZASADY OGÓLNE – c.d. zawiadomienie naczelnika US – 20 dni od założenia księgi księgi rachunkowe obligatoryjnie, gdy przychód jest większy/równy niż 1.200,000 euro, fakultatywnie, wówczas zawiadomienie przed rozpoczęciem roku inne obowiązkowe ewidencje : środków trwałych, wyposażenia, przebiegu pojazdu, sprzedaży (gdy księga prowadzona przez biuro i nie ma kasy rejestrującej), karty przychodów pracowników zawarcie umowy z biurem rachunkowym - zawiadomienie naczelnika US w terminie 7 dni obowiązek sporządzania spisu z natury towarów Urząd Skarbowy w Złotoryi

12 ZASADY OGÓLNE – c.d. zaliczki : podatek liniowy :
- 19% dochodu, bez względu na wysokość - oświadczenie o wyborze tej formy – przed rozpoczęciem działalności - zakaz dotyczący osób, które chcą świadczyć usługi na rzecz byłego pracodawcy, które były wykonywane w ramach stosunku pracy w danym lub poprzednim roku - brak możliwości rozliczenia z małżonkiem lub dzieckiem - brak możliwości korzystania z ulg, z wyjątkiem ZUS-u zaliczki : - tryb zwykły : co miesiąc do 20., w grudniu x 2 - tryb kwartalny : co kwartał do 20., w grudniu x (rozpoczynający „mali”, zawiadomienie naczelnika US) - tryb uproszczony : co miesiąc stała kwota, dochód z roku poprzedniego lub wcześniejszego, skala z bieżącego, iloraz podatku i liczby 12, zawiadomienie naczelnika US, wyłączenie osób rozpoczynających działalność; również dla „liniowców”

13 podatku dochodowego od osób fizycznych Urząd Skarbowy w Złotoryi
Płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych Urząd Skarbowy w Złotoryi

14 Przerwa na kawę

15 PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG Urząd Skarbowy w Złotoryi
VAT Urząd Skarbowy w Złotoryi

16 NAJWAŻNIEJSZE AKTY PRAWNE W ZAKRESIE PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG
1. Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług Dz. U. z Nr 54, poz. 535 ze zm., ostatnia z 2008 r. Nr 141, poz. 888 2. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług Dz. U. z 2004 r. Nr 97. Poz. 970 ze zm., ostatnia zmiana z 2008 r. Nr 89, poz. 541 3. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, zasad wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług Dz. U. z 2005 r. Nr 95, poz. 798 ze zm., ostatnia zmiana z 2008 r. Nr 89, poz. 542 4. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 czerwca r. w sprawie kas rejestrujących Dz. U. Nr 113, poz. 720 5. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 lipca 2002 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące, oraz warunków stosowania tych kas przez podatników Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 948., ostatnia zmiana z 2004 r. Nr 85, poz. 798 Urząd Skarbowy w Złotoryi

17 Czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (VAT)
- odpłatna dostawa towarów na terytorium kraju ( sprzedaż towarów) - odpłatna dostawa usług na terytorium kraju ( sprzedaż usług) - eksport towarów - import towarów wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju - wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów, Urząd Skarbowy w Złotoryi

18 PODATNICY ZWOLNIENI Z OBOWIĄZKU REJESTRACJI W ZAKRESIE PODATKU VAT
PODATNICY ZWOLNIENI PODMIOTOWO (ze względu na wysokość osiąganych obrotów) PODATNICY ZWOLNIENI PRZEDMIOTOWO ( ze względu na rodzaj wykonywanej działalności, niezależnie od wartości sprzedaży) Kwota uprawniająca do zwolnienia w 2008 r zł w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej np.: - usługi w zakresie edukacji, - usługi w zakresie ochrony zdrowia, - usługi w zakresie poprawy kondycji fizycznejusługi Urząd Skarbowy w Złotoryi

19 Urząd Skarbowy w Złotoryi
PODATNICY ZOBOWIĄZANI DO REJESTRACJI W ZAKRESIE PODATKU VAT OD PIERWSZEJ SPRZEDAŻY Podatnicy dokonujący dostaw (sprzedaży): - wyrobów z metali szlachetnych lub z udziałem tych metali, - towarów opodatkowanych podatkiem akcyzowym (np. samochody), - nowych środków transportu, - terenów budowlanych oraz przeznaczonych pod zabudowę, Podatnicy świadczący usługi: - prawnicze, - w zakresie doradztwa, - jubilerskie. Urząd Skarbowy w Złotoryi

