Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zasady wystawiania i dokumentowania recept po 1 lipca 2012r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zasady wystawiania i dokumentowania recept po 1 lipca 2012r."— Zapis prezentacji:

1 Zasady wystawiania i dokumentowania recept po 1 lipca 2012r.
mgr farm. Izabela Obarska lek. med. Monika Jezierska-Kazberuk MOW NFZ Kraków

2 Podstawy prawne Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz.U z późn. zm.) Ustawa z dnia 13 stycznia 2012r. o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2012, poz.95) Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U z późn. zm.) Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2005 r. Nr 226, poz z późn. zm.) Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U )

3 Podstawy prawne Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 marca 2012r. w sprawie recept lekarskich (Dz.U.2012, poz. 206) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z 2010 r. Nr 252, poz. 1697) Obwieszczenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 lipca 2012 r.

4 Nowelizacja ustawy refundacyjnej
Zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 13 stycznia 2012r. o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2012, poz.95) w ustawie z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz.U i ) w art. 45 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: „W przypadku wystawiania recept na leki (…) określone w wykazach, o których mowa w art. 37 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, lekarz jest obowiązany do odnotowania na recepcie, (…), odpłatności, jeżeli lek, środek spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrób medyczny występuje w tych wykazach w co najmniej dwóch odpłatnościach (…)”

5 Odpowiedzialność świadczeniodawcy
Lekarza, będącego lekarzem ubezpieczenia zdrowotnego w rozumieniu ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej, obowiązują zapisy Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U ). Zgodnie z § 31. ust 1 załącznika do ww. Rozporządzenia „Umowa może zawierać zastrzeżenie, że w przypadku wystawienia recept osobom nieuprawnionym lub w przypadkach nieuzasadnionych oddział wojewódzki Funduszu może nałożyć na świadczeniodawcę karę umowną stanowiącą równowartość nienależnych refundacji cen leków dokonanych na podstawie recept wraz z odsetkami ustawowymi od dnia dokonania refundacji."

6 Odpowiedzialność lekarza
Przepisy o odpowiedzialności lekarza w związku z nieprawidłowym wystawianiem recept refundowanych znajdują się ponadto w umowach upoważniających do wystawiania recept na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne refundowane ze środków publicznych przysługujące świadczeniobiorcom zawartych pomiędzy lekarzem a NFZ – na podstawie Zarządzenia 25/2012/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z 30 kwietnia 2012 r. w sprawie wzoru umowy upoważniającej do wystawiania recept na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne refundowane ze środków publicznych przysługujące świadczeniobiorcom.

7 Odpowiedzialność lekarza
Zgodnie z § 9 ww. umowy 1. W razie stwierdzenia niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, z przyczyn leżących po stronie Osoby uprawnionej, Oddział Funduszu: zobowiązuje Osobę uprawnioną do uiszczenia kwoty stanowiącej równowartość kwoty nienależnej refundacji wraz z odsetkami ustawowymi, liczonymi od dnia dokonania refundacji, w przypadku: wypisania recepty nieuzasadnionej udokumentowanymi względami medycznymi, wypisania recepty niezgodnej z uprawnieniami świadczeniobiorcy, wypisania recepty niezgodnie ze wskazaniami zawartymi w obwieszczeniach o których mowa w art. 37 ustawy refundacyjnej.

8 Ubezpieczenie pacjenta
Świadczeniobiorca ubiegający się o udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej jest nadal obowiązany zgodnie z zapisami art. 50 Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej do okazania w miejscu pobierania przez niego świadczeń zdrowotnych dokumentu potwierdzającego posiadanie przez niego „statusu ubezpieczonego”. W przypadku nie okazania dokumentu, o którym mowa powyżej, pacjent ponosi pełne koszty za udzielone mu świadczenie zdrowotne, a osoba uprawniona do wystawienia mu recepty dokonuje tego, przy czym wystawiona recepta może być zrealizowana jedynie za 100% odpłatnością.

