Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rachunkowość Podatkowa - wykład 4

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rachunkowość Podatkowa - wykład 4"— Zapis prezentacji:

1 Rachunkowość Podatkowa - wykład 4
Dr Krzysztof Jonas Rachunkowość Podatkowa - wykład 4

2 Wynik finansowy a dochód
Od dochodu do podstawy opodatkowania. Wynik finansowy a dochód

3 Wynik Finansowy Prawo bilansowe posługuje się terminem:
„wynik finansowy” lub „zysk” Ustalany jest on ewidencyjnie na koncie „Wynik finansowy” lub sprawozdawczo w „Rachunku zysków i strat”.

4 Wynik finansowy Na wynik finansowy jednostki wpływają przychody, koszty, straty i zyski nadzwyczajne oraz obowiązkowe obciążenia wyniku. Na wynik finansowy składają się: Wynik na podstawowej działalności operacyjnej Wynik na pozostałej działalności operacyjnej Wynik na działalności finansowej Wynik na zdarzeniach nadzwyczajnych Obowiązkowe obciążenie wyniku finansowego

5 Wynik finansowy 1. Wynik z podstawowej działalności operacyjnej obejmujący różnicę między: Należnymi przychodami ze sprzedaży produktów, towarów, usług i innych składników majątku A sumą Kosztów obejmujących wartość sprzedanych produktów, towarów i usług i innych składników majątku oraz kosztów zarządu i sprzedaży poniesionych w danym okresie

6 Wynik finansowy 2. Wynik z pozostałej działalności operacyjnej Obejmujący różnicę pomiędzy pozostałymi przychodami operacyjnymi i pozostałymi kosztami operacyjnymi

7 Wynik finansowy Wynik z działalności finansowej obejmuje różnicę pomiędzy przychodami finansowymi i kosztami finansowymi Wynik na zdarzeniach nadzwyczajnych obejmuje różnicę pomiędzy zyskami i stratami nadzwyczajnymi Obowiązkowe obciążenie wyniku finansowego obejmuje płatności z tytułu podatku dochodowego i inne zrównane z nim na podstawie odrębnych przepisów

8 Wynik podatkowy Prawo podatkowe nie posługuje się terminem wynik finansowy – w jego miejsce używa terminu „dochód” Dochodem zgodnie z art. 7 ust. 2 uopdoop jest nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym, jeśli koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów różnica jest stratą.

9 Wynik podatkowy Podatnicy jeżeli mają siedzibę lub zarząd na terenie RP podlegają nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów. Jeżeli nie posiadają siedziby ani zarządu podlegają jedynie ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów, które osiągają na terenie RP.

10 Wynik podatkowy Przy ustalaniu dochodu stanowiącego podstawę opodatkowania nie uwzględnia się: Przychodów ze źródeł położonych na terenie RP lub za granicą jeśli dochody z tych źródeł nie podlegają opodatkowaniu lub są wolne od podatku Przychodów wymienionych w art.21 i 22 uopdoop – z wyjątkami

11 Wynik podatkowy 3. Kosztów uzyskania ww. przychodów 4. Strat przedsiębiorców przekształcanych, łączonych, przejmowanych lub dzielonych – z wyjątkiem przekształcenia spółki kapitałowej w inną spółkę kapitałową 5. Strat przedsiębiorstw państwowych przejmowanych lub nabywanych na podstawie przepisów o komercjalizacji i prywatyzacji

12 Wynik podatkowy Ustawa wyróżnia dwie grupy dochodów wolnych od podatku: (art. 17) Dochody ze źródeł przychodów wolnych i zwolnionych od podatku bezwarunkowo czyli niezależnie od przeznaczenia tych dochodów przez podatnika Dochody wolne od podatku warunkowo, to znaczy po spełnieniu warunków przewidzianych ustawą – przeznaczenie tych dochodów na cele wskazane w ustawie

13 Wynik podatkowy Zwolnienia warunkowe nie mają zastosowania w przypadku dochodów uzyskanych z działalności polegającej na wytwarzaniu wyrobów przemysłu elektronicznego, paliwowego, tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego, piwowarskiego, a także pozostałych wyrobów o zawartości alkoholu powyżej 1,5% oraz wyrobów z metali szlachetnych lub dochodów z handlu nimi.

14 Wynik podatkowy Wyjątkiem od wyjątku są dochody jednostek naukowych i badawczo rozwojowych ale tylko w odniesieniu do wyrobów przemysłu elektronicznego.

15 Wynik podatkowy Dochód po odliczeniu:
Dochodów ze źródeł przychodów niepodlegających opodatkowaniu oraz Dochodów wolnych od podatku Pomniejsza się o odliczenia z tytułu: Strat Darowizn Wydatków na nabycie nowych technologii

16 Strata Straty poniesione w roku podatkowym mogą obniżyć dochód w 5 najbliższych kolejno po sobie następujących latach. Kwota odliczenia w danym roku nie może przekroczyć 50% kwoty tej straty, pod warunkiem posiadania dochodu od którego można stratę odliczyć.

