Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Www.pnec.org.pl Polska Sieć www. pnec.org.pl Wykorzystanie energii odnawialnej w Europie Seminarium, Kraków 5 – 6.11.2007 Polska Sieć Energie Cités (PNEC)

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Www.pnec.org.pl Polska Sieć www. pnec.org.pl Wykorzystanie energii odnawialnej w Europie Seminarium, Kraków 5 – 6.11.2007 Polska Sieć Energie Cités (PNEC)"— Zapis prezentacji:

1 www.pnec.org.pl Polska Sieć www. pnec.org.pl Wykorzystanie energii odnawialnej w Europie Seminarium, Kraków 5 – 6.11.2007 Polska Sieć Energie Cités (PNEC) Marcin Madej Kierownik Projektu ul. Sławkowska 17 31-016 Kraków, Poland tel./fax 12 429 17 93 email: biuro@pnec.org.pl www.pnec.org.pl

2 Polska Sieć www. pnec.org.pl Wykorzystanie energii odnawialnej w Europie Seminarium, Kraków 5 – 6.11.2007 EURE Wykorzystanie energii odnawialnej w Europie Partnerzy: Centrum Ochrony Środowiska w Kozani, (Grecja) – Lider projektu PNEC, (Polska); Technologiczne Centrum Badawcze w Kozani, (Grecja); Technologiczne Centrum Edukacyjne w Zachodniej Macedonii, (Grecja); Stowarzyszenie Rozwoju Gudar-Javalambre i Maestrazgo,(Hiszpania); Centrum Technologiczne Regionu Riesa-Grobenhain (Niemcy)

3 www.pnec.org.pl Polska Sieć www. pnec.org.pl Wykorzystanie energii odnawialnej w Europie Seminarium, Kraków 5 – 6.11.2007 Centrum Ochrony Środowiska w Kozani, (Grecja) – Lider projektu Obszary działania: - realizacja projektów i badań związanych z ochroną środowiska - składanie wniosków dotyczących ochrony środowiska - zapewnienie doradztwa - rozpowszechnienie rezultatów, informacja, tworzenie partnerstwa W ramach projektu EURE Centrum Ochrony Środowiska realizuje następujące działania: - stworzenie niewielkiego parku energii odnawialnych - instalacja i obsługa technologii pozyskiwania biogazu z odchodów zwierzęcych - wykonywanie opracowań dotyczących efektywności instalacji wykorzystujących energię ze źródeł odnawialnych - promocja tych systemów pod kątem edukacji, ochrony środowiska i oszczędności środków finansowych.

4 www.pnec.org.pl Polska Sieć www. pnec.org.pl Wykorzystanie energii odnawialnej w Europie Seminarium, Kraków 5 – 6.11.2007 Technologiczne Centrum Badawcze jest częścią Instytutu Edukacji Technologicznej w Dytiki Macedonia, a jednym z jego głównych zadań jest prowadzenia biura innowacji. TCB koncentruje swoje naukowe i badawcze działania na wspieraniu przedsiębiorstw przemysłowych i rzemieślniczych w zakresie technologii i wymiany doświadczeń know- how. W ramach projektu EURE TCB realizuje następujące działania: - poszukiwanie przykładów najlepszych praktyk wykorzystania źródeł energii odnawialnej, - tworzenie małych projektów wraz z przedsiębiorstwami podejmującymi działąnia zmierzające do oszczędzania energii, - zorganizowanie warsztatów informacyjnych na temat energii odnawialnej dla dyrektorów przedsiębiorstw, - wydanie broszur informacyjnych (30 tys. egz.) oraz relacje prasowe dotyczące wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych.