9 Ubezpieczenie pacjenta
Zgodnie z art. 240 Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej do czasu wydania ubezpieczonemu karty ubezpieczenia zdrowotnego dowodem ubezpieczenia zdrowotnego jest każdy dokument, który potwierdza uprawnienia do świadczeń opieki zdrowotnej, a w szczególności dokument potwierdzający opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne.

10 Obowiązek przedstawienia potwierdzenia prawa do świadczeń
Niektóre obecnie obowiązujące dowody ubezpieczenia 1 Obowiązek przedstawienia potwierdzenia prawa do świadczeń nie dotyczy dzieci do 6. miesiąca życia, które nie zostały zgłoszone do ubezpieczenia zdrowotnego, np. z powodu braku numeru PESEL!

11 Niektóre obecnie obowiązujące dowody ubezpieczenia 2
Dla emerytów i rencistów legitymacja emeryta lub rencisty. W przypadku legitymacji wydanej przez ZUS numer legitymacji powinien zawierać oznaczenie oddziału NFZ. zaświadczenie z ZUS lub KRUS (WBA, ZER MSWiA.), aktualny odcinek emerytury lub renty, dokument potwierdzający kwotę przekazanej emerytury lub renty, w tym w szczególności odcinek przekazu lub wyciąg.

12 Niektóre obecnie obowiązujące dowody ubezpieczenia 3
Dla osoby bezrobotnej aktualne zaświadczenie z urzędu pracy o zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego. Dla osoby ubezpieczonej dobrowolnie umowa zawarta z NFZ i dokument ZUS potwierdzający zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego wraz z aktualnym dowodem opłacenia składki zdrowotnej.

13 Niektóre obecnie obowiązujące dowody ubezpieczenia 4
W przypadku dzieci uczących się – pomiędzy 18. a 26. rokiem życia – dodatkowo należy przedstawić dokument potwierdzający fakt kontynuacji nauki – legitymację szkolną/studencką (lub dokument potwierdzający znaczny stopień niepełnosprawności). W przypadku studentów po ukończeniu 26. roku życia – zgłoszenie do ubezpieczenia przez uczelnię (druk ZUS ZZA) oraz legitymacja studencka lub doktorancka. Dla osoby nieubezpieczonej, spełniającej kryterium dochodowe uprawniające do otrzymywania świadczeń z pomocy społecznej - decyzja wójta (burmistrza, prezydenta) gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby.

14 Niektóre obecnie obowiązujące dowody ubezpieczenia 5
Dla osoby ubezpieczonej w innym niż Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu poświadczenie wydane przez NFZ (w przypadku zamieszkiwania na terenie RP), karta EKUZ (lub certyfikat ją zastępujący) wydana przez inny niż Polska kraj członkowski UE lub EFTA. Dla osoby przebywającej na zasiłku chorobowym lub wypadkowym zaświadczenie z ZUS – do końca okresu pobierania zasiłku chorobowego lub wypadkowego. Niektóre obecnie obowiązujące dowody ubezpieczenia 5

15 Podstawa prawna: § 2 ust. 2 oraz § 16 r.r.l.
Sposób i tryb wystawiania recept na leki refundowane Recepty na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne podlegające refundacji może wystawić lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, jak również lekarz nie będący lekarzem ubezpieczenia zdrowotnego, który zawarł z NFZ umowę upoważniającą go do wystawiania recept refundowanych. Wystawienie recepty polega na czytelnym oraz trwałym naniesieniu na awersie recepty, w tym za pomocą wydruku, treści obejmującej dane określone w rozporządzeniu oraz złożeniu własnoręcznego podpisu przez osobę uprawnioną do jej wystawienia. Receptę uważa się za czytelną, jeżeli na jej podstawie osoba realizująca receptę wydała lek zgodnie z ordynacją lekarską wynikającą z dokumentacji medycznej ( Komunikat Rzecznika Prasowego MZ z dnia http://www.mz.gov.pl) Poprawek na recepcie może dokonywać osoba wystawiająca receptę (wówczas każda poprawka wymaga odciśnięcia pieczątki i umieszczenia podpisu osoby wystawiającej receptę przy poprawionej informacji) oraz w niektórych przypadkach osoba wydająca lek w aptece. Podstawa prawna: § 2 ust. 2 oraz § 16 r.r.l.

