Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Szkoła Podstawowa im. ks. Jerzego Popiełuszki w Chodnowie

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Szkoła Podstawowa im. ks. Jerzego Popiełuszki w Chodnowie"— Zapis prezentacji:

1 Szkoła Podstawowa im. ks. Jerzego Popiełuszki w Chodnowie
Analiza wyników nauczania w kształceniu zintegrowanym I sem. rok szk. 2006/2007 Szkoła Podstawowa im. ks. Jerzego Popiełuszki w Chodnowie

2 I etap kształcenia Zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 19 kwietnia 1999r. w kl. I - III szkoły podstawowej została wprowadzona ocena opisowa. Rozporządzenie to dotyczy oceniania, zobowiązuje nauczycieli do rozpoznawania poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych, wynikających z programów nauczania oraz do formułowania oceny.

3 Rozporządzenie MEN z dnia 19 kwietnia 1999r.
Zgodnie z wyżej wymienionym rozporządzeniem klasyfikowanie końcowo roczne w klasach I - III szkoły podstawowej polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia w danym roku szkolnym i ustaleniu jednej oceny klasyfikacyjnej oraz oceny zachowania, przy czym obie oceny są ocenami opisowymi.

4 Dla ucznia:

5 Między innymi ocena szkolna spełnia funkcję sumującą
Ocenianie semestralne, roczne Ocena informuje nauczycieli, uczniów, rodziców i szkoły wyższego szczebla o poziomie opanowania umiejętności wynikających z programu na koniec jakiegoś okresu czy cyklu.

6 Ocena opisowa Zawiera informacje o osiągnięciach uczniów, podane w formie pisemnej wypowiedzi; Jak każda nowość w oświacie, ocena opisowa została przyjęta przez nauczycieli, rodziców i dzieci z zainteresowaniem, ale też z pewnym sceptycyzmem a czasem nawet niechęcią.

7 Czym jest ocena opisowa?
To ustna, bądź pisemna informacja na temat osiągnięć i trudności ucznia; Ocenianie ma służyć przede wszystkim informowaniu o jakości edukacyjnych dziecka w porównaniu z celami kształcenia na danym etapie rozwoju. Zatem podstawowe zadanie to dostarczenie dziecku informacji, jakie umiejętności już opanowało, co potrafi oraz z czym sobie radzi, jakie ma trudności i jakie działania ma podjąć, aby te problemy pokonać. Uczeń od początku pobytu w szkole ma prawo do rzetelnej informacji zwrotnej o efektach aktywności edukacyjnej. Jeśli ma świadomość własnych osiągnięć i trudności w szkole i wie, jakie działania podjąć, aby przezwyciężyć problemy, to w większym zakresie może samodzielnie kształtować własny rozwój.

8 Ocena opisowa Ocena opisowa mimo upływu czasu budzi wiele emocji wśród samych nauczycieli,  ale i rodziców. Wydaje się jednak, że nowy system oceniania w klasach młodszych zyskuje coraz więcej zwolenników. Rodzice powoli zaczynają rozumieć sens i potrzebę oceniania opisowego. Ocena opisowa to rzeczywiście obiektywizm, sprawiedliwość i indywidualne podejście do każdego dziecka.

9 Ocena opisowa w klasach I-III
Niebezpieczną stroną posługiwania się przez nauczyciela tylko oceną opisową jest to, iż często rodzice nie zdają sobie sprawy czy ich dziecko zostało ocenione pozytywnie czy też negatywnie. Pomocne w tym są znaczki lub słowa bieżącego oceniania. Ocena opisowa dziecka w kształceniu zintegrowanym jest przedstawiana w różnych szkołach odmiennie.

10 Ocenianie uczniów w kl. I-III w Szkole Podstawowej w Chodnowie
W naszej szkole stosujemy system oceniania słowno-obrazkowy. Zgodnie ze Szkolnym Systemem Oceniania mamy sześć różnych poziomów: Wspaniale Bardzo dobrze Dobrze Postaraj się Pracuj więcej

11 Co o ocenie opisowej myślą rodzice? (wyniki ankiety)
Większość rodziców (90%) dostrzega korzyści płynące ze stosowania oceny opisowej: obserwowanie postępu dziecka w nauce, ukierunkowanie do dalszej pracy nad rozwojem ucznia, eliminowanie niezdrowej rywalizacji, precyzyjną opinię o pracy ucznia, mniej stresującą dla dzieci, pełną informację o rozwoju dziecka - o brakach w wiadomościach i umiejętnościach z podaniem sposobów ich uzupełnienia, dziecko z deficytami nie odczuwa, że jest słabsze, może szybciej zaakceptować siebie, odblokować się, chętnie chodzi do szkoły, uczniowie pozyskują umiejętności w dowolnym tempie, rodzice mogą współuczestniczyć w rozwoju intelektualnym swego dziecka.

12 Przeciwnicy oceny opisowej /pozostałe 10%/ motywują swój wybór stwierdzeniami:
ocena cyfrowa jest bardziej czytelna, mobilizuje ucznia do pracy, wysokie oceny (5 i 6) są nagrodą dla ucznia, który się napracował, pozwala ocenić postępy dziecka na tle klasy, nie przygotowuje do oceny cyfrowej w klasach programowo wyższych, co później stresuje ucznia, ocena w postaci cyfry  dała im możliwość „szybkiego wglądu” w osiągnięcia ucznia, bez wnikliwej analizy postępów w nauce.

13 Ocena opisowa  do rodzica
Jest to ocena semestralna opisująca półroczną pracę dziecka. Zawiera dokładne informacje o jego rozwoju emocjonalno - społecznym, zaangażowaniu, postępach w edukacji oraz osobistych osiągnięciach. Posiada również wskazówki do dalszej pracy.

14 Na etapie nauczania początkowego uczeń powinien osiągnąć takie kompetencje jak:
z zakresu edukacji polonistycznej - płynne czytanie, czytanie ze zrozumieniem, uważne słuchanie innych, poprawne pisanie pod względem ortograficznym i gramatycznym, redagowanie prostych tekstów, poprawne wypowiadanie się, rozpoznawanie części mowy, rozróżnianie rodzajów zdań; z zakresu edukacji matematycznej - dodawanie i odejmowanie oraz mnożenie i dzielenie w zakresie 100, dodawanie i odejmowanie oraz mnożenie i dzielenie sposobem pisemnym, rozwiązywanie prostych zadań tekstowych oraz nietrudnych zadań złożonych, wykonywanie obliczeń związanych z mierzeniem, ważeniem, kalendarzem, zegarem, pieniędzmi; rozpoznawanie figur geometrycznych; z zakresu edukacji społeczno-przyrodniczej - orientacja w otaczającej rzeczywistości społecznej i przyrodniczej.

15 Wykres wyników nauczania w zakresie umiejętności: mówienia, czytania i pisania uczniów klasy III po I semestrze roku szk. 2006/2007

16 Wykres wyników nauczania w zakresie umiejętności matematycznych i przyrodniczych uczniów klasy III po I semestrze roku szk. 2006/2007

17 WYKRES OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW KL. II W I SEMESTRZE R. SZK
WYKRES OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW KL.II W I SEMESTRZE R. SZK. 2006/2007 W ZAKRESIE UMIEJĘTNOŚCI - CZYTANIA, PISANIA, MÓWIENIA

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28 Bardzo dziękuję za uwagę
Opracowała: Dyrektor szkoły – Halina Cygan


Pobierz ppt "Szkoła Podstawowa im. ks. Jerzego Popiełuszki w Chodnowie"

Podobne prezentacje


Reklamy Google