Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

EWALUACJA ZEWNĘTRZNA W SZKOLE LUB PLACÓWCE

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "EWALUACJA ZEWNĘTRZNA W SZKOLE LUB PLACÓWCE"— Zapis prezentacji:

1 EWALUACJA ZEWNĘTRZNA W SZKOLE LUB PLACÓWCE

2 CELE I ZASADY EWALUACJI
Rozwój szkół (ułatwia dyrektorom i nauczycielom podejmowanie decyzji. Rozwój systemu oświaty (dostarcza informacji o spełnieniu przez szkoły wymagań ustalonych przez państwo). Rozwój sposobów zarządzania (umożliwia podejmowanie decyzji i tworzenie strategii rozwojowych oraz popularyzowanie dobrych praktyk). Proces ewaluacji jest demokratyczny, transparentny, elastyczny.

3 PRZEWODNIK PO WYMAGANIACH
Zmodyfikowane wymagania wobec szkół i placówek zmiana brzmienia i struktury wymagań, zmniejszenie liczby wymagań, zróżnicowanie wymagań w zależności od typu szkoły i rodzaju placówki

4 Wymagania i kryteria operacyjne ( obszary badania )
Szkoła działa zgodnie z przyjętą przez RP koncepcją, uwzględniającą potrzeby uczniów, specyfikę pracy szkoły, zidentyfikowane oczekiwania. Koncepcja jest znana uczniom i rodzicom oraz przez nich akceptowana. Koncepcja jest przygotowywana i modyfikowana we współpracy z uczniami i rodzicami. Koncepcja jest realizowana we współpracy z uczniami i rodzicami.

5 Struktura wymagania PRZYKŁAD Promowana jest wartość edukacji
charakterystyka wymagania – poziomy D i B istota wymagania zakres wymagania spełnienie wymagania

6 Wymaganie 1: Szkoła lub placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój (adekwatność, spójność, powszechność znajomości i akceptacji, partycypacja uczniów i rodziców) Koncepcja jest rzeczywistym dziełem całej społeczności szkolnej, jest własna. Ma charakter dynamiczny i dostosowuje się do zmieniających okoliczności. Podejmowane działania mają związek z przyjętą koncepcją. Zapisy koncepcji charakteryzuje prostota, precyzja, realizm, brak pustosłowia. Jest prorozwojowa, tj. uwzględnia rozwój intelektualny, emocjonalny, społeczny i fizyczny.

7 Wymaganie2. Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się (adekwatność, powszechność działań nauczycieli i powszechność znajomości celów i oczekiwań wśród uczniów, skuteczność) Działania podejmowane w szkole są podporządkowane uczeniu się (metody, indywidualne podejście, atmosfera). Warunkiem koniecznym jest podmiotowość ucznia, świadomość i refleksyjność uczniów, otwartość i elastyczność nauczyciela. Nauczyciele wspierają ucznia poprzez przekazywanie wiedzy o tym jak się uczyć, pomagają planować i organizować proces uczenia się, wspierają w trudnych sytuacjach, budują motywację. Uczniowie uczą się od siebie nawzajem. Treści nauczania są zintegrowane.

8 Wymaganie 3. Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej (adekwatność, spójność, powszechność, skuteczność) Monitorowanie realizacji podstawy w odniesieniu do każdego ucznia. Szukanie powiązań między przedmiotami (interdyscyplinarność). Budowanie indywidualnego programu nauczania opartego na podstawie, uwzględniającego potrzeby zespołu klasowego. Powiązanie nabywanych umiejętności i wiedzy z poznanymi dotychczas zagadnieniami .

9 Wymaganie 4. Uczniowie są aktywni (powszechność, różnorodność)
Kształtowanie u uczniów aktywnej postawy wobec rzeczywistości. Kształcenie umiejętności organizacyjnych i komunikacyjnych. Wpływ uczniów na organizację procesu uczenia się. Nasilenie kontaktów szkoły z otoczeniem.

10 Wymaganie 5. Respektowane są normy społeczne (powszechność, systemowość, równość wobec zasad, partycypacja rodziców i uczniów) Kształtowanie postaw zgodnych z wartościami normami szczególnie poprzez działania wychowawcze a nie słowa (wierność wartościom w praktyce). Nauczyciel wychowuje poprzez dawanie przykładu. Podkreślanie dialogu społecznego poprzez organizowanie debat i dyskusji. Otwarcie przestrzeni na inicjatywy uczniowskie w zakresie ustalania zasad.

11 Wymaganie 6. Szkoła wspomaga rozwój uczniów, uwzględniając ich indywidualną sytuację (systemowość diagnozy, adekwatność działań, powszechność ) Rozpoznanie i uwzględnienie w pracy z uczniem jego potrzeb rozwojowych. Tworzenie warunków do wyrównywania braków i rozwoju talentów. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. Współpraca z placówkami poradnictwa psychologicznego i pedagogicznego. Planowanie lekcji nie tylko w perspektywie klasy, ale poszczególnych uczniów (indywidualizacja).

12 Wymaganie 7. Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych (powszechność, zespołowość, skuteczność, przydatność, Współpraca nauczycieli w zakresie uczenia się od siebie (rozwiązywanie problemów, doskonalenie metod, wsparcie, analizowanie pracy). Obowiązek wewnętrznego doskonalenia opartego na wymianie doświadczeń. Wdrażanie zmian w warsztacie pracy.

13 Wymaganie 8. Promowana jest wartość edukacji (powszechność udziału, systemowość, różnorodność)
Promowanie poprzez pokazywanie, że uczenie jest pasjonujące, przyjemne i efektywne. Obserwowanie losów absolwentów, ukazywanie ich drogi uczenia się. Podejmowanie działań dla środowiska (szkolenia, spotkania dla rodziców, lokalnej społeczności). Promowanie wartości uczenia się przez całe życie poprzez uczenie się od siebie (uczniowie, rodzice, dziadkowie) i ukazywanie człowieka jako uczącego się przez całe życie.