16

17 Recepta wystawiona dla osoby bezdomnej bez dokumentu potwierdzającego prawo do świadczeń opieki zdrowotnej Należy podać adres świadczeniodawcy

18 Uprawnienia BW (także CN, DN oraz IN)
Należy podać adres miejsca zamieszkania pacjenta albo adres miejsca zamieszkania osoby uprawnionej albo siedziby urzędu gminy lub gminnego ośrodka pomocy społecznej

19 Recepta wystawiona dla siebie (pro auctore)

20 Recepta wystawiona dla:
małżonka wstępnych lub zstępnych w linii prostej własnego rodzeństwa (pro familia)

21 Recepty wystawione w trybie „pro auctore”, „pro familia”-
obowiązujące zmiany w dokumentacji medycznej Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania: 2) po rozdziale 5 dodaje się rozdział 5a w brzmieniu: "Rozdział 5a Dokumentacja prowadzona przez lekarza wystawiającego recepty dla siebie albo dla małżonka, zstępnych lub wstępnych w linii prostej oraz rodzeństwa § 71a. 1. Lekarz wystawiający recepty dla siebie albo dla małżonka, zstępnych lub wstępnych w linii prostej oraz rodzeństwa, prowadzi dokumentację zbiorczą wewnętrzną w formie wykazu. 2. Wykaz może być prowadzony dla wszystkich osób, o których mowa w ust. 1, albo odrębnie dla każdej z nich. Wykaz „wspólny”, (o którym mowa w ust. 1), opatrzony imieniem i nazwiskiem lekarza, zawiera: 1) numer kolejny wpisu; 2) datę wystawienia recepty; 3) imię i nazwisko pacjenta, a w przypadku gdy dane te nie są wystarczające do ustalenia jego tożsamości, także datę urodzenia lub numer PESEL pacjenta; 4) rozpoznanie choroby, problemu zdrowotnego lub urazu;

22 Recepty wystawione w trybie „pro auctore”, „pro familia”-
obowiązujące zmiany w dokumentacji medycznej 5) międzynarodową lub własną nazwę leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego albo rodzajową lub handlową nazwę wyrobu medycznego; 6) postać, w jakiej lek, środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrób medyczny ma być wydany, jeżeli występuje w obrocie w więcej niż jednej postaci; 7) dawkę leku lub środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, jeżeli występuje w obrocie w więcej niż jednej dawce; 8) ilość leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego, a w przypadku leku recepturowego – nazwę i ilość surowców farmaceutycznych, które mają być użyte do jego sporządzenia; sposób dawkowania w przypadku przepisania: a) ilości leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego niezbędnej pacjentowi do maksymalnie 90-dniowego stosowania wyliczonego na podstawie określonego na recepcie sposobu dawkowania, b) leku gotowego dopuszczonego do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który zawiera w swoim składzie środek odurzający lub substancję psychotropową, leku recepturowego zawierającego w swoim składzie środek odurzający lub substancję psychotropową. W przypadku prowadzenia wykazu odrębnie dla każdej z osób, o których mowa w ust. 1, gdy dane o których mowa w ust. 3 pkt 3-9, nie uległy zmianie, kolejne wpisy w tym zakresie można zastąpić adnotacją o kontynuacji leczenia.”. § 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

23 Recepty wystawione w trybie „pro auctore”, „pro familiae”
Osoba uprawniona, o której mowa w art. 2 pkt. 14 lit. c ustawy refundacyjnej, wystawiając receptę dla siebie albo dla małżonka, zstępnych lub wstępnych w linii prostej oraz rodzeństwa, w części recepty przeznaczonej na dane pacjenta wpisuje dodatkowo adnotację „pro auctore”, „pro familia”. Osoba uprawniona, o której mowa w art. 2 pkt. 14 lit a i b ustawy refundacyjnej, wystawiając receptę dla siebie albo dla małżonka, zstępnych lub wstępnych w linii prostej oraz rodzeństwa, w części recepty przeznaczonej na dane pacjenta może wpisać dodatkowo adnotację „pro auctore”, „pro familia”.

