Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Każde dziecko, każdy uczeń może odnieść sukces !!!

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Każde dziecko, każdy uczeń może odnieść sukces !!!"— Zapis prezentacji:

1 Każde dziecko, każdy uczeń może odnieść sukces !!!
Kuratorze , Dyrektorze , Nauczycielu , bądź PROMIENISTY by mu to umożliwić !!!

2 1. ,,Świat zmienia się fantastycznie szybko .
Młodzież przeżywa wielkie niepokoje, przygotowując się do innego, niż nasze nieznanego zadania, życia . W ich ręce przejdzie Naród , Państwo ... . 2. Nauczyciel to nie zawód . Tyle zawodów , niestety, dzisiaj zawodzi. Ale wy zawieść nie możecie! ’’ Kardynał Stefan Wyszyński

3 Podkarpacki Kurator Oświaty Maciej Karasiński
Witam Panie i Panów Prezydentów , Starostów , Burmistrzów , Wójtów , Pracowników Starostw Powiatowych, Urzędów Miasta , Urzędów Gmin , Dyrektorów Szkół i Placówek Oświatowych , Przedstawicieli Związków Zawodowych Pracowników Kuratorium Oświaty Podkarpacki Kurator Oświaty Maciej Karasiński

4 Podkarpacki Kurator Oświaty - Maciej Karasiński
 Rozpoczyna się rok szkolny 2007/8 . Kierownictwo Kuratorium Oświaty przystępuje do pracy w składzie Podkarpacki Kurator Oświaty - Maciej Karasiński Wicekurator – Jerzy Cypryś Wydział Nadzoru Pedagogicznego- Alina Pieniążek , Andrzej Bajorski Wydział Monitorowania i Wspomagania Edukacji – Marek Kondziołka Wydział Pragmatyk Zawodowych , Organizacji i Finansów – Kazimiera Stachurska Z-ca Dyr. WPZOiF/Główna Księgowa - Grażyna Kalandyk Kierownik Oddziału WNP KO w Tarnobrzegu – Elżbieta Gołąbek Kierownik Oddziału WNP KO w Przemyślu – Andrzej Huk Kierownik Oddziału WNP KO w Krośnie – Ewa Starowiejska

5 Nowym Dyrektorom Serdecznie dla Was i Waszych Bliskich
Gratulujemy Życzymy wytrwałości, sukcesów, pokoju ducha. Oczywiście zdrowia dla Was i Waszych Bliskich

6 Prośba o spokój w szkole w okresie politycznych niepokojów.
Chrońmy dzieci rodziców i szkoły.

7 Kierunki polityki oświatowej Ministra Edukacji Narodowej oraz
Podkarpackiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2007/2008

8 Priorytetowe zadania z zakresu nadzoru pedagogicznego ustalone przez
Ministra Edukacji Narodowej na rok szkolny 2007/2008: 1.  Nadzór kuratora oświaty nad wprowadzaniem i realizacją programu: Zero tolerancji dla przemocy w szkole. 2. Diagnoza działań podjętych przez dyrektorów szkół i placówek na rzecz spełniania obowiązku szkolnego i obowiązku nauki przez uczniów. 3. Przeprowadzenie okresowej analizy realizowania przez szkołę zadań związanych z kształceniem i promowaniem uczniów szczególnie uzdolnionych. 4. Ocena jakości pracy szkoły w zakresie informatyzacji procesu edukacyjnego w szkołach (zastosowanie technologii informatycznej i komunikacyjnej ).

9 Priorytety Podkarpackiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2007/2008 :
Efektywne wykorzystanie czasu pracy szkoły przeznaczonego na zajęcia edukacyjne. 2. Funkcjonalność programów szkolnych w działalności edukacyjnej szkoły.

10 Inne Zadania Priorytetowe :
Zasadniczy cel nadzoru pedagogicznego : Dla Kuratorium , Dyrektora - uchwycić istotę problemów , dostrzec , zidentyfikować istotne problemy w pracy szkół znaleźć właściwe rozwiązanie ( co utrudnia osiąganie podstawowych celów , jak przygotować ucznia do egzaminów zewnętrznych , do życia , jak wychować dobrego człowieka , patrzmy kto do nas przychodzi i zastanówmy się nad tym kogo chcemy posłać dalej , z jakimi doświadczeniami , umiejętnościami czy będzie to człowiek otwarty ? ). Jaką rolę mają aksjologiczne podstawy edukacji - etyka, wartości. Powinności nauczyciela: „Jak postępować etycznie ucząc ?” i „Jak ucząc, przysposabiać do postępowania etycznego”