5 www.pnec.org.pl Polska Sieć www. pnec.org.pl Wykorzystanie energii odnawialnej w Europie Seminarium, Kraków 5 – 6.11.2007 AGUJAMA - Stowarzyszenie Rozwoju Gudar-Javalambre i Maestrazgo Stowarzyszenie tworzą reprezentanci wielu sektorów społecznych i gospodarczych, których celem jest rozwój regionu i rozwiązanie głównych problemów wsi takich jak malejące zaludnienie, starzenie się społeczeństwa oraz poprawa jakości usług. W ramach projektu EURE AGUJAMA realizuje następujące działania: -przeprowadzenie kampanii edukacyjnej na temat ochrony środowiska skierowanej do uczniów; - stworzenie materiałów dydaktycznych uzupełnionych podróżą studyjną - przeprowadzenie kampanii edukacyjnej dla polityków i przedsiębiorców; -przygotowanie materiałów informacyjnych dla małych przedsiębiorstw, rolników i reprezentantów administracji na temat oszczędzania energii oraz wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych;

6 www.pnec.org.pl Polska Sieć www. pnec.org.pl Wykorzystanie energii odnawialnej w Europie Seminarium, Kraków 5 – 6.11.2007 Centrum Technologiczne Regionu Riesa-Grobenhain Obszary działania: - wspieranie osób zakładających nowy biznes, - wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw w regionie poprzez konsultacje, pośrednictwo i działalność edukacyjną, -intensywne wspieranie rozwoju innowacyjnych produktów i procedur w małych i średnich przedsiębiorstwach regionu W ramach projektu EURE TGZ realizuje następujące działania: - stworzenie bazy danych rejestrującą wszystkie podmioty zainteresowane wykorzystaniem energii odnawialnej (developerów, producentów urządzeń, użytkowników itp.) - inicjowanie projektów dotyczących wykorzystania energii odnawialnej (zwłaszcza biomasy) oraz oszczędzania energii - tworzenie zrównoważonych struktur mających na celu wykorzystanie energii odnawialnych.

7 www.pnec.org.pl Polska Sieć www. pnec.org.pl Wykorzystanie energii odnawialnej w Europie Seminarium, Kraków 5 – 6.11.2007 promocja energii odnawialnej w Małopolsce, wzrost wykorzystania energii odnawialnej w ogólnym bilansie energetycznym, - w ciągu najbliższych lat energia ze źródeł odnawialnych stanowić będzie znaczący składnik bilansu energetycznego Unii Europejskiej. Wejście Polski do Unii Europejskiej zobowiązuje nasz kraj do podejmowania działań na rzecz rozwoju wykorzystania odnawialnych źródeł energii Cel projektu

8 www.pnec.org.pl Polska Sieć www. pnec.org.pl Wykorzystanie energii odnawialnej w Europie Seminarium, Kraków 5 – 6.11.2007 Polski cel strategiczny dotyczący udziału energii odnawialnej w bilansie paliwowo-energetycznym w 2010 r. jest prawie o połowę mniejszy od zadania, jakie postawiła sobie Unia Europejska. Polska zobowiązała się, że udziału energii odnawialnej w bilansie paliwowo-energetycznym kraju udział ten do 2010 wyniesie 7,5%. Cel projektu

9 www.pnec.org.pl Polska Sieć www. pnec.org.pl Wykorzystanie energii odnawialnej w Europie Seminarium, Kraków 5 – 6.11.2007 przygotowanie potencjalnych beneficjentów zainteresowanych wykorzystaniem energii ze źródeł odnawialnych do aplikowania do funduszy unijnych -w pierwszym okresie naboru wniosków do funduszy strukturalnych 2004-2006 w województwie małopolskim nie został złożony ani jeden wniosek dotyczący odnawialnych źródeł energii, -w ramach projektu Stowarzyszenie podejmuje działania w kierunku zwiększenia liczby skladanych projektów oraz pragnie pomagać potencjalnym projektodawcom w jak najlepszym ich przygotowaniu, m. in. poprzez pokazanie już istniejących projektów i możliwości uzyskania dofinansowanie z funduszy strukturalnych. Cel projektu