17 Przykład rozliczenia straty
Firma X w 2005 roku poniosła stratę zł. W kolejnych latach uzyskała następujące wyniki: r. dochód r. dochód r. dochód r. strata r. dochód Proszę zaproponować sposób rozliczenia straty.

18 Przykład rozliczenia straty.
Rok Dochód Strata Odliczenie 2005 88.000 2006 60.000 44.000 2007 25.000 2008 18.000 2009 12.000 2010 36.000

19 Darowizny Od dochodu mogą zostać odliczone darowizny przeznaczone na cele: 1. Określone w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ( pomocy społecznej, działalności charytatywnej, działalności na rzecz niepełnosprawnych itp.) – łącznie do wysokości 10% dochodu

20 Darowizny 2. W bankach – 20% kwoty kredytów (pożyczek) umorzonych w związku z realizacją programu restrukturyzacji na podstawie odrębnych ustaw zakwalifikowanych do straconych kredytów (pożyczek) i zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów 3. Na cele kultu religijnego – łącznie do wysokości nieprzekraczającej 10% wysokości dochodu Łączna kwota odliczeń z tytułu darowizn nie może przekroczyć 10% dochodu.

21 Darowizny Uwaga – odliczeniu nie podlegają darowizny na rzecz osób fizycznych oraz na rzecz osób prawnych i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej prowadzących działalność w takim samym zakresie jak przy wyjątku od zwolnień warunkowych

22 Przykład odliczenia darowizn
Firma X osiągnęła dochód w kwocie zł. W ciągu roku udzieliła darowizny na cele charytatywne w kwocie Jaka kwota darowizny podlega odliczeniu? Odliczeniu podlega kwota : X 10% = Pozostała część darowizny nie podlega odliczeniu.

23 Zakup nowych technologii.
Czym jest nowa technologia? Nowa technologia to wiedza technologiczna w postaci WNiP, która umożliwia wytwarzanie nowych lub udoskonalonych wyrobów lub usług i nie jest stosowana na świecie przez okres dłuższy niż 5 lat. Potwierdza to opinia niezależnej od podatnika jednostki naukowej.

24 Zakup nowych technologii.
Nabycie nowej technologii to nabycie praw do wiedzy technologicznej w drodze umowy o ich przeniesienie oraz korzystanie z tych praw. Wartość odliczenia stanowi kwota wydatków nie zwrócona w jakikolwiek sposób zapłacona w roku podatkowym wprowadzenia do ewidencji środków trwałych lub WNiP lub w roku następnym.

25 Zakup nowych technologii.
Odliczenia dokonuje się za rok podatkowy w którym poniesiono wydatek a jeśli dochód jest niewystarczający w kolejno następujących po sobie 3 latach. Odliczenie nie może przekroczyć 50% wydatkowanej kwoty na nowe technologie przyjęte do ewidencji.

26 Przykład odliczenia zakupu nowych technologii.
Firma X w roku 2008 zakupiła nową technologię za kwotę zł. (zapłacono całość) Zakładając spełnienie pozostałych warunków jakie będą odliczenia z tego tytułu jeśli: W roku 2008 osiągnięto dochód W roku 2009 osiągnięto dochód W roku 2010 osiągnięto dochód W roku 2011 osiągnięto dochód

27 Przykład odliczenia zakupu nowych technologii.
Rok Dochód Odliczenie 2008 2009 2010 2011 20.000

28 Wynik podatkowy Po uwzględnieniu wszelkich odliczeń od dochodu i ewentualnych doliczeń do dochodu ustala się podstawę opodatkowania do której stosuje się obowiązującą stawkę podatkową. Od kwoty należnego podatku dochodowego podatnik ma prawo odliczyć: Kwotę podatku zapłaconego za granicą Kwotę zaniechanego poboru podatku na podstawie odrębnych decyzji

29 Podsumowanie. Podstawę opodatkowania ustala się w następujący sposób:
Przychody podatkowe – koszty uzyskania przychodów = dochód Dochód – dochody wolne od podatku i odliczenia = podstawa opodatkowania Podstawa opodatkowania + doliczenia do podstawy = podstawa opodatkowania do której stosujemy stawkę podatkową

30 Przykład W firmie X osiągnięto zysk brutto 100.000.
Na wielkość wyniku brutto miały wpływ: Przychody nieopodatkowane 5.000 Przychody nie uznane przez prawo podatkowe 6.000 Koszty niestanowiące uzyskania przychodów Ustalić podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym.

31 Przykład. =======

32 I to by było na tyle.


Pobierz ppt "Rachunkowość Podatkowa - wykład 4"

Podobne prezentacje


Reklamy Google