Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Grupa SPG-P-Gr.2 V POWUZ Uwaga! Prezentacja odtwarza si ę automatycznie! Gdybym był wójtem, burmistrzem, prezydentem - co zrobiłbym dla dzieci i młodzieży.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Grupa SPG-P-Gr.2 V POWUZ Uwaga! Prezentacja odtwarza si ę automatycznie! Gdybym był wójtem, burmistrzem, prezydentem - co zrobiłbym dla dzieci i młodzieży."— Zapis prezentacji:

1

2 Grupa SPG-P-Gr.2 V POWUZ Uwaga! Prezentacja odtwarza si ę automatycznie! Gdybym był wójtem, burmistrzem, prezydentem - co zrobiłbym dla dzieci i młodzieży w mojej miejscowości?

3 Nasza grupa SPG-P-GR2 POWUZ V Opiekun – mgr Anna Studzi ń ska Członkowie Agnieszka Korna ś Sabina Szczygieł Ilona Ś wierczek Arkadiusz Jabło ń ski Damian Jelito Mirosław Marszałek Michał Siwek Bartłomiej Orzeł Konrad Wolak

4 Działania w ramach projektu SPG-P-GR2 POWUZ V Poznanie kompetencji władz lokalnych Ankieta dotycz ą ca oczekiwa ń mieszka ń ców S ą decczyzny w stosunku do władz samorz ą dowych W ywiad z Radnymi Nowego S ą cza Udział w sesji Rady Miasta

5 Ankieta SPG-P-GR2 POWUZ V Cel ankiety Poznanie potrzeb młodych ludzi Sformułowanie propozycji działa ń dla Rady Miasta Zapoznanie si ę ze sposobami sp ę dzania wolnego czasu Ankiety przeprowadzone w ś ród rodziców (dotycz ą ca dzieci) oraz młodzie ż y

6 Wyniki - dzieci SPG-P-GR2 POWUZ V 70% dzieci sp ę dza czas aktywnie Potrzeby dzieci do 10 roku ż ycia 42% - ś cie ż ki rowerowe 42% - ż łobki 38% - bezpieczne place zabaw 32% - wyposa ż one ś wietlice

7 Wyniki - młodzież SPG-P-GR2 POWUZ V Potrzeby 64% - dost ę p do bezprzewodowego Internetu 60% - koncerty 50% - ś cie ż ki rowerowe 50% - dodatkowe kursy autobusów 44% - lektoraty z obcokrajowcami 37% - hala sportowa 29% - nowa pływalnia

8 Wywiad z Radnymi Miasta Nowego Sącza Józef Hojnor Henryk Najduch SPG-P-GR2 POWUZ V

9 Ocena propozycji działań SPG-P-GR2 POWUZ V Młodzie ż potrzebuje miejsc, gdzie mo ż e si ę wspólnie bawi ć, ogl ą da ć wa ż ne wydarzenia JH Ta ostatnia rzecz jest aktualnie bardzo popularna, gdy ż na telebimach mo ż na ogl ą da ć wspólnie ró ż ne wa ż ne wydarzenia, m.in. sportowe – temu towarzysz ą silne emocje, a to chyba młodzie ż bardzo lubi. Pomysł jest ciekawy i mo ż liwy do zrealizowania. Potrzebne s ą ś cie ż ki rowerowe, młodzi chcieliby bezprzewodowego Internetu w całym mie ś cie JH Jak wida ć, w mie ś cie powstaje coraz wi ę cej ś cie ż ek rowerowych oraz nieustannie rozbudowywane jest ł ą cze bezprzewodowego Internetu. Dobrym pomysłem byłyby lektoraty z obcokrajowcami, które pozwoliłyby lepiej pozna ć j ę zyki obce w praktyce JH Oczywi ś cie jest to wspaniała rzecz, poniewa ż pomaga w nauce j ę zyków, lecz w rzeczywisto ś ci trudna do realizacji.

10 Efekty projektu SPG-P-GR2 POWUZ V Ogólne uznanie dla pomysłów JH Mamy nadziej ę, ż e uda nam si ę wkrótce zrealizowa ć chocia ż cz ęść waszych pomysłów, poniewa ż naprawd ę bardzo nam na tym zale ż y, aby ś cie znale ź li w naszym mie ś cie co ś odpowiedniego dla siebie. Zaproszenie do udziału w sesji Rady Miasta JH Zach ę cam Was do publicznego wypowiedzenia si ę w tej sprawie na sesji Rady Miasta. Niestety niewielu obywateli S ą cza wie, ż e istnieje taka mo ż liwo ść.

11 Inne ciekawe wypowiedzi SPG-P-GR2 POWUZ V Stosunki w Rradzie Miasta HN Radni powinni przede wszystkim dochodzi ć do wspólnego porozumienia i kompromisów, a tym samym dba ć o dobro miasta i jego mieszka ń ców. Znaczenie kultury osobistej w polityce HN Moim zdaniem, wszelkie relacje mi ę dzy radnymi a prezydentem powinny by ć wzorowe, a do tego niezb ę dna jest dobra atmosfera i kultura osobista ludzi rz ą dz ą cych. Ocena roli funduszy europejskich JH [Nic doda ć, nic uj ąć ], moje zdanie na ten temat jest pozytywne – - projekty maj ą na celu wszechstronny rozwój w wielu dziedzinach ż ycia, co jest przecie ż bardzo potrzebne. Cel funduszy unijnych HN Chodzi w tym głównie o to, by wyrównywały szanse, aby ka ż dy miał podobn ą mo ż liwo ść dobrego, pewnego startu w przyszło ść.

12 Udział w XXII Sesji Rady Miasta SPG-P-GR2 POWUZ V 24 stycznia 2012 roku

13 Nagranie SPG-P-GR2 POWUZ V

14 Dziękujemy za uwagę SPG-P-GR2 POWUZ V


Pobierz ppt "Grupa SPG-P-Gr.2 V POWUZ Uwaga! Prezentacja odtwarza si ę automatycznie! Gdybym był wójtem, burmistrzem, prezydentem - co zrobiłbym dla dzieci i młodzieży."

Podobne prezentacje


Reklamy Google