Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pełnosprawny Student IV Kraków, 25 października 2010 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Pełnosprawny Student IV Kraków, 25 października 2010 r."— Zapis prezentacji:

1 Pełnosprawny Student IV Kraków, 25 października 2010 r.
Działania skierowane do studentów z zaburzeniami psychicznymi – studium przypadku, z perspektywy konsultanta prawnego mgr Jakub Sznajder Uniwersytet Rzeszowski

2 Wprowadzenie Opisany tu przypadek ma związek z prowadzeniem konsultacji prawnych dla niepełnosprawnych studentów UR. Przypadek ten ukazuje, że interakcja z uczelnią była przyczyną rozwoju i pogłębienia choroby studenta.

3 Wprowadzenie Analiza przypadku służyć ma odpowiedzi na pytania:
Co w dotychczas przyjętych rozwiązaniach na uczelni w stosunku do osób z zaburzeniami psychicznymi przynosi pozytywne efekty? Gdzie popełniane są błędy? Jakich działań brakuje? Czy mamy prawo nie zwracać uwagi na konsekwencje działań uczelni w stosunku do osób chorych?

4 Wprowadzenie Studentom oferowane są różne formy wsparcia, m.in. indywidualne konsultacje pedagogiczne, psychologiczne i prawne. Intencją prowadzenia konsultacji prawnych dla niepełnosprawnych studentów jest doraźna pomoc w aktualnych problemach na tle prawnym osoby niepełnosprawnej, w życiu prywatnym i przede wszystkim w funkcjonowaniu na uczelni.

5 Historia Anny Anna została przyjęta na studia w roku 2007 – nasilenie zaburzeń emocjonalnych spowodowało liczne absencje studentki na zajęciach, problemy z nauką. Władze wydziału życzliwie przedłużyły sesję studentce, lecz ta z powodu pogłębiania się choroby przerwała studia i w konsekwencji została skreślona z listy studentów.

6 Historia Anny W roku 2008 Anna czuje się lepiej, ponownie zdaje egzaminy na I rok tych samych studiów. Nie spotyka się już z życzliwością ze strony władz wydziału. Pojawia się konflikt…

7 Historia Anny Konflikt objawia się w postaci jawnie okazywanej Annie niechęci przez prodziekana wydziału Prodziekan wielokrotnie publicznie poddaje w wątpliwość stan zdrowia Anny, jej zdolności – co stanowi dla studentki duży stres i upokorzenie Stan zdrowia Anny z powodu stresu pogarsza się

8 Historia Anny Pojawiają się liczne absencje studentki na zajęciach, problemy z nauką… Anna nie zalicza sesji zimowej a władze dziekańskie nie zgadzają się na jej przedłużenie Anna otrzymuje z wydziału decyzję o skreśleniu z listy studentów wraz z obraźliwym uzasadnieniem sformułowanym przez prodziekana Anna poddaje się chorobie i przerywa studia…

9 Historia Anny Skuteczna terapia sprawia, że Anna w 2009 roku ponownie przystępuje do egzaminów wstępnych i z jednym z najlepszych wyników zostaje przyjęta ponownie na I rok tego samego kierunku studiów Prodziekanem jest wciąż ta sama osoba

10 Historia Anny Konflikt – w zupełnie już personalnej formie -narasta
Każdy kontakt Anny z prodziekanem kończy się kłótnią w gwałtownej formie Anna mimo to uczęszcza na zajęcia W pierwszym terminie sesji „oblewa” kilka egzaminów (część zalicza) W związku ze stresem pogarsza się jej stan zdrowia

11 Historia Anny Prośba Anny o przedłużenie sesji pozostaje bez odpowiedzi Po dwóch tygodniach otrzymuje ustną odpowiedź, że sesja została jej przedłużona – jednak dziekan „nie wbija” do indeksu pieczęci Prodziekan informuje prowadzących o skreśleniu Anny z listy studentów, choć formalnie nie została wydana żadna decyzja w jej sprawie

12 Historia Anny Egzaminatorzy odmawiają Annie możliwości przystąpienia do egzaminów w związku z brakiem pieczęci w indeksie Rozpoczyna się drugi semestr zajęć a Anna wciąż nie ma pisemnej decyzji odnośnie jej statusu Prodziekan informuje prowadzących o utracie przez Annę statusu studenta