24 Recepty wystawione w trybie „pro auctore”, „pro familiae”
Zgodnie z § 4 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie recept lekarskich (Dz. U. 2012, poz. 260) recepty dla siebie albo dla małżonka, zstępnych lub wstępnych w linii prostej oraz rodzeństwa mogą zostać wystawione w innych warunkach niż w ramach świadczeniodawcy (recepty wystawione „z domu”, sygnowane jedynie pieczątką lekarza) wyłącznie przez osobę uprawnioną (lekarz, lekarz dentysta, felczer, starszy felczer) posiadającą prawo wykonywania zawodu, która zaprzestała wykonywania zawodu, a z którą Fundusz zawarł umowę upoważniającą do wystawiania recept refundowanych.

25 Dane dotyczące przepisywanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych nazwa leku albo rodzajowa lub handlowa nazwa środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego lub ich nazwa skrócona, która w jednoznaczny sposób pozwala określić przepisany lek, środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrób medyczny postać w jakiej mają być wydane, jeżeli występują w obrocie w więcej niż jednej postaci dawka, jeżeli występują w obrocie w więcej niż jednej dawce ilość leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego, a w przypadku leku recepturowego – jego skład

26 Dane dotyczące przepisywanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych 5. sposób dawkowania w przypadku przepisania: ilości leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego niezbędnej pacjentowi do maksymalnie 90-dniowego stosowania, leku gotowego, który zawiera w swoim składzie środek odurzający, substancję psychotropową, leku recepturowego, który zawiera w swoim składzie środek odurzający, substancję psychotropową lub substancję zaliczoną do wykazu A substancji bardzo silnie działających określoną w Farmakopei Polskiej

27 Dane dotyczące przepisywanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych odpłatność jeżeli lek występuje w jednej odpłatności, osoba uprawniona nie wpisuje odpłatności

28 Dane dotyczące przepisywanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych odpłatność cd. b) jeżeli lek występuje w więcej niż jednej odpłatności, osoba uprawniona: wpisuje symbol „P” w przypadku przepisania tego leku za najniższą odpłatnością wynikającą z wykazu, nie wpisuje poziomu odpłatności w przypadku przepisania tego leku za najwyższą odpłatnością wynikającą z wykazu wpisuje odpłatność określoną w wykazie, w przypadkach kiedy lek występuje w więcej niż dwóch odpłatnościach

29 Dane dotyczące przepisywanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych odpłatność cd. jeżeli lek jest przepisywany poza zakresem refundacji (100%), osoba uprawniona wpisuje symbol „X” Odpłatności, o których mowa mogą być także określane w następujący sposób: B (lub równoważne) – dla leku wydawanego bezpłatnie R (lub równoważne) – dla leku wydawanego za odpłatnością ryczałtową 30% - dla leku wydawanego za odpłatnością 30% limitu finansowania 50% - dla leku wydawanego za odpłatnością 50% limitu finansowania 100% - dla leku wydawanego poza zakresem refundacji

30 Paski do glukometru 2 op. á (50 szt.) Lek antykonepcyjny
Dla jednego pacjenta jednorazowo, lekarz może bez podania dawkowania przepisać maksymalnie Dwa najmniejsze opakowania leku Paski do glukometru 2 op. á (50 szt.) 100 sztuk pasków diagnostycznych lub 100 sztuk strzykawek do insuliny z igłami Lek antykonepcyjny Tabl. 6 op. á (21 tbl) Ilość doustnego środka antykoncepcyjnego niezbędna na sześciomiesięczne stosowanie

