Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Czym jest odroczony podatek dochodowy?

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Czym jest odroczony podatek dochodowy?"— Zapis prezentacji:

1 Czym jest odroczony podatek dochodowy?
Paulina Bzymek

2 Agenda Definicja odroczonego podatku dochodowego
Różnice między prawem bilansowym a podatkowym wpływające na powstawanie odroczonego podatku dochodowego Różnice przejściowe dodatnie i ujemne Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego jako skutek ujemnych różnic przejściowych Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego jako skutek dodatnich różnic przejściowych Ustalenie wysokości podatku odroczonego w danym okresie Prezentacja w sprawozdaniu finansowym Podmioty zobowiązane do ustalania aktywów i rezerw tytułu podatku odroczonego Przykład liczbowy

3 Definicja podatku odroczonego (1)
Podział na podatek dochodowego na bieżący i odroczony jest kategorią rachunkową, która została określona w art. 37 ust.8 ustawy o rachunkowości. Podatek dochodowy bieżący, to podatek dochodowy wymagający zapłaty, zgodny z rocznym zeznaniem podatkowym (CIT-8). Część odroczona podatku, stanowi różnicę pomiędzy stanem rezerw i aktywów z tytułu podatku odroczonego na koniec i początek okresu sprawozdawczego. 3

4 Definicja podatku odroczonego (2)
Podatek odroczony jest to podatek „niedopłacony” lub „nadpłacony” w danym okresie sprawozdawczym wyłącznie w sensie księgowym. Podatek odroczony występuje wyłącznie w prawie bilansowym. Przyczyna istnienia odroczonego podatku dochodowego tkwi w różnicach między prawem bilansowym i prawem podatkowym. 4

5 Różnice między prawem bilansowym a podatkowym (1)
Analizując zasady podatkowe, można doszukać się różnic w stosunku do zasad rachunkowych: zasada kasowa a zasada memoriałowa – zasada współmierności a potrącalność kosztów – istotny jest moment poniesienia kosztów, a nie prawidłowego kształtowania się ich poziomu zasada ostrożnej wyceny a aktualizacja wyceny aktywów Rzeczywisty przepływ Przychód 5

6 Różnice między prawem bilansowym a podatkowym (2)
Różnice trwałe między wynikiem brutto a wynikiem podatkowym wynikają z tego, że pewne przychody nie są opodatkowane oraz niektóre koszty nie są uznawane za koszty uzyskania przychodów przez prawo podatkowe. Różnice przejściowe między wynikiem brutto a wynikiem podatkowym wynikają z tego, że pewne pozycje przychodów i kosztów wykazywane w sprawozdaniu finansowym w danym roku obrotowym nie są związane z tym rokiem z punktu widzenia prawa podatkowego. 6

7 Różnice między prawem bilansowym a podatkowym (3) - przykłady
UJĘCIE BILANSOWE PODATKOWE RÓŻNICA TRWAŁA (T)/ PRZEJŚCIOWA (P) PRZYCHODY Naliczone odsetki tak nie P Nieodpłatnie użytkowanie lokalu T KOSZTY Kary za nieprzestrzeganie przepisów w zakresie ochrony środowiska Prenumerata prasy za okres kilku lat 7

8 Różnice przejściowe dodatnie i ujemne (1)
Różnica przejściowa dodatnia Różnica przejściowa ujemna I Wartość księgowa aktywów ۷ Wartość podatkowa aktywów Wartość księgowa aktywów ۸ III II Wartość księgowa pasywów Wartość podatkowa pasywów IV 8

9 Różnice przejściowe dodatnie i ujemne (2)
Na skutek realizacji różnic przejściowych dodatnich nastąpi w przyszłości zwiększenie podstawy obliczenia podatku dochodowego Na skutek realizacji różnice przejściowych ujemnych nastąpi zmniejszenie podstawy opodatkowania w okresie ich rozliczenia 9

10 ustala się na mocy art. 37 ust. 4 ustawy o rachunkowości
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego jako skutek ujemnych różnic przejściowych (1) ustala się na mocy art. 37 ust. 4 ustawy o rachunkowości w wysokości odpowiadającej kwocie podatku dochodowego do odliczenia w przyszłych okresach sprawozdawczych określa się je mnożąc wysokość różnic przejściowych ujemnych oraz możliwej do odliczenia straty podatkowej przez stawkę podatku dochodowego wykazywane w bilansie w AT (w długoterminowych rozliczeniach międzyokresowych) 10