10 www.pnec.org.pl Polska Sieć www. pnec.org.pl Wykorzystanie energii odnawialnej w Europie Seminarium, Kraków 5 – 6.11.2007 przygotowanie i wydanie mapy przedstawiającej wykorzystanie energii odnawialnej w Małopolsce, 4 - dniowe międzynarodowe seminarium, przedstawicieli samorządu terytorialnego, przedstawiciele małych i średnich przedsiębiorstw, dla bankowców wydanie płyty CD (5 tys. sztuk) zawierającej opisy najlepszych przykładów wykorzystania RES w Polsce i na świecie oraz informacje potrzebne do przygotowania wniosku o dofinansowanie, zorganizowanie dni otwartych w szkołach, utworzenie bezpłatnego punktu informującego o możliwościach wykorzystania RES, efektywności energetycznej oraz możliwościach finansowania projektów z tego zakresu Działania PNEC w projekcie

11 www.pnec.org.pl Polska Sieć www. pnec.org.pl Wykorzystanie energii odnawialnej w Europie Seminarium, Kraków 5 – 6.11.2007 Działania w projekcie W dniach 12 – 13 lutego miało miejsce spotkanie w Kozanii (Grecja) wszystkich partnerów projektu SMART. Celem spotkania było wzajemnie poznanie Partnerów podprojektów.

12 www.pnec.org.pl Polska Sieć www. pnec.org.pl Wykorzystanie energii odnawialnej w Europie Seminarium, Kraków 5 – 6.11.2007 Działania w projekcie Partnerzy podprojektu EURE na spotkaniu zorganizowanym w biurze lidera Centrum Ochrony Środowiska ustalili harmonogram wspólnych działań w projekcie. Zostaliśmy również oprowadzeni po Instytucie Paliw Stałych oraz zwiedziliśmy Kopalnie odkrywkową węgla brunatnego.

13 www.pnec.org.pl Polska Sieć www. pnec.org.pl Wykorzystanie energii odnawialnej w Europie Seminarium, Kraków 5 – 6.11.2007 -zostały wysłane ankiety do jednostek samorządu terytorialnego, instytucji zajmujących się odnawialnymi źródłami energii z prośbą o udzielenie informacji dotyczących realizowanych inwestycji z dziedziny OŹE -wraz z ankietą został przesłany wzór opisu dobrej praktyki Działania PNEC w projekcie 1.Opracowanie mapy wykorzystania energii odnawialnej w Małopolsce W chwili obecnej zbierane są informacje dotyczące inwestycji związanych z odnawialnymi źródłami energii na terenie Małopolski:

14 www.pnec.org.pl Polska Sieć www. pnec.org.pl Wykorzystanie energii odnawialnej w Europie Seminarium, Kraków 5 – 6.11.2007

15 www.pnec.org.pl Polska Sieć www. pnec.org.pl Wykorzystanie energii odnawialnej w Europie Seminarium, Kraków 5 – 6.11.2007 Na podstawie otrzymanych ankiet zostały opracowywane opisy dobrych praktyk a także przygotowywana jest mapa odnawialnych źródeł energii województwa małopolskiego. Działania w projekcie

16 www.pnec.org.pl Polska Sieć www. pnec.org.pl Wykorzystanie energii odnawialnej w Europie Seminarium, Kraków 5 – 6.11.2007 Każdy z opisów dobrych praktyk zajmuje 4 - 5 stron i posiada tę samą strukturę zawierającą: - opis odnawialnego źródła energii - krótką informację o mieście wraz z mapą - tło projektu - opis podjętych działań - doświadczenia miasta - ocenę projektu i perspektywy rozwoju - osoby do kontaktu

17 www.pnec.org.pl Polska Sieć www. pnec.org.pl Wykorzystanie energii odnawialnej w Europie Seminarium, Kraków 5 – 6.11.2007 Wraz z partnerami zagranicznymi została przygotowana ulotka informująca o projekcie Zawartość ulotki: - krótka informacja o partnerach realizujących projekt EURE - główne jego cele - opis działań podejmowanych w projekcie - rezultaty

18 www.pnec.org.pl Polska Sieć www. pnec.org.pl Wykorzystanie energii odnawialnej w Europie Seminarium, Kraków 5 – 6.11.2007 2. 4-dniowe seminarium Seminarium skierowane jest do przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, do małych i średnich przedsiębiorstw oraz do przedstawicieli banków. W ramach seminarium będzie przeprowadzona prezentacja programu RETScreen połączona z warsztatami. Program RETScreen służy do oceny wykonalności projektów dotyczących czystej energii. Jest pakietem narzędzi wspomagających podejmowanie decyzji oraz obliczeń parametrów technicznych i finansowych projektów z wykorzystaniem energooszczędnych i czystych technologii energetycznych. Działania realizowane w chwili obecnej:

19 www.pnec.org.pl Polska Sieć www. pnec.org.pl Wykorzystanie energii odnawialnej w Europie Seminarium, Kraków 5 – 6.11.2007 3. Wydanie płyty CD (5 tys. egzemplarzy) Na płycie znajdują się: -podstawowe informacje dotyczące wszystkich rodzajów źródeł energii odnawialnej, -poradnik Odnawialne źródła energii w Małopolsce, - płyta CD Poprawa efektywności energetycznej dzięki funduszom strukturalnym -opisy przykładów wykorzystania energii odnawialnej z Małopolski, Polski i Europy (140 przykładów) -dokumenty pomocne przy składaniu wniosków aplikacyjnych.

20 www.pnec.org.pl Polska Sieć www. pnec.org.pl Wykorzystanie energii odnawialnej w Europie Seminarium, Kraków 5 – 6.11.2007 4. Utworzenie punktu HELP DESK -udzielamy bezpłatnych informacji o możliwościach wykorzystania odnawialnych źródeł energii, -możliwościach finansowania projektów z tego zakresu, -można uzyskać informacje na temat instytucji i programów które udzielają dofinansowania na inwestycje z dziedziny odnawialnych źródeł energii, -udostępniamy materiały informacyjne związane z wykorzystaniem energii odnawialnej

21 www.pnec.org.pl Polska Sieć www. pnec.org.pl Wykorzystanie energii odnawialnej w Europie Seminarium, Kraków 5 – 6.11.2007 Została założona specjalna podstrona na stronie internetowej PNEC http://www.pnec.org.pl/smart/ Zawarte są na niej m.in: - informacje o projekcie, - opisy dobrych praktyk, - poradnik Wykorzystanie energii odnawialnej w Europie

22 www.pnec.org.pl Polska Sieć www. pnec.org.pl Wykorzystanie energii odnawialnej w Europie Seminarium, Kraków 5 – 6.11.2007

23 www.pnec.org.pl Polska Sieć www. pnec.org.pl Wykorzystanie energii odnawialnej w Europie Seminarium, Kraków 5 – 6.11.2007

24 www.pnec.org.pl Polska Sieć www. pnec.org.pl Wykorzystanie energii odnawialnej w Europie Seminarium, Kraków 5 – 6.11.2007

25 www.pnec.org.pl Polska Sieć www. pnec.org.pl Wykorzystanie energii odnawialnej w Europie Seminarium, Kraków 5 – 6.11.2007 5. Zorganizowanie dni otwartych w szkołach Dni otwarte w szkołach mają na celu promocję wykorzystania energii odnawialnej wśród nauczycieli i uczniów w szkołach na terenie województwa małopolskiego. Chcemy zachęcić nauczycieli do prowadzenia zajęć mających na celu przybliżenie problematyki wykorzystania energii, ochrony klimatu i oszczędzania energii. Podczas dni otwartych chcemy pokazać programy edukacyjne, które pomagają nauczycielom w prowadzeniu lekcji z tego zakresu, a dzieciom w sposób łatwy i przyjemny pokaże jak oszczędzać energię w domu i w szkole.

26 www.pnec.org.pl Polska Sieć www. pnec.org.pl Wykorzystanie energii odnawialnej w Europie Seminarium, Kraków 5 – 6.11.2007 Dziękuję za uwagę Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć Energie Cités ul. Sławkowska 17 31-016 Kraków, Poland tel./fax 12 429 17 93 email: biuro@pnec.org.pl www.pnec.org.pl


Pobierz ppt "Www.pnec.org.pl Polska Sieć www. pnec.org.pl Wykorzystanie energii odnawialnej w Europie Seminarium, Kraków 5 – 6.11.2007 Polska Sieć Energie Cités (PNEC)"

Podobne prezentacje


Reklamy Google