31 Przepisywanie leków psychotropowych
Na jednej recepcie przepisujemy tylko jeden lek gotowy lub recepturowy zawierający środek odurzający z grupy II-N lub środek psychotropowy z grupy III-P, IV-P oraz prekursory I-P z podaniem słownie ilości środka odurzającego lub środka psychotropowego oraz podaniem (słownie) dawki całkowitej (na kurację). Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 września 2006r. w sprawie środków odurzających, substancji psychotropowych, prekursorów kategorii 1 i preparatów zawierających te środki lub substancje (Dz.U. nr 169 poz z późn. zm.) § 6 ust.1; interpretacja MZ - pismo z dnia 28 kwietnia 2011r. znak: MZ-PLO /KB/11

32 Prawidłowo wystawiona recepta na lek psychotropowy

33 Wystawienie recepty na leki ze 100% odpłatnością
Recepta, na której przepisano wyłącznie leki niepodlegające refundacji (z wyłączeniem leków posiadających status „RpW”/recepty „różowe”/, leków psychotropowych oraz leków zwierających środki odurzające), nie musi odpowiadać wzorowi podanemu w Rozporządzeniu.

34 Recepty w chorobach przewlekłych
 W przypadku pacjentów chorych przewlekle ordynowanie przez lekarza POZ leków związanych z tymi chorobami jest możliwe wtedy, kiedy posiada on pełną informację stanowiącą podstawę do bezpiecznego ordynowania takich leków. Za taką informację należy uznać udokumentowany PISEMNIE proces diagnozowania i leczenia (również farmakoterapii) prowadzony przez niego samego, jak i innych lekarzy.

35 Recepty w chorobach przewlekłych
Nie powinno się przy tym przyjmować za wiarygodną i bezpieczną, informację o stosowanej farmakoterapii przekazywaną ustnie przez pacjenta.

36 Recepty w chorobach przewlekłych
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U ) w przypadku kontynuacji leczenia specjalistycznego przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej wystawienie przez niego recepty na leki refundowane w chorobach przewlekłych jest możliwe wyłącznie, jeżeli posiada on informację od lekarza specjalisty dotyczącą rozpoznania, rokowania oraz przepisanych leków wraz z określeniem ich dawkowania, przewidywanym okresie przyjmowania oraz terminach wizyt kontrolnych.

37 Recepty wystawiane w chorobach przewlekłych przez lekarza POZ
Lekarz ubezpieczenia zdrowotnego leczący pacjenta w poradni specjalistycznej zobowiązany jest do pisemnego, nie rzadziej niż co 12 miesięcy, informowania lekarza podstawowej opieki zdrowotnej danego pacjenta o rozpoznaniu, sposobie leczenia, rokowaniu, ordynowanych lekach, w tym okresie ich stosowania i dawkowania oraz wyznaczonych wizytach kontrolnych. W przypadku, gdy pacjent objęty leczeniem specjalistycznym wymaga wykonania niezbędnych dla prawidłowego leczenia dodatkowych badań diagnostycznych, pozostających w związku z prowadzonym leczeniem, skierowania na te badania wystawia i pokrywa koszty ich wykonania lekarz specjalista udzielający świadczeń ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.

38 Recepty wystawiane w chorobach przewlekłych przez lekarza POZ
Jeżeli lekarz specjalista nie przeprowadza wizyt kontrolnych, nie monitoruje pacjenta - to nie prowadzi już jego leczenia. Tym samym leczenie i monitorowanie pacjenta prowadzi lekarz POZ W tym przypadku pacjent nie wymaga pisemnej informacji od lekarza specjalisty co 12 miesięcy, ponieważ jego lekarzem „prowadzącym” nie jest lekarz specjalista tylko lekarz POZ.