11 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego jako skutek ujemnych różnic przejściowych (2)
Jeżeli NIE jest prawdopodobne, że podstawa opodatkowania jednostki w przyszłości pozwoli na potrącenie ujemnych różnic przejściowych, aktywa te należy objąć, w całości lub części, odpisami aktualizującymi z tytułu utraty wartości

12 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego jako skutek dodatnich różnic przejściowych (1)
ustala się na mocy art. 37 ust. 4 ustawy o rachunkowości w wysokości odpowiadającej kwocie podatku dochodowego do zapłaty w przyszłych okresach sprawozdawczych jest równa sumie różnic przejściowych dodatnich przemnożonych przez stawkę podatku dochodowego wykazywana w bilansie w zobowiązaniach i rezerwach na zobowiązania

13 Ustalenie wysokości podatku odroczonego w danym okresie
(1) bieżący podatek dochodowy wykazany w zeznaniu podatkowym (CIT-8) (+ / -) zmiana stanu rezerwy na odroczony podatek dochodowy [+ zwiększenie; - zmniejszenie] (3) (- / +) zmiana stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego [- zwiększenie; + zmniejszenie] = całkowity podatek dochodowy wykazywany w RZiS (1+/-2-/+3) 13

14 Podatek odroczony w sprawozdaniu finansowym
w bilansie w rachunku zysków i strat w rachunku przepływów pieniężnych w zestawieniu zmian w kapitale własnym w informacji dodatkowej 14

15 Podmioty zobowiązane do ustalania aktywów i rezerw tytułu podatku odroczonego (1)
art. 37 ust. 10 ustawy o rachunkowości - jednostki, które zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy o rachunkowości, nie są zobowiązane do obowiązkowego badania lub ogłaszania sprawozdań finansowych, mogą odstąpić od ustalania aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego. 15

16 Podmioty zobowiązane do ustalania aktywów i rezerw tytułu podatku odroczonego (2)
Do jednostek obowiązkowo ewidencjonujących aktywa i rezerwy z tytułu odroczonego podatku należą: sporządzające skonsolidowane sprawozdania finansowe grupy kapitałowe, sporządzające roczne sprawozdania finansowe następujące jednostki zakładające kontynuację działalności: banki, zakłady ubezpieczeń, jednostki działające na podstawie przepisów o obrocie papierami wartościowymi oraz przepisów o funduszach inwestycyjnych, jednostki działające na podstawie przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, spółki akcyjne, z wyjątkiem spółek będących na dzień bilansowy w organizacji, 16

17 Podmioty zobowiązane do ustalania aktywów i rezerw tytułu podatku odroczonego (3)
pozostałe jednostki, które w poprzedzającym roku obrotowym, za który sporządzono sprawozdanie finansowe, spełniły co najmniej dwa z następujących warunków: średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło co najmniej 50 osób, suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego stanowiła równowartość w walucie polskiej co najmniej EUR, przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów oraz operacji finansowych za rok obrotowy stanowiły równowartość w walucie polskiej co najmniej 5 000 000 EUR. 17

18 Przykład liczbowy Spółka Z w rachunku zysków i strat wykazuje: przychody , koszty , zysk brutto Stawka podatku dochodowego wynosi 19%. W bieżącym roku w księgach rachunkowych jednostka ujęła m.in. operacje: 1) naliczono odsetki od przeterminowanych zobowiązań na kwotę 800 zł. 2) zobowiązanie wobec zagranicznego dostawcy o wartości 1000 USD wyceniono w księgach rachunkowych na dzień powstania po kursie średnim NBP 1 USD = 2,52 (2520 zł) z dnia poprzedzającego. Na dzień bilansowy zobowiązanie to wyceniono po kursie ogłoszonym przez NBP 1 USD = 2,43 (2430 zł). Powstała dodatnia różnica kursowa o wartości 90 zł. 3) w księgach rachunkowych ujęto jednorazowe odszkodowanie za wypadek przy pracy 990 zł. Obliczyć wielkość podatku dochodowego wiedząc, że spółka Z podlega corocznemu obowiązkowemu badaniu 18

19 Przykład liczbowy – rozwiązanie (1)
19

20 Przykład liczbowy – rozwiązanie (2)
20

21 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Czym jest odroczony podatek dochodowy?"

Podobne prezentacje


Reklamy Google