Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

2004-2006 2007-2013 Co się zmieniło? O raz dodatkowo: 10% dla średnich 20% dla mikro i małych przedsiębiorców ( z wyłączeniem sektora transportu drogowego)

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "2004-2006 2007-2013 Co się zmieniło? O raz dodatkowo: 10% dla średnich 20% dla mikro i małych przedsiębiorców ( z wyłączeniem sektora transportu drogowego)"— Zapis prezentacji:

1

2 2004-2006 2007-2013 Co się zmieniło?

3 O raz dodatkowo: 10% dla średnich 20% dla mikro i małych przedsiębiorców ( z wyłączeniem sektora transportu drogowego)

4 Jest przyznawana przez Państwo lub pochodzi ze środków państwowych, Udzielana jest na warunkach korzystniejszych niż oferowane na rynku, Ma charakter selektywny (uprzywilejowuje określone przedsiębiorstwo lub przedsiębiorstwa albo produkcję określonych towarów), Grozi zakłóceniem lub zakłóca konkurencję oraz wpływa na wymianę handlową między Państwami Członkowskimi UE.

5 Aby wsparcie stanowiło pomoc publiczną, wymienione warunki muszą zaistnieć łącznie. W przypadku, gdy którykolwiek z powyższych warunków nie jest spełniony, nie mamy do czynienia z pomocą publiczną. Wszelka pomoc przyznana przez Państwo Członkowskie lub przy użyciu zasobów Państwowych w jakiejkolwiek formie, która grozi zakłóceniem konkurencji poprzez sprzyjanie niektórym przedsiębiorstwom lub produkcji niektórych towarów, jest niezgodna ze wspólnym rynkiem w zakresie, w jakim wpływa na wymianę handlową między Państwami Członkowskimi. Art..107 ust.1 TFUE (dawny art..87 ust.1 TWE)

6 Wsparcie o charakterze bezzwrotnym Pożyczki/ kredyty udzielane poniżej stopy rynkowej Rozłożenie na raty zobowiązań wobec Skarbu Państwa, np. z tytułu podatków Zabezpieczenia spłaty pożyczki/ kredytu poniżej standardowych kosztów przyjętych na rynku

7 Konkretny podmiot gospodarczy lub grupa podmiotów działających w konkretnym sektorze gospodarki Podmioty działające w konkretnym regionie kraju Produkcja lub obrót konkretnymi rodzajami towarów i usług

8 Nie występuje, gdy wsparcie jest udzielane podmiotowi działającemu na rynku lokalnym, poza terenami przygranicznymi Nie występuje, gdy kwota wsparcia jest niewielka Beneficjent prowadzi działalność na rynku otwartym na wewnątrzwspólnotową wymianę, na którym panują wysoce konkurencyjne warunki (transport, rolnictwo)

9 Dowolny podmiot prowadzący działalność gospodarczą niezależnie od formy prawnej i źródeł finansowania Działalnością gospodarczą jest wszelka działalność polegająca na oferowaniu towarów i usług na danym rynku Nie ma znaczenia czy jest osiągany zysk; istotny jest przychód

10 Jeżeli pomoc została przyznana bezprawnie, wprowadzona w życie z naruszeniem zasad przewidzianych we właściwych rozporządzeniach MRR Jeżeli została wykorzystana przez beneficjenta z naruszeniem warunków podpisanej umowy

11 Sektor górnictwa węglowego Sektor hutnictwa żelaza i stali Sektor włókien syntetycznych Sektor transportu – w zakresie zakupu środków transportu Sektor budownictwa okrętowego Sektor rybołówstwa i akwakultury

12 Wytwarzanie oraz obrót produktami mającymi imitować lub zastępować mleko i przetwory mleczne Przedsiębiorstwa w trudnej sytuacji ekonomicznej Działalność związana z eksportem; bezpośrednio z ilością eksportowanych produktów, z wydatkami bieżącej działalności eksportowej i dystrybucyjnej

13 Osobna kategoria pomocy, nie spełniająca wg. KE wszystkich przesłanek art.. 107 ust.1 TFUE 200.000 wszystkie sektory z wyjątkiem wykluczonych (m.in. rolnictwo, rybołówstwo, górnictwo) 100.000 dla przedsiębiorcy z sektora transportu drogowego Kumuluje się z inną pomocą de minimis w ciągu maksymalnie 3 lat kalendarzowych Mogą zostać zakwalifikowane wszystkie kategorie wydatków, nawet do 100% ich wartości

14 Definiowane obszary OBRÓT ROCZNYZATRUDNIENIE NIEZALEŻNOŚĆ SUMA BILANSOWA niezależność kapitałowa wobec innego przedsiębiorstwa lub i i

15 Badane jest, czy przedsiębiorca nie przekroczył w ciągu ostatnich dwóch lat obrachunkowych następujących wskaźników: Średnioroczne zatrudnienie (RJR) oraz Obrót roczny netto lub suma bilansowa aktywów Poza tym badany jest stopień niezależności – większość MSP to przedsiębiorstwa niezależne Kategoria firmy RJR Roczny obrót Suma bilansowa aktywów Mikro < 10 2 mln. Mała <50 10 mln. Średnia <250 50 mln. 43 mln.