14 Wymaganie 9. Rodzice są partnerami szkoły (systemowość rozwiązań, adekwatność współpracy, partycypacja rodziców w procesach decyzyjnych, zaangażowanie rodziców, otwartość szkoły, użyteczność) Stwarzanie przestrzeni do zaangażowania rodziców, branie pod uwagę ich możliwości i oczekiwań. Odpowiedzialność szkoły za budowanie relacji z rodzicami. Współpraca z rodzicami rozumiana jako współdecydowanie i współodpowiedzialność. Model współpracy musi się wpisywać w potrzeby obu stron.

15 Wymaganie 10. Wykorzystywane są zasoby szkoły oraz środowiska na rzecz wzajemnego rozwoju (adekwatność działań, systematyczność, wzajemność, celowość) Korzystanie z zasobów zewnętrznych w celu uczenia aktywności i postaw obywatelskich. Umożliwienie korzystania nie tylko z bazy szkół, ale także z potencjału intelektualnego. Szkoła jako animator życia kulturalnego wykorzystujacy typowe dla szkoły działania.

16 Wymaganie 11. Szkoła organizując procesy edukacyjne, uwzględnia wnioski z analizy wyników egzaminów oraz innych badań (powszechność, adekwatność, użyteczność wniosków i badań, różnorodność) Dokonywanie celowych analiz różnymi metodami. Wdrażanie nowych działań na podstawie analiz dotychczasowych wyników. Wykorzystywanie różnego rodzaju badań edukacyjnych. Wykorzystywanie wniosków z analiz w doskonaleniu warsztatu pracy. Łączenie wyników egzaminów z metodami i formami pracy i ich skutecznością, a nie tylko z potencjałem uczniów.

17 Wymaganie 12. Zarządzanie szkołą lub placówką służy jej rozwojowi (adekwatność działań, skuteczność, powszechność, przydatność) Budowanie potencjału RP i innych pracowników (właściwa polityka kadrowa). Uspołecznienie procesów zarządzania (włączenie nauczycieli, rodziców, uczniów) służy to lepszej diagnozie potrzeb szkoły. Stawianie na liderów edukacyjnych. Tworzenie warunków do realizacji wszystkich pozostałych wymagań.

18 Zalecany przebieg ewaluacji
PRZYGOTOWANIE Ustalenie harmonogramu badania w porozumieniem z dyrektorem. Zaproszenie dyrektora do korzystania z platformy internetowej. Ustalenie zasad wyboru reprezentantów rodziców i uczniów. Dyrektor: informuje społeczność szkolną o badaniu, decyduje o rodzaju dokumentacji najlepiej obrazującej charakter szkoły, wypełnia ankietę on-line. Dokumenty pełnią rolę wspierającą.

19 Przebieg ewaluacji BADANIE W SZKOLE
Działania badawcze poprzedza spotkanie informacyjne z nauczycielami, pracownikami niepedagogicznymi, uczniami. Badanie ankietowe „Mój dzień” powinno być realizowane na ostatniej lekcji danej klasy. Rodzice wypełniają ankietę dwóch najstarszych roczników. W wywiadzie uczestniczą przedstawiciele uczniów trzech ostatnich roczników. W wywiadzie z rodzicami preferowani są przedstawiciele RR oraz rad klasowych.

20 Przebieg ewaluacji c.d. 6. Podstawowym kryterium doboru nauczycieli i partnerów jest różnorodność i (staż, przedmiot, praca w zespołach, typ instytucji, forma współpracy). 7. Do wywiadu z nauczycielami jednego oddziału losuje się jedną klasę (IV – SP oraz I w pozostałych). 8. Gości i rodziców na spotkanie zaprasza dyrektor.

21 Przebieg ewaluacji PODSUMOWANIE
Opracowanie, analiza i interpretacja wyników. Przygotowanie raportu z uwzględnieniem danych z innych szkół oraz kontekstu badanej szkoły. Prezentacja wyników i wniosków ewaluacji przed radą pedagogiczną. Opracowanie ostatecznej wersji raportu po wysłuchaniu opinii dyrektora i nauczycieli. Wypełnienie anonimowej ankiety on-line nt. procesu ewaluacji zewnętrznej.

22 Nowe narzędzia ewaluacji
wywiad grupowy z nauczycielami uczącymi w jednej klasie/oddziale, wywiad z uczniami klas I – III szkoły podstawowej, krótki swobodny wywiad z uczniami klasy i/lub z nauczycielem prowadzącym zajęcia (po obserwacji zajęć), wywiad z przedstawicielem organu prowadzącego

23 Rezultaty ewaluacji Informacja zwrotna w postaci raportu.
Raport stanowi podstawę analiz pracy szkoły i budowania planów działań oraz prowadzenia polityki oświatowej państwa.

24 Struktura raportu (czytelność, przejrzystość):
przebieg ewaluacji zewnętrznej, opis metodologii, obraz, informacja o placówce, stopień spełniania wymagań, wnioski, wyniki ewaluacji

25 Struktura raportu

26 Stopień spełniania wymagania
wymagania wraz z przyznanymi poziomami spełniania obszary badania w danym wymaganiu ze wskazaniem spełnienia /niespełnienia poziomu (D, B)

27

28 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

29

30


Pobierz ppt "EWALUACJA ZEWNĘTRZNA W SZKOLE LUB PLACÓWCE"

Podobne prezentacje


Reklamy Google