11 2. Współpraca z JST : a. Lokalne strategie oświatowe . Podziękowania dla powiatów. b. Pomoc w pozyskiwania środków unijnych . Fundusze Strukturalne . 3. Wojewódzki Zespół do spraw wychowania patriotycznego – otwarcie na inicjatywy , konkursy na działania szkół o charakterze patriotycznym , na współpracę z JST , stowarzyszeniami i osobami fizycznymi by wesprzeć działania szkół . Propagowania programu Patriotyzm Jutra . Powiatowe i gminne zespoły . Patriotyzm historyczny i współczesny (działalność charytatywna krwiodawstwo , wolontariat , deklarowanie oddania swoich narządów po śmierci ) .  4. Wspieranie szkolnictwa zawodowego . Aktywność i promowanie dobrych rozwiązań . Współpraca w zakresie pozyskiwania funduszy strukturalnych . Wczesna orientacja zawodowa w gimnazjach . Zaangażowanie JST . Kontynuacja podjętych działań . 5. Bezpieczna szkoła dla wszystkich . Nowe wyzwania .Zagrożenia również dla nauczycieli . System szkoleń . BRD. Rozpoznawanie ofiar przemocy . Monitoring . Jednolity strój szkolny - popularyzacja idei stroju szkolnego . 6. Wychowawcza rola szkoły . Wybór uczniów do Rady Dzieci i Młodzieży przy Ministrze Edukacji Narodowej i PKO . Kodeks uczniowski . 7.Wzmocnienie roli rad rodziców w szkołach . Zmiana w ustawie – wdrożenie.

12 8. Egzaminatorzy –wskaźnik do pracy szkoły lepsze wyniki na egzamniach zewnętrznych .
 9. Liderzy przedmiotowi . Aktywna współpraca z grupami nauczycieli – zaproszenie do współpracy . Serdeczne podziękowania . Mamy ich około 350.  10. Wyniki zewnętrzne a plany pracy szkoły. Gratulacje za wyniki ale ... Unieważnienia, niskie wskaźniki w wielu szkołach nakazują intensywną pracę. Konieczne próbne egzaminy mimo że OKE nie będzie przeprowadzać . Egzamin z j.obcego w gimnazjum 2009 i matematyka na maturze w 2010 zmuszają do poszukiwań – jak pomóc szkole , nauczycielowi i uczniowi ?! Większa świadomość na egzaminie maturalnym przy wyborze poziomu.  11. Efektywność ostatnich dni nauki szkolnej . Ciągle jest to problem.  12. EWD – kontynuacja doskonalenia . Intensywna praca CKE i OKE . Jest ścisły związek między wynikami po gimnazjum a wynikami na maturze . Czy robimy dość by analizować ucznia na wejściu ? 13. Praca z uczniem zdolnym oraz z uczniami wymagającymi specjalnej troski . a. Konkursy – etap międzynarodowy z informatyki. Zmiany w konkursach . Zwiększenie liczbę uczestników drugiego etapu. 2 językowe: niemiecki – stowarzyszenie działające przy Instytucie Goethego, j. angielskiego- Wszechnica w Krośnie, konkurs z informatyki – organizator CKUiDN w Mielcu. Zajęcia pozalekcyjne – wykorzystać środki na wyrównywania szans. Placówki wychowania pozalekcyjnego – MDK . Piknik naukowy. Wojewódzkie Centrum Wspierania Uzdolnień . Portal internetowy KO. Doskonalenie nauczycieli. b. Szkolnictwo specjalne . 14. Realizacja programu wsparcia dla historycznych wycieczek szkolnych.

13 Udostępnić sale sportowe przedszkolakom !!
15. Tworzenie warunków do upowszechniania wychowania przedszkolnego . 30% dzieci w wieku 3-6 lat objętych wychowaniem przedszkolnym – 9 miejsce w kraju. 60 przedszkoli alternatywnych . 10 nowych - publicznych przedszkoli . Potrzeba nowych . Ciekawe wyniki badań 6- latków . Konieczność objęcia diagnozowaniem , pomocą zdrowotną i wychowaniem fizycznym !!! Udostępnić sale sportowe przedszkolakom !! 16. „Nauczyciel wychowujący do wartości” – nagroda kuratora dziękuje za wnioski 17.  Program doskonalenia pracy szkół podstawowych i gimnazjów w zakresie edukacji ogólnotechnicznej i zawodowej  :      Osiągnięcie przez szkoły i placówki warunków do pełnej realizacji kształcenia ogólnotechnicznego i zawodowego.  Cele szczegółowe:   a. Zapewnienie przez dyrektora szkół warunków do pełnej realizacji podstawy programowej z techniki. b.Doskonalenie umiejętności metodycznych i merytorycznych nauczycieli w zakresie realizacji podstawy programowej. c. Rozwijanie umiejętności organizowania, planowania i wykonywania zadań technicznych d. Tworzenie lokalnych koalicji w zakresie edukacji ogólnotechnicznej i zawodowej. 18. Przeprowadzanie rekolekcji w szkołach. Prosimy o analizę – czy działania są świadome i wspólne : katechety, dyrektora i rady pedagogicznej ? Rekolekcje są ważnym działaniem wychowawczym . Wykorzystajmy okazję .