20 OBOWIĄZKI EWIDENCYJNE PODATNIKÓW W ZAKRESIE PODATKU VAT
Obowiązki ewidencyjne podatników zwolnionych podmiotowo z podatku VAT Obowiązki ewidencyjne podatników zarejestrowanych dla celów podatku VAT Prowadzenie ewidencji dostaw (sprzedaży) - w celu prawidłowego sporządzenia deklaracji Prowadzenie ewidencji sprzedaży - niezbędna do określenia momentu przekroczenia limitu zwolnienia z podatku VAT Prowadzenie ewidencji nabyć (zakupu) - w celu prawidłowego sporządzenia deklaracji Urząd Skarbowy w Złotoryi

21 Rozliczenia dla celów podatku VAT
Rozliczenie miesięczne (deklaracja VAT-7) Termin złożenia deklaracji - do 25-tego dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu Termin zapłaty podatku - do 25-tego dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu Rozliczenie kwartalne (deklaracja VAT-7/K) Termin złożenia deklaracji - do 25-tego dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym kwartale Termin zapłaty podatku - do 25-tego dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym kwartale Urząd Skarbowy w Złotoryi

22 Konstrukcja deklaracji VAT-7
Urząd Skarbowy w Złotoryi

23 OBOWIĄZKI DOKUMENTACYJNE PODATNIKÓW PODATKU VAT
FAKTURY KORYGUJĄCE NOTY KORYGUJĄCE FAKTURA VAT elementy wymienionych dokumentów wskazano w treści rozporządzenia (3) FAKTURY WEWNĘTRZNE Sytuacje, w których podatnik zobowiązany jest do wystawienia wymienionej faktury wskazano w ustawie (1) Urząd Skarbowy w Złotoryi

24 PODATNICY ZWOLNIENI Z OBOWIĄZKU EWIDENCJONOWANIA
PODATNICY ZOBOWIĄZANI DO EWIDENCJONOWANIA ZA POŚREDNICTWEM KASY REJESTRUJĄCEJ (podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, rolników ryczałtowych) PODATNICY ZWOLNIENI Z OBOWIĄZKU EWIDENCJONOWANIA ZWOLNIENIE PRZEDMIOTOWE ze względu na rodzaj prowadzonej działalności ( np. usługi rachunkowe, prawnicze, pośrednictwa finansowego) - wskazano w treści rozporządzenia (4) ZWOLNIENIE PODMIOTOWE - obowiązuje do dnia przekroczenia kwoty zł

25 Urząd Skarbowy w Złotoryi
KASY REJESTRUJĄCE C.D. PODATNICY WYŁĄCZENI ZE ZWOLNIENIA ( bez względu na wysokość osiąganych obrotów) - § 4 rozporządzenia (4) Podatnicy dokonujący sprzedaży np.: - gazu płynnego, - świadczenie usług przewozu osób i ładunków taksówkami, - części i akcesoriów do pojazdów mechanicznych i ich silników, - sprzętu radiowego, telewizyjnego i telekomunikacyjnego, - oprogramowania komputerowego, płyt CD, DVD, dyskietek, - przy świadczeniu usług przewozów regularnych i nieregularnych pasażerskich w samochodowej komunikacji. - sprzedaż wyrobów tytoniowych, napojów alkoholowych i bezalkoholowych powyżej 0,5%. OBOWIĄZKI PODATNIKA DOKONUJĄCEGO EWIDENCJONOWANIA ZA POMOCĄ KASY FISKALNEJ wymieniono w rozporządzeniu (5) Urząd Skarbowy w Złotoryi