16 Jeżeli udział kapitałowy lub głosów w innym przedsiębiorstwie (i v-ce versa) wynosi: <25% - przedsiębiorstwa niezależne Nie uwzględniamy wskaźników innej firmy 25-50% - przedsiębiorstwa partnerskie Uwzględniamy wskaźniki firmy partnerskiej w proporcji posiadanych udziałów > 50% - przedsiębiorstwa związane Uwzględniamy 100% wskaźników firmy związanej

17 Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 11 października 2007 (§5 ust.2) pomoc może być udzielona beneficjentom na realizację nowych inwestycji lub tworzenie miejsc pracy związanych z nową inwestycją, przy czym nowa inwestycja obejmuje m.in. inwestycję w środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne. Poza tym, zgodnie z §5 ust.4 ww. rozporządzenia nowa inwestycja nie może prowadzić wyłącznie do odtworzenia zdolności produkcyjnych.

18 Utworzenie nowego przedsiębiorstwa lub rozbudow a istniejącego Dywersyfikacj a produkcji przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie nowych dodatkowych produktów Zasadnicz a zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego w istniejącym przedsiębiorstwie

19 O raz dodatkowo: 10% dla średnich 20% dla mikro i małych przedsiębiorców ( z wyłączeniem sektora transportu drogowego)

20 Nabycie gruntów lub prawa do użytkowania wieczystego – dofinansowanie wg. mapy pomocy regionalne j ( z reguły do 10% całkowitych kosztów kwalifikowanych ) Środki trwałe, budynki, wartości niematerialne i prawne – wg. mapy pomocy regionalnej Doradztwo – dofinansowanie do wysokości 50% wydatków Szkolenia specjalistyczne – dofinansowanie 45% mikro i mali przedsiębiorcy, 35% średni przedsiębiorcy, ale maksymalnie do 10% całości kosztów kwalifikowanych (cross financing)

21 Poziom wydatków kwalifikowalnych o których mowa w §6 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 11 października 2007 roku w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz. U. Nr 193, poz. 1399 z późń. zm.): nie może być mniejszy niż 20 000 PLN. nie może być większy niż 8 000 000 PLN.

22 MSP – 3 lata Duże przedsiębiorstwa – 5 lat od dnia zakończenia realizacji projektu ! Kontrola i monitoring ze strony jednostki wdrażającej Konieczność prowadzenia sprawozdawczości

23 20102015 … Przygotowanie aplikacji Przygotowanie aplikacji Ocena formalna Ocena meryto- ryczna Podpisanie umowy 6-8 tyg. 1 miesiąc 2-7 miesięcy INSTYTUCJE ZEWNĘTRZNE - Współpraca: 1.Jednostka naukowa – innowacyjność i wdrażanie wyników prac badawczo – rozwojowych oraz nawiązanie trwałej współpracy. 2.Firma prowadząca badania rynku – raport o popycie na nowy produkt (lub inna forma oceny popytu). 3.Firma prowadząca badania środowiskowe – opinia o pozytywnym wpływie planowanych rozwiązań na środowisko. 4.Potencjalni kooperanci – listy intencyjne potwierdzające potencjalny popyt. 5.Bank – pozyskanie promesy lub umowy kredytowej. 6.Doradca przygotowujący wniosek i załączniki. Realizacja projektu Realizacja projektu 2 miesiące 3 lata MŚP 5 lat duże Trwałość

24 Projekt musi być realizowany w granicach administracyjnych danego województwa. W przypadku środków trwałych, będących urządzeniami ruchomymi (mobilnymi), możliwym jest wykorzystywanie ich poza granicami województwa, ale nie dalej niż w obszarze geograficznym RP. WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE RPO – http://umwo.opole.pl/rpo http://umwo.opole.pl/rpo POKL – www.pokl.opolskie.pl www.pokl.opolskie.pl

25 Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 (RPO WO 2007-2013)

26 Instytucja Zarządzająca- Zarząd Województwa Opolskiego Instytucja Pośrednicząca 2 stopnia – Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki (Wdraża 1 Oś priorytetową za wyjątkiem Poddziałania 1.4.2) Wdrażanie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013

27 12,83 7. Pomoc techniczna 34,28 6. Aktywizacja obszarów miejskich i zdegradowanych 427,1100Razem 42,710 5. Infrastruktura społeczna i szkolnictwo wyższe 42,710 4. Ochrona środowiska 111,126 3. Transport 25,66 2. Społeczeństwo informacyjne 158,037 1. Wzmocnienie atrakcyjności gospodarczej regionu Kwota (mln Euro) % podział środków Osie Priorytetowe RPO WO 2007-2013

