Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rehabilitacja społeczna

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rehabilitacja społeczna"— Zapis prezentacji:

1 Zmiany w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

2 Rehabilitacja społeczna
art. 10a-f Rehabilitacja społeczna

3 Warsztaty terapii zajęciowej
Wzmocnienie pozycji PCPR coroczne kontrole WTZ przez PCPR zgłoszenia osób niepełnosprawnych do uczestnictwa w warsztacie będą uzgadniane, przyjmowane i zatwierdzane przez podmiot tworzący i prowadzący warsztat – w uzgodnieniu z PCPR

4 Turnusy rehabilitacyjne
dostosowanie przepisów do przepisów ustawy o świadczeniach rodzinnych (wskazanie na miesięczny dochód) zmiana okresu stanowiącego podstawę do obliczania dochodu uwzględniająca sytuacje losowe

5 Instrumenty rynku pracy
art. 11 Instrumenty rynku pracy

6 Dodatkowe instrumenty rynku pracy dla osób niepełnosprawnych zarejestrowanych jako poszukujące pracy niepozostajace w zatrudnieniu Szkolenia Staże Prace interwencyjne Przygotowanie zawodowe w miejscu pracy Badania lekarskie (w zakresie zdolności do pracy)

7 Dodatkowe instrumenty rynku pracy dla osób niepełnosprawnych zarejestrowanych jako poszukujące pracy niepozostajace w zatrudnieniu Zwrot kosztów przejazdu i zakwaterowania przez 12 m-cy osobom skierowanym do pracy, na staż, do prac interwencyjnych i przygotowania zawodowego gdy: osiągają mniej niż 200% minimalnego wynagrodzenia gdy dojazd zajmuje pow. 3 godz. dziennie

8 Działalność gospodarcza
art. 12 Działalność gospodarcza

9 Rozpoczęcie działalności gospodarczej
Zastąpienie pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej jednorazową bezzwrotną pomocą finansową (do wysokości 15 - krotności przeciętnego wynagrodzenia)

10 Składki na ubezpieczenia społeczne
art. 25 Składki na ubezpieczenia społeczne

11 Składki na ubezpieczenia społeczne
refundowanie przez PFRON pracodawcom składek ZUS należnych od wynagrodzeń osób, które nie nabyły prawa do emerytury (co 2 miesiące )

12 art. 26a-f Dofinansowania do wynagrodzeń

13 Dofinansowania do wynagrodzeń
wyłączenie z możliwości uzyskania dofinansowania do wynagrodzenia osób przebywających w: domach pomocy społecznej ośrodkach wsparcia w przypadku zaległości wobec PFRON wstrzymanie a nie utrata dofinansowania

14 Dofinansowania do wynagrodzeń
Nadanie kompetencji Prezesowi PFRON do: kontrolowania pracodawcy w zakresie dofinansowania wydawania decyzji nakazującej zwrot wypłaconego dofinansowania w zakresie stwierdzonych nieprawidłowości

15 Dofinansowania do wynagrodzeń
odstąpienie od uzgadniania salda - Prezes wydaje na wniosek decyzję o wysokości dofinansowania gdy różni się ono od wnioskowanego (ponowne rozpatrzenie sprawy) możliwość przywracania terminów składania przez pracodawców informacji o zatrudnieniu i wniosku o wypłatę dofinansowania

16 Tworzenie stanowisk pracy
zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia Warunki: zatrudnienie przez okres 36 m-cy zatrudnienie osób zarejestrowanych jako bezrobotne lub poszukujące pracy i nie pozostające w zatrudnieniu

17 Rekrutacja zwrot 60% wynagrodzenia przed opodatkowaniem podatkiem dochodowym i obowiązkowych składek na ubezpieczenia społeczne za okres jednego roku od dnia zatrudnienia Warunek: zatrudnienie osób zarejestrowanych jako bezrobotne lub poszukujące pracy i nie pozostające w zatrudnieniu

18 Zakłady Aktywności Zawodowej
art. 29 Zakłady Aktywności Zawodowej

19 Zakłady aktywności zawodowej
wyłączenie powiatów i gmin z kręgu podmiotów uprawnionych do tworzenia zaz umożliwienie uczestnictwa w zaz osobom z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (z upośledzeniem umysłowym i chorobą psychiczną) powiązanie zaz z wtz i pup przez wskazanie na zatrudnianie w zaz osób skierowanych z pup i absolwentów wtz

20 Zlecanie zadań organizacjom pozarządowym
Umożliwienie zlecania zadań przez samorząd województwa i powiatu Ujednolicenie trybu zlecania zadań poprzez wskazanie na tryb określony w ustawie o pożytku publicznym i o wolontariacie (Dz.U r., Nr 96, poz. 873)

21 Zakładowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
art. 33 Zakładowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

22 ZFRON odstąpienie od obowiązku rezerwowania 15% środków na realizację indywidualnych programów rehabilitacji (zgromadzone już środki przeznacza się w co najmniej 10% na pomoc indywidualną) odstąpienie od przekazywania różnicy pomiędzy miesięcznym wynagrodzeniem pracownika a dofinansowaniem do jego wynagrodzenia na realizację indywidualnych programów rehabilitacji

23 ZFRON skrócenie terminu przekazywania uzyskanych środków na rachunek zfron do 7 dni prawo do zachowania zfron u pracodawców osiągających wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wys. 25% przy ogólnym zatrudnieniu nie mniejszym niż 15 osób

24 art. 41 Szkolenia

25 Szkolenie pracowników niepełnosprawnych
Podniesienie maksymalnego progu intensywności pomocy do 90% kosztów szkolenia Odstąpienie od obowiązku zatrudniania osoby przeszkolonej na innym niż dotychczasowe stanowisku pracy zgodnym z kierunkiem szkolenia

26 Krajowa Rada Konsultacyjna
art. 43 Krajowa Rada Konsultacyjna

27 Krajowa Rada Konsultacyjna uprawnienia
Opiniowanie dokumentów na wniosek Pełnomocnika Powoływanie członków na wniosek Pełnomocnika Umożliwienie odwołania członka Rady na wniosek Pełnomocnika bez konieczności uzyskania opinii reprezentowanej przez tego członka organizacji Brak możliwości refundacji pracodawcom wynagrodzeń członków Rady

28 art. 49 Wpłaty na PFRON

29 Decyzje Prezesa Zarządu PFRON
Odejście od uznaniowości: Przy zaskarżaniu decyzji Prezesa Zarządu PFRON w sprawie wpłat na PFRON. Kierowanie spraw bezpośrednio do sądu Doprecyzowanie możliwości umorzenia, odroczenia terminu spłaty i rozłożenia na raty wpłat na PFRON

30 Zmiany w innych ustawach
art ustawy o systemie oświaty

31 Wsparcie edukacji młodzieży
Zobowiązanie gmin do: zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu albo zwrotu kosztów przejazdu ucznia i opiekuna środkami komunikacji publicznej do najbliższej szkoły podstawowej, gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki dzieciom i młodzieży


Pobierz ppt "Rehabilitacja społeczna"

Podobne prezentacje


Reklamy Google