39 Recepty wystawiane w chorobach przewlekłych przez lekarza POZ
Dokumenty potwierdzające objęcie chorego stałym leczeniem przez lekarza specjalistę i ich okres ważności: Zgodnie z OWU: § Lekarz ubezpieczenia zdrowotnego leczący świadczeniobiorcę w poradni specjalistycznej zobowiązany jest do pisemnego, nie rzadziej niż co 12 miesięcy, informowania lekarza POZ (informacja na piśmie) Okres ważności: 12 miesięcy od daty wystawienia dokumentu Co zaświadczenie powinno zawierać: dane mówiące o rozpoznaniu, sposobie leczenia, rokowaniu, ordynowanych lekach, w tym o okresie ich stosowania i dawkowania oraz wyznaczonych wizytach kontrolnych. Obowiązujący wzór zaświadczenia: zgodnie z  Zarządzeniem nr 81/2011 Prezesa NFZ.

40 Informacja dla lekarza kierującego/POZ

41 Zmiany w przepisach – poziomy odpłatności
Poziom odpłatności za lek jest obecnie uwarunkowany posiadaniem przez pacjenta schorzenia, dla którego dana substancja czynna zawarta w danej postaci określonego leku posiada swoje wskazania do stosowania, które są zawarte w Charakterystyce Produktu Leczniczego.

42 Zmiany w przepisach Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy refundacyjnej leki wydawane na receptę mogą mieć dwa zakresy wskazań objętych refundacją: we wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji (→ Charakterystyka Produktu Leczniczego); we wskazaniu określonym stanem klinicznym (→ konkretne rozpoznanie).

43 Zmiany w przepisach Nowelizacja Ustawy zgodnie z art. 40 ust. 1 od 1 marca 2012r. rozszerza możliwość wydania przez Ministra Zdrowia decyzji administracyjnej o objęciu refundacją danego leku w zakresie wskazań do stosowania, dawkowania lub sposobu podawania odmiennych niż określone w Charakterystyce Produktu Leczniczego: po zasięgnięciu opinii Rady Przejrzystości oraz konsultanta krajowego w odpowiedniej dziedzinie medycyny. Termin obowiązywania decyzji – 2 lata Przykład: Sectral 200, 400 mg (acebutololum) – nadciśnienie tętnicze u dzieci do 18 roku życia

44 Zmiany w przepisach – przykład 1
Pacjent ze zdiagnozowanym POCHP Lekarz decyduje się na podanie preparatu zawierającego substancję czynną: bromek tiotropium

45 Zmiany w przepisach – przykład 1
W refundacji dotyczącej preparatu bromku tiotropium znajduje się ograniczenie związane z parametrem FEV1 (zamieszczone w obwieszczeniu Ministra Zdrowia: „wskazanie do stosowania - ciężka postać POCHP z udokumentowanym badaniem spirometrycznym wartością wskaźnika FEV1 < 50% oraz brakiem odwracalności oskrzeli w próbie rozkurczowej), które obowiązuje, jeżeli pacjent ma otrzymać lek za odpłatnością ryczałtową (R). Jeżeli wykonana u tego pacjenta spirometria nie spełnia tego kryterium (a pacjent posiada zdiagnozowane POCHP) - to pacjent może otrzymać lek, ale za odpłatnością 30% („we wszystkich zarejestrowanych wskazaniach”).

46 Przepisy przejściowe Dopuszcza się stosowanie druków recept zgodnych ze wzorem obowiązującym przed dniem 1 stycznia br. (z nadanym 20-cyfrowym unikalnym numerem identyfikacyjnym), jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2012r., z wyłączeniem możliwości naniesienia na takiej recepcie w części „Choroby przewlekłe” znaku „P”.

47 Zasady dokumentowania recept
Zgodnie z art. 41 ust.1 Ustawą z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2005 r. Nr 226, poz z późn. zm.) „Lekarz ma obowiązek prowadzenia indywidualnej dokumentacji medycznej pacjenta.”