28 Województwo Opolskie a realizacja celów Strategii Lizbońskiej

29 Województwo opolskie wykazuje bardzo wysoki wskaźnik realizacji Strategii Lizbońskiej - II miejsce w kraju Kwota - 184,1 mln Euro, tj. 43% alokacji w ramach RPO WO 2007-2013

30 Poziom realizacji Strategii Lizbońskiej w ramach Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013

31 Działanie 1.1.2 – Inwestycje w mikroprzedsiębiorstwa Działanie 1.3.2 Inwestycje w innowacje w przedsiębiorstwach

32 Beneficjeni: Mikroprzedsiębiorstwa Osoby fizyczne zamierzające założyć działalność gospodarczą

33 Przykładowe rodzaje projektów: 1. Dotacje dla osób fizycznych zamierzających podjąć działalność gospodarczą i utworzyć mikroprzedsiębiorstwo. 2. Dotacje dla mikroprzedsiębiorstw na wydatki inwestycyjne związane z: rozwojem mikroprzedsiębiorstwa; budową, przebudową i remontem infrastruktury mikroprzedsiębiorstwa, wpływające m.in. na rozszerzenie zakresu lub zrożnicowanie działalności gospodarczej (dywersyfikację); zakupem oraz unowocześnieniem wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działalności gospodarczej; zakupem wartości niematerialnych i prawnych związanych z realizacją projektu.

34 Zakup wypalarki laserowej (400,000 PLN) – 50% dotacji Zakup linii do produkcji pelletu ze słomy (1 200 000 PLN) – 52% dotacji Doposażenie salonu fryzjerskiego (85 000) 65% dotacji Zakup koparko –ładowarki – (135 000)-50% dotacji

35 I. Zakup środków trwałych nowych i używanych (maszyn, urządzeń, wyposażenia itp.) II. Zakup nieruchomości: grunty, budynki III. Zakup wyposażenia lokalu IV. Remont V. Zakup oprogramowania, wartości niematerialnych

36 Maksymalnie 65% Dla projektów typu StartUp - maksymalnie 85% Mikroprzedsiębiorstwa - od 70 tys. do 800 tys. Osoby fizyczne zamierzające założyć działalność gospodarczą - powyżej 40 tys. do 80 tys. PLN; przy uwzględnieniu zapisów Linii demarkacyjnej

37 RPO WO PROW

38 Kod PKD miejsce Kwota dotacji

39 Od 1.01.2007 r. START UP – po decyzji

40 Inwestycje w innowacje w przedsiebiorstwach Mikro, małe i średnie firmy

41 1. Projekt dotyczy realizacji nowej i innowacyjnej inwestycji: - inwestycję w środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne związane z : utworzeniem nowego przedsiębiorstwa; rozbudową istniejącego przedsiębiorstwa dywersyfikacją produkcji przedsiębiorstwa przez wprowadzenie nowych dodatkowych produktów lub zasadniczą zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego w istniejącym przedsiębiorstwie;

42 2. wydatki na inwestycje: związane z wdrożeniem rozwiązań innowacyjnych, z zakupami środków trwałych niezbędnych do prowadzenia prac B+R w przedsiębiorstwach

43 Zakup linii do produkcji pelletu ze słomy z dodatkiem haloizytu Zakup technologii do produkcji pomp ciepła Wdrożenie innowacyjnej koncepcji technologicznej prowadzącej do produkcji wysokojakościowego nawozu naturalnego Wprowadzenie innowacyjnych produktów - okien dachowych - za pomocą nowoczesnej linii technologicznej – szansą wzrostu konkurencyjności spółki OK-PLAST w Niemodlinie Uruchomienie ciepłowni na biomasę wraz z budową i umaszynowieniem hali produkcyjnej

44 1. Maksymalna intensywność regionalnej pomocy inwestycyjnej: - 50% w sektorze transportu; - 60% dla średnich przedsiębiorców; - 70% dla mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców.

45 - Dla inwestycji w innowacje w mikroprzedsiębiorstwach – od 800 tys. do 3,5 mln PLN; - Dla inwestycji w innowacje w pozostałych przedsiębiorstwach - od 200 tys. do 3,5 mln PLN

46 I. Zakup środków trwałych nowych i używanych (maszyn, urządzeń, wyposażenia itp.) II. Zakup nieruchomości: grunty, budynki III. Zakup wyposażenia lokalu IV. Remont V. Zakup oprogramowania, wartości niematerialnych

47 Max 10% kosztów kwalifikowanych

48 Szczegółowy opis osi priorytetowych RPO WO 2007-2013


Pobierz ppt "2004-2006 2007-2013 Co się zmieniło? O raz dodatkowo: 10% dla średnich 20% dla mikro i małych przedsiębiorców ( z wyłączeniem sektora transportu drogowego)"

Podobne prezentacje


Reklamy Google