Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Obniżenie wieku obowiązku szkolnego Edukacja skuteczna, przyjazna i nowoczesna.

Коpie: 1
Obniżenie wieku obowiązku szkolnego Edukacja skuteczna, przyjazna i nowoczesna.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Obniżenie wieku obowiązku szkolnego Edukacja skuteczna, przyjazna i nowoczesna."— Zapis prezentacji:

1 Obniżenie wieku obowiązku szkolnego Edukacja skuteczna, przyjazna i nowoczesna

2 Zagadnienia Znaczenie wychowania przedszkolnego w rozwoju dziecka Proponowane zmiany w systemie oświaty dotyczące edukacji przedszkolnej i I etapu szkoły podstawowej Finansowanie zmian Zadania jednostek samorządu terytorialnego i kuratora oświaty dotyczące reformy systemu oświaty w zakresie obniżenia wieku obowiązku szkolnego i upowszechniania edukacji przedszkolnej Harmonogram spotkań informacyjnych

3 Znaczenie wychowania przedszkolnego: najważniejszy etap w życiu dziecka, kształtuje się znaczna część możliwości intelektualnych, najłatwiej wyrównywać szanse edukacyjne u najmłodszych dzieci. do przedszkola uczęszcza Polska Kraje UE 60 % dzieci w wieku 5 lat 90 % dzieci w wieku 5 lat

4 % gmin wiejskich w Polsce bez przedszkoli Źródło: Dobry Start, Fundacja Rozwoju Dzieci im. Komeńskiego (Informator MEN 2008)

5 Istota wprowadzenia zmiany upowszechnianie edukacji przedszkolnej dla dzieci w wieku 3-5 lat obniżenie wieku obowiązku szkolnego reforma programowa – nowa podstawa programowa wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego

6 Podstawy prawne Ustawy: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm) Ustawa z dnia ….…… roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 1)

7 Podstawy prawne Rozporządzenia: Rozporządzenie MEN z dnia 23 grudnia 2008 roku w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009 r. Nr 4, poz. 17) Rozporządzenie MEN z dnia......... w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudniać nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz.U.Nr...,poz....)

8 Podstawy prawne - rozporządzenia : Rozporządzenie z dnia 10 stycznia 2008 roku w sprawie innych form wychowania przedszkolnego (Dz.U. Nr 7, poz.38) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (Dz.U. Nr 104, poz.667)

9 Trzyletni okres wprowadzania obniżenia wieku obowiązku szkolnego – najważniejsze fakty: 1 września 2012 r. – obowiązek szkolny dla wszystkich sześciolatków. Lata 2009 – 2011: - rodzice decydują o tym, czy dziecko sześcioletnie zostanie uczniem, - dziecko w wieku 5 lat ma prawo do odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego, - dzieci sześcioletnie, które nie rozpoczną nauki w szkole mają obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego.

10 Rodzice dziecka sześcioletniego mają prawo do: poznania bazy szkoły uzyskania informacji od dyrektora szkoły o sposobie zapewnienia dziecku opieki przed i po lekcjach (różne formy organizacyjne opieki świetlicowej) uzyskania informacji od dyrektora szkoły o zapewnieniu dziecku posiłków

11 Wspieranie rodziców w podejmowaniu decyzji przeprowadzenie przez nauczyciela diagnozy przedszkolnej dziecka w roku poprzedzającym podjęcie nauki w szkole /dziecko pięcio- i sześcioletnie/ informowanie rodziców o wynikach diagnozy pomoc w podjęciu decyzji dotyczącej obowiązku szkolnego dziecka sześcioletniego

12 Sześciolatek w szkole /w sześciu krokach/ 2009/2010 –2011/2012 (art.12 ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty) Krok 1. Prawo dziecka sześcioletniego do edukacji szkolnej. Krok 2. Wniosek rodziców do dyrektora szkoły Krok 3. Decyzja dyrektora w sprawie przyjęcia dziecka do szkoły Krok 4. Warunki przyjęcia dziecka sześcioletniego do szkoły: a) warunki organizacyjne szkoły, b) objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym w roku szkolnym poprzedzającym rozpoczęcie nauki. Krok 5. Możliwość rozpoczęcia nauki w I klasie dziecku nieobjętemu wcześniej edukacją przedszkolną – opinia PP-P. Krok 6. Obowiązek realizacji rocznego przygotowania przedszkolnego w przypadku nierozpoczęcia nauki w I klasie

13 Warto zapamiętać! Wszystkie dzieci sześcioletnie zostaną objęte obowiązkiem szkolnym od 1 września 2012

14 Podstawy programowe wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego są wprowadzane obligatoryjnie: od roku szkolnego 2009/2010 w: - przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych formach wychowania przedszkolnego, - klasach pierwszych szkół podstawowych, - klasach pierwszych gimnazjum, - klasach pierwszych szkół policealnych, szkołach specjalnych przysposabiających do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanych lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