48 Zasady dokumentowania recept
§ 42 ust.4 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z 2010 r. Nr 252, poz. 1697) zawiera podstawowe wytyczne dotyczące prowadzenia dokumentacji medycznej: „Historia zdrowia i choroby w części dotyczącej porad ambulatoryjnych lub wizyt domowych zawiera: datę porady ambulatoryjnej lub wizyty domowej; dane z wywiadu i badania przedmiotowego; rozpoznanie choroby, problemu zdrowotnego lub urazu;

49 Zasady dokumentowania recept
informację o zleconych badaniach diagnostycznych lub konsultacjach; adnotacje o zaleconych zabiegach oraz produktach leczniczych wraz z dawkowaniem lub wyrobach medycznych, w ilościach odpowiadających ilościom zapisanym na receptach wydanych pacjentowi; oryginał lub kopię wyników badań diagnostycznych lub konsultacji lub ich dokładny opis; opis udzielonych świadczeń zdrowotnych; adnotacje o orzeczonym okresie czasowej niezdolności do pracy; oznaczenie lekarza, zgodnie z § 10 ust.1 pkt 3. (nazwisko i imię, tytuł zawodowy, uzyskane specjalizacje, numer prawa wykonywania zawodu)

50 Kontrola dokumentacji medycznej
Zgodnie z § 29 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie recept lekarskich (Dz.U. 2012, poz. 260) „Kontrola wystawiania recept na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyroby medyczne obejmuje badanie i ocenę działań osoby wystawiającej receptę w zakresie: 1) zgodności danych umieszczonych na recepcie z prowadzoną dokumentacją medyczną; 2) prawidłowości wystawienia recepty oraz zgodność jej wystawienia z przepisami prawa”

51 Kontrola dokumentacji medycznej
Najczęściej występujące nieprawidłowości: brak dokumentacji medycznej, brak wpisu porady, braku wpisu leku, brak odnotowanego rozpoznania choroby w dokumentacji medycznej pacjenta, uprawniającego przy realizacji recepty do odpowiedniej refundacji, brak chronologii wpisów w prowadzonej dokumentacji medycznej, brak autoryzacji wpisów w dokumentacji medycznej (pieczątka i parafka lekarza), nieczytelne prowadzenie dokumentacji medycznej

52 Kontrola dokumentacji medycznej
Przykłady nieprawidłowego prowadzenia dokumentacji medycznej

53 Kontrola dokumentacji medycznej
Przykłady nieprawidłowego prowadzenia dokumentacji medycznej –Przykład 2 Brak wpisu porady w dok. med.

54 Recepty wystawione bez wpisu do dokumentacji medycznej
Kontrola dokumentacji medycznej Przykłady nieprawidłowego prowadzenia dokumentacji medycznej –Przykład 2 Recepty wystawione bez wpisu do dokumentacji medycznej

55 Import docelowy W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 12 maja 2011r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz.U ) od 1 stycznia 2012r. nastąpiła zmiana dotycząca potwierdzania do refundacji leków oraz środków spożywczych specjalnego przeznaczenia nieposiadających pozwolenia na dopuszczenie do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, sprowadzanych w ramach tzw. importu docelowego. Zgodnie z art. 39 ust. 2 ww. ustawy: „Minister właściwy do spraw zdrowia rozpatruje wniosek o refundację produktów, o których mowa w ust.1, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia wystąpienia o ich refundację przez świadczeniobiorcę”. Celem ubiegania się o refundację, pacjent sam przesyła dokumenty bezpośrednio do Ministerstwa Zdrowia.

56 Przydatne linki : http://leki.urpl.gov.pl/ http://www.mz.gov.pl/

57 Adres mailowy kontaktowy na temat recept i dokumentacji medycznej izabela.obarska@nfz-krakow.pl

58 Dziękuję za uwagę! Dziękuję za uwagę,


Pobierz ppt "Zasady wystawiania i dokumentowania recept po 1 lipca 2012r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google