13 Historia Anny Anna zostaje kilkakrotnie w obecności pozostałych studentów wyproszona z zajęć przez prowadzących Anna udaje się po raz pierwszy na konsultacje prawne i psychologiczne Konsultant prawny postanawia włączyć prorektora ds. studenckich w próbę mediacji pomiędzy Anną a prodziekanem

14 Historia Anny Po złożeniu pisemnej prośby Anna osobiście prezentuje swoją sprawę prorektorowi – nie otrzymując żadnych wiążących zapewnień z jego strony Anna otrzymuje w końcu decyzję o skreśleniu z listy studentów Decyzja jest pełna błędów zarówno proceduralnych jak i merytorycznych

15 Historia Anny Na podstawie odwołania Anny rektor uchyla decyzję o skreśleniu Po długim oczekiwaniu dziekan przywraca Annie terminy egzaminów z sesji zimowej – a decyzja ta zbiega się w czasie z zakończeniem zajęć w semestrze letnim Anna ma w niecałe 2 miesiące zdać kilkanaście egzaminów i nadrobić semestr wymuszonej nieobecności…

16 Wnioski Pomimo wdrażania systemu pomocy dla studentów niepełnosprawnych, przypadek studentki Anny pokazuje, iż jest on wciąż niezadowalający Przytoczony przypadek ukazuje większość problemów, z którymi spotykają się studiujące osoby z zaburzeniami psychicznymi oraz jednostki oferujące im wsparcie.

17 Wnioski Można wskazać błędy popełnione przez uczelnię, tak przez władze, jak i konsultantów: Brak sygnału ze strony wydziału o istniejącym 3 lata problemie Brak osobistego kontaktu pomiędzy uczestnikami sporu - wybrano drogę poprzez konflikt Wobec prodziekana nie zostały wyciągnięte żadne konsekwencje pomimo bulwersującego postępowania Skupiono się na rozwiązaniu potrzeb doraźnych – bez ingerowania w podłoże problemu, który pozostał nierozwiązany

18 Wnioski Braki systemu wsparcia:
Brak systemu monitoringu osób niepełnosprawnych – ich postępów w nauce, pojawiających się problemów. Monitoring obejmuje tylko osoby korzystające z konkretnych form wsparcia tylko w obszarze tego wsparcia. Brak systemu komunikacji pomiędzy jednostkami uczelni, a komórką odpowiedzialną za wsparcie osób niepełnosprawnych. Brak praktyki pociągania do odpowiedzialności, w tym dyscyplinarnej pracowników uczelni za działania naruszające godność osób niepełnosprawnych. Brak fundamentów prawnych dla wsparcia osób niepełnosprawnych w najważniejszych dokumentach uczelni tj. strategii rozwoju, statucie i regulaminie studiów, na które można by się powołać w sytuacjach podobnych do opisanej powyżej. Brak komunikacji pomiędzy UIczelnią a lekarzem prowadzącym osoby chorej

19 Podsumowanie W praktyce naszych działań spotykamy problemy sygnalizowane w większości przez wszystkie uczelnie: Stereotypy o osobach z zaburzeniami psychicznymi Brak kompleksowego podejścia uczelni do problemu Działania pozorne lub brak działań uczelni Skrajne reakcje osób: studentów, prowadzących Sprawa ta – pomimo jej nagłośnienia oraz dojścia do najwyższych władz uczelni niczego nie zmieniła w podejściu uczelni do studentów z zaburzeniami psychicznymi – na poziomie władz wydziału ani najwyższych władz uczelni

20 Epilog Studentka została w roku akademickim 2010/2011 ponownie przyjęta na I rok studiów na tym samym wydziale i kierunku studiów – po raz czwarty zdając egzaminy wstępne…

21 Uniwersytet Rzeszowski Mail: jakubsz@univ.rzeszow.pl
Dziękuję za uwagę Jakub Sznajder Uniwersytet Rzeszowski Tel: Mail: Partner Konferencji: Urząd Miasta Krakowa Konferencja pod patronatem: Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, prof. dr hab. Barbary Kudryckiej,


Pobierz ppt "Pełnosprawny Student IV Kraków, 25 października 2010 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google