15 Zalecane sposoby i warunki realizacji nowej podstawy programowej dla pierwszej klasy Zapewnienie ciągłości wychowania i kształcenia przez: znajomość przez nauczycieli klas pierwszych podstawy programowej wychowania przedszkolnego, zadbanie o adaptację dzieci do warunków (okres adaptacji), zorganizowanie sal lekcyjnych tak, by składały się z dwóch części (edukacyjnej, rekreacyjnej) oraz umożliwienie pozostawienia w szkole części przyborów i podręczników,

16 Zalecane sposoby i warunki realizacji nowej podstawy programowej dla pierwszej klasy zespoły rówieśnicze nie liczniejsze niż 26 osób, zintegrowana forma kształcenia, powierzenie edukacji jednemu nauczycielowi (możliwość prowadzenia zajęć z zakresu edukacji muzycznej, plastycznej, wychowania fizycznego, zajęć komputerowych i języka obcego przez innych nauczycieli), formy zajęć, tj.: zabawy, gry, sytuacje zadaniowe.

17 Nowa podstawa programowa: Dba o zaspokojenie istniejących potrzeb przez organizowanie: zajęć opiekuńczych, zajęć zwiększających szanse edukacyjne (uczeń zdolny i mający trudności w nauce).

18 Rozszerzenie wymagań kwalifikacyjnych dla nauczycieli przedszkola i klas I-III szkoły podstawowej § 4 w ust. 2 Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w przedszkolach i klasach I-III szkół podstawowych posiada również osoba, która ukończyła studia wyższe na kierunku pedagogika w specjalności przygotowującej do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym lub wczesnoszkolnym lub zakład kształcenia nauczycieli w specjalności przygotowującej do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym lub wczesnoszkolnym.

19 Obniżenie wieku obowiązku szkolnego połączone będzie z poszerzeniem działalności opiekuńczej szkoły. Najmłodsze dzieci powinny być w szkole otoczone opieką poza lekcjami podobnie jak dzieci w przedszkolu. Od 1 września 2009 roku dzieci klas pierwszych, wymagające opieki poza lekcjami, będą mogły skorzystać z opieki organizowanej podobnie jak w przedszkolu (świetlice dla małych dzieci mogą być organizowane w salach edukacji wczesnoszkolnej).

20 Sprzyjają temu zmiany w ustawie Karta Nauczyciela (art. 42): od 1 września 2009 r. do 31 sierpnia 2010 r. w ramach czasu pracy i ustalonego wynagrodzenia nauczyciel szkoły podstawowej jest obowiązany prowadzić zajęcia opieki świetlicowej /klasy I-III/ lub zajęcia w ramach godzin przeznaczonych do dyspozycji dyrektora w wymiarze jednej godziny tygodniowo.

21 w rozporządzeniu w sprawie szczegółowych kwalifikacji – § 24 pkt 3 kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela-wychowawcy w świetlicach szkolnych posiada osoba, która: ma kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym typie szkoły, w której prowadzona jest świetlica szkolna.

22 Szkoła powinna także zapewnić sześciolatkowi w pierwszej klasie: - udział w zajęciach pozalekcyjnych proponowanych szkołę, - korzystanie z sali gimnastycznej, komputerów, innych pomocy znajdujących się w szkole, - objęcie pomocą psychologiczno-pedagogiczną, - zindywidualizowane wspomaganie rozwoju, stosownie do jego potrzeb i możliwości, - korzystanie z posiłków, - bezpłatny dowóz /warunki określone w ustawie – art.17/.

23 przedszkola, oddziały przedszkolne zorganizowane w szkole podstawowej, inne formy wychowania przedszkolnego 2009/2010 i 2010/2011 2011/2012 dzieci w wieku 5 lat mają prawo mają obowiązek do odbycia rocznego odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego /art.9 ustawy zmieniającej/ /art.10 ustawy zmieniającej/ Upowszechnienie wychowania przedszkolnego

24 Finansowanie zadań związanych z upowszechnianiem wychowania przedszkolnego Źródła: dochody własne gmin, dotacje z budżetu gminy po spełnieniu warunków określonych w art. 80 lub 90 ustawy o systemie oświaty, środki unijne.

25 Finansowanie zadań związanych z obniżaniem wieku obowiązku szkolnego Pobyt dziecka sześcioletniego w przedszkolu w zakresie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego finansowany jest przez gminy. Art. 5a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty /tekst jednolity: Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn.zm./ Zakładanie i prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego należy do zadań własnych gmin. Środki niezbędne na realizację zadań oświatowych (przedszkola, inne formy) zagwarantowane są w dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

26 Ważne ! Koszty związane z edukacją dziecka sześcioletniego w klasie pierwszej poniesie państwo.


Pobierz ppt "Obniżenie wieku obowiązku szkolnego Edukacja skuteczna, przyjazna i nowoczesna."

Podobne prezentacje


Reklamy Google