26 PODATNICY ZOBOWIĄZANI DO REJESTRACJI W ZAKRESIE TRANSAKCJI WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWYCH
PODSTAWOWE DOKUMENTY ZWIĄZANE Z TRANSAKCJAMI WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWYMI Informacja o wewnątrzwspólnotowych nabyciach towarów (VAT-UE/B) Informacja podsumowująca o dokonanych wewnątrzwspólnotowych dostawach/nabyciach towarów (VAT-UE) - termin złożenia - do 25-tego dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym kwartale Informacja o wewnątrzwspólnotowych dostawach towarów (VAT-UE/A) Korekta informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych dostawach/nabyciach towarów (VAT-UE/K) Urząd Skarbowy w Złotoryi

27 Urząd Skarbowy w Złotoryi
REJESTRACJA Urząd Skarbowy w Złotoryi

28 Urząd Skarbowy w Złotoryi
PODSTAWY PRAWNE 1.Ustawa z dnia 13 października 1995 roku o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r., Nr 269, poz z późn. zm., ostatnia zmiana: Dz. U. z 2007r., Nr 112, poz. 769) 2. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2005 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów formularzy zgłoszeń identyfikacyjnych (Dz. U. z 2005r., Nr.254, poz. 2132) Urząd Skarbowy w Złotoryi

29 JAK ZAREJESTROWAĆ WŁASNĄ FIRMĘ?
1. Uzyskanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. 3.Złożenie zgłoszenia identyfikacyjnego lub aktualizacyjnego NIP-1. (1,2). 2. Uzyskanie zaświadczenia o numerze identyfikacyjnym REGON 4. Jeden numer NIP dla osoby fizycznej i jej firmy. Urząd Skarbowy w Złotoryi

30 Urząd Skarbowy w Złotoryi

31 Urząd Skarbowy w Złotoryi

32 SPOSÓB SKŁADANIA DOKUMENTÓW DO URZĘDU SKARBOWEGO
1. W siedzibie Urzędu Skarbowego w ,,Sali obsługi podatników’’. 2. Za pośrednictwem poczty na adres urzędu skarbowego. 3. Za pośrednictwem Urzędu Gminy lub Urzędu Miejskiego. Urząd Skarbowy w Złotoryi

33 DO KTÓREGO URZĘDU SKARBOWEGO NALEŻY UDAĆ SIĘ W CELU ZŁOŻENIA ZGŁOSZENIA IDENTYFIKACYJNEGO LUB AKTUALIZACYJNEGO? Podatnicy korzystający ze zwolnienia z podatku od towarów i usług. Podatnicy podatku od towarów i usług . Wg adresu miejsca wykonywania działalności gospodarczej. Wg adresu miejsca wykonywania działalności gospodarczej (karta podatkowa). Wg adresu miejsca zamieszkania -wykonywanie działalności gospodarczej w kilku miejscach. Wg adresu miejsca zamieszkania (pozostali).

34 W JAKIM TERMINIE NALEŻY ZŁOŻYĆ ZGŁOSZENIE IDENTYFIKACYJNE LUB AKTUALIZACYJNE W ZWIĄZKU Z PODJĘCIEM SAMODZIELNEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ? Zgłoszenie identyfikacyjne Zgłoszenie aktualizacyjne Podatnicy podatku od towarów i usług -nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana danych Podatnicy podatku od towarów i usług -przed dokonaniem pierwszej czynności podlegającej opodatkowaniu Podatnicy korzystający ze zwolnienia z podatku od towarów i usług -nie później niż w terminie 30 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana danych Podatnicy korzystający ze zwolnienia z podatku od towarów i usług -nie później niż w terminie dokonania wpłaty zaliczki na podatek dochodowy

35 ZGŁOSZENIE REJESTRACYJNE W ZAKRESIE PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG VAT-R
„Podatnik VAT czynny’’ „Podatnik VAT zwolniony’’ Termin dokonania zgłoszenia rejestracyjnego: -przed dokonaniem pierwszej czynności podlegającej opodatkowaniu Właściwość naczelnika urzędu skarbowego do dokonania zgłoszenia VAT-R: - wg adresu miejsca wykonywania czynności (1 miejsce wykonywania działalności) - wg adresu miejsca zamieszkania (kilka miejsc wykonywania czynności na terenie kilku US Urząd Skarbowy w Złotoryi

36 Urząd Skarbowy w Złotoryi

37 Dziękujemy za uwagę


Pobierz ppt "Spotkanie informacyjno-szkoleniowe"

Podobne prezentacje


Reklamy Google