Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Egzamin maturalny z języka polskiego od 2015 roku

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Egzamin maturalny z języka polskiego od 2015 roku"— Zapis prezentacji:

1 Egzamin maturalny z języka polskiego od 2015 roku

2 interpretacja utworu lirycznego
Struktura zmodernizowanego egzaminu maturalnego z języka polskiego od 2015 roku Egzamin maturalny poziom podstawowy pisemny test wypracowanie rozprawka problemowa interpretacja utworu lirycznego ustny poziom rozszerzony szkic lub interpretacja porównawcza utworów lirycznych

3 Struktura zmodernizowanego egzaminu maturalnego z języka polskiego od 2015 roku
Czas egzaminu ustnego minut Przebieg ustnego egzaminu: losowanie zadania egzaminacyjnego przygotowanie wypowiedzi minut wygłaszanie wypowiedzi monologowej na określony w poleceniu temat minut rozmowa egzaminatora ze zdającym 5 minut

4 Struktura zmodernizowanego egzaminu maturalnego z języka polskiego od 2015 roku
Charakterystyka egzaminu ustnego: sprawdzane umiejętności tworzenie samodzielnej wypowiedzi na określony temat zgodnie z zasadami poprawności językowej, logiki i retoryki analiza i interpretacja tekstów kultury (literackich, ikonicznych, tekstów z zakresu wiedzy o języku) funkcjonalne wykorzystanie wiedzy o języku i o kulturze (w tym zwłaszcza o literaturze) umiejętność prowadzenia rozmowy

5 Struktura zmodernizowanego egzaminu maturalnego z języka polskiego od 2015 roku
Wymagania wobec zdającego rozpoznaje wyrażoną w poleceniu intencję i przygotowuje wypowiedź zgodnie z tą intencją odczytuje (interpretuje) dołączony tekst kultury pod kątem wskazanego w poleceniu problemu odwołuje się do innych tekstów kultury (dowolnych) i problemów, które łączą się z tematem wypowiedzi opracowuje wypowiedź pod względem kompozycyjnym i językowo- stylistycznym wygłasza wypowiedź zgodnie z zasadami kultury żywego słowa bierze udział w rozmowie dotyczącej wypowiedzi monologowej

6 Struktura zmodernizowanego egzaminu maturalnego z języka polskiego od 2015 roku
Kryteria oceny egzaminu ustnego meritum wypowiedzi monologowej 16 pkt. (40% punktacji) organizacja wypowiedzi monologowej 8 pkt. (20 %) język i styl wypowiedzi monologowej i dialogowej 8 pkt. (20%) meritum wypowiedzi dialogowej i przestrzeganie zasad uczestniczenia w rozmowie 8 pkt. (20 %) Razem 40 punktów.

7 Struktura zmodernizowanego egzaminu maturalnego z języka polskiego od 2015 roku
Przykłady zadań (numeracja zgodna z informatorem) Zadanie 1. W jaki sposób w utworach literackich bywają przedstawiani intelektualiści? Omów zagadnienie, odwołując się do załączonej bajki Ignacego Krasickiego oraz do innych, wybranych przez siebie utworów literackich. (bajka Filozof Ignacego Krasickiego) Zadanie 4. Jakie refleksje o współczesnej cywilizacji wyrażają twórcy w swoich dziełach. Odpowiedz na podstawie interpretacji podanego tekstu kultury oraz wybranych przez siebie tekstów literackich. (rzeźba Magdaleny Abakanowicz Tłum)

8 Egzamin maturalny z języka polskiego od 2015 roku
Charakterystyka części I arkusza (część testowa) Część testowa arkusza egzaminacyjnego składa się z dwóch zestawów (części) tekstów i zadań, z których każdy obejmuje: a) tekst lub dwa teksty liczące łącznie nie więcej niż 500 słów, b) wiązkę 5-7 zamkniętych i/lub otwartych zadań do tekstu z miejscem na wpisanie odpowiedzi. Zdający rozwiązuje zadania w obu zestawach. Łącznie w obu zestawach składających się na test znajdzie się zadań różnych pod względem formy oraz sprawdzających różne kompetencje (świadomość językową i działania tekstotwórcze).

9 Egzamin maturalny z języka polskiego od 2015 roku
Charakterystyka części I arkusza (część testowa) Teksty, do których odnoszą się zadania, zgodnie z podstawą programową mogą mieć charakter popularnonaukowy, publicystyczny lub polityczny. Zadania w teście mogą mieć formę zamkniętą lub otwartą. Sprawdzają m.in. umiejętność analizy tekstu i jego przekształceń, a także świadomość językową zdającego. Zadania sprawdzają także znajomość utworów literackich, których, zgodnie z podstawą programową, nie wolno pominąć w procesie kształcenia (w podstawie oznaczonych gwiazdką).

10 Egzamin maturalny z języka polskiego od 2015 roku
Cz. I arkusza – przykłady zadań odwołujących się do lektur Zadanie 2. (0-2) (Janusz Głowacki Jak być kochanym) a) Kogo w przedstawieniu grał Krzysztof Kolberger? Konrada B. Senatora C. Mickiewicza D. Księdza Piotra  b) Uzasadnij wybór, odwołując się do treści recenzji i Dziadów części III. Zadanie 3. (0-1) Jaką treść – w kontekście Dziadów części III – powinien mieć napis, o którym autor recenzji pisze w przedostatnim akapicie? A. Śmierć carowi. Śmierć! B. Razem młodzi przyjaciele! C. Nowosilcow to sługa piekieł. D. Umarł Gustaw, narodził się Konrad.