14 Zgoda Kuratora na zatrudnienie
  Dyrektor szkoły ma obowiązek wystąpić do Kuratora Oświaty po wyczerpaniu wszelkich działań zmierzających do pozyskania nauczyciela z kwalifikacjami. Wyrażam zgodę wyłącznie w przypadku: podjęcia dokształcania w zakresie nauczanego przedmiotu, wyczerpaniu możliwości zatrudnienia nauczyciela z kwalifikacjami (urząd pracy, propozycja nauczycielom zatrudnionym w innej szkole itp..), zgłoszenia w Banku ofert pracy na stronie Kuratorium. Kurator wyraża zgodę na zatrudnienie a nie na przydzielenie w danym roku szkolnym nauczania przedmiotu do którego nauczyciel nie posiada kwalifikacji (jako uzupełnienie etatu) .

15 Powierzanie stanowisk dyrektorów ( do JST )
Przeprowadzanie postępowań konkursowych należy przeprowadzać w takim terminie aby spokojnie bez zbędnego pośpiechu powierzyć stanowisko dyrektora szkoły kandydatowi wyłonionemu w drodze konkursu przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego. Powierzenie obowiązków dyrektora może nastąpić tylko i wyłącznie do 6 miesięcy. Nie można przedłużyć na kolejny okres np. do końca roku szkolnego.Także innej osobie. Proponuję rozważyć, przez organy prowadzące, podjęcie działań umożliwiających w sytuacjach wyjątkowych (np. przejście dyrektora szkoły w ciągu roku szkolnego na emeryturę przed upływem kadencji, śmierć, odwołanie ze stanowiska przez organ prowadzący) powierzenie stanowiska dyrektora nauczycielom spełniającym wymagania określone przepisami rozporządzenia ( np. posiadających ukończone zarządzanie oświatą. W przypadku nieobecności dyrektora (urlop, zwolnienie lekarskie nie stosujemy art. 36a ust4a – p.o. tylko art. 39 ust zastępstwo wicedyrektor lub nauczyciel wskazany przez organ prowadzący – na czas nieobecności dyrektora. Proszę o przesłanie do Kuratorium do końca października decyzje powierzające stanowiska dyrektorów od 1 września 2007 r.

16 Awans zawodowy Ocena pracy dyrektora
   Awans zawodowy Proszę o zwrócenie nauczycielom uwagi o rzetelne przygotowywanie dokumentacji dołączonej do wniosku o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela dyplomowanego (na 1149 wniosków miało braki formalne, wydłużenie czasu postępowania kwalifikacyjnego ). Nieprawidłowości przy zatwierdzaniu planów rozwoju zawodowego np. data zatwierdzenia planu wrzesień 2003 w podstawie prawnej powoływanie rozporządzenia z grudnia 2004 r.  Ocena pracy dyrektora Z wnioskiem o dokonanie oceny pracy zawodowej należy wystąpić w ciągu roku szkolnego ale nie w czerwcu. kres urlopu wypoczynkowego wstrzymuje bieg terminu postępowania oceniającego ).

17 Informacja na temat realizacji programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży realizowanego w 2007 rok zgodnie z założeniami Rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w roku 2007 „Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych” Do ogłoszonego konkursu – w ramach programu - można było zgłaszać projekty tworzące warunki do rozwoju systemu zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych realizowanych także w czasie wolnym uczniów ( popołudnia, soboty, okres ferii letnich). W określonym na dzień 5 czerwca terminie wpłynęło 675 wniosków na kwotę ponad 13 mln zł. W wyniku postępowania konkursowego wyłoniono 283 projekty i rozdysponowano całą przewidzianą dla Województwa Podkarpackiego kwotę, to jest 4 520 449 zł. W zakwalifikowanych programach w różnego rodzaju zajęciach weźmie udział 65 738 uczniów, w tym : - 35 520 uczniów szkół podstawowych - 22 672 uczniów gimnazjów - 7 546 uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz wychowanków ośrodków szkolno wychowawczych .

18 Dodatkowe środki na zakup podręczników szkolnych dla klas 0 – III szkoły podstawowej oraz mundurki szkolne dla szkół podstawowych i gimnazjów – przedłużony termin składania wniosków dla gmin do 6 września ( zapowiedzi MEN w sprawie zmiany art. 64 w sprawie mundurków szkolnych w szkołach scpcjalnych). 2. Środki na realizację programu Zero tolerancji dla przemocy w szkole – zł na sfinansowanie programów edukacyjnych i profilaktycznych realizowanych przez placówki wychowania pozaszkolnego – konkurs zostanie ogłoszony po otrzymaniu wytycznych z MEN. 3. Środki na sfinansowanie wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli za prowadzenie ustnego egzaminu maturalnego – zł – podział środków między samorządy nastąpi na podstawie wykazów otrzymanych z OKE w Krakowie-wystąpiono o środki MEN zapowiada uproszczenie procedury przekazywania środków do JST.

19 Na nowy rok szkolny dużo zdrowia i zadowolenia z pracy
szczęścia i powodzenia dla Państwa i Państwa Rodzin Dziękuję za uwagę Maciej Karasiński


Pobierz ppt "Każde dziecko, każdy uczeń może odnieść sukces !!!"

Podobne prezentacje


Reklamy Google