11 Egzamin maturalny z języka polskiego od 2015 roku
Charakterystyka części I arkusza Działania na tekście (w tym przekształcenia tekstu), np.: streszczanie parafrazowanie tworzenie planu tekstu przekształcenie składniowe zmiana konwencji stylistycznej zmiana intencji komunikacyjnej wyszukiwanie słów kluczowych

12 Egzamin maturalny z języka polskiego od 2015 roku
Charakterystyka części I arkusza Sprawdzanie świadomości językowej w zakresie, np.: słownictwa słowotwórstwa fleksji składni w tekście (m.in. budowy wypowiedzeń i funkcji wyrazów w zdaniu, np.: podmiotu, orzeczenia, dopełnienia, przydawki, okolicznika) funkcji tekstu cech gatunkowych tekstu zagadnień stylistycznych (np. zabiegów stylizacyjnych, różnic między tekstem ustnym a pisanym

13 Egzamin maturalny z języka polskiego od 2015 roku
Cz. I arkusza – przykł. zadań dot. świadomości językowej Zadanie 5. (0-1) (Grażyna Stachówna Melodramat na wakacje) Znajdź w drugim akapicie recenzji trzy przymiotniki pochodzenia obcego, które mają znaczenia opisane w tabeli. Wpisz każdy z tych wyrazów obok odpowiadających im definicji. Jedno znaczenie nie odpowiada żadnemu z wyrazów. Opis znaczenia Wyraz obcy odbiegający od normy, wynaturzony Zadanie 5. (0 – 1) (Jan Miodek Najki z Samotraki) Do każdego z przykładów użycia czasownika dobierz sytuację, w której ten czasownik został użyty. Odpowiedzi wpisz do tabelki. 1) „zabierałem się do recenzowania” a) gdy mowa o wszystkich ludziach 2) „kumulują się wszystkie cechy polszczyzny” b) gdy mowa o młodzieży 3) „urobili już od tego swojskie derywaty” c) gdy prof. Miodek mówi o sobie d) gdy mowa o przedmiocie wykładu

14 Egzamin maturalny z języka polskiego od 2015 roku
Charakterystyka części II arkusza Temat pierwszy – rozprawka (problemowa) Zadanie składa się z polecenia i tekstu epickiego lub dramatycznego. Sprawdza umiejętność: odbioru, analizy i interpretacji tekstu literackiego (rozpoznawania sensu załączonego tekstu, określania jego problematyki, odszukiwania elementów znaczących) wyszukiwania kontekstów porównania funkcjonowania tych samych motywów w różnych tekstach kultury tworzenia własnej wypowiedzi

15 Egzamin maturalny z języka polskiego od 2015 roku
Charakterystyka części II arkusza Temat drugi – interpretacja (rozprawka interpretacyjna) Zadanie składa się z polecenia i tekstu poetyckiego (lub fragmentu). Sprawdza umiejętność: formułowania tezy (hipotezy) interpretacyjnej uzasadnienia tezy (część argumentacyjna), w tym określenia: - sytuacji komunikacyjnej - cech stylu wypowiedzi - znaczeń dosłownych i niedosłownych - kreacji świata przedstawionego - odpowiednich kontekstów tworzenia własnej wypowiedzi

16 Egzamin maturalny z języka polskiego od 2015 roku
Charakterystyka części II arkusza – formuły tematów Temat pierwszy – rozprawka (problemowa) Formuła tematu: „Coś” czy/lub „coś”? Rozważ problem i uzasadnij swoje zdanie, odwołując się do fragmentu „tytuł” i do innych tekstów kultury. Twoja praca powinna liczyć co najmniej 250 słów. Temat drugi – interpretacja (rozprawka interpretacyjna) Zinterpretuj podany utwór. Postaw tezę interpretacyjną i uzasadnij ją. Twoja praca powinna liczyć co najmniej 250 słów.

17 Charakterystyka części II arkusza
Egzamin maturalny z języka polskiego od roku Charakterystyka części II arkusza Kryteria oceniania wypracowania A. sformułowanie stanowiska 6 pkt. B. uzasadnienie stanowiska pkt. C. poprawność rzeczowa 4 pkt. D. zamysł kompozycyjny 6 pkt. E. spójność lokalna 2 pkt. F. styl tekstu pkt. G. poprawność językowa 6 pkt. H. poprawność zapisu 4 pkt.

18 Tworzenie rozprawki interpretacyjnej – koncepcja interpretacyjna
Pomysł zdającego na całościowe odczytanie tekstu (wyrażone np. w postaci tezy lub hipotezy interpretacyjnej). Oczekuje się koncepcji niesprzecznej z utworem i spójnej. Formuła tematu i kryteria oceniania umożliwiają stosowanie różnych metod, technik i sposobów pracy z tekstem poetyckim. Przykłady różnych sposobów analizy tekstu: analiza strukturalna, eksplikacja tekstu, technika słów- kluczy, hipoteza interpretacyjna, metoda analogii (odbiór kontekstowy), przekład intersemiotyczny.

19 Tworzenie rozprawki interpretacyjnej – koncepcja interpretacyjna
Pomysł zdającego na całościowe odczytanie tekstu (wyrażonym np. w postaci tezy lub hipotezy interpretacyjnej). Koncepcja niesprzeczna z utworem i spójna. Formuła tematu i kryteria oceniania umożliwiają stosowanie różnych metod, technik i sposobów pracy z tekstem poetyckim. Dopuszczalność różnych sposobów analizy tekstu i wielość możliwych odczytań nie oznaczają przyzwolenia na falsyfikowanie tekstu/literatury.


Pobierz ppt "Egzamin maturalny z języka polskiego od 2015 roku"

Podobne prezentacje


